Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 stycznia 2012 r.
 
IBPP4/443-1209/11/AŚ Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem polegającym na zorganizowaniu imprezy kulturalnej
 
IBPP4/443-1214/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu
 
IBPP4/443-1225/11/EJ odliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami niepodlegającymi VAT i podlegającymi opodatkowaniu VAT
 
IBPP4/443-1264/11/EJ prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną (dzierżawa obiektu sportowego)
 
IBPP4/443-1303/11/AŚ Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem polegającym na zagospodarowaniu placu wokół kościoła
 
IBPP4/443-1385/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP1/443-1118/11/AW Czy podatnik może być zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z dniem 1 października 2011r. w sytuacji, gdy zarejestrował się jako podatnik VAT czynny z dniem 1 stycznia 2011r.?
 
IBPP3/443-793/11/PH sprzedaż działek niezabudowanych
 
IBPP3/443-807/11/PK opodatkowanie usług w zakresie dochodzenia odszkodowań
 
IBPP3/443-1008/11/PK stawki podatku VAT dla usług turystycznych opodatkowanych na zasadzie marży
 
IPTPP2/443-538/11-4/IR Skoro Wnioskodawca nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym tj. 2010 r. kwoty obrotu w wysokości 40.000 zł z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, to ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży prowadzonej w punktach nr 2 i nr 3 do dnia 31 grudnia 2012 r. o ile w tym okresie nie nastąpi przekroczenie ww. kwoty. Wówczas zwolnienie, o którym mowa wyżej straci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie ww. kwoty obrotów z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-730/11-5/MS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-578/11-4/IR Należy stwierdzić, że opisane w przedmiotowym stanie faktycznym dokumenty, które posiada, jak wskazał Zainteresowany, przed złożeniem deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, upoważniają Wnioskodawcę do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.
 
IPTPP2/433-615/11-2/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 p.n.”......”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-801/11-2/IR Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-814/11-4/IG Czy Gmina ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT z tytułu zrealizowanego projektu opisanego w pkt 68 ?
 
IPTPP2/443-535/11-4/JN Obowiązek uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.
 
IPTPP1/443-828/11-2/IG Czy ustalane przez Gminę opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (zarówno pierwsza opłata, jak i opłaty roczne) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% lub 23%?
 
IBPP2/443-1031/11/ASz Stawka podatku VAT dla wyrobów zaklasyfikowanych do pierników i podobnych wyrobów oraz słodkich herbatników.
 
IPTPP1/443-821/11-4/RG Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o której mowa we wniosku (w której posiadanie Wnioskodawca wszedł w wyniku przekazania części majątku Spółki cywilnej do majątku prywatnego – własnego każdego z obydwu wspólników), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
 
IPTPP2/443-547/11-4/AW Odnosząc się zatem do przedstawionego opisu sprawy oraz mając na względzie brak szczegółowych uregulowań odnoszących się do sposobu korygowania obrotu ewidencjonowanego przy zastosowaniu kas rejestrujących stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni może przyjąć do określenia podstawy opodatkowania oraz rozliczenia deklaracji podatkowej inną kwotę, niż wynika to z wydruku raportu fiskalnego tj. kwotę, która rzeczywiście wpływa do kasy apteki czyli kwotę pomniejszoną o udzielane bonifikaty. Bowiem podstawą przysługującego uprawnienia do korekty sprzedaży i podatku należnego oraz podstawą prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7 jest rzeczywisty przebieg transakcji gospodarczej udokumentowany rzetelnymi dowodami i wynika z zapisów zawartych w prowadzonych urządzeniach księgowych, z których dane za miesiąc rozliczeniowy obniżą łączną miesięczną sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej. Należy bowiem podkreślić, że to na podatniku spoczywa obowiązek rzetelnego udokumentowania prowadzonych transakcji w urządzeniach księgowych, tak by odzwierciedlały faktyczny ich przebieg.
 
IPTPP1/443-824/11-2/IG Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT w ramach realizowanej inwestycji pn. „...”
 
IPTPP2/443-560/11-5/JS stawka podatku VAT dla usług sterylizacji narzędzi stomatologicznych wykorzystywanych przez lekarzy stomatologów zatrudnionych w placówce Wnioskodawcy oraz dla prywatnych gabinetów na zewnątrz, jak również świadczących na własny rachunek i we własnym imieniu usługi na terenie placówki Wnioskodawcy
 
IPTPP2/443-560/11-4/JS Usługi polegające na przeprowadzeniu badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, gdyż nie spełniają przesłanki przedmiotowej wynikającej z tego przepisu, tzn. głównym celem tych usług nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia
 
IPTPP2/443-560/11-7/JS usługi wykonywane przez podmiot leczniczy, polegające na oznaczeniu grupy krwi pacjenta dla jego własnych potrzeb, w przypadku gdy zgłosi się indywidualnie, wpisują się w ramy świadczenia opieki medycznej oraz spełniają kryterium przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Zatem powyższe usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy
 
IPTPP2/443-560/11-6/JS Stawka podatku VAT dla usługi badań okulistycznych wymaganych do zaświadczenia na prawo jazdy
 
IPTPP3/443-90/11-4/KK Sprzedaż nieruchomości trwale związanej z gruntem nie będąca przedmiotem pierwszego zasiedlenia oraz w której nie dokonano ulepszeń w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10.
 
IPTPP2/443-574/11-7/AW Skoro Wnioskodawca posiada zaświadczenia wydane przez stację kontroli pojazdów, potwierdzające spełnienie wymagań dla pojazdów określonych w art. 86 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.) lub w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. oraz dowody rejestracyjne pojazdów zawierają właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań, to samochody użytkowane do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług stanowią pojazdy, o których mowa w art. 3 ust. 2. Tym samym, o ile samochody są – jak wskazał Wnioskodawca - wykorzystywane do czynności opodatkowanych, to Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących raty leasingowe wskazanych we wniosku samochodów oraz zużytego paliwa do tych samochodów.
 
IPTPP2/443-569/11-4/KW Skoro instalacja produkcyjna jest częścią składową nieruchomości położonej na terytorium kraju, to nabyte przez Wnioskodawcę usługi nadzoru technicznego nad rozruchem nowo wybudowanej instalacji produkcyjnej i udziału w ruchu testowym tej instalacji, związane będą z nieruchomością położoną na terytorium kraju, zatem miejscem świadczenia tych usług, a tym samym opodatkowania, zgodnie z art. 28e ustawy, będzie miejsce położenia nieruchomości, czyli w tym przypadku Polska. Podatnikiem podatku VAT z tytułu usługi nadzoru technicznego nad rozruchem nowo wybudowanej instalacji produkcyjnej i udziału w ruchu testowym tej instalacji, będzie kontrahent amerykański, który – jak wskazał Wnioskodawca – jest podatnikiem zarejestrowanym dla celów podatku od towarów i usług w Polsce
 
IPTPP2/443-570/11-4/KW Skoro instalacja produkcyjna jest częścią składową nieruchomości położonej na terytorium kraju, to nabyta przez Wnioskodawcę usługa czyszczenia chłodnic płytowych znajdujących się na instalacji produkcyjnej, związana jest z nieruchomością położoną na terytorium kraju, zatem miejscem świadczenia usługi, a tym samym opodatkowania, zgodnie z art. 28e ustawy, będzie miejsce położenia nieruchomości, czyli w tym przypadku Polska. Podatnikiem podatku VAT z tytułu usługi czyszczenia chłodnic płytowych znajdujących się na instalacji produkcyjnej Wnioskodawcy, będzie kontrahent amerykański, który – jak wskazał Zainteresowany – jest podatnikiem zarejestrowanym dla celów podatku od towarów i usług w Polsce.
 
IPTPP2/443-546/11-7/BM Stawka podatku dotycząca usług związanych z wyżywieniem, w ramach których są przygotowywane i sprzedawane napoje: Cafe latte macchiato, Kawa mrożona, Cappuccino i Kawa z mlekiem, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.
 
IPTPP1/443-799/11-6/RG Czy w przypadku zarejestrowania Gminy i nadaniu NIP-u z dniem 01.01.2011 r. Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Gminę w latach ubiegłych a oznaczonych numerem NIP Urzędu Gminy, który wyrejestrowany został 31.12.2010 r. w korektach deklaracji VAT-7 za lata 2009-2010 wystawionych na Urząd Gminy z NIP-em Urzędu Gminy czy w korektach deklaracji VAT-7 za lata 2009-2010 wystawionych na Gminę z NIP-em Gminy?
 
IPTPP2/443-546/11-5/BM Stawka podatku dotycząca usług gastronomicznych, w ramach których są przygotowywane i sprzedawane napoje: Cafe latte macchiato, Kawa mrożona, Cappuccino i Kawa z mlekiem, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.
 
IPTPP2/443-546/11-6/BM Stawka podatku dotycząca usług związanych z wyżywieniem, w ramach których są przygotowywane i sprzedawane napoje: Cafe latte macchiato, Kawa mrożona, Cappuccino i Kawa z mlekiem, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.
 
IPTPP1/443-822/11-4/AK Czy opisane we wniosku szkolenia wchodzą w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn zm.?
 
IPTPP1/443-837/11-4/AK Czy Stowarzyszenie będzie mogła skorzystać z odliczeń podatku naliczonego od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-548/11-6/IR W przypadku gdy Wnioskodawca uzyska zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, obejmujące prowadzenie i organizowanie kursów wyrównawczych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, to z chwilą uzyskania tego zaświadczenia, Wnioskodawca będzie spełniał kryteria uprawniające do zwolnienia określonego przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy przedmiotowych usług jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 
IPTPP2/443-616/11-2/AW Miejscem świadczenia przedmiotowej usługi pozostającej w bezpośrednim związku z nieruchomością, tj. domem prywatnym zleceniodawcy położonym w Szwajcarii będzie miejsce położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e ustawy. Zatem przedmiotowa usługa winna być opodatkowana w Szwajcarii według przepisów obowiązujących w danym państwie.
 
IPTPP3/443-89/11-5/IR Wskazać należy, iż nieodpłatne przekazanie przez Zainteresowanego towarów w ramach sprzedaży premiowej stanowi dostawę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z wyjątkiem przekazania towarów spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości.Zatem przy nabyciu towarów przekazywanych jako gratisy w ramach sprzedaży premiowej Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za wyjątkiem towarów spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości.
 
IPTPP3/443-89/11-6/IR Opodatkowanie nieodpłatnie świadczonych usług w ramach sprzedaży premiowej w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r.
 
IPTPP1/443-811/11-4/MW W związku ze zmianą przeznaczenia budynków i rozpoczęciem wykorzystywania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych (najem lub dzierżawa), Wnioskodawca nie będzie uprawniony do dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90a ustawy o VAT.
 
IPTPP1/443-811/11-6/MW W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego należy uznać, że sprzedaż budynków restauracji i kasztelu nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy. Dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT, w wysokości 23%.
 
IPTPP1/443-811/11-5/MW W związku ze zmianą przeznaczenia budynków i rozpoczęciem wykorzystywania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych (najem lub dzierżawa), Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy.
 
IPTPP1/443-792/11-6/RG Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. ”...” w części, w jakiej zakupy dokonane w ramach projektu będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, natomiast nie będzie przysługiwało w zakresie w jakim zakupy te związane będą z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu.
 
IPTPP2/443-620/11-4/JN Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-802/11-4/IG Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ nie istnieje związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.
 
IPTPP1/443-855/11-2/AK Usługi nagrań dźwiękowych świadczone przez Wnioskodawcę nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-847/11-4/RG Czy Powiat może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupu sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej: ciągnika, przyczepy samowyładowczej 2-osiowej, kosiarki bijakowej wysięgnikowej, pilarki spalinowej i kosy spalinowej?
 
IPTPP1/443-861/11-2/IG Zastosowana stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8% do robót budowlano-montażowych z własnych materiałów jest prawidłowa i zgodna z ustawą o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-861/11-3/IG Zastosowana stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8% do robót budowlano-montażowych z własnych materiałów jest prawidłowa i zgodna z ustawą o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-861/11-4/IG Zastosowana stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8% do robót budowlano-montażowych z własnych materiałów jest prawidłowa i zgodna z ustawą o podatku od towarów i usług.
 
ILPP2/443-1405/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wykonywanych przez fizjoterapeutę.
 
ILPP2/443-1086/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży wskazanych elementów przedsiębiorstwa.
 
IPTPP2/443-653/11-2/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu usług dotyczących realizacji gminnego programu usuwania azbestu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-985/11-4/BD Opodatkowanie odszkodowania w zamian za przejęcie pod drogi działek gruntu.
 
ILPP1/443-985/11-5/BD Opodatkowanie odszkodowania w zamian za przejęcie pod drogi działek gruntu.
 
ILPP2/443-1172/11-2/AD Czy opłaty administracyjne które Wnioskodawca uiszcza na rzecz Urzędu Miar powinny być wliczone do podstawy opodatkowania czy też można je refakturować na odbiorcę usługi bez doliczania podatku VAT?
 
ILPP2/443-1079/11-2/AKr Czy Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania wymienionych transakcji dochodzenia odszkodowania za pomocą kasy fiskalnej, skoro są dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?
 
ITPP2/443-1242/11/EK Jeżeli przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny, czynność ta, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-931/11-6/KG Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
IPTPP4/443-13/11-2/BM Możliwość prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla której wygasło potwierdzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych ( Prezesa Głównego Urzędu Miar)
 
ITPP2/443-1260/11/PS Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.
 
IBPP1/443-1547/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych dla osób zmierzających do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
 
ITPP2/443-1244/11/AP Stawki podatku obowiązujące przy świadczeniu usług budowlanych (wykończeniowych).
 
IBPP3/443-1060/11/AB Opodatkowanie kwot partycypacyjnych wnoszonych przez nowych partycypantów.
 
IBPP3/443-1065/11/AB Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem lokalu użytkowego.
 
IBPP3/443-1076/11/AB Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
IBPP3/443-1078/11/AB Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
 
ILPP1/443-986/11-4/MS Opodatkowanie odszkodowania w zamian za przejęcie pod drogi działek gruntu.
 
ILPP1/443-986/11-5/MS Opodatkowanie odszkodowania w zamian za przejęcie pod drogi działek gruntu.
 
ILPP4/443-613/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę towarów, oraz w zakresie stawki podatku na montaż gotowych balustrad, barierek, poręczy, schodów lub daszków.
 
ILPP4/443-543/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania tym podatkiem wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora.
 
ILPP4/443-556/11-3/TK Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu?
 
ILPP4/443-625/11-2/EWW Czy Zainteresowany ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań realizowanych w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.?
 
IPPP1/443-1287/11-2/AS powstanie obowiązku podatkowego oraz korekty podatku naliczonego w przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa Podatnika w jednoosobową spółkę kapitałową
 
IPPP3/443-822/11-3/KB Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego (ang. director), dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub dyrektora wykonawczego (ang. executive director) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP4/443-501/11-2/ISN 1. Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca musi płacić podatek VAT w Polsce za kompleksową usługę magazynową i produkcyjną świadczoną na rzecz podmiotów mających siedzibę za granicą, w tym na rzecz spółki niemieckiej z/s w B., wystawiając dla tych podmiotów faktury?
2. Czy kompleksowe usługi magazynowe i produkcyjne świadczone przez Spółkę w Polsce na rzecz podmiotu z/s za granicą, podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?
 
ILPP1/443-988/11-4/MK Stawka podatku VAT na budowę „Klasztoru ...”. Jedna umowa. PKOB 1130. 8%.
 
ITPP1/443-1161/11/AP Stawki podatku obowiązujące dla usług rekreacyjnych.
 
ITPP1/443-844/11/TS Prawo do odliczenia.
 
ITPP1/443-868/11/JJ Szpital nie korzysta ze zwolnienia od podatku.
 
ITPP1/443-947/11/BJ Stawki podatku dla usług montażu rolet aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych materiałowych.

Wskaźniki gospodarcze