Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 lutego 2012 r.
 
IBPP3/443-708/11/KO w zakresie zwolnienia od podatku wynajmowanych pomieszczeń znajdujących się w budynkach mieszkalnych spółdzielni, które nie stanowią części składowych ani przynależnych lokali mieszkalnych, przydzielonych mieszkańcom
 
IBPP3/443-710/11/PK opodatkowanie kosztów przesyłki
 
IBPP3/443-836/11/PK zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej
 
IBPP4/443-1210/11/JP możliwość odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
 
IBPP4/443-1296/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-1326/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP3/443-864/11/PK opodatkowanie usług nauki pływania prowadzonej przez klub sportowy
 
IBPP3/443-666/11/PK opodatkowanie usług badania diagnostycznego dla osób uprawiających sport
 
IBPP4/443-1349/11/AW Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do doliczenia podatki VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1048/11/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wykonaniem parkingu i oświetlenia.
 
IBPP4/443-1313/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-1322/11/AŚ Parafia nie ma prawa do odliczenia VAT w odniesieniu do projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej
 
IBPP4/443-1346/11/AW ma możliwości odliczenia podatku VAT, bowiem nie prowadzi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IBPP3/443-889/11/PK opodatkowanie opłaty za zapewnienie stałej ceny przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IBPP3/443-933/11/PK opodatkowanie kosztów wydruku
 
IBPP1/443-999/11/AW Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi rachunkowo-księgowe, szkoleniowe i pośrednictwa ubezpieczeniowego
 
IBPP1/443-1036/11/AW Dostawa mediów najemcom nie podlega refakturowaniu tylko jest elementem czynszu podlegającym opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi wynajmu
 
IBPP4/443-1228/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
ITPP2/443-912b/11/MD Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz tryb skorzystania z tego prawa, w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości.
 
ITPP2/443-963/11/AF Sposób dokumentowania usług świadczonych na rzecz kontrahenta mającego w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności.
 
IBPP3/443-1289/11/IK nieodpłatne przekazanie towarów, konsumentów
 
ITPP1/443-1598/11/BK Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-987/11-3/JF transakcja sprzedaży nieruchomości będzie odpłatną dostawą towarów zwolnioną z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w stosunku do której będzie przysługiwać prawo do skorzystania z opcji opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.
 
IPPP3/443-690/11-2/KT Opodatkowanie planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
IPPP3/443-1527/11-2/KT Spółka, jako Agent oraz jako jeden z Uczestników umowy cash-poolingu, nie wykonuje w ramach przedmiotowej umowy żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP2/443-1049/10/ICz Czy faktury VAT otrzymane w postaci papierowej drogą elektroniczną (za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej), niebędące fakturami elektronicznymi z podpisem elektronicznym, są dokumentami uprawniającymi Spółkę do wykazania podatku naliczonego w rejestrze VAT oraz do odpowiednio obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z takich faktur?
 
IPPP1/443-1500/11-4/AW świadczenia finansowane z ZFŚS na rzecz osób uprawnionych lub za częściową odpłatnością, tj. część należności pokrywa pracownik, nie mieszczą się w pojęciu odpłatnego świadczenia usług, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabytych przez niego od osób trzecich usług wynikających z faktur VAT.
 
IPPP1-443-1076/11-4/AS udokumentowanie i opodatkowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego
 
IBPP2/443-1029/10/ICz Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej wykonanie usługi montażu stolarki budowlanej.
 
IBPP1/443-348/11/BM Czy wystąpi podatek VAT w sytuacji, gdy wspólnik, który pozostał w Spółce przekaże udział w nieruchomości swojemu synowi, który przystąpił do Spółki oraz w zakresie korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z nakładami na budowę budynku handlowo-usługowego?
 
IBPP1/443-400/11/BM W zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę w 2011r. usług agroturystyki polegających na zakwaterowaniu wraz z wyżywieniem i organizowaniem zajęć rekreacyjnych oraz w zakresie ewidencjonowania zaliczek.
 
IBPP1/443-450/11/AZb Wnioskodawca świadczący usług turystyki nie ma możliwości obniżenia podstawy opodatkowania poprzez uwzględnienie w obliczeniach strat (tzw. marży ujemnej) w drodze sumowania marż ujemnych i marż dodatnich.
 
IBPP1/443-842/11/BM W zakresie zwolnienia od podatku VAT przeprowadzania egzaminów czeladniczego i mistrzowskiego oraz sprawdzających kwalifikacje zawodowe z zakresu danego zawodu.
 
IBPP1/443-947/11/BM W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował dwie stawki podatku VAT dla jednej usługi szkoleniowej rozpoczętej w 2010r. a ukończonej w 2011r.
 
IBPP2/443-1085/10/BM Czy przekazanie nieodpłatne części nieruchomości na cele osobiste wspólnika, który odejdzie ze spółki będzie objęte zwolnieniem od podatku VAT w sytuacji gdy Spółka cywilna nie ulegnie likwidacji, bo do Spółki wejdą synowie dotychczasowych wspólników oraz w zakresie korekty podatku naliczonego?
 
IBPP2/443-789/11/UH Montażu rolet i żaluzji zewnętrznych
 
IBPP1/443-1229/10/AZb usługi świadczone przez Wnioskodawcę będącego organizatorem turnusów rehabilitacyjnych będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT, jako usługi turnusów rehabilitacyjnych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia
 
IBPP1/443-1039/10/MS obowiązek przechowywania kopii dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym.
 
IBPP1/443-973/11/KW Stawka podatku VAT na organizowane konferencje naukowe
 
ITPP2/443-912a/11/MD Opodatkowanie dzierżawy nieruchomości (hali sportowej).
 
IBPP1/443-966/10/MS podstawa opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
 
IBPP1/443-951/10/MS prawo do stosowania stawki podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT do dostawy ciastek biszkoptowych.
 
ITPP2/443-48/10/11-S/PS Sprzedaż działek będących pierwotnie gruntem rolnym wykorzystywanym do działalności rolniczej, a obecnie przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-950/10/MS prawo do stosowania stawki podatku w wysokości 7% w odniesieniu do dostawy ciastek biszkoptowych sklasyfikowanych w grupowaniu statystycznym PKWiU 15.81.12-00.16
 
IBPP1/443-930/10/MS prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przed całościowym wykonaniem usług oraz przed dokonaniem wpłat przedpłat (zaliczek, zadatków, rat) na poczet wykonania przedmiotowych usług, w miesiącu uregulowania należności wynikających z tych faktur
 
ITPP2/443-1474/11/AJ Prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze