Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 lutego 2012 r.
 
IBPP2/443-717/11/WN moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży bonu towarowego
 
IBPP2/443-722/11/WN prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup usług świadczonych przez prokurenta na rzecz Wnioskodawcy
 
IBPP3/443-660/11/PK opodatkowanie opłaty za zapewnienie stałej ceny przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IPTPP4/443-10/11-4/ALN Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku naliczonego dotyczącego ww. zadania od podatku należnego lub ubiegania się o jego zwrot?
 
ITPP1/443-948/10/11-S/AP Czy prawidłowo dokonał Wnioskodawca korekty deklaracji VAT za lata 2007-2009 i rozliczył podatek VAT ze zbycia i nabycia działek? Czy czynności związane z nabyciem i zbyciem nieruchomości można uznać za działalność gospodarczą?
 
ILPP1/443-1055/11-5/KG Stawka podatku dla sprzedaży grobów murowanych oraz nisz w kolumbarium.
 
ILPP1/443-1055/11-6/KG Stawka podatku dla usług związanych z dostawą grobów murowanych, nisz w kolumbarium oraz rezerwacją miejsca na grób ziemny, za które pobierane są opłaty z tytułu prawa użytkowania grobu murowanego, niszy w kolumbarium na 20 lat, wydania zezwolenia i nadzoru nad wykonaniem grobu murowanego, niszy w kolumbarium, rezerwacji grobu ziemnego, murowanego i urnowego.
 
ILPP1/443-1055/11-7/KG Sawka podatku dla usług niezwiązanych z kompleksową usługą pogrzebową, za które pobierane są opłaty z tytułu: udostępnienia kaplicy na ceremonię pogrzebową dla innych podmiotów wykonujących usługi, udostępniania kaplicy w celu wykonania oprawy muzycznej przez inny podmiot, udostępnienia cmentarza w celu wykonania oprawy muzycznej, udostępnienia sali (pomieszczenia) do przygotowania zwłok dla innych podmiotów wykonujących usługi pogrzebowe na cmentarzu, który jest administrowany przez Wnioskodawcę, przyjęcia i przechowywania zwłok w chłodni dla innych podmiotów wykonujących usługi pogrzebowe na cmentarzu, który jest administrowany przez Zainteresowanego.
 
ILPP1/443-1055/11-8/KG Stawki podatku dla usług, za które pobierane są opłaty z tytułu prawa użytkowania na kolejne 20 lat grobu ziemnego, grobu murowanego, grobu urnowego, niszy w kolumbarium.
 
ILPP1/443-1055/11-9/KG Stawki podatku dla usług związanych z opieką i utrzymaniem grobów (ziemnych, murowanych, urnowych, kolumbarium).
 
ILPP4/443-527/11-2/ISN Czy świadczone przez Spółkę usługi można uznać za sprzedaż ciągłą w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług zwanym w dalszej części wniosku „rozporządzeniem” i w związku z tym, podatnik może wystawiać, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia, użytkownikom jedną zbiorczą fakturę za jeden miesiąc obejmującą wykaz wszystkich sprzedanych kredytów (usług) na portalu, czy też każdorazowo po dokonaniu zakupu omówionych wyżej kredytów – wirtualnej gotówki portalu nabywanej za realne pieniądze – jest obowiązany wystawiać fakturę jednostkową z podaniem dnia, miesiąca i roku wystawionej faktury?
 
ILPP4/443-357/11-9/EWW Czy bonusy przyznane dalej przez Spółkę dla udziałowców mogą być rozliczane poprzez wystawienie przez nią tzw. korekty zbiorczej dla poszczególnych udziałowców?
 
ILPP4/443-357/11-10/EWW Czy bonusy uzyskane od V. w związku z tym, że dotyczą obrotu dokonywanego za pośrednictwem Wnioskodawcy co wyżej opisano powinny być dokumentowane poprzez tzw. korektę zbiorczą wystawioną przez V. dla Wnioskodawcy?
 
ILPP4/443-588/11-4/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania pożyczek otrzymanych od podmiotu zagranicznego w 2010 r.
 
ILPP4/443-588/11-5/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania pożyczek otrzymywanych od podmiotu zagranicznego.
 
ILPP1/443-1027/11-4/BD 1. Czy czynność rozdziału wspólnie poniesionych kosztów z tyt. mediów jest w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynnością opodatkowaną?
2. Czego konsekwencją będzie wystawianie rachunków/faktur?
 
ILPP4/443-536/11-2/EWW Czy będzie przysługiwało prawo odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu budowy „...” przez Gminę?
 
ILPP2/443-1177/11-4/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, finansowanej z dotacji.
 
ILPP2/443-1150/11-2/MN Czy stosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy w przypadku obciążenia równowartością czynszu oraz opłatą w wysokości czynszu za pustostan lokalu mieszkalnego dysponenta lokalu mieszkalnego w związku z nieterminowym wskazaniem osób do zasiedlenia jest prawidłowe?
 
ILPP2/443-1298/11-3/AKr Odliczenie i odzyskanie podatku VAT.
 
ILPP1/443-1178/11-2/AW Podatek od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia faktur korygujących sprzedaż, bez posiadania potwierdzenia odbioru tych faktur.
 
ILPP2/443-1289/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy wyposażenia wyrobów medycznych np. zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, pamięci wewnętrznych i zewnętrznych w celu archiwizacji badań, urządzeń „A” – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 
ILPP2/443-1289/11-3/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy oprogramowania wyrobów medycznych i modyfikacji oprogramowania zwiększających ich funkcjonalność (upgrady) – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 
ILPP2/443-1289/11-4/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy części zamiennych i zapasowych wyrobów medycznych – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 
ILPP2/443-1289/11-5/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy materiałów zużywalnych, koniecznych dla prawidłowego i bezpiecznego działania, określonych przez wytwórcę wyrobu medycznego ulegających zużyciu, wyczerpaniu lub degradacji w wyniku normalnej eksploatacji – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 
ILPP2/443-1132/11-3/MR Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ILPP2/443-1272/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług medycznych nabywanych przez Wnioskodawcę w swoim imieniu na rzecz osób trzecich od podmiotów leczniczych.
 
IPPP3/443-897/11-2/KT Opodatkowanie usług kompleksowego zarządzania środkami pieniężnymi i płynnością finansową (cash-pooling).
 
IPPP3/443-1411/11-2/LK opodatkowanie usług zarządzania płynnością finansową
 
ILPP1/443-1028/11-4/AW Prawo do odliczenia pełnego podatku naliczonego z tytułu podnajmu samochodów oraz zakupu paliwa do ich funkcjonowania.
 
ILPP1/443-1044/11-4/AW Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży działki niezabudowanej.
 
IPPP3/443-1330/11-2/KT W zakresie rozpoznania obrotu z tytułu świadczenia usług po momencie wniesienia aportu.
 
IPPP3/443-1184/11-2/KT Stawka podatku dla usług montażu stałej zabudowy wnękowej i kuchennej w budynkach mieszkalnych.
 
IBPP1/443-900/10/MS opodatkowanie zbycia części działki w drodze zamiany.
 
IBPP1/443-158/11/AZb Wnioskodawca w 2010r. uzyskał obrót w wysokości nieprzekraczającej 150 000 zł, zatem mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 11 ww. ustawy od dnia 1 stycznia 2011r.
 
ILPP2/443-1141/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dotyczącej dostawy tablic rejestracyjnych, oraz odsprzedaży usługi ubezpieczenia.
 
IBPP1/443-514/11/BM stawka podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę w 2011r. czynności, o których mowa we wniosku (tj. wykonywania i montażu: balustrad, schodów, zadaszeń, wiatrołapów, konstrukcji stalowych i daszków balkonowych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budownictwa mieszkalnego – PKOB 11
 
IPPP1/443-1369/11-2/AP Czy opisane powyżej przekazanie nagród przez Spółkę dla klientów indywidualnych Organizatora w ramach świadczonych usług obsługi programu lojalnościowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-703/10/ES sprzedaż działek
 
IPPP1/443-1370/11-2/AP Czy wystawiając dla Najemców faktury VAT, w związku z obciążeniem ich indywidualnym kosztem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Spółka ma prawo zastosować obniżoną stawkę VAT, tj. 8%?
 
IBPP1/443-798/10/ES stawka podatku VAT przy dostawie sprzętu ratowniczo-gaśniczego, średniego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Gminy, który zostanie przekazany do użytkowania jednostce OSP
 
IPPP3/443-1021/11-2/KC W zakresie prawidłowego rozliczenia transakcji nabycia i dostawy towaru w ramach transakcji łańcuchowej oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 
IPPP3/443-859/11-2/KT Przekazywanie towarów w ramach darowizn, dokonane w związku ze świadczoną usługą marketingową, nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.
 
ITPP2/443-1702/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1459/11/AJ Odzyskanie podatku.

Wskaźniki gospodarcze