Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 stycznia 2012 r.
 
IPTPP1/443-571/11-4/MW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ nabywane towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.
 
IBPP2/443-764/11/ABu Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu umowy leasingu samochodu specjalnego oraz zakupu paliwa służącego do napędu tego samochodu
 
IBPP1/443-1086/11/LG Zwolnienie od podatku VAT praktycznej nauki zawodu
 
PT1/033-19-762/EFU/2011/1196 Badania lekarskie zlecane zgodnie z odrębnymi przepisami przez uprawnione podmioty, np. Policję, w celu określenia stanu zdrowia osób zatrzymanych pod względem istnienia lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia w pomieszczeniu dla zatrzymanych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1374/11/AK Zastosowanie stawki 0% dla usług związanych z ochroną brzegu morskiego.
 
IPTPP1/443-783/11-4/MW Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na realizację konkursu, wchodzące w skład wdrażanego procesu CRS, nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty podatku naliczonego.
 
IPTPP1/443-800/11-4/IG Usługi pomocy prawnej udzielanej przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy zlecenia zawartej z Polskim Towarzystwem w związku z realizacją projektu „...”, nie korzystają ze zwolnienia na podstawie przepisów § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej stawki podstawowej 23% obowiązującej w roku 2011.
 
IPTPP1/443-852/11-3/MW Czy realizowane za wynagrodzeniem świadczenie refinansowania zobowiązań, w ramach którego Spółka restrukturyzuje Dłużnikowi jego zobowiązanie poprzez przystąpienie do długu, spłatę zadłużenia na rzecz Wierzyciela oraz rozłożenie płatności Dłużnikowi na raty, stanowi usługę zwolnioną z podatku VAT?
 
IPTPP1/443-852/11-2/MW Czy realizowane za wynagrodzeniem świadczenie refinansowania zobowiązań, w ramach którego Spółka restrukturyzuje Dłużnikowi jego zobowiązanie poprzez przystąpienie do długu, spłatę zadłużenia na rzecz Wierzyciela oraz rozłożenie płatności Dłużnikowi na raty, stanowi usługę zwolnioną z podatku VAT?
 
IPTPP1/443-852/11-4/MW Czy momentem powstania „obowiązku podatkowego” w VAT (momentem kiedy należy rozliczyć/wykazać przedmiotową transakcję dla celów VAT) jest każdorazowo moment otrzymania przez Spółkę wynagrodzenia (zarówno w postaci prowizji jak i odsetek) bądź moment upływu terminu płatności (moment wymagalności) wspomnianego wynagrodzenia, w zależności od tego, który z tych momentów nastąpi wcześniej
 
IPTPP1/443-852/11-5/MW Czy momentem powstania „obowiązku podatkowego” w VAT (momentem kiedy należy rozliczyć/wykazać przedmiotową transakcję dla celów VAT) jest każdorazowo moment otrzymania przez Spółkę wynagrodzenia (zarówno w postaci prowizji jak i odsetek) bądź moment upływu terminu płatności (moment wymagalności) wspomnianego wynagrodzenia, w zależności od tego, który z tych momentów nastąpi wcześniej?
 
IPTPP1/443-863/11-6/MW Przerobienie samochodu ciężarowego (demontaż „kratki”), dla którego nie wydano zaświadczenia, nie spowoduje u Wnioskodawcy obowiązku skorygowania podatku naliczonego VAT od zakupu tego samochodu.
 
IPTPP1/443-840/11-4/MS Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z organizacją imprezy okolicznościowej z okazji otwarcia kolejnego zakładu produkującego płytki ceramiczne o ile – jak twierdzi Wnioskodawca - nabyte towary i usługi mają związek z czynnościami opodatkowanymi oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
 
IPTPP1/443-875/11-2/MW Świadczone przez Wnioskodawcę jako organ prowadzący w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego słuchaczy innych podmiotów działających w ramach systemu oświaty, nie będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Gdy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, świadczenie ww. usług edukacyjnych winno być dokumentowane fakturami VAT zawierającymi dane wymienione w § 5 rozporządzenia.
 
IPTPP1/443-873/11-2/MW Świadczone przez Wnioskodawcę jako organ prowadzący w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, usługi w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego słuchaczy innych podmiotów działających w ramach systemu oświaty, nie będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Gdy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, świadczenie ww. usług edukacyjnych winno być dokumentowane fakturami VAT zawierającymi dane wymienione w § 5 rozporządzenia.
 
IPTPP4/443-33/11-2/JM Parafia nie ma prawa do odzyskania w całości ani w części podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „..”, ponieważ efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-1030/11-3/RG Czy ma możliwość odliczenia podatku naliczonego dotyczącego ww. inwestycji od podatku należnego lub ubiegać się o jego zwrot?
 
IPTPP2/443-635/11-6/IR Należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowej działki nr 99 nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-635/11-7/IR Należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowych działek nie będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-910/11-5/MS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „...”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty zadania nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-862/11-5/AK Czy likwidacja samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Remontów i przejęcie mienia i zadań przez wyodrębniony referat pozwoli Gminie na obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w latach 2009-2010 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych?
 
IPTPP1/443-859/11-4/MW Obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej sprzedaży powstał, stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy, z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania przedmiotowej usługi.
 
IPTPP1/443-937/11-2/MW Czy Gmina, niebędąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), wykonująca swoje zadania za pośrednictwem Urzędu Gminy (czynny podatnik VAT), może skorzystać z odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP1/443-938/11-2/AK Czy Stowarzyszenie będzie mogło skorzystać z odliczeń podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IBPP3/443-1239/11/PK Opodatkowanie opłat za ubezpieczenie samochodu do dnia 31 grudnia 2010r.
 
ILPP2/443-1280/11-2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez zawierania pisemnej umowy cywilnoprawnej.
 
ILPP2/443-1280/11-3/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy po wyznaczonym terminie wydania nieruchomości.
 
ILPP2/443-1280/11-4/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez zawierania pisemnej umowy cywilnoprawnej.
 
ILPP2/443-1280/11-5/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy po wyznaczonym terminie wydania nieruchomości.
 
ILPP2/443-1280/11-8/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do odzyskania zajętej nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do uregulowania ujawnionego stanu.
 
ILPP2/443-1280/11-9/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do odzyskania zajętej nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do uregulowania ujawnionego stanu.
 
ILPP4/443-602/11-4/EWW Miejsce świadczenia i import usług (opłata drogowa, usługi telefoniczne, usługi naprawy i holowania samochodów służbowych, usługi parkingowe, usługi wi-fi).
 
ILPP4/443-602/11-5/EWW Miejsce świadczenia i import usług (opłata drogowa, usługi telefoniczne, usługi naprawy i holowania samochodów służbowych, usługi parkingowe, usługi wi-fi).
 
ILPP4/443-602/11-6/EWW Miejsce świadczenia i import usług (opłata drogowa, usługi telefoniczne, usługi naprawy i holowania samochodów służbowych, usługi parkingowe, usługi wi-fi).
 
ILPP4/443-602/11-7/EWW Miejsce świadczenia i import usług (opłata drogowa, usługi telefoniczne, usługi naprawy i holowania samochodów służbowych, usługi parkingowe, usługi wi-fi).
 
ILPP4/443-602/11-8/EWW Miejsce świadczenia i import usług (opłata drogowa, usługi telefoniczne, usługi naprawy i holowania samochodów służbowych, usługi parkingowe, usługi wi-fi).
 
ILPP1/443-1088/11-5/MS Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPP1/443-1048/11-3/NS Opodatkowanie nieodpłatnego udostępniania art. spożywczych kontrahentom oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tych artykułów.
 
ILPP1/443-1043/11-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.
 
IPPP3/443-1340/11-2/SM Wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi spółki komandytowo akcyjnej nie stanowi zapłaty za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPPP3/443-1282/11-2/KT Zastosowanie właściwej stawki podatku dla sprzedaży wyrobów medycznych
 
ILPP2/443-1050/11-6/AKr Czy Miasto może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - stan obowiązywania na dzień 1 stycznia 2007 r.), tj. ówczesna dostawa zabudowanego boksami garażowymi (wybudowanymi przez spółdzielnię mieszkaniową przed 1990 rokiem) gruntu w użytkowaniu wieczystym jako dostawę towarów używanych?
 
ITPP2/443-1075/11/AF Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia dźwigu samojezdnego.
 
IPPP1/443-1465/11-2/PR opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania
 
IPPP1/443-1507/11-2/AW uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 
ITPP1/443-1689/11/AJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1688/11/RS Brak możliwości odzyskania podatku z tytułu realizowanego projektu finansowanego ze środków UE.
 
ITPP1/443-1373/11/MN Prawo do odliczenia podatku w związku z dokonanym remontem oraz prawa do dokonania korekty nieodliczonego podatku.
 
ITPP2/443-725/11/AF Stawka podatku.
 
IBPP3/443-961/10/KO w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem hotelowym „U”
 
ITPP1/443-1562/11/JJ Czy Stowarzyszenie ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IBPP2/443-1048/10/WN moment powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez Spółkę
 
IBPP4/443-1818/10/JP możliwość odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu polegającego na umożliwieniu nabycia nowych kwalifikacji zawodowych
 
IBPP4/443-1455/10/JP prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej
 
IBPP4/443-549/10/JP prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją polegającą na termomodernizacji, modernizacji kotłowni i wykorzystaniu energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy
 
IBPP1/443-1038/11/AZb zwolnienie usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji świadczonych przez Wnioskodawcę, wykonywanych poprzez placówkę kształcenia ustawicznego jako jednostkę objętą systemem oświaty
 
IBPP4/443-1888/10/AŚ OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu, nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7
 
IBPP1/443-1297/11/AL W zakresie opodatkowania usług nauczania studentów
 
IBPP2/443-1046/10/WN ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dokumentowania czynności wydania Użytkownikom kuponów fakturami VAT
 
IBPP2/443-114/11/RSz czy w przypadku sprzedaży samochodu osobowego używanego wyłącznie do sprzedaży zwolnionej z VAT, bezpośrednio po wykupie z leasingu należy naliczyć i odprowadzić VAT
 
IBPP2/443-1045/10/WN uznanie czy kwoty wpłacane przez Użytkowników na konto Spółki za nabywane przez Użytkowników kupony podlegają w Spółce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IBPP2/443-245/11/RSz zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla usług betoniarskich w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2
 
IBPP2/443-1017/10/RSz prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu samochodu osobowego, który zostanie przeznaczony, jako samochód zastępczy w przypadku zdarzenia losowego jednego z wynajmowanych pojazdów
 
IBPP2/443-257/11/ASz stawka podatku VAT na wykonywanie podczas remontu lub modernizacji trwałej zabudowy wnęk szafami wbudowanymi, trwale mocowanymi do ścian obiektu.
 
IBPP2/443-964/11/ASz możliwość dokonania pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu Opel Vivaro.
 
IBPP2/443-264/11/UH Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wypłacanych lub otrzymywanych premii pieniężnych
 
ITPP2/443-812/11/AF Stawki podatku obowiązujące dla sprzedaży budynku.
 
IBPP2/443-910/10/ASz zwrot nakładów na wybudowanie budynku
 
IBPP2/443-899/11/ASz stawka podatku dla usług polegających na konserwacji i naprawie urządzeń dźwigowych (wind osobowych)
 
IBPP4/443-1466/11/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu festynu rybnego

Wskaźniki gospodarcze