Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 stycznia 2012 r.
 
IPTPP1/443-866/11-3/IG Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, gdyż nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-866/11-2/IG Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, gdyż nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-868/11-4/AK Czy Stowarzyszenie będzie mogła skorzystać z odliczeń podatku naliczonego od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-883/11-4/AK Czy Klub Sportowy będzie mógł skorzystać z odliczeń podatku naliczonego od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP4/443-8/11-4/OS W przypadku sprzedaży działek Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a dokonując ich sprzedaży korzysta z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem, w przedmiotowej sprawie nie wystąpi konieczność odprowadzenia podatku należnego od czynności sprzedaży działek.
 
IPTPP2/443-656/11-2/JS W przypadku, gdy wykonywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych usługi zarządzania nieruchomościami dotyczą budynków sklasyfikowanych według PKOB jako budynki mieszkalne, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, a ponadto świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. – 68.32.11.0 i 68.32.12.0 oraz nie są usługami wyceny nieruchomości mieszkalnych, to przedmiotowe usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów.
 
IPTPP2/443-669/11-2/JS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji „...” w ramach działania „...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz wydatki poniesione na zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-664/11-2/KW Wniesienie aportem sieci wodociągów i kanalizacji przez Miasto do Przedsiębiorstwa Sp. z o. o., będącego spółką ze 100% udziałem Miasta, będzie stanowiło dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, do której stosuje się zwolnienie od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT w myśl art. 106 ust. ustawy.
 
IPPP2/443-1116/11-2/KAN opodatkowanie wydania nagród uczestnikom programu
 
IPPP2/443-1093/11-2/MM Usługi opisane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, bowiem Zainteresowany nie spełnił wszystkich przesłanek wymienionych w tym przepisie – świadczone usługi rekreacyjno - sportowe nie są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, a także nie są świadczone na rzecz osób uprawiających obecnie sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Jednakże Wnioskodawca dla świadczonych przez siebie usług może korzystać z preferencyjnej stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z załącznikiem nr 3 poz. 179, bowiem z treści opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wynika, iż usługi będące przedmiotem wniosku należą do grupowania PKWiU z 2008r. 93.11.0 – „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.
 
IPPP1-443-1202/11-2/JL Należne Bankowi wynagrodzenie, na które składają się odsetki, prowizje i inne opłaty stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczonej przez Bank usługi faktoringu, które podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
IPPP2-443-481/11-4/AK w wyniku wydania Legitymacji, Identyfikatorów i Kart Pływackich nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel; ich posiadacze nie nabywają również prawa do otrzymania jakichkolwiek świadczeń z tytułu ich posiadania - w związku z tym, czynność wydania powyższych dokumentów za określoną odpłatnością nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPPP1/443-1455/11-3/PR Konieczność wystawienia noty korygującej, do faktur dokumentujących dokonanie zapłaty zaliczki, przed przekształceniem.
 
IPPP3/443-1315/11-2/SM Określenie podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży nieruchomości
 
IPPP1/443-1441/11-2/PR właściwe określenie współczynnika wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy
 
ITPP2/443-1270/11/RS Stawki podatku obowiązującej dla dostawy stali przeznaczonej do remontu statku.
 
ITPP2/443-1628/11/EB Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1626/11/RS Opodatkowanie zbycia nieruchomości gruntowych na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 
ITPP2/443-1390a/11/RS Prawo do odliczenia i otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu realizacji projektu.
 
ITPP2/443-1339/11/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze