Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 stycznia 2012 r.
 
IPTPP2/443-557/11-6/JN Uznanie Wspólnoty Mieszkaniowej za podatnika podatku VAT oraz opodatkowania tym podatkiem czynności wykonywanych przez Wspólnotę.
 
ITPP1/443-1126/11/DM Stawka podatku dla kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków związanych z lokalamu użytkowymi.
 
IPTPP1/443-871/11-2/IG Czy w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach Działania 4.21 (Wdrażanie projektów współpracy) Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu?
 
IPTPP2/443-670/11-2/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP3/443-108/11-2/BJ Wykonywane przez Zainteresowanego usługi polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni jako przyporządkowane do symbolu PKWiU 81.30.10.0 podlegają opodatkowaniu stawką preferencyjną podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz zgodnie z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy.
 
IPTPP2/443-643/11-5/KW uznanie dokonanej dostawy za transakcję łańcuchową, określenie miejsca opodatkowania zakupu towaru od firmy holenderskiej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dostawami towarów poza terytorium kraju, określenie miejsca opodatkowania dostawy towaru dla kontrahenta z Ukrainy
 
IPTPP2/443-637/11-4/JN Prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wydatkami ponoszonymi w wyniku realizacji projektu.
 
IPTPP2/443-624/11-5/JN Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 
IPTPP2/443-625/11-4/KW W związku z dostawą towarów na rzecz nabywcy, posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez właściwe państwo członkowskie, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku z tytułu przedmiotowej dostawy towarów, bez konieczności gromadzenia innych dokumentów opisanych w art. 42 ust. 11 ustawy, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej będzie posiadał dokument, potwierdzający dokonanie wywozu towarów na terytorium innego państwa członkowskiego i ich odbiór przez nabywcę, stanowiący wydruk listu przewozowego bez względu na sposób jego dostarczenia i format oraz kopię faktury VAT, niepodpisaną przez nabywcę, zawierającą specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.
 
IPTPP2/443-689/11-2/JN Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania.
 
IPTPP2/443-638/11-4/JN Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług w związku z realizacją zadania pn. „...”, gdyż jak wskazał na chwilę obecną nie można jednoznacznie stwierdzić, czy wydatki poniesione w ramach zrealizowanego zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-686/11-2/PM Opodatkowanie podatkiem VAT wydawanych członkom rodzin pracowników przedsiębiorstwa „biletów wolnej jazdy”.
 
ILPP4/443-567/11-2/EWW Czy przedstawiona powyżej Usługa, nabywana przez Bank, objęta była zakresem zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT, na gruncie regulacji ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
IPPP1/443-1203/11-3/ISz szkody komunikacyjne
 
IPPP1/443-1338/11-2/AS wystawianie faktur w formie elektronicznej
 
ILPP2/443-1124/11-4/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług doradczych i menadżerskich.
 
ILPP1/443-978/11-4/MK Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań statutowych przez Gminę. Zmiana numeru NIP dla Gminy (wcześniej Urząd Gminy).
 
IPPP3/443-924/11-2/JK opodatkowanie opłaty dodatkowej z tytułu niedotrzymania nominacji na wejściu, niedotrzymania nominacji na wyjściu, przekroczenia mocy umownej
 
ILPP2/443-1186/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla mączki rogowej.
 
IPPP3/443-664/11-5/MPe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego z tytułu ubezpieczenia innych pojazdów samochodowych (tzw. „samochody z kratką”)
 
ILPP1/443-1003/11-6/MK Dostawa działki przez Gminę. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium działkę przeznaczono pod osadnictwo wiejskie. Dostawa opodatkowana.
 
ILPP1/443-991/11-4/BD Fakturowanie dostawy złomu.
 
ILPP1/443-1012/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku do opłat za media.
 
ILPP1/443-969/11-4/NS Opodatkowanie czynności wniesienia przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki prawa handlowego.
 
ILPP1/443-990/11-4/KG Czy w świetle obowiązujących przepisów rozliczając podatek VAT za miesiąc grudzień 2010 r. z działalności wspólnoty dopuszczalne jest rozliczenie tego podatku w ten sposób, że należny podatek od sprzedaży strychu na cele mieszkaniowe można obniżyć o naliczony podatek VAT od robót na rzecz wspólnoty polegających na wymianie pokrycia dachowego?
 
IPPP1/443-1366/11-2/ISZ opodatkowanie usług najmu wraz z kosztami opłat za media
 
IPPP1/443-1379/11-2/ISz stawka podatku VAT dla kredytu kupieckiego
 
IPPP1-443-1253/11-2/EK Sprzedaż nieruchomości składającej się z czterech lokali mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-1408/11-2/ISZ opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu podatków i opłat
 
ILPP2/443-1100/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPP2/443-1105/11-2/TW Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Nadanie Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej (...)”.
 
IPPP3/443-1100/11-4/MPe w zakresie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
ILPP2/443-1101/11-4/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
IPPP3/443-972/11-2/MK prawa do odliczenia w związku z zakupem pakietu konferencyjnego
 
ILPP2/443-1046/11-4/AK podatEk od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-973/11-2/MK Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wykazanej na fakturze VAT, która obejmuje wynagrodzenie za opisany we wniosku Pakiet Konferencyjny?
 
IPPP3/443-734/11-4/JF usługi transportu świadczonych na rzecz placówki ochrony zdrowia przez Spółkę nie są usługami transportu sanitarnego i nie korzystają również ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy. W konsekwencji świadczone usługi należy opodatkować stawką 23%.
 
ILPP1/443-1011/11-4/MS Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1115/11-3/MN Sprzedaż składników majątkowych nie stanowi przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podlega opodatkowaniu stawką podstawową.
 
IPPP2/443-635/11-2/KOM Czy sprzedaż na stajach benzynowych napojów kawowych na bazie mleka z automatu samoobsługowego stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT? Czy ustalenie prawidłowej stawki VAT dla sprzedaży na stacjach benzynowych napojów kawowych na bazie mleka z automatu samoobsługowego zależy od klasyfikacji statystycznej (według PKWiU) towarów (napojów kawowych na bazie mleka)?
 
ILPP1/443-1011/11-5/MS Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP1-443-1163/11-2/JL Zwolnienie z podatku wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż przedmiotowe kursy nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 
IPPP3/443-889/11-2/LK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym udzielenie Pożyczki/Pożyczek stanowić będzie świadczenie usługi zwolnionej z podatku od towarów i usług (VAT) i w konsekwencji czy Wnioskodawca powinien rozpoznać import usług w związku z należnymi odsetkami od otrzymanej Pożyczki/Pożyczek i wykazać odsetki wynikające z Pożyczki/Pożyczek w deklaracji VAT? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku, gdyby na jego rzecz świadczone były usługi traktowane jako import usług zwolnionych od podatku VAT. usługi takie nie będą uwzględniane w proporcji służącej obliczeniu współczynnika sprzedaży zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy VAT? W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku, gdyby na rzecz Wnioskodawcy świadczone były usługi traktowane jako import usług polegających na udzielaniu pożyczek pieniężnych (o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT)?
 
ILPP1/443-1013/11-4/MK Dostawa prawa użytkowania wieczystego oraz budynku myjni. Przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy. Grunt spełnia przesłanki z § 13 rozporządzenia.
 
IPPP3/443-1025/11-2/LK opodatkowanie nabycia usługi udostępnienia środowiska informatycznego oraz usług przetwarzania danych.
 
IPPP1-443-1143/11-2/JL Wnioskujący nie będzie miał prawa stosować 8% stawki podatku VAT dla dostawy produkowanych wafli tłoczonych - sklasyfikowanych w PKWiU w grupie 10.72.19.0. i ich dostawa podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP3/443-1102/11-2/SM zwolnienie od podatku prowadzonych szkoleń
 
IPPP3/443-1188/11-4/JK zwolnienie od podatku świadczonych badań archeologicznych
 
IPPP1-443-1154/11-2/JL W stosunku do faktur wystawionych przez Wnioskodawcę w latach 2007 i 2008, od daty ich wystawienia (licząc od końca roku, w którym zostały wystawione) upłynął już okres dwóch lat. W związku z tym Wnioskodawca nie może dokonać korekty podatku należnego wynikającego z faktur wystawionych dłużnikowi w latach 2007-2008, dokumentujących wierzytelności, gdyż nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy.
 
IPPP3/443-946/11-2/KB Czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a więc czy w momencie zbywania przedsiębiorstwa Spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywać korekt w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych?
 
IPPP2/443-894/11-4/MM 1. Czy w opisanym powyżej (zdarzeniu przyszłym) stanie faktycznym, przy sprzedaży przez Agencję (wydzierżawiającego) powyższej nieruchomości w części zabudowanej nakładami (budynkami i budowlami) dzierżawcy na rzecz tego dzierżawcy - podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowić będzie należność od nabywcy (dzierżawcy) w wysokości równowartości tej nieruchomości bez wartości nakładów dzierżawcy, pomniejszona o kwotę podatku należnego VAT? 2. Czy powyższą dostawę nieruchomości (gruntu) w części zabudowanej budynkami i budowlami wzniesionymi przez dzierżawcę należy opodatkować stawką 23% VAT?
 
IBPP1/443-835/11/LSz Opodatkowanie oraz udokumentowanie zużycia towarów należących do przedsiębiorstwa przez pracowników, członków rady nadzorczej, udziałowców, kontrahentów i gości spotkań służbowych.
 
IBPP1/443-865/11/AL W zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego odszkodowania z tytułu przejęcia działek.
 
IBPP1/443-868/11/ES Sprzedaż działki niezabudowanej.
 
ILPP1/443-1000/11-4/NS Opodatkowanie transakcji zakupu składników majątkowych.
 
ILPP1/443-1000/11-5/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu składników majątku.
 
IBPP2/443-236/11/UH stawki podatku VAT dla robót wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego PKOB 11 mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku
 
ILPP4/443-516/11-4/BA Prawo do wystawiania faktur przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT, przed dokonaniem rejestracji.
 
IBPP1/443-886/11/LSz Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie działa w charakterze podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Tym samym sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
ILPP4/443-516/11-5/BA Czy Spółka miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed zarejestrowaniem się dla celów VAT?
 
IBPP1/443-1124/11/BM W zakresie miejsca świadczenia usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-1159/11/ES Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług tj. szkoleń/kursów kelnerskich i sommelierskich.
 
IBPP1/443-1125/11/BM W zakresie miejsca świadczenia usług szkolenia STE oraz braku zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
 
IBPP2/443-281/11/UH Prawo do odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych dotyczących i związanych z przychodami zwolnionymi.
 
ILPP2/443-1130/11-2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne.
 
ILPP4/443-530/11-3/TK Czy Kółko może odliczyć podatek VAT lub ubiegać się o jego zwrot?
 
IPPP3/443-1044/11-2/KB Opodatkowanie usługi świadczonej w zamian za otrzymanie bonusu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez kontrahentów
 
IBPP2/443-296/11/RSz czy wartość usług nabywanych przez Spółkę od T w ramach przedstawionego porozumienia o zarządzaniu środkami pieniężnymi powinna być uwzględniania przez Spółkę przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług
 
ILPP2/443-1121/11-4/MR Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć 70% podatku VAT z faktury za energię elektryczną?
 
IPPP1/443-1331/11-2/MP Premie pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako świadczenie usług, po stronie Wnioskodawcy. Otrzymane przez Wnioskodawcę premie pieniężne stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami i winny zostać udokumentowane fakturami korygującymi.
 
ILPP1/443-1020/11-4/MS Opodatkowanie i dokumentowanie czynności rozliczania opłat za media dokonywanych przez Wspólnotę.
 
ILPP2/443-1240/11-2/MN W zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – remont kościoła.
 
ITPP1/443-1218/11/IK Określenie stawki podatku dla czynności montażu drzwi przez producenta.
 
IBPP2/443-366/11/UH 1. Czy wkład własny uczestników szkoleń lub ich pracodawców stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT
2. Czy otrzymana dotacja rozwojowa stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 tekst ujednolicony)
3. W jaki sposób Wnioskodawca ma dokumentować otrzymanie wkładu własnego oraz dotacji rozwojowej
 
IPPP2/443-1069/11-2/KOM Zwolnienie od podatku VAT usługi zakwaterowania i wyżywienia osób obecnych w trakcie hospitalizacji pacjentów.
 
ILPP4/443-545/11-4/BA Czy Wnioskodawca może odliczyć VAT naliczony na podstawie faktur wewnętrznych od usługi konsultacyjnej?
 
IPPP2/443-1069/11-3/KOM Zwolnienie od podatku VAT dla świadczeń polegających na zapewnieniu pacjentowi możliwości jego dalszego pobytu w szpitalu w sytuacji, gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.
 
ILPP4/443-507/11-7/BA Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i zwolnienia od podatku wykonywanych usług.
 
IPPP3/443-1214/11-2/JK Zastosowanie zwolnienia dla usług szkoleniowych świadczonych dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych
 
IPPP1/443-1347/11-2/AP Czy w związku z realizacją postanowień Umowy cash-poolingu, mając na uwadze, iż Spółka jako Uczestnik, będzie otrzymywała odsetki z tytułu posiadania dodatniego bilansu na swoim rachunku i będzie płacić odsetki w przypadku ujemnego salda na swoim rachunku, nie będzie ona wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP2/443-370/11/WN stawka podatku od towarów i usług na wykonywane roboty budowlane dotyczące całego obiektu budowlanego oraz ustalenia podstawy opodatkowania
 
IBPP1/443-1120/11/AL W zakresie powstania obowiązku podatkowego w momencie dokonywania przez kontrahentów wpłat na rzecz przyszłych dostaw niewyspecyfikowanych w momencie dokonania wpłaty.
 
IBPP2/443-371/11/WN stawka podatku od towarów i usług na wykonywane roboty instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz sposobu dokumentowania tych usług
 
IBPP1/443-896/11/ES Dokumentowanie dostawy tzw. mediów do wynajmowanych lokali mieszkalnych.
 
IBPP1/443-929/11/ES Odliczenie podatku VAT w związku ze świadczonymi przez Wnioskodawcę usługami.
 
ILPP2/443-1106/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
IBPP2/443-385/11/UH Stawka podatku VAT przy sprzedaży wyrobu medycznego o nazwie wózek-transporter schodowy dla osób niepełnosprawnych
 
IBPP1/443-941/11/AZb Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług poniesionych w ramach projektu.
 
IBPP1/443-1009/11/AL W zakresie uznania nabywanych przez Wnioskodawcę usług za usługi kateringowe i w związku z tym możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie ww. usług.
 
IPPP1/443-1343/11-2/JL Dokumentowanie przez Wnioskodawcę otrzymanych bonusów notą księgową należało uznać za nieprawidłowe, bowiem bonusy te stanowią u dostawcy rabat, który winien być udokumentowany fakturą korygującą przez podmiot udzielający rabatu.
 
ILPP1/443-1094/11-2/AW Opodatkowanie i udokumentowanie za pomocą faktur VAT czynności stanowiących zadania własne gminy.
 
IBPP2/443-271/11/RSz czy zmiana rodzaju samochodu z samochodu ciężarowego na samochód osobowy powoduje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego
 
IBPP1/443-1095/11/AL W zakresie konieczności płacenia podatku VAT w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej pod zabudowę.
 
ITPP1/443-1430/11/BK Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1331/11-2/SM Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników w związku z wykonywaną usługą marketingową
 
ITPP1/443-1192/11/MS Czy „opłata” za prawo do adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne zaliczona na wkład budowlany i ustanowienie prawa odrębnej własności podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT?
 
IPPP3/443-1305/11-3/SM Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez bank
 
ITPP1/443-1252/11/KM Czy zasadne było korygowanie podatku naliczonego za miesiąc grudzień 2008 r.?
 
IPPP2/443-899/11-4/KG w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży niezabudowanej nieruchomości
 
IPTPP1/443-6/12-2/AK Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług związanego z projektem zakupu urządzeń medycznych dofinansowanych z RPO?
 
IBPP2/443-891/10/WN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w miesiącu wystawienia tej faktury.
 
IBPP2/443-452/11/WN stawka podatku VAT dla usług montażu rolet zewnętrznych i markiz w budownictwie mieszkaniowym:
-na usługi montażu rolet zewnętrznych oraz
-na usługi montażu markiz.
 
ITPP2/443-690/11/AF Czy stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie do dostaw dokonywanych tylko na statki szkolne rybołówstwa morskiego, czy na pokład wszystkich statków szkolnych?
 
IBPP2/443-462/11/RSz prawo do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania przy dostawie samochodu używanego, przyjętego do Komisu, na podstawie umowy komisu, od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej oraz prawa do wystawienia KUPUJĄCEMU FAKTURY VAT MARŻA
 
ITPP2/443-695/11/AF Zwolnienia od podatku szkoleń w dziedzinie kosmetologii.
 
ITPP2/443-950/11/MD Obowiązek rozliczenia w deklaracji VAT-7 transakcji nabycia towaru (fortepianu) z innego kraju Unii Europejskiej.
 
ITPP2/443-748/11/AF Stawka podatku.
 
IBPP2/443-465/11/WN określenie podstawy opodatkowania oraz momentu dokonania korekty obrotu na podstawie faktur korygujących.
 
ITPP2/443-1251/11/AK Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w sytuacji posiadania kopii dokumentu przewozowego.
 
IBPP4/443-1194/11/AŚ W zakresie stawki podatku VAT dla usługi badania skuteczności sterylizacji parą wodną w autoklawie
 
IBPP4/443-868/11/AŚ w zakresie stawki podatku VAT dla usługi związanej z zakwaterowaniem opiekuna hospitalizowanego dziecka w oddziale dziecięcym
 
IBPP3/443-767/11/IK Czy zgodnie z art. 141 p 8 ust. 1a przy sprzedaży pojazdu przed pierwszą rejestracją na terenie RP zaświadczenie wydawane przez właściwy urząd skarbowy o obowiązku lub jego braku można zastąpić faktura VAT z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług, potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika gdzie sprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika czego konsekwencją ten właśnie moment (wystawienie faktury VAT i sprzedaz pojazdu) będzie właściwa do odprowadzenia należnej kwoty podatku VAT.
 
IBPP2/443-1149/11/ABu Czy usługa stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej z zakupionych materiałów (płyt meblowych, blatów, luster i elementów metalowych) dociętych na konkretny wymiar i trwale zamontowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT podlega opodatkowaniu stawką 8%?
 
IBPP2/443-485/11/UH Czy opłaty za wydanie zaświadczenia o zapewnieniu odbioru odpadów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IBPP2/443-875/11/UH Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczania:
- w pełnej wysokości podatku naliczonego od wszystkich samochodów i pojazdów samochodowych w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej oraz
- podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do napędu samochodów i pojazdów samochodowych wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 
IBPP2/443-498/11/UH Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT do sprzedaży elektronicznych podręczników szkolnych
 
IBPP2/443-534/10/ASz czy kopie faktur VAT wystawianych przez Wnioskodawcę muszą być przechowywane w wersji papierowej.

Wskaźniki gospodarcze