Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 stycznia 2012 r.
 
IBPP2/443-770/11/ICz Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym ulega przedawnieniu jak zobowiązanie podatkowe.
 
IBPP4/443-1083/11/AZ wystawianie faktur sprzedaży w bieżących miesiącach za świadczenia medyczne wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych, korekta sprzedaży
 
IPTPP2/443-783/11-2/KW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-679/11-4/JN Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-658/11-4/JN Zastosowanie stawki 0% dla usługi transportu towarów importowanych na podstawie wydruku, jakim jest Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC).
 
IPTPP2/443-651/11-5/JN Obniżenie obrotu na podstawie noty obciążeniowej.
 
IBPP1/443-1483/11/AW Wnioskodawca traci prawo do zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w wyniku sprzedaży samochodu, nawet jeśli jest to towar używany
 
IBPP3/443-1080/11/PK miejsce świadczenia usług związanych z uzyskaniem pozwolenia na przejazd samochodów o ponadnormatywnych rozmiarach
 
IBPP3/443-1079/11/PK opodatkowanie obciążenia za niewłaściwe wykonanie usługi
 
IPPP3/443-1342/11-4/RD Czy w związku z realizacją Projektu i ponoszonymi z tego tytułu kosztami, udokumentowanymi fakturami VAT, podatnik ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur kosztowych związanych z realizacją projektu (zarówno z faktur, których kwota netto w całości finansowana jest z otrzymanego dofinansowania, jak i z faktur, których tylko część kwoty netto finansowana jest z otrzymanego dofinansowania) zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1295/11-2/MP Czynność przekazania przez Wnioskodawcę Uczestnikowi – Nabywcy nagrody pieniężnej w programie lojalnościowym na kartę przedpłaconą VISA nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1083/11-4/KG w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabywanymi usługami gastronomicznymi i noclegowymi
 
IPPP2/443-1134/11-2/KG W zakresie uznania czynności nieodpłatnego przekazanie towarów na rzecz uczestników w ramach akcji promocyjnej za czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług
 
IPPP2/443-957/11-2/KG Ponowne prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego
 
IPPP3/443-1159/11-2/LK W zakresie określenia usług, jako usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, oraz praw do zastosowania zwolnienia dla tych usług,
 
IPPP1/443-1181/11-4/BS możliwość zastosowania zwolnienia od podatku do świadczonych przez Wnioskodawcę usług;
 
IPPP1-443-1151/11-4/BS skutki podatkowe cesji umowy leasingu operacyjnego;
 
ILPP1/443-1173/11-4/BD Prawo do odliczenia i korekty podatku.
 
ILPP1/443-1040/11-2/MP Czy osiągając dochody z najmu prywatnego Wnioskodawca może być czynnym podatnikiem VAT w myśl art. 15 ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-1118/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania elementów struktury sieci wybudowanej przez Spółkę.
 
ILPP2/443-1118/11-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania elementów struktury sieci wybudowanej przez Spółkę.
 
ILPP2/443-1119/11-2/AK Nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy gruntów należących do Spółki, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: pod drogi gminne (publiczne) wraz z poczynionymi na nich nakładami w postaci nawierzchni dróg, ulic, chodników i oświetlenia, pod drogi wewnętrzne wraz z poczynionymi na nich nakładami w postaci nawierzchni dróg, ulic, chodników i oświetlenia, pod place zabaw i tereny zielone wraz z poczynionymi na nich nakładami – zarówno na podstawie decyzji administracyjnej, jak i umowy darowizny, w sytuacji, gdy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami, dokonane do dnia 31 marca 2011 r. – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP2/443-1137/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP2/443-1119/11-3/AK Nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy gruntów należących do Spółki, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: pod drogi gminne (publiczne) wraz z poczynionymi na nich nakładami w postaci nawierzchni dróg, ulic, chodników i oświetlenia, pod drogi wewnętrzne wraz z poczynionymi na nich nakładami w postaci nawierzchni dróg, ulic, chodników i oświetlenia, pod place zabaw i tereny zielone wraz z poczynionymi na nich nakładami – zarówno na podstawie decyzji administracyjnej, jak i umowy darowizny, w sytuacji, gdy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami, dokonane do dnia 31 marca 2011 r. – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1429/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń realizowanych w ramach projektu unijnego
 
ITPP1/443-1013/11/AP Stawki podatku obowiązujące dla usług remontowych i konserwacyjnych.
 
IBPP1/443-1431/11/LG Uznanie za obrót i zwolnienie od podatku VAT wkładu własnego uczestników szkolenia w ramach realizowanego projektu unijnego
 
ILPP1/443-1025/11-4/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, który na dzień wystawienia faktur był podmiotem istniejącym, ale niezarejestrowanym.
 
ILPP2/443-1126/11-4/AD Czy sprzedaż działek budowlanych będzie opodatkowana podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-1113/11-4/EN Czy w odniesieniu do towarów i usług opisanych w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego treść § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących skutkuje koniecznością ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów i czy ma znaczenie forma przyjmowania zapłaty od klienta (rachunek bankowy lub gotówka)?
 
IBPP1/443-1495/11/AW Opodatkowanie usług stołówkowych świadczonych dla uczniów (finansowanych przez rodziców lub przez MOPS) oraz dla wszystkich pracowników szkoły
 
ITPP1/443-1052/11/AP Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione koszty inwestycyjne na budowę obiektu użytkowego przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej przed rejestracją firmy?
 
ILPP4/443-569/11-4/BA W jakim kraju powinny być opodatkowane podatkiem VAT wykonywane przez Wnioskodawcę usługi (czy na terenie Niemiec zapłaci je usługobiorca czy na terenie Polski zapłaci je usługodawca czyli Zainteresowany)?
 
IBPP2/443-1104/11/ABu Czy podatek VAT wykazany w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe, dotyczące tego samochodu ciężarowego stanowi w całości prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?
 
ILPP2/443-1223/11-2/SJ Czy do sprzedaży ciągnika zakupionego w 2003 r. ze stawką 0% VAT można zastosować zwolnienie z podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1187/11-2/TW Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT?
 
ILPP2/443-1182/11-3/TW Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT?
 
IBPP2/443-1113/10/ASz stawka podatku dla wykonania wewnętrznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lokali usługowych, pomieszczeń garażowych, pomieszczeń technicznych znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 
IBPP3/443-550/10/IK prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu usług oraz w zakresie wystąpienia obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu importu usług
 
ITPP1/443-1053/11/JJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi.
 
IBPP3/443-796/11/IK czy można sprzedać, opisany we wniosku towar na fakturę VAT marża
 
IBPP3/443-1050/11/PK zwolnienie od podatku VAT usług konserwatorsko - restauratorskich
 
IBPP3/443-1169/11/IK opodatkowanie dostawy używanych samochodów
 
ITPP2/443-1308/11/RF Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług nauki jazdy kategorii T.
 
IBPP4/443-1927/10/KG OSP nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z remontem świetlicy wiejskiej.
 
IBPP4/443-1766/10/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP2/443-810/11/ICz Czy Spółka postąpi prawidłowo stosując tą samą stawkę VAT przy sprzedaży zestawu w postaci książki i płyty
 
IBPP2/443-912/10/WN uznanie czy kwoty uzyskiwane od Odbiorców przez Wnioskodawcę w związku z realizacją inwestycji przyłączeniowej stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług
 
IBPP2/443-912/11/ICz Czy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, polegającego na dostosowaniu dojść ewakuacyjnych w budynku do aktualnie obowiązujących wymogów, Biblioteka ma prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku VAT naliczonego - określonego na fakturach zakupu, dotyczących przedmiotowej inwestycji.
 
IBPP2/443-913/11/ICz Czy przychody z tytułu opłat za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych oraz opłat za zagubione zbiory nie stanowią obrotu będącego przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT oraz czy nieuzwględnianie przychodów z działalności statutowej z tytułu pobieranych opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych i za zagubione zbiory, w obrocie identyfikowanym dla celów podatku VAT, jest działaniem prawidłowym?
 
IBPP2/443-914/11/ICz Czy mając na uwadze nieodpłatność usług, świadczonych przez Bibliotekę w ramach działalności statutowej, sposób wyliczenia proporcji, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku VAT jest prawidłowy?
 
IBPP4/443-1253/11/MN w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie świadczyć usługi przy użyciu urządzeń (w tym wydających bilety) obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach lub innej formie (bezgotówkowej), a nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011r. i jednocześnie z prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, będzie miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego dotyczących ww. czynności, na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w powiązaniu z poz. 40 załącznika do ww. rozporządzenia.
 
IBPP4/443-1402/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z likwidacją skutków powodzi.

Wskaźniki gospodarcze