Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 lutego 2012 r.
 
IPTPP2/443-624/11-7/JN Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 
IPTPP2/443-648/11-4/JS Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług dla czynności przekazania przez Gminę do spółki gminnej z o.o. aportu w formie wybudowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wytworzonych w ramach realizacji inwestycji, powstał w miesiącu marcu 2009 r., zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania przedmiotu aportu, którym był dzień przyjęcia środków trwałych przez gminną spółkę z o.o.
 
IPTPP2/443-709/11-3/JN Opodatkowanie darowizny przedsiębiorstwa oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 
IPTPP2/443-709/11-4/JN Niewystąpienie podatku VAT w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej.
 
IPTPP4/443-66/11-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu, ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a ponadto wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 
IPTPP4/443-31/11-4/ALN Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2011r. mając na uwadze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Wnioskodawca przy świadczeniu usług medycznych jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 
IPTPP1/443-912/11-4/AK Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu?
 
IPTPP1/443-874/11-4/MW Czy usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego, w tym usługi mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminów zawodowych, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej „podatek VAT") przewidzianemu w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z przepisem §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę będzie pochodziło (będzie finansowane) w co najmniej 70% ze środków pieniężnych otrzymanych przez podmioty nabywające od Wnioskodawcy usługi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacji otrzymywanych na podstawę art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty)?
 
IPTPP1/443-876/11-4/MW Czy usługi kształcenia zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego, w tym usługi mające za przedmiot przygotowanie słuchaczy do egzaminów zawodowych, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług (dalej podatek VAT") przewidzianemu w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z przepisem §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę będzie pochodziło (będzie finansowane) w co najmniej 70% ze środków pieniężnych otrzymanych przez podmioty nabywające od Wnioskodawcy usługi z budżetów Jednostek samorządu terytorialnego (dotacji otrzymywanym na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty)?
 
ITPP2/443-879/11/AF Stawka podatku.
 
ITPP2/443-1594/11/AJ Odzyskanie podatku.
 
ITPP2/443-1526/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-1542/11-2/BS Zastosowanie zwolnienia od podatku dla transakcji sprzedaży Budynku wraz z prawem wieczystego użytkwoania gruntu, z możliwością wyboru opcji opodatkowania tej transakcji, na mocy art. 43 ust. 10 i 11 ustawy.
 
IPPP1/443-1436/11-2/BS - Opodatkowanie dostawy energii elektrycznej w związku z najmem powierzchni biurowych oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług
 
IPPP1/443-1386/11-2/BS Prawo do odlcizenia podatku naliczonego z faktury dokumentujacej premię pieniężną. Skutki zastosowania się do interpretacji ogólnej Ministra finansów w zakresie premii pieniężnych
 
IPPP1/443-1451/11-2/AW uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, której wydzielenie do nowej spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPPP3/443-1385/11-2/KT Przejęcie przez Wnioskodawcę, w ramach procesu likwidacji spółki z o.o., wszystkich składników przedsiębiorstwa, należy uznać za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy od podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1241/11-2/KT Wnioskodawca dokonując sprzedaży złomu złota sklasyfikowanego w PKWiU 38.32.21, zobowiązany jest rozliczyć tę transakcję na zasadach ogólnych – tj. wystawiając fakturę VAT ze stawką i kwotą podatku.
 
IPPP3/443-1348/11-2/KT Brak zwolnienia od podatku dla usług medycyny estetycznej.
 
IPPP3/443-1012/11-2/KB 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wydania towarów dokonywane przez Agencję w ramach kompleksowej akcji marketingowej nie stanowią dla Spółki nieodpłatnych wydań towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od całej kwoty wynagrodzenia udokumentowanego fakturami wystawionymi przez Agencję z tytułu wykonania usług marketingowych?
 
IPPP2/443-1096/11-4/JO Wnioskodawczyni będzie uprawniona do skorzystania z możliwości opodatkowania przedmiotowej transakcji na mocy art. 43 ust. 10 ustawy pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków wynikających z tego przepisu.
 
ITPP2/443-1641/11/EK Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od zakupów dokonanych w związku z organizacją festynu?
 
ITPP2/443-1638/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-927/11/AF Sposób korygowania błędnie wystawionych faktur.
 
ITPP2/443-975/11/AF Zwolnienie od podatku.
 
ITPP2/443-1639/11/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze