Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 stycznia 2012 r.
 
IBPP1/443-1039/11/AW Szkolenia wykonywane jako jednostka objęta systemem oświaty
 
IBPP1/443-1040/11/AW Szkolenia wykonywane jako jednostka objęta systemem oświaty
 
IBPP1/443-1041/11/AW Badania psychotechniczne kierowców i operatorów wózków widłowych
 
IBPP4/443-1041/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na stworzeniu sieci tras rowerowych
 
IBPP4/443-1351/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT
 
IBPP4/443-1356/11/KG MOSIR nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją festiwalu.
 
IBPP4/443-1369/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-1265/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wyposażeniem i udostępnieniem świetlicy.
 
IBPP3/443-1096/11/AB Sposób skorygowania dostaw krajowych pierwotnie wykazanych jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub eksport towarów.
 
IBPP4/443-1456/11/EJ Stawka VAT na usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnej na cele niemieszkalne.
 
IBPP3/443-1118/11/PK opodatkowanie usług w zakresie sportu
 
IBPP2/443-988/11/WN opodatkowanie usług współorganizacji imprez kulturalnych
 
IBPP2/443-1085/11/WN stawka podatku VAT na dostawę części zamiennych do wyrobów medycznych
 
ITPP2/443-1510/11/MD Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1207/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ILPP4/443-592/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pt. ,,Integracja po strażacku drogą do sukcesu (...)”.
 
IPPP1/443-1316/11-6/AW Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz opodatkowanie ww. transakcji
 
ILPP2/443-1195/11-4/EN Czy Wnioskodawca będący podatnikiem podmiotowo zwolnionym od podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w ramach dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji w ramach osi 4 Leader działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju?
 
ITPP1/443-1450/11/AJ Ewidencjonowanie zaliczek za pośrednictwem kas rejestrujących - obowiązek w momencie powstania obowiązku podatkowego.
 
ILPP1/443-1103/11-2/NS Opodatkowanie najmu nieruchomości objętej małżeńską wspólnością majątkową.
 
ILPP1/443-1103/11-3/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-857/11-8/EN Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania usług najmu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ILPP2/443-1148/11-4/AK Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży złomu, tworzyw sztucznych, odpadów szklanych i innych towarów.
 
ITPP2/443-820/11/AF Jak powinna zostać rozliczona transakcja w zakresie podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1092/11-2/MK Korekta faktur VAT dokumentujących przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. Prawo do korekty od dnia 1 maja 2004 r.
 
ILPP1/443-1081/11-4/KG Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym Spółdzielnia wystawiając faktury/refaktury za wodę i odprowadzanie ścieków prawidłowo zastosowała stawkę 23%, czy też winna była zastosować stawkę 8% zgodną ze stawką na fakturze dostawcy wody?
 
ILPP2/443-1146/11-2/AKr Prawo do odliczenia.
 
ILPP1/443-1081/11-5/KG Czy przy przedstawionym stanie faktycznym Spółdzielnia właściwie zastosowała stawkę VAT 8% dla dostawy wody na rzecz lokali mieszkalnych (tak w najmie dla jednostki budżetowej jak i na rzecz korzystania przez członków z pralni), czy tez mogła skorzystać ze zwolnień kreślonych art. 43 ust. pkt 11 i 36 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1454/11/IK Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości.
 
ILPP4/443-560/11-2/ISN Czy opłata za wydanie kart kredytowych i prowizja WAG korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1435a/11/MD Zwolnienie od podatku czynności stanowiących elementy usługi udzielania pożyczek pod zastaw ustanowiony na rzeczach ruchomych.
 
ITPP2/443-1435b/11/MD Zwolnienie od podatku czynności stanowiących elementy usługi udzielania pożyczek pod zastaw ustanowiony na rzeczach ruchomych.
 
IPPP3/443-1173/11-2/JF Prawo do odliczenie pod. naliczonego od zakupów objętych refundacją (pomoc de minimis)
 
IPPP1/443-1284/11-3/AW prawo do odliczenia podatku VAT (związek pośredni lub bezpośredni)
 
IPPP1/443-1489/11-2/AP Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zatwierdzenia przez Kontrahenta usługi projektowej i w odniesieniu do czynności wykonywanych na przełomie roku 2010/2011 stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 23%?
 
IPPP1/443-1554/11-4/AW Stawka VAT – przy formalnym przeniesieniu własności w formie aktu notarialnego na nabywcę nie będzie zobowiązany do zmiany stawki podatku VAT, gdyż obowiązek podatkowy dla tej dostawy powstał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do części wpłat dokonanych przed protokolarnym przejęciem lokali oraz nie później niż z upływem 30 dni od dnia wydania lokali na podstawie protokołu w odniesieniu do pozostałych należności, zatem przed zmianą przeznaczenia lokali mieszkalnych na lokal użytkowy.
 
IPPP1/443-1535/11-2/AW Stawka podatku VAT dla usługi trwałej zabudowy wnękowej
 
IPPP1-443-1199/11-2/AS Organizacja zajęć Tai Chi dla członków Stowarzyszenia uiszczających składki członkowskie (kursy podstawowe) oraz organizacja intensywnych warsztatów regionalnych bądź ogólnopolskich, warsztatów instruktorskich dla członków Stowarzyszenia płatnych dodatkowo (kursy dodatkowe) nie spełnia kryteriów uprawniających do zastosowania zwolnienia, zatem będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową VAT 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy
 
IPPP1/443-1277/11-2/AP czy czynności polegające na drukowaniu i oprawianiu książek oznaczonych numerami ISBN stanowią dostawę towarów czy świadczenie usług
 
ITPP1/443-1179b/09/12-S/MN Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku z śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 
ITPP1/443-1180b/12-S/MN Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku z śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 
ITPP1/443-1461/11/DM Zwolnienie od podatku środków otrzymanych od pierwotnego zbywcy wierzytelności z tytułu wypłaty kwoty uzyskanego odszkodowania.
 
IBPP3/443-1030/11/AB Możliwość wyłączenia z opodatkowania kosztów opłat drogowych przy wykonywaniu usług transportowych w kraju jak i poza granicami kraju.

Wskaźniki gospodarcze