Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 stycznia 2012 r.
 
IBPP4/443-403/11/MN Usługa świadczona przez Wnioskodawcę, tj. przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, profilaktycznych i sanitarno-epidemiologicznych i wydania orzeczenia lekarskiego dla pracowników, uczniów, studentów i pracowników młodocianych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ,19 i 19a ustawy.
 
IBPP4/443-614/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przygotowaniu terenów inwestycyjnych
 
IBPP4/443-694/11/AW Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizowanym projektem,
 
IBPP4/443-711/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją Programu (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).
 
IBPP4/443-759/11/AW nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji: „...”.
 
IBPP4/443-815/11/AW nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji: „...”.
 
IBPP4/443-471/11/KG Zwolnienie od podatku VAT badań lekarskich pracowników – wstępnych, okresowych i kontrolnych, oraz związanych z nimi badań diagnostycznych.
 
IBPP4/443-533/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-839/11/AK Opodatkowanie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-703/11/AJ Czy Publiczny Dom Pomocy Społecznej, będący jednostką budżetową, zobligowany jest stosować kasę rejestrującą?
 
ITPP1/443-501/11/MN W jaki sposób Wnioskodawca może rozliczyć nabycia towarów i usług związanych z budową nieruchomości?
 
IPTPP2/443-558/11-4/AW Usługi mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Zatem, w przypadku gdy przedmiotowe usługi są finansowane – jak wskazał Wnioskodawca – w 85% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz w 15% ze środków budżetu państwa, to stosownie do powołanego art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – finansowane są w całości ze środków publicznych. Tym samym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.
 
IPTPP2/443-581/11-4/AW Sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym wraz z prawem do korzystania z miejsca parkingowego oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego terenu, na którym znajduje się budynek jak również w prawie współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców jest dostawą towaru. Wnioskodawca planując dostawę ww. udziału w lokalu mieszkalnym wraz z prawami z nim związanymi, spełnia przesłanki do zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy gdyż dostawa nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynęły 2 lata. Pierwsze zasiedlenie miało bowiem miejsce w dacie nabycia lokalu od developera. A zatem, stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy, Wnioskodawca może, po uprzednim zarejestrowaniu się jako czynny podatnik VAT, wybrać opodatkowanie tym podatkiem pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek wynikających z art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy.O ile przedmiotowy lokal mieszkalny spełnia przesłanki do uznania go za objęty społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy, to sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym wraz z prawami z nim związanymi będzie mieściła się w zakresie opodatkowania preferencyjną stawką VAT 8%.
 
IPTPP4/443-5/11-5/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do doliczenia podatku naliczonego w tej części, w jakiej efekty powstałe w wyniku realizacji projektu będą służyły czynnościom zwolnionym z opodatkowania. Natomiast w części, w jakiej efekty te będą służyły czynnościom opodatkowanym, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
IPTPP4/443-19/11-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług, ponieważ wydatki poniesione na realizację przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-32/11-2/OS Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe, dokonując zakupu wyposażenia sal dydaktycznych, w tym pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Uczelnia nie miała prawa do odliczenia podatku VAT. Nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie spełnia warunków wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT
 
IPTPP3/443-104/11-4/BJ Planowana przez Wnioskodawcę dostawa działki nr 15, zabudowanej budynkami i budowlami, trwale związanymi z gruntem będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, natomiast planowana dostawa działki nr 14/2, niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie podlegać opodatkowaniu stawką 23 %.
 
IPTPP2/443-602/11-5/AW Od dnia 1 maja 2011 r powstał u Wnioskodawcy obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za wyjątkiem kwot uzyskanych od pracowników. Jednakże jeżeli u Wnioskodawcy ma miejsce dostawa towarów bądź świadczenie usług na rzecz pracowników, czynności te podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r., na podstawie przepisu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z poz. 33 załącznika do rozporządzenia.
 
IPTPP1/443-817/11-6/IG Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku od poniesionych w ramach projekt pn. „...” kosztów, ponieważ nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-7/11-4/BM Odliczenie podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami z Funduszu Pracy.
 
ITPP1/443-734a/11/BK Dokumentowanie otrzymanej zaliczki na poczet dostawy nieruchomości lokalowej.
 
ITPP1/443-734b/11/BK Czy prawidłowe jest dokumentowanie rozliczenia między liderem konsorcjum, a uczestnikiem, w związku ze świadczeniem pracy przez pracownika jednego z uczestników konsorcjum na rzecz drugiego z uczestników fakturą VAT?
 
ITPP2/443-1181/11/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-998/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na zarządzaniu funduszami.
 
ILPP1/443-998/11-3/KG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług prowadzenia i obsługi rejestru transakcji.
 
ILPP1/443-998/11-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na zarządzaniu funduszami.
 
ILPP1/443-998/11-5/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na zarządzaniu funduszami.
 
ILPP1/443-1079/11-2/AW Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem lokali użytkowych.
 
IPPP2/443-818/11-8/KOM zwolnienie z podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej
 
IPPP3/443-1020/09/11-6/S/JF Spłacając dług dłużnika dotychczasowemu wierzycielowi, Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia, które mogłoby stanowić kwotę należną z tytułu świadczonej usługi. Zatem czynność subrogacji nie jest uznana za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.
 
IPPP2-443-664/11-2/IZ Dotyczy uznania aportu prawa użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu za dostawę towarów oraz zastosowania zwolnienia od podatku dla tej czynności
 
ILPP1/443-1186/11-2/AW Stawka podatku dla dostawy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem.
 
ILPP1/443-1087/11-2/AW Stawka podatku dla dostawy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem.
 
ILPP1/443-1056/11-4/AW Opodatkowania dotacji przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów.
 
ILPP1/443-1056/11-5/AW Opodatkowania dotacji przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów.
 
IPPP3/443-836/11-2/KB Czy w opisanym stanie faktycznym testery przekazywane nieodpłatnie przez Spółkę stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 7 Ustawy o VAT i tym samym wydania tych towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT?
 
IPPP2/443-1049/11-5/IZ Sprzedaż działek, które według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położone są na terenach przeznaczonych na tereny zabudowy, nie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług
 
IPPP1/443-1346/11-3/MP Spółka w ramach opisanego mechanizmu cash poolingu nie będzie świadczyć usług podlegających opodatkowaniu VAT, ponieważ jedynym podmiotem świadczącym usługi pośrednictwa finansowego będzie Bank.
 
IPPP2-443-753/11-5/AK - nieodpłatne przekazanie medali, pucharów, statuetek, nagród rzeczowych zwycięzcom zawodów sportowych oraz nieodpłatne przekazanie odzieży roboczej, obuwia roboczego, okularów korygujących wzrok pracownikom, a także ubrań sportowych z symbolami miasta, specjalistycznych butów sportowych, które zawodnicy wykorzystują do treningów i rozgrywek sportowych;
- zakup usług żywieniowych dla sędziów i zawodników
 
IPPP2-443-199/10/11-6/S/RR/KG Opodatkowania sprzedaży działek, przeznaczonych pod zabudowę
 
IPPP2/443-1038/11-3/KOM wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z kontraktu menadżerskiego zawartego ze spółką.
 
ILPP1/443-1071/11-4/NS Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ILPP1/443-1177/11-2/MS Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP2-443-753/11-4/AK Stawka podatku VAT dla usług:
- świadczonych przez obiekty sportowe (basen, korty, hala sportowa);
- sauny, jacuzzi, siłowni, jogi, wspinaczki rekreacyjnej, udostępniania automatów do gier losowych, wynajmu pomieszczeń, wypożyczania obuwia na kręgielnię, wypożyczania sprzętu sportowego;
- nauki pływania, karate, gry w tenisa, organizacji imprez sportowych;
- nieodpłatnego udostępniania hali sportowej, stadionu
 
IPPP3/443-925/11-2/KB 1) Czy wielokrotne wydanie jednej osobie prezentów o małej wartości tj. takich których cena nabycia nie przekracza 10 zł netto nie podlega opodatkowaniu VAT?2) Czy wydanie próbek produktów leczniczych zgodnie z wymogami przepisów prawa farmaceutycznego spełnia warunki do uznania za wydanie próbki w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 7 ustawy VAT i nie podlega opodatkowaniu VAT?
 
ILPP4/443-606/11-2/EWW Czy tymczasowe przemieszczenie dokonane wyłącznie w celu przechowania, będzie stanowiło wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 
ILPP2/443-1214/11-2/TW Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur obejmujących zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu finansowanego w 100% ze środków funduszy europejskich (UE).
 
ILPP2/443-1214/11-3/TW Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur obejmujących zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu finansowanego w 100% ze środków funduszy europejskich (UE).
 
IPPP1-443-1098/11-2/AS Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku na usługi korzystania z basenu rekreacyjnego, basenu sportowego wraz z usługami związanymi z odnową biologiczną zlokalizowanych na terenie pływalni.
 
IPPP1-443-238/10/11-9/S/AS Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca świadczy pomoc prawną na zlecenie sądu jako radca prawny wykonujący zawód w spółce, podatnikiem podatku do towarów i usług zobowiązanym do wystawienia faktury VAT jest spółka.
 
IPPP1-443-991/11-2/BS Uznanie wpłat pieniężnych dokonywanych przez partnerów kampanii za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją kampanii;
 
IBPP1/443-458/11/ES Zwolnienie od podatku VAT prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń dla pracowników państwowej i samorządowej administracji drogowej oraz klientów z sektora prywatnego, finansowanych ze środków unijnych czy też innych środków o charakterze publicznym otrzymanych przez ich organizatora tj. Wnioskodawcę.
 
ITPP1/443-1475/11/TS Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1423/11/IK Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 
IBPP2/443-62/11/ASz stawki VAT mającej zastosowanie dla sprzedaży drewna opałowego
 
IBPP2/443-84/11/ICz Stawka podatku do dostawy towaru – odciągacz pokarmu (laktator) o symbolu PKWiU 22.19.71.0.
 
IBPP2/443-85/11/ICz Stawka podatku do dostawy towaru – termometr elektroniczny o symbolu PKWiU 22.19.71.0.
 
IBPP2/443-92/11/ASz stawka podatku dla dostawy książek.
 
ITPP2/443-1100/11/AD Opodatkowania czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.
 
IBPP2/443-95/11/ASz stawka podatku VAT przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Wskaźniki gospodarcze