Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 stycznia 2012 r.
 
IBPP1/443-1065/11/KW Czy pobierana za udział w warsztatach opłata jest zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 182 do ustawy VAT, opodatkowana stawką 8%?
 
IPTPP3/443-67/11-2/IB Stawka podatku VAT dla sprzedaży globusów.
 
ITPP1/443-664/11/DM Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie przedmiotowe do świadczonych usług poradnictwa dietetycznego, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-510/11/EK Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych samochodu o ładowności 698 kg, który według świadectwa zgodności „spełnia kategorię typu N1”.
 
ITPP1/443-678/11/KM Skutki podatkowe związane ze zbywaniem własnych wierzytelności na rzecz podmiotu zagranicznego.
 
ITPP2/443-777/11/AP Zbycie składników majątku - opodatkowane.
 
ITPP2/443-523/11/MD Zwolnienie od podatku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz budynkiem.
 
IPTPP2/443-607/11-2/JM Zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez szpital.
 
IPTPP2/443-575/11-6/JN Możliwość pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie usług cateringowych oraz pozostałych towarów i usług związanych z organizacja i przeprowadzeniem Dni Otwartych.
 
IPTPP2/443-612/11-3/PM Nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz dostawa materaców i poduszek będących wyrobami medycznymi będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 146a pkt 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy oraz w związku z § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-613/11-2/ALN Wnioskodawca dokonując sprzedaży wydzielonych działek z posiadanej nieruchomości spełni przesłanki do uznania za podatnika podatku od towarów i usług zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy i tym samym będzie dokonywał czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
 
IPTPP2/443-720/11-4/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia w całości bądź w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-960/11-3/RG Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu materiałów związanych z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowana nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-663/11-2/KW Przeniesienie własności gruntu przeznaczonego pod inwestycję drogową w zamian za odszkodowanie, dokonane przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, stanowić będzie odpłatną dostawę towarów i ze względu na przedmiot, czynność taka objęta jest podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-603/11-4/BM Zwolnienie usług stołówkowych wykonywanych przez stołówkę internatu.
 
IPTPP2/443-603/11-5/BM Zwolnienie usług (sprzedaż posiłków) między jednostkami budżetowymi
 
IPTPP4/443-3/11-4/JM Czy Wnioskodawca nie będąc płatnikiem podatku VAT, będzie mógł odzyskać podatek VAT uiszczony w trakcie realizacji projektu z zapłaconych faktur, na operację z zakresu „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 umowa przyznania pomocy nr?
 
IPTPP4/443-18/11-2/JM Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu?
 
IPTPP2/443-619/11-4/PM Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi – jak wskazał Wnioskodawca - nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, lecz będą wykorzystywane do świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-936/11-3/IG Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług od podatku należnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013?
 
ILPP4/443-546/11-3/TK Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania lub odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania pn.: „FESTYN KULTURALNO-SPORTOWY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
ILPP2/443-1167/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 
IPPP2/443-1049/11-3/IZ Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy.
 
IPPP3/443-920/11-2/KB Usługi szkoleniowe o charakterze zawodowym świadczone przez certyfikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego podmioty gospodarcze prowadzące ośrodki szkolenia lotniczego podlegają od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.
 
IPPP1-443-1179/11-2/AS opodatkowanie premii otrzymanej w związku z zawarciem umowy najmu
 
IPPP1/443-1449/11-2/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT powstaje w okresie rozliczeniowym, w którym podmiot zewnętrzny działający w imieniu Wnioskodawcy (na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa) otrzyma fakturę od Dostawców Wnioskodawcy.
 
IPPP2-443-753/11-6/AK Dwuetapowe rozliczanie podatku VAT, gdy jednostka w ramach swej działalności gospodarczej świadczy usługi opodatkowane, zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu
 
IPPP1/443-1354/11-2/PR Zwolnienie dla usług przeprowadzania badań medycznych na sportowcach, monitorujących procesy treningowe.
 
IPPP2/443-961/11-4/KAN Wnioskodawczyni nieprawidłowo wybrała rezygnację ze zwolnienia od podatku VAT – art.113 ust.1, lub 9, gdyż biorąc pod uwagę zakres świadczonych usług, które w myśl art.2 pkt 15, obejmują w działalności rolniczej produkcje roślinną i zwierzęcą oraz świadczenie usług rolniczych, Wnioskodawca może być zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT jedynie na podstawie art.43 ust.3 ustawy.
 
IPPP2/443-809/11-2/KG Opodatkowanie otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku od zakupów towarów i usług w związku z realizacją usług szkoleniowych częściowo finansowanych ze środków publicznych oraz sposób dokumentowania przeniesienia kosztów na rzecz spółek z grupy
 
IPPP1/443-1333/11-2/MP Usługi, które Spółka będzie świadczyć na podstawie Umowy na rzecz Funduszu będą podlegać, jako usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT.

Wskaźniki gospodarcze