Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 stycznia 2012 r.
 
ILPP1/4441-42/11-3/HMW Opodatkowanie przekazania towarów w ramach działań marketingowych.
 
IBPP3/443-754/11/PK opodatkowanie usług w zakresie kultury przez Fundacje
 
IBPP3/443-734/11/PH w zakresie sprzedaży działek
 
IBPP3/443-750/11/KO w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT
 
IBPP2/443-774/11/RSz stawka podatku VAT do dostawy części zamiennych do turbin dentystycznych, które mają deklarację zgodności i są wyrobami medycznymi
 
IBPP3/443-761/11/KO w zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IBPP2/443-797/11/BW Czy podatek naliczony, który został odliczony w momencie zakupu stłuczki szklanej objętych niedoborem należy skorygować?
 
IBPP2/443-1072/11/BW Czy działania Wnioskodawcy polegające na rozliczaniu ilości opakowań zwrotnych na koniec Okresu rozliczeniowego i ewentualnym przenoszeniu nadwyżki opakowań zwróconych nad pobranymi na poczet przyszłych Okresów rozliczeniowych są prawidłowe z punktu widzenia podatkowego w zakresie współpracy handlowej z Nowymi klientami, dysponujących na koniec Okresu rozliczeniowego nadwyżkami opakowań Wnioskodawcy pozyskanymi na rynku?
 
IBPP4/443-1215/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu
 
IBPP4/443-1224/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu
 
IBPP4/443-1237/11/KG Dotacja otrzymana na działalność statutową Fundacji nie stanowi obrotu, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP4/443-1243/11/KG Politechnika ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z proporcją obliczoną według zasad określonych przepisami art. 90 i 91 ustawy o VAT w związku z pracami badawczymi w branży lotniczej.
 
IBPP4/443-1261/11/KG Proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła 2%, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową budynku.
 
IBPP4/443-1333/11/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonaniem ogrodzenia.
 
IBPP4/443-1404/11/AW Wnioskodawca nie ma wobec tego możliwości odliczania podatku VAT w związku z zadaniem pod nazwą „...”.
 
IBPP3/443-576/11/PK opodatkowanie podatkiem VAT dostawy towarów oraz świadczonych usług przez Partnera na rzecz Lidera w ramach Konsorcjum
 
IBPP2/443-769/11/BW Czy proponowany przez Wnioskodawcę Nowy system polegający na fakturowaniu na zakończenie Okresu rozliczeniowego z tytułu nie zwrócenia opakowań przez klienta, a także na wystawianiu not opakowaniowych do każdego wydania i zwrotu opakowań zwrotnych dla klienta, jest prawidłowy z punktu widzenia przepisów podatkowych - ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360)?
 
IBPP3/443-729/11/AB opodatkowanie czynności polegającej na wniesieniu aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki komandytowej
 
IBPP3/443-735/11/PH dostawa nieruchomości, o której mowa we wniosku, w postaci jej wniesienia do spółki jawnej, stanowi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy o VAT i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zaś Wnioskodawca z tytułu planowanej czynności występować będzie jako podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT
 
IBPP3/443-764/11/AB prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup lokalu
 
IPTPP2/443-480/11-6/IR Usług budowlanych świadczonych w grudniu 2010 r., których odbiór został potwierdzony „przejściowym świadectwem płatności” w 2011 r., zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPTPP2/443-628/11-2/JN Uznanie za faktury wystawianych przez zleceniodawcę (nabywcę usług) rachunków na podstawie odrębnej umowy.
 
IPTPPP1/443-864/11-2/MS Otrzymywane przez Wnioskodawcę od najemców lokali użytkowych opłaty za zużytą wodę zarówno na podstawie wskazań podliczników jak i opłat ryczałtowych oraz opłat za wywóz śmieci, dotyczące lokali użytkowych, stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy i są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu tych lokali, tj. 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-650/11-5/KW Świadczone przez Gminę usługi odprowadzania ścieków przy pomocy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W związku z tym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z inwestycją w zakresie budowy ww. sieci kanalizacji sanitarnej na terenie jednej z gminnych miejscowości.
 
IPTPP1/443-825/11-4/IG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją tego projektu
 
IPTPP2/443-608/11-4/IR Wniesienie przez Wnioskodawcę do nowo powstałej spółki cywilnej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.
Jednocześnie wskazać należy, iż w związku z wniesieniem do nowo powstałej spółki cywilnej wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Wnioskodawca bądź nowo utworzona spółka cywilna nie będą obowiązani do skorygowania podatku należnego o podatek naliczony, odliczony z tytułu nabycia składników majątkowych.
 
IPTPP4/443-22/11-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-894/11-4/MS Szkolenia osób dorosłych w zakresie podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych z psychologii prowadzone w ramach realizacji projektu pn. „...”, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy.
 
IPTPP1/443-882/11-2/IG sprzedaż przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej udziału w nieruchomości zabudowanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż nie spełnia wymogów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPTPP4/443-35/11-2/OS Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu , gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-855/11-2/AW Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-854/11-4/RG W oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz biorąc pod uwagę przepisy prawne mające w tym zakresie zastosowanie należy stwierdzić, iż wycofanie budynku, w stosunku do którego podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ponoszonymi nakładami, z działalności gospodarczej na cele osobiste nie będzie podlegało opodatkowaniem podatkiem VAT i nie będzie rodziło innych obowiązków z zakresu podatku VAT.
 
IPTPP1/443-843/11-6/AK Sprzedaż przedmiotów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne w ramach warsztatów terapii zajęciowej od dnia 1 stycznia 2011r. nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-843/11-7/AK Stowarzyszenie będące czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT sprzedaż produktów wykonywanych przez osoby niepełnosprawne w ramach warsztatów terapii zajęciowej winno dokumentować fakturami VAT. W sytuacji gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca obowiązany jest do wystawienie faktury na żądanie nabywcy złożone we właściwym terminie.
 
IPTPP4/443-37/11-2/BM Prawo do zwrotu podatku na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-47/11-4/OS Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż koszty związane z realizacją zadania będącego przedmiotem pytania, nie będą związane z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi.
 
IPTPP1/443-880/11-2/AK Stawka podatku dla usług wykonania i montażu elementów z granitu w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 
IPTPP2/443-659/11-6/IR Należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Wnioskodawca na dowód świadczenia usług transportu towarów wykonywanego w całości na terytorium kraju i stanowiącego część usługi transportu międzynarodowego towarów importowanych, posiada wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy, wówczas jest uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla przedmiotowej usługi.
 
IPTPP1/443-898/11-3/AK Czy gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z ww. faktur w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej?
 
IPTPP1/443-857/11-4/IG Czy Wnioskodawca może w oparciu o art. 89a ustawy VAT skorygować należny podatek VAT:
1. Od całości niezapłaconej przez dłużnika kwoty?
2. Tylko od równowartości 15% wartości faktury stanowiącej udział własny?
3. Wnioskodawca nie może skorygować żadnej kwoty podatku VAT traktując, że wierzytelność została zbyta.
 
IPTPP1/443-843/11-9/AK Czy dotację otrzymaną przez Stowarzyszenie ze środków PFRON na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej ujmować w deklaracji VAT-7, jeżeli tak, to z jaką stawką podatku VAT?
 
IPTPP1/443-945/11-2/IG Czy konsumpcja wyrobów spożywczych przy okazji różnego rodzaju narad, spotkań wewnętrznych, szkoleń, spotkań i przyjmowania gości, kontrahentów, posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, odbywających się w związku z działalnością opodatkowaną, stanowią dla Spółki czynność opodatkowaną na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy bądź art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
Czy Spółka ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup wymienionych produktów?
 
IPTPP2/443-646/11-4/JN Uznanie transakcji zakupu materiałów do księgozbioru od kontrahenta unijnego jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązek dokonania rejestracji.
 
IPTPP2/443-674/11-5/AW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-887/11-4/AK Czy opisane usługi szkoleniowe prowadzone na rzecz Zleceniodawcy mające na celu kształcenie zawodowe, przekwalifikowanie zawodowe – jako usługi ściśle związane, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?
 
IPTPP4/443-39/11-2/OS Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do świadczonych usług wyżywienia młodzieży mieszkającej w Bursie. Natomiast usługi zakwaterowania młodzieży będą podlegały ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej z wyjątkiem przypadków gdy zapłata za te usługi nastąpi w całości za pośrednictwem poczty banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła lub w przypadku, gdy całość tych usług Wnioskodawca udokumentuje fakturami (rachunkami).
 
IPTPP1/443-941/11-2/IG Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi masażu (leczniczego, relaksacyjnego oraz klasycznego) od 2011r. są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-928/11-2/RG Czy w opisanym zdarzeniu Stowarzyszeniu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją zadania?
 
IPPP3/443-1138/11-6/JK VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego
 
IPPP3/443-1356/11-2/SM Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w dokumencie SAD (importer nie jest właścicielem towarów)
 
IPPP3/443-1366/11-2/SM możliwość zastosowania marży przy sprzedaży samochodu zaimportowanego (w Niemczech) ze Szwajcarii
 
IPPP1/443-1416/11-2/AS zwolnienie dla usług szkolenia zawodowego świadczonych przez podwykonawcę
 
ITPP2/443-195/11/11-S/MD Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych związanych z zawodem księgowego, zlecanych przez podmiot, który finansuje je ze środków publicznych.
 
ILPP2/443-1487/11-3/MR Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu rolet zewnętrznych.
 
ITPP2/443-943a/11/AF Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania nagród.
 
ITPP2/443-943b/11/AF Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów i usług na rzecz pracowników i ich rodzin w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 
ITPP2/443-943c/11/AF Opodatkowanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 
ITPP2/443-943d/11/AF Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Gminę z zakresu administracji publicznej.
 
ITPP2/443-1759/11/RS Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego.
 
IBPP2/443-282/11/BW opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez radcę prawnego na podstawie umowy zlecenia
 
IBPP2/443-1047/10/WN uznanie czy podstawą opodatkowania usługi wykonywanej przez Spółkę dla Partnerów jest należne Spółce wynagrodzenie prowizyjne
 
ITPP2/443-1619/11/AD Możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1533/11/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1447/10/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”
 
IBPP2/443-1075/10/WN prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej faktury korygującej

Wskaźniki gospodarcze