Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 stycznia 2012 r.
 
IPTPP4/443-11/11-4/JM Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w postaci zwrotu podatku z tytułu realizacji projektu „ ”?
 
IPTPP1/443-892/11-2/RG Jaka stawka podatku VAT w roku 2011 obowiązuje na wykonanie usług polegających na montażu (wraz z materiałem) roletek, żaluzji wewnętrznych oraz rolet zewnętrznych w budynkach mieszkalnych?
 
IPTPP4/443-36/11-3/JM Zainteresowana ma prawo do potrącenia podatku naliczonego, pod warunkiem, bycia czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiadania prawidłowo wystawionych faktur dokumentujących zakupy towarów i usług mających związek z czynnościami opodatkowanymi.
 
IPTPP2/443-598/11-6/JS W przypadku, gdy tłuszcze paszowe drobiowe kategorii III są sklasyfikowane do PKWiU 10.12.30.0 „Tłuszcz z drobiu”, to sprzedaż tych tłuszczy podlega opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy
 
IPTPP2/443-598/11-7/JS W przypadku, gdy tłuszcze paszowe drobiowe kategorii III są sklasyfikowane do PKWiU 10.12.30.0 „Tłuszcz z drobiu” i nie będą stanowiły tłuszczy technicznych, to sprzedaż tych tłuszczy będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy
 
IPTPP3/443-115/11-4/KK Zbycie budynku wraz z gruntem, części środków trwałych i wyposażenia, będzie czynnością podlegającą przepisom ustawy o podatku VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według właściwych stawek podatkowych określonych dla nieruchomości i poszczególnych towarów lub z zastosowaniem zwolnienia.
 
IPTPP2/443-645/11-6/JS Zamiana przez Gminę działki oznaczonej w ewidencji gruntów symbolem Bp, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy jako działka położona na terenach zabudowy niskiej intensywności o określonej wysokości z usługami podstawowymi - istniejące/rozwojowe, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23%. Gmina powinna czynność polegającą na zamianie przedmiotowego gruntu (działki) udokumentować poprzez wystawienie faktury VAT na całą wartość gruntu, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, gdzie podstawą opodatkowania będzie rynkowa wartość całego gruntu (działki).
 
IPPP1/443-1577/11-2/AW Zmiana przeznaczenia inwestycji nastąpiła w roku 2011r. i od tego momentu przydomowe oczyszczalnie ścieków są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zatem Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać rocznej korekty w wysokości 1/10 podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją za każdy rok w którym inwestycja będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-583/11-4/KT Zwolnienie z opodatkowania usług szkolenia zawodowego finansowanych ze środków publicznych.
 
IPPP3/443-593/11-4/KT Rozliczenie kampanii reklamowej i odliczenie podatku VAT naliczonego.
 
ILPP1/443-1037/11-2/MS Czy wcześniejsze dokonanie i zafakturowanie sprzedaży przez kontrahenta należy traktować jako zaliczkę na poczet świadczonej przez Wnioskodawcę usługi?
 
ILPP4/443-523/11-2/ISN pPodatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku 0% dla eksportu towarów.
 
ILPP2/443-1128/11-4/AKr Opodatkowanie dotacji oraz prawo do odliczenia.
 
ILPP2/443-1128/11-5/AKr Opodatkowanie dotacji oraz prawo do odliczenia.
 
ILPP2/443-1144/11-4/SJ Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT przy nabyciu usług związanych z budową infrastruktury?
 
ILPP2/443-1144/11-5/SJ Czy nieodpłatne przekazanie wybudowanej przez Wnioskodawcę infrastruktury objęte będzie obowiązkiem w zakresie podatku VAT?
 
ILPP2/443-1144/11-6/SJ Czy sprzedaż niezabudowanych nieruchomości (działek) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-1134/11-2/AKr Stawka podatku na ksiązki wytwarzane z własnych materiałów i na własnych maszynach.
 
ILPP2/443-1134/11-3/AKr Stawka podatku na ksiązki wytwarzane z własnych materiałów i na własnych maszynach.
 
ILPP4/443-534/11-2/EWW Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w wersji papierowej, które będą następnie przechowywane na jego rzecz przez Kontrahenta (lub jego Podwykonawców) w formie elektronicznej poza Polską (dokument papierowy będzie niszczony), zgodnie z procedurą opisaną powyżej?
 
ILPP4/443-532/11-2/ISN Czy otrzymanie (odebranie) faktury VAT przez Kontrahenta (lub jego Podwykonawcę) działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Zainteresowanego powinno być z punktu widzenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego traktowane jako otrzymanie przez niego faktury VAT?
 
IPPP1/443-1360/11-2/AW Zwolnienie od podatku VAT usług przechowywania zdematerializowanych papierów wartościowych ora usług prowadzenia ewidencji obligacji zdematerializowanych
 
IPPP3/443-1055/11-6/LK opodatkowanie darowizny nieruchomości
 
IPPP3/443-546/11-2/KT Zastosowania właściwej stawki podatku dla usługi montażu sprzętu AGD wraz ze stałą zabudową kuchenną.
 
ILPP1/443-1080/11-4/NS Określenie podmiotu zobowiązanego do wystawienia faktury VAT z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej.
 
ILPP1/443-1080/11-5/NS Stawka podatku VAT na ustanowienie służebności gruntowej.
 
IPPP3/443-627/11-2/KT 1) Konieczność rozliczenia podatku VAT od krajowej dostawy towarów Spółki przez ich polskiego nabywcę - Wnioskodawca nie posiada na terenie kraju stałego miejsca prowadzenia działalności, zatem pomimo rejestracji Spółki na potrzeby VAT w Polsce, obowiązek rozliczenia polskiego podatku VAT z tytułu dostawy, w świetle obecnie obowiązującego przepisu art. 17 ust. 2 ustawy, spoczywa w każdym przypadku na nabywcy.
2) Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych nabyć towarów i usług oraz wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów.
 
ILPP4/443-551/11-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie korekty dokonanej sprzedaży.
 
ILPP4/443-551/11-5/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie momentu ujęcia faktury korygującej wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów.
 
ILPP4/443-551/11-6/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji, polegającej na przejęciu zapasu towarów znajdujących się w magazynie zlokalizowanym na terytorium Niemiec.
 
ITPP2/443-1480/11/AP Moment powstania obowiązku podatkowego.
 
ILPP2/443-1421/11-3/EN Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na remont dachu kościoła?
 
ILPP2/443-1227/11-2/EN Czy sprzedaż nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT?
 
ILPP2/443-1185/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.
 
ILPP2/443-1178/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1178/11-3/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1383/11/MD Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku ze zrealizowaną budową hali sportowej.
 
ILPP2/443-1196/11-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów.
 
ILPP2/443-1196/11-5/MR Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ILPP2/443-1189/11-4/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług reprograficznych.
 
ILPP2/443-1411/11-2/MN Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, nabywanego przez jednostkę nie będącą placówką oświatową.
 
ILPP1/443-1096/11-4/AWa Czy wniesienie aportem powyżej opisanej działki budowlanej do spółki, w której wspólnikami są małżonkowie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-1183/11-4/AK Czy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz prawa własności znajdujących się na tych nieruchomościach budynków na wydzieloną w wyniku podziału spółkę kapitałową jest zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-819/11/AF Zwolnienie od podatku.
 
ITPP3/443-167/11/JK Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-1728/11-2/IGo Stawka podatku VAT w związku z refakturowaniem opłat za media.
 
IPPP3/443-916/11-2/KT Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.
 
IBPP4/443-1463/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu polegającego na budowie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej
 
IPPP2/443-1087/11-4/MM Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy wartość sprzedaży z tytułu wykonywanej działalności przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty 150 000 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca jest zobowiązany, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT do rejestracji jako podatnik VAT czynny.
 
IPPP3/443-1410/11-2/KT Opodatkowanie usług zarządzania płynnością finansową.
 
ITPP3/443-177/11/JK Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-933/11-4/KOM W omawianej sprawie nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem kombajnu zbożowego, wykorzystywanego do świadczenia usług na rzecz innych rolników (osób trzecich), gdyż nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT. Wnioskodawczyni nie można uznać, co wykazano powyżej, za podatnika podatku VAT czynnego (pomimo dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT), a więc i nabyty kombajn nie jest w żaden sposób związany z wykonywaniem przez Nią czynności opodatkowanych. Nie przysługiwało zatem Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tym samym nie miała Ona prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.
 
IPPP3/443-775/11-2/KT Właściciel nieruchomości, nieposiadający na terytorium kraju siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności, a świadczący usługi najmu ww. nieruchomości położonej w Polsce (opodatkowane na terytorium kraju, zgodnie z art. 28e ustawy), nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług w Polsce.

Wskaźniki gospodarcze