Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 stycznia 2012 r.
 
IBPP3/443-772/11/PK możliwość stosowania opodatkowania marży
 
IBPP3/443-778/11/PK prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup nagród oraz organizację szkolenia, sposobu ewidencjonowania przekazania prezentów
 
IBPP3/443-805/11/PK opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu
 
IBPP2/443-788/11/UH Stawka 0% dla remontu promu linowego (PKWiU 30.11.21.0).
 
IBPP3/443-1009/11/PK stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów lotniczych
 
IPPP1/443-1653/11-2/IGo Pobierane kaucje gwarancyjne nie stanowią obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT.
 
IPPP1/443-1617/11-2/IGo W związku z udzielaniem kredytów i pożyczek wartość wskazanych wyżej odsetek kalkulowanych według stosownej stopy procentowej powinna być uwzględniana w wartości podstawy opodatkowania ustalanej przez Bank dla celów rozliczenia podatku VAT. W przypadku świadczenia usług bankowych, z tytułu których Bank otrzymuje wynagrodzenie w formie opłat i prowizji, wskazane powyżej w stanie faktycznym kwoty opłat i prowizji pobieranych przez Bank powinny być uwzględniane w wartości podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-566/11-2/KT Sprzedaż produktów mieszczących się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU („mocznik”) - jako wymienionych pod pozycją 59 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.
 
IPPP3/443-1218/10-2/KT Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem, w ramach importu usług, licencji na oprogramowanie.
 
IPPP3/443-1168/11-2/KT Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
IPPP3/443-641/11-4/KT Opodatkowanie usług nauki judo dla przedszkolaków świadczonych przez instruktora.
 
IPPP3/443-650/11-4/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w celu realizacji umowy z kontrahentem zagranicznym.
 
IPPP3/443-1150/11-2/KT Miejsca świadczenia i opodatkowania usługi budowy i montażu stoisk targowych.
 
IPPP3/443-689/11-5/KT Prawo Fundacji do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w celu realizacji projektu.
 
IPPP3/443-605/11-4/KT Opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu kosztów podwykonawstwa zastępczego.
 
IPPP3/443-1259/11-2/KT Opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w ramach świadczenia usług marketingowych.
 
IPPP3/443-660/11-2/KT Organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia, mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy uczestników tych szkoleń do celów zawodowych, w przypadku, gdy ich uczestnikami są osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych, których udział w szkoleniu finansowany jest w całości ze środków publicznych (tj. pochodzących z budżetu państwa), korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-536/11-4/KT Uznanie faktur elektronicznych wystawionych w imieniu Spółki przez kontrahenta zagranicznego (samofakturowanie) za prawidłowe faktury sprzedaży dokumentujące świadczone przez Spółkę usługi.
 
IPPP3/443-279/11-2/KT Opodatkowanie wpłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy jako partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej - przekazanie środków finansowych przez mieszkańców na rzecz Gminy realizującej opisaną inwestycję podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako zapłata z tytułu świadczenia usługi, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, polegającej na budowie przyłączy do sieci wodociągowej.
 
IPPP3/443-1149/10-2/KT Prawo do zwrotu podatku naliczonego w innym państwie członkowskim przysługującego spadkobiercy polskiego podatnika.
 
IPPP3/443-1237/11-5/JF Zwolnienie dla udostępniania basenu przez Szkołę w ramach realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych, nauka pływania dla wychowanków i uczniów innych szkół i przedszkoli, a także nauki pływania dla dorosłych - 8%, zajęcia Aqua Aerobicu dla dorosłych – 23%.
 
IPPP3/443-1237/11-4/JF Usługi stołówkowe na rzecz pracowników pedagogicznych (nauczycieli) szkoły są zwolnione od podatku, natomiast na rzecz pracowników niepedagogicznych szkoły oraz emerytów podlegają opodatkowaniu 8% stawką.
 
IPPP3/443-1237/11-6/JF Wynajem i udostępnienie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik, wynajem powierzchni na automaty, sprzedaży biletów jednorazowych dla osób indywidualnych spoza szkoły podlegają opodatkowaniu stawką 23%.
 
IPPP3/443-1248/11-2/JK Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług organizacji szkoleń
 
ITPP2/443-1430/11/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1125/11-4/AKr Prawo do odliczenia podatku.
 
ITPP1/443-720/11/AP Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
ILPP2/443-1197/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem działu marketingu i zarządzania własnością intelektualną.
 
ILPP2/443-1139/11-3/SJ Opodatkowanie wniesienia aportu oraz korekta podatku naliczonego (zorganizowana część przedsiębiorstwa).
 
ILPP2/443-1139/11-4/SJ Opodatkowanie wniesienia aportu oraz korekta podatku naliczonego (zorganizowana część przedsiębiorstwa).
 
ITPP1/443-830/11/BJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług cateringowych.
 
ILPP1/443-1140/11-4/KG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego, tj. np. dostawa wody, wywóz nieczystości usługi remontowo-budowlane?
 
ILPP1/443-1140/11-5/KG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego, tj. np. dostawa wody, wywóz nieczystości usługi remontowo-budowlane?
 
ITPP1/443-1083a/11/AT 1. Czy przy dostawie lokali, wartość udziałów w działkach, dotyczących drogi wewnętrznej, należy wliczać do podstawy opodatkowania, zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy sprzedaż udziałów we współwłasności gruntu (tych działek) na rzecz nabywców lokali, stanowi – w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – dostawę towarów, czy świadczenie usług?
 
ILPP2/443-1484/11-4/AKr Prawo do odliczenia przy realizacji projektu.
 
ILPP2/443-1175/11-3/TW Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT w związku z czym czy ma ona prawo odzyskać podatek VAT?
 
ILPP4/443-517/11-3/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na tragach w Czechach.
 
ILPP4/443-517/11-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na tragach w Norwegii.
 
ILPP4/443-517/11-5/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na tragach na Ukrainie.
 
ILPP2/443-964/11-7/MN Sprzedaż działek. Grunt, z którego wydzielone zostały działki była działką rolną, nieodpłatnie użyczoną otrzymaną w formie darowizny.
 
ILPP2/443-1127/11-2/SJ Czy przyznane kontrahentom Spółki premie pieniężne od zrealizowanych obrotów oraz przedterminowych płatności powinny być udokumentowane zbiorczymi fakturami VAT korygującymi wystawionymi przez Spółkę, czy notami obciążeniowymi wystawionym przez kontrahentów Spółki?
 
ILPP2/443-1127/11-3/SJ Czy przyznane kontrahentom Spółki premie pieniężne od zrealizowanych obrotów oraz przedterminowych płatności powinny być udokumentowane zbiorczymi fakturami VAT korygującymi wystawionymi przez Spółkę, czy notami obciążeniowymi wystawionym przez kontrahentów Spółki?
 
ITPP1/443-1068/11/JJ Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości pod budowę drogi w zamian za odszkodowanie.
 
ILPP1/443-1105/11-2/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych (...)”.
 
ITPP1/443-1099/11/AP Wysokość stawki podatku VAT przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi.
 
ILPP1/443-1093/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych.
 
IBPP3/443-1057/11/AM Jakie będą skutki darowizny całości przedsiębiorstwa w podatku od towarów i usług dla Wnioskodawcy.
 
IBPP3/443-1077/11/KO W zakresie opodatkowania dostaw mediów w związku z najmem mieszkań komunalnych oraz najmem lokali użytkowych.
 
ITPP2/443-784/11/AF Stawka podatku.
 
ITPP1/443-1575/11/IK Czy Szkoła może odliczyć podatek naliczony w związku z realizacją projektu?
 
ITPP2/443-1790/11/RS Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1701/11/AP Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem gminy.

Wskaźniki gospodarcze