Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 stycznia 2012 r.
 
IPTPP2/443-449/11-8/JN Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w pełnej wysokości od rat leasingowych.
 
IPTPP2/443-564/11-7/JS przesyłanie drogą elektroniczną faktur elektronicznych w postaci załącznika w formacie pliku PDF
 
IPTPP2/443-564/11-8/JS Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną w postaci załącznika w formacie PDF
 
IPTPP1/443-853/11-2/MS Wnioskodawczyni miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w złożonych deklaracjach VAT-7, pomimo niedopełnienia czynności formalnych tj. złożenia zgłoszenia rejestracyjnego o którym mowa w art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPTPP1/443-810/11-5/RG - korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą przeznaczenia Basenu,
- korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą przeznaczenia Basenu.
 
IPTPP2/443-618/11-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-657/11-2/PM Sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, a zatem podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23 %.
 
IPTPP1/443-810/11-4/RG - korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą przeznaczenia Basenu,
- korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą przeznaczenia Basenu.
 
IPTPP2/443-614/11-2/PM Skoro przedmiotem świadczenia jest usługa najmu lokali mieszkalnych, na cele mieszkaniowe oraz lokali użytkowych to Wnioskodawca powinien wystawiać najemcom lokalów faktury z właściwą stawką podatku, przewidzianą w ustawie dla tych czynności, przy czym podstawa opodatkowania winna obejmować wszystkie związane z najmem opłaty i koszty. W efekcie, dostawa ww. mediów w ramach świadczonej usługi najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z czynszem podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi najmu, tj. w przypadku najmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe podlegają zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku najmu lokali użytkowych 23% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP4/443-1/11-4/ALN Czynności polegających na montażu żaluzji (rolet) zewnętrznych w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego - społecznym programem mieszkaniowym zastosowanie będzie miała stawka 23%.
 
IPTPP4/443-15/11-2/ALN Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia inwestycji
 
IPTPP4/443-63/11-2/ALN Czy OSP przysługuje odliczenie VAT w związku z ww. inwestycją w ramach projektu?
 
IPTPP2/443-611/11-4/KW Wnioskodawca ma zatem prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją projektu „...”, w takiej części, w jakiej poniesione wydatki służą sprzedaży opodatkowanej, tj. zgodnie z ustaloną proporcją według art. 90 ust. 3 ustawy.
 
IPTPP2/443-591/11-4/PM Planowana sprzedaż pawilonu agroturystycznego, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy. Zbycie gruntu, na którym ww. pawilon jest posadowiony nie będzie również korzystało ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 29 ust. 5 ustawy. Zatem planowana przez Wnioskodawcę dostawa ww. pawilonu agroturystycznego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23% i Wnioskodawca będzie zobowiązany do jego zapłaty.
 
IPTPP2/443-580/11-4/JN Opodatkowanie zbycia udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z tym udziałem oraz uznanie przedmiotowej transakcji za dostawę towaru oraz stawka podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-582/11-4/JS Opodatkowanie zbycia udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z tym udziałem oraz uznanie przedmiotowej transakcji za dostawę towaru, jak również stawka podatku od towarów i usług
 
IPTPP4/443-2/11-4/ALN Czy zamiana stawki VAT jest obowiązkowa? Od jakiej daty obowiązuje zmiana stawki?
 
IPTPP4/443-17/11-2/ALN Czy usługa wykonania stałej zabudowy wnękowej i kuchennej z zakupionych materiałów: płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych dociętych na konkretny wymiar i trwale zamontowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112, podlega opodatkowaniu obniżona 8% stawką VAT?
 
IPTPP2/443-654/11-4/PM Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-816/11-6/MS Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku od poniesionych w ramach projekt pn. „...” kosztów, ponieważ nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-858/11-2/RG Czy po utracie prawa do zwolnienia z podatku VAT (obecnie Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów – na podstawie art. 113 ustawy o VAT) z tytułu dokonywanej sprzedaży montażu schodów drewnianych własnej produkcji można będzie zastosować obniżoną 8 % stawkę podatku VAT, właściwą dla robót budowlanych specjalistycznych dotyczących budownictwa mieszkaniowego w odniesieniu do całości usługi objętej umową, tj. wykonania i montażu schodów?
 
IPTPP1/443-869/11-4/MS Zainteresowany nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „...”, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych
 
IPTPP3/443-105/11-5/ALN Czy planowana transakcja sprzedaży stanowi sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o VAT i w konsekwencji nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-1372/11/AJ Odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-1119/10-3/KT Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-1220/11-4/KT Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu
 
IPPP3/443-1275/11-2/KT W zakresie odpłatności za świadczenie usług na rzecz Spółki, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz miejsca opodatkowania usług związanych z nieruchomością.
 
IPPP3/443-1091/10-5/KT W zakresie obowiązku rejestracji z tytułu importu towarów, prawa do zwrotu podatku oraz opodatkowania sprzedaży towarów polskim nabywcom.
 
ITPP1/443-1287/11/AJ Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejstrującej.
 
ITPP1/443-1200/11/MN Opodatkowanie wydawania bezpłatnej gazety.
 
IPPP3/443-1101/11-2/KT Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania pracownikom usług cateringowych oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia tych usług.
 
IPPP3/443-1101/11-3/KT Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania pracownikom wody i innych napojów oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia tych usług.
 
IPPP3/443-1101/11-4/KT Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania pracownikom usług gastronomicznych oraz podstawa opodatkowania tego przekazania.
 
IPPP1-443-1005/11-2/BS zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na szkoleniu lekarzy stomatologów;
 
IPPP1-443-1068/11-4/AS stawka podatku dla działalności o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym
 
IPPP3/443-793/11-2/KC W zakresie określenia miejsca świadczenia i właściwej stawki podatku dla kompleksowej usługi obsługi logistycznej dla kontrahenta posiadającego siedzibę w państwie trzecim, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2009 roku oraz od 1 stycznia 2010 r.
 
IPPP1/443-1419/11-4/ISZ prawo do odliczenia z tytułu nabywanej nieruchomości
 
IPPP1/443-1443/11-2/ISZ ustalenie obrotu oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT
 
IPPP1/443-1259/11-2/ISz szkody komunikacyjne
 
IPPP1/443-1438/11-4/ISZ uznanie za usługę czynności ściągania długów oraz określenia podstawy opodatkowania świadczonej usługi
 
IPPP2/443-193/07/11-6/S/IK/KOM Nieuprawnione było zakwalifikowanie premii pieniężnej udzielonej przez Spółkę jako rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 u.p.t.u., a więc i brak było podstaw do wystawienia faktury korygującej w oparciu o § 16 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1428/11-2/ISZ Obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury zaliczkowej
 
IPPP1/443-1422/11-2/ISZ Zwolnienie dla usług obejmujących wstępną likwidację szkody, likwidację szkód majątkowych oraz likwidację szkód komunikacyjnych
 
IPPP1/443-1293/11-2/AS wystawianie oraz przesyłanie faktur w formie elektronicznej
 
IPPP3/443-791/11-2/KT Jeżeli Spółka wykona w okresie rozliczeniowym jedynie odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju, dla których VAT rozliczy nabywca (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT), Wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu VAT na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (tj. na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT).
 
IPPP1/443-1325/11-2/EK Stawka podatku dla usługi kompleksowej budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11
 
IPPP3/443-1108/11-2/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług marketingowych.
 
IPPP3/443-1035/11-4/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego świadczenia usług szkoleniowych zwolnionych od podatku.
 
IPPP3/443-1085/11-2/KT Zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych świadczonych przez Spółkę na rzecz Zleceniodawcy realizującego projekt szkoleniowy.
 
IPPP3/443-1092/11-2/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w celu zapewnienia zakwaterowania pracownikom Spółki.
 
ITPP2/443-1206/11/AD Opodatkowanie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego.
 
ITPP2/443-1353/11/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze