Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 stycznia 2012 r.
 
IBPP1/443-1775/11/AW Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy
 
IBPP1/443-652/11/ES Zwolnienie od podatku VAT prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń dla pracowników instytucji publicznej, których uczestnictwo będzie finansowane ze środków publicznych.
 
IBPP1/443-1776/10/AW Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy
 
IBPP1/443-1777/10/AW Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy
 
IBPP2/443-12/11/ICz Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki w związku z wejściem spółki na rynek giełdowy oraz podwyższeniem kapitału zakładowego.
 
IBPP1/443-775/11/KW Opodatkowanie prawidłową stawką podatku VAT usług świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty.
 
IBPP1/443-1103/11/BM W zakresie zwolnienia od podatku organizowanych przez Wnioskodawcę, jako uczelnię publiczną, konferencji.
 
IBPP2/443-546/11/UH Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług „pokazów artystycznych” obejmujących pokaz sztuki iluzji i magii.
 
IBPP2/443-838/11/WN Zwolnienie z podatku VAT usług w zakresie przeprowadzania badań i analiz technicznych posiadających PKWiU 71.20.19.0.
 
IBPP1/443-426/11/BM Opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
IBPP1/443-527/11/AL Czy podlega zwolnieniu z podatku VAT zamiana gruntu niezabudowanego?
 
IBPP1/443-645/11/ES Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
 
IBPP1/443-656/11/ES Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę następujących usług szkoleniowych: obsługi suwnic, obsługi żurawi wszelkiego rodzaju, obsługi podestów, konserwatorów wózków jezdniowych, obsługi dźwigów osobowych.
 
IBPP2/443-14/11/ASz stawka podatku dla dostawy książek.
 
IBPP2/443-22/11/ICz Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu oraz w fakturach dotyczących leasingu samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności opodatkowanej polegającej na oddaniu tych samochodów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu.
 
IBPP1/443-597/11/BM W zakresie ustalenia czy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z tytułu realizacji zadań w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, szkolenia dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego oraz szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym jest podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP2/443-30/11/ASz uznanie sprzedaży udziału w lokalu użytkowym i lokalu mieszkalnym za dostawę towaru.
 
IBPP2/443-32/11/ICz Stawki podatku do dostawy wypełniaczy dolomitowych produkowanych na bazie naturalnego surowca dolomitowego oraz wypełniaczy kredowych produkowanych na bazie naturalnego kamienia wapiennego.
 
IBPP2/443-35/11/ICz Stawka podatku VAT dla robót udrażniania (czyszczenia) kanalizacji sanitarnej.
 
IBPP2/443-52/11/ICz Stawka podatku VAT na dostawę książek, przekazanych do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011r.
 
IBPP1/443-664/11/LSz Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
 
IBPP1/443-686/11/ES Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
IBPP2/443-848/11/ICz Stawka VAT należy zastosować przy usłudze montażu:- rolet wewnętrznych oraz markiz wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego PKOB-11, w ramach budowy nowych i remontu budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym,- rolet zewnętrznych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego PKOB-11, w ramach budowy nowych i remontu budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym.
 
IBPP2/443-864/11/ICz Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT otrzymanych w miesiącu kwietniu i maju 2011r. tj. przed rejestracją.
 
IBPP2/443-115/11/WN stawka podatku VAT przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 
IBPP2/443-124/11/ICz Zastosowanie do 31 grudnia 2010r. stawki VAT dla usługi montażu metalowych balustrad wykonywanych we własnym zakresie.
 
IBPP2/443-127/11/ASz możliwość obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wystawionych faktur korygujących w przypadku braku potwierdzeń otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta.
 
IBPP2/443-129/11/RSz stawka podatku VAT przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 
IBPP2/443-140/11/ASz stawki podatku VAT dla masy makowej.
 
ITPP1/443-922a/11/JJ Stawki podatku dla dostawy okularów korekcyjnych.
 
IPPP1/443-1632/11-4/IGo Zainteresowany nie ma możliwości skorygowania podatku należnego od niezapłaconej faktur, gdyż nie zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 89a ust. 1a i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1418/11-2/PR Zastosowanie zwolnienia dla usług szkolenia zawodowego świadczonych przez podwykonawcę.
 
IBPP2/443-676/11/UH prawo do korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych należności
 
IBPP2/443-291/11/ASz stawka podatku VAT na wykonywanie podczas remontu lub modernizacji trwałej zabudowy meblowej i kuchennej
 
IBPP4/443-1316/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi oznaczenia grupy krwi wraz z wydaniem wyniku badania
 
IBPP4/443-1267/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług psychologicznych: terapii psychologicznej (psychoterapii), porad psychologicznych, badań psychologicznych
 
IBPP3/443-1043/11/PK określenia miejsca świadczenia usług magazynowania
 
IPPP1-443-856/10/11-5/S/IGo Nieodpłatne wydanie wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych przez Spółkę związane bezpośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu VAT.
 
IBPP2/443-706/11/RSz czy Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz osób trzecich oraz czy powinien się zarejestrować w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i wystawiać refaktury członkom wspólnoty mieszkaniowej za zakupione media do lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością członków wspólnoty mieszkaniowej
 
IBPP2/443-710/11/BW Czy świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IBPP2/443-716/11/ICz Stawka podatku VAT dla robót budowlanych – montaż „roleta plus okno” w ramach budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 
IBPP2/443-724/11/RSz obowiązek dokonania zwiększenia podatku VAT należnego w związku obowiązku dokonania zwiększenia podatku VAT należnego w związku ze zbyciem wierzytelności odpisanej uprzednio jako nieściągalna
 
IBPP2/443-734/10/UH Czy kwota udzielonego pracownikowi upustu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IBPP2/443-737/11/UH Stawka podatku VAT przy sprzedaży usług montażowo – instalacyjnych, polegających na mocowaniu w sposób trwały rolet i żaluzji wewnętrznych i zewnętrznych różnego typu dla osób fizycznych w budownictwie mieszkaniowym (art. 41 ust. 12a) jest prawidłowa?
 
IBPP2/443-745/11/ICz Termin rozliczenia faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania
 
IBPP2/443-754/11/RSz możliwość dokonywania akceptacji przesyłania faktur i faktur korygujących drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub aplikacji serwisu internetowego
 
IBPP2/443-763/11/UH Stawka podatku VAT dla okularów korekcyjnych wykonanych na podstawie recepty wystawionej przez lekarza okulistę
 
IBPP2/443-779/11/RSz wypełnienia deklaracji dla podatku od towarów i usług w przypadku zakupu zestawu komputerowego oraz wyposażenia biura, nie ujętych w ewidencji środków trwałych
 
IBPP2/443-785/11/ICz Czy wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu orzeczone decyzją administracyjną w zamian za odszkodowanie na rzecz Wnioskodawcy stanowi odpłatną dostawę towarów
 
IBPP2/443-795/11/UH Opodatkowania najmu lokali użytkowych.

Wskaźniki gospodarcze