Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 lutego 2012 r.
 
IPTPP1/443-947/11-2/AK Czy otrzymana dotacja na realizację projektu stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?
 
IPTPP1/443-948/11-2/AK Czy otrzymana dotacja na realizację projektu stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?
 
IPTPP1/443-878/11-4/IG montaż systemów alarmowych w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowany jest stawką podatku w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy
 
IPTPP1/443-878/11-5/IG roboty konserwacyjne i naprawa systemów alarmowych opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, stosownie do przepisu § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
 
IPTPP1/443-878/11-6/IG roboty konserwacyjne dotyczące instalacji elektronicznego zabezpieczenia opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, stosownie do powołanego przepisu § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 z uwzględnieniem § 7 ust. 3 rozporządzenia.
 
IPTPP1/443-906/11-2/RG 1) Czy usługa przeprowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń na zlecenie firmy X w zakresie doradztwa zawodowego sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
2) Czy szkolenia z doradztwa zawodowego można traktować jako usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 przyjąć, że jest to usługa zwolniona od podatku od towarów i usług czy raczej należy uznać, że jest to doradztwo wymienione na liście towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarowi usług (załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 28.03.2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług), które zawsze jest opodatkowane stawką VAT 23%?
 
IPTPP4/443-30/11-4/OS Sprzedaż energii cieplnej będzie dokonywana pomiędzy jednostkami budżetowymi, tj. z jednej strony Zespołem Szkół a z drugiej Domem Pomocy Społecznej to będzie podlegała zwolnieniu.
 
IPTPP1/443-979/11-2/IG Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT za rok 2011, w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2007-2013?
 
IPTPP4/443-30/11-5/OS Sprzedaż obiadów na rzecz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi, o ile została na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zaklasyfikowana do symbolu ex 56, będzie korzystać na podstawie § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia (przy nie wypełnieniu negatywnych przesłanek w nim zawartych) z obniżonej - 8% stawki podatku od towarów i usług
 
IPTPP4/443-124/11-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacja projektu.
 
IPTPP4/443-123/11-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacja projektu.
 
IPTPP2/443-652/11-4/AW Biorąc pod uwagę fakt, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało w stosunku do przedmiotowych obiektów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku i nie ponosił on żadnych wydatków na ich ulepszenie, to stwierdzić należy, że dostawa przedmiotowych budynków, budowli wraz z gruntem korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 29 ust. 5 ustawy.
 
IPTPP4/443-83/11-6/OS Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawczyni nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-731/11-2/AW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „....” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ wydatki poniesione w związku realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
ITPP1/443-1063/11/AP Brak możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
IPTPP3/443-109/11-4/BJ Do wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności polegających na przerobieniu instalacji gazowej i elektrycznej w obiektach budowlanych i ich częściach, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym znajdzie zastosowanie stawka preferencyjna 8%, gdyż usługi te – jak wskazał Wnioskodawca - świadczone są w ramach modernizacji istniejącej instalacji i jako takie stanowią usługi, o których mowa w art. art. 41 ust. 12 ustawy.
Natomiast do usług polegających na zamontowaniu kuchenek gazowych i elektrycznych w ww. obiektach i ich częściach należy zastosować stawkę 23% podatku od towarów i usług, bowiem czynności tych nie można uznać za czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ww. ustawy, jak również za roboty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie nie korzystają one z preferencyjnej stawki VAT.
 
IPTPP2/443-685/11-4/JS zwolnienie od podatku VAT sprzedaży budynku mieszkalnego, budynku garażowego i budowli (ogrodzenia i utwardzonego placu) wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
 
IPTPP3/443-111/11-2/BJ Świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią usługi w zakresie pośrednictwa kredytowego i nie spełniają wymagań do uznania ich jako czynności dokonywane sporadycznie, zatem zgodnie z przepisem art. 90 ust. 6 ustawy, wartość wynagrodzenia za świadczenie usług pośrednictwa kredytowego należy uwzględniać przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawyniektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie nie korzystają one z preferencyjnej stawki VAT.
 
IPTPP2/443-680/11-5/AW Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-723/11-2/AW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-917/11-4/AK W sytuacji opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką 23% VAT opłaty za media, jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką.
 
IPTPP2/443-719/11-4/AW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w związku realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-697/11-4/AW W przypadku gdy Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie umowy z Wykonawcą do świadczenia usługi kształcenia na poziomie wyższym a Wykonawca dokonuje czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji tej usługi, to usługa kształcenia studentów ma charakter usługi podstawowej, zaś usługi świadczone przez podmiot zagraniczny należy traktować jako usługi pomocnicze. Zatem nabycie usług świadczonych przez zagranicznego kontrahenta nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż w związku z art. 43 ust. 17a, zwolnienie takie ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, ale w przypadku, gdy te usługi pomocnicze są dokonywane przez podmioty świadczące usługi podstawowe.Tym samym przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%.
 
IPTPP4/443-56/11-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą „”, ponieważ po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca przekaże składniki majątku w formie umowy nieodpłatnego użytkowania na rzecz Spółki z o.o. z wyłącznym udziałem Wnioskodawcy, a zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-53/11-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą „”, ponieważ po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca przekaże składniki majątku w formie umowy nieodpłatnego użytkowania na rzecz Spółki z o.o. z wyłącznym udziałem Wnioskodawcy, a zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-377/11-8/KW Egzekucyjna sprzedaż przedmiotowej nieruchomości budynkowej wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia, o ile strony transakcji nie wybiorą opodatkowania dostawy nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy.
 
IPTPP2/443-710/11-4/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-859/11-6/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadań w ramach działania 4.31 „..” oraz działania 4.21 „...” w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. działań nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ITPP2/443-1781/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania.
 
IPTPP1/443-943/11-4/AK Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
ILPP1/443-1054/11-4/MS Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez agencję reklamową dotyczącą usługi marketingowo – promocyjnej służącej czynnościom opodatkowanym i zwolnionym.
 
ILPP1/443-1104/11-4/MS Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę, wykorzystywanej w działalności rolniczej.
 
ILPP4/443-533/11-2/BA Spółka prosi o potwierdzenie, że może zastosować wobec swoich dostawców procedurę samofakturowania na podstawie przepisów Rozporządzenia MF, zgodnie z którą faktury pierwotne będą wystawiane przez Dostawcę, a faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę?

Wskaźniki gospodarcze