Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 stycznia 2012 r.
 
IPTPP2/443-622/11-4/AW Wnioskodawca w przypadku udokumentowanych fakturami VAT wydatków poniesionych w latach 2010 i 2011 w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”, ma prawną możliwość odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi – jak wskazał Wnioskodawca – będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-622/11-5/AW Wnioskodawca w przypadku udokumentowanych fakturami VAT wydatków poniesionych w latach 2010 i 2011 w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”, ma prawną możliwość odliczenia podatku naliczonego, ponieważ zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi – jak wskazał Wnioskodawca – będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-877/11-2/MS Czy właściwe jest stosowanie odrębnej – podstawowej stawki podatku VAT na sprzedaż miejsc postojowych?
 
ILPP2/443-1406/11-3/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku od usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.
 
IBPP2/443-144/11/ASz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do napędu samochodu Honda CW1 Accord TOURER.
 
IBPP2/443-155/11/RSz zastosowanie stawki podatku VAT dla sprzedaży kompletnych okularów korekcyjnych, leczniczych i ochronnych do komputera, soczewek korekcyjnych, oprawek okularowych, okularów przeciwsłonecznych i pozostałych usług
 
IBPP2/443-157/11/RSz zastosowanie stawki podatku VAT dla sprzedaży kompletnych okularów korekcyjnych, leczniczych i ochronnych do komputera, soczewek korekcyjnych, oprawek okularowych, okularów przeciwsłonecznych i pozostałych usług
 
IBPP2/443-159/11/RSz zastosowanie stawki podatku VAT dla sprzedaży kompletnych okularów korekcyjnych, leczniczych i ochronnych do komputera, soczewek korekcyjnych, oprawek okularowych, okularów przeciwsłonecznych i pozostałych usług
 
IBPP2/443-196/11/RSz stawka podatku VAT właściwej do sprzedaży rozpoczętej inwestycji budowlanej wraz z gruntem
 
IBPP2/443-197/11/ICz Stawka podatku VAT przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 
IBPP2/443-869/10/WN Uznanie czy wydanie przez Spółkę kuponów Użytkownikowi Portalu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-1298/11-6/MS Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług dotyczących zarządzania cmentarzem.
 
IBPP2/443-200/11/ICz Stawka podatku VAT przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 
IBPP2/443-202/11/ICz Stawka podatku VAT przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 
IPPP3/443-846/11-2/KB Czy w opisanym stanie faktycznym towary przekazywane nieodpłatnie przez Spółkę stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 7 Ustawy o VAT i tym samym wydania tych towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT?
 
IBPP2/443-226/11/ASz uznanie planowanych czynności jako świadczenie usług oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług.
 
IBPP1/443-699/11/ES Dotyczy skutków podatkowych przekazania na cele osobiste części budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami.
 
IBPP2/443-290/11/UH Stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży własnych wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym PKOB 11.
 
IBPP2/443-251/11/UH Sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym.
 
IBPP2/443-259/11/ASz prawo do odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych dotyczących i związanych z przychodami zwolnionymi.
 
IBPP1/443-757/11/ES Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług tj. szkoleń produktowych dla pracowników instytucji publicznych oraz zwolnienie od podatku VAT szkoleń dla wszystkich uczestników szkolenia, gdy proporcja uczestników płacących ze środków publicznych do firm płacących ze środków prywatnych wynosi powyżej 70%.
 
IBPP1/443-772/11/ES Zwolnienie od podatku VAT szkoleń przewodników turystycznych (miejskich).
 
IBPP1/443-780/11/AL W zakresie:
1. Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie artykułów spożywczych,
2. Konieczności opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zużywanych w czasie pracy przez pracowników napojów,
3. Konieczności opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług poczęstunku spożywanego przez kontrahentów w siedzibie firmy podczas spotkań biznesowych.
 
IBPP1/443-807/11/ES Sprzedaż działek niezabudowanych.
 
IBPP1/443-824/11/ES Jaki Numer Identyfikacji Podatkowej NIP (Powiatu czy Starostwa Powiatowego) należy umieszczać na fakturach VAT przy wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. sprzedaż, dzierżawa, opłata użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
 
IBPP1/443-833/11/ES Kto posiada status podatnika podatku od towarów i usług Starostwo czy Powiat, na Powiat czy Starostwo (z czyim numerem NIP) prawidłowo powinny być wystawiane faktury i rachunki dotyczące realizacji umów cywilnoprawnych?
 
IPPP3/443-1093/11-2/SM uregulowania związane z umową cash-poolingu
 
ILPP1/443-1016/11-3/BD Możliwość i terminu obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów oraz sposób ich dokumentowania.
 
ILPP1/443-1016/11-4/BD Możliwość i terminu obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów oraz sposób ich dokumentowania.
 
ILPP2/443-1111/11-3/AK Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług psychoterapii uzależnień, terapii grupowej i indywidualnej, terapii uzależnień realizowanych za pomocą treningów i warsztatów.
 
ILPP1/443-1017/11-3/KG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości na potrzeby działalności opodatkowanej.
 
ILPP1/443-1017/11-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie prac projektowych oraz budowlanych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, parkingami i drogami dojazdowymi oraz w związku z zakupem surowców do produkcji.
 
ILPP1/443-1017/11-5/KG Podatek od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu podatku.
 
ILPP2/443-1117/11-2/SJ Czy fakt nieodpłatnego przekazania elementów infrastruktury wybudowanych na koszt Spółki na gruntach niestanowiących własności Spółki, ani nie użytkowanych przez nią w oparciu o żaden stosunek prawny nie jest/będzie traktowany jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a w konsekwencji Spółka nie jest/będzie zobowiązana przy przekazaniu tej infrastruktury do naliczenia podatku VAT.
 
ILPP2/443-1117/11-3/SJ Czy fakt nieodpłatnego przekazania elementów infrastruktury wybudowanych na koszt Spółki na gruntach niestanowiących własności Spółki, ani nie użytkowanych przez nią w oparciu o żaden stosunek prawny nie jest/będzie traktowany jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a w konsekwencji Spółka nie jest/będzie zobowiązana przy przekazaniu tej infrastruktury do naliczenia podatku VAT.
 
IBPP4/443-1497/11/KG Usługi świadczone przez muzeum polegające na szkoleniu kandydatów na przewodnika objęte są 23% stawką VAT
 
ILPP2/443-1129/11-2/AK 1. Czy czynność zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy w momencie zbywania przedsiębiorstwa Spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywać korekt w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych?
 
ILPP2/443-1010/11-7/AD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wykonywanych przez Wnioskodawczynię umów zlecenia.
 
ILPP2/443-1123/11-4/TW Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych.
 
ILPP1/443-1015/11-4/NS Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wykonywanych przez Wspólnotę.
 
IPPP1/443-1282/11-2/BS prawo do odliczenia podatku naliczonego;
 
IPPP1/443-1411/11-2/AS opodatkowanie dostawy mediów w związku z wynajmowanym lokalem
 
IPPP1/443-1387/11-2/AS możliwość zastosowania zwolnienia dla usług pośrednictwa finansowego
 
IPPP1/443-1471/11-2/AW Opodatkowania otrzymywanych środków publicznych oraz ich dokumentowanie
 
IPPP2/443-907/11-2/KG Opodatkowanie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
 
IPPP1/443-1408/11-3/ISZ Możliwość dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku VAT, jeżeli wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe
 
ILPP2/443-1412/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego.
 
ILPP1/443-1024/11-4/MS Opodatkowanie i dokumentowanie czynności rozliczania opłat za media dokonywanych przez Wspólnotę.
 
ILPP1/443-860/11-8/AW Opodatkowanie podatkiem VAT bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych.
 
IBPP4/443-1457/11/EJ stawka VAT na usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnej na cele niemieszkalne
 
ILPP1/443-1151/11-4/NS Opodatkowanie mediów związanych z najmem lokali.
 
ILPP2/443-1170/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych wykonywanych na rzecz firm X, finansowanych w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 
ILPP2/443-1170/11-5/EN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.
 
ILPP1/443-1026/11-4/MS Opodatkowanie i dokumentowanie czynności rozliczania opłat za media dokonywanych przez Wspólnotę.
 
IBPP2/443-1130/11/UH Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem wyłącznego użytkowania miejsc postojowych
 
IPTPP4/443-130/11-4/ALN Czy osoba nie będąca płatnikiem podatku VAT ma możliwość odzyskania podatku VAT od poniesionego wydatku?
 
IBPP2/443-1095/11/ICz Określenie miejsca świadczenia usług pośrednictwa w usługach krótkotrwałego zakwaterowania oraz w rezerwacji noclegów świadczonych dla podatników z Chorwacji.
 
IBPP2/443-479/11/RSz stawka podatku VAT dla usług zajęć jogi świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 
IBPP1/443-1189/11/AZb sprzedaż działek, na których rozpoczęto budowę fundamentów pod budynek mieszkalny
 
IBPP2/443-545/11/ICz Opodatkowanie usług najmu oraz czynności dokonywanej na podstawie umowy użyczenia
 
IBPP1/443-1188/11/AZb sprzedaż działek, na których posadowione są fundamenty pod budynek mieszkalny
 
ITPP1/443-979/11/AP Czy w świetle przepisów prawa podatkowego usługi stołówkowe, polegające na gotowaniu i wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak to jaką stawką?
 
IBPP2/443-555/11/UH Opodatkowania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
 
IBPP2/443-560/11/ICz Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród dla klientów.
 
IBPP2/443-661/11/ICz Czy zużycie artykułów spożywczych przez pracowników, kontrahentów, członków rady nadzorczej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT
 
ITPP1/443-984/11/BJ Opodatkowanie sprzedaży działki.
 
IBPP2/443-670/11/WN wysyłanie i datowanie faktur elektronicznych
 
ITPP1/443-1034/11/BJ Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
IBPP2/443-679/11/UH Opodatkowania odszkodowania otrzymanego przez Gminę z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności

Wskaźniki gospodarcze