Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 lutego 2012 r.
 
IPTPP2/443-629/11-7/KW Usługi związane z produkcją filmów oraz pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo wraz z przekazaniem praw autorskich do nagrań, pomimo, iż mieszczą się w grupowaniu PKWiU 59.11.1 nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Zainteresowany nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług związanych z produkcją filmów, a także programów telewizyjnych i nagrań wideo wraz z przekazaniem praw autorskich do nagrań jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPTPP1/443-842/11-4/MS Zużycie nabytych towarów oraz zakupionych usług w celu zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego przebiegu posiedzeń zarządu, spotkań służbowych, szkoleń bądź pracy techników zewnętrznych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż niewątpliwie dotyczy zużycia na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
 
IPTPP1/443-842/11-5/MS Zużycie nabytych towarów oraz zakupionych usług w celu zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego przebiegu posiedzeń zarządu, spotkań służbowych, szkoleń bądź pracy techników zewnętrznych, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż niewątpliwie będzie dotyczyć zużycia na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
 
IPTPP1/443-841/11-5/MS Zużycie nabytych towarów oraz zakupionych usług w celu zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego przebiegu posiedzeń zarządu, spotkań służbowych, szkoleń bądź pracy techników zewnętrznych, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż niewątpliwie będzie dotyczyć zużycia na potrzeby związane z prowadzoną działalnością
 
IPTPP1/443-841/11-4/MS Zużycie nabytych towarów oraz zakupionych usług w celu zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego przebiegu posiedzeń zarządu, spotkań służbowych, szkoleń bądź pracy techników zewnętrznych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż niewątpliwie dotyczy zużycia na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
 
IPTPP2/443-647/11-4/IR Należy stwierdzić, iż w przypadku gdy Wnioskodawca wnosząc aportem do spółki z o.o. przedmiotową infrastrukturę zastosował zwolnienie tej czynności z opodatkowania podatkiem VAT to nie ma obecnie podstaw do dokonania korekty rozliczeń poprzez wybór opodatkowania aportu. Tym samym brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na realizację tej inwestycji.
 
IPTPP2/443-1/12-2/KW Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-924/11-2/RG Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez Agencję z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług marketingowych?
 
IPTPP4/443-26/11-4/BM Odliczenie podatku naliczonego od zakupów mających związek z czynnościami nieopodatkowanymi.
 
IPTPP4/443-25/11-4/BM Odliczenie podatku naliczonego od zakupów mających związek z czynnościami opodatkowanymi.
 
IPTPP1/443-860/11-4/MS 1.sprzedaż nieruchomości zabudowanych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy i § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
2.Wnioskodawca nie może naliczyć podatku od wartości sprzedaży ustalonej dla wszystkich nieruchomości, lecz winien dokonać wyodrębnienia rzeczywistej wartości sprzedaży nieruchomości podlegających opodatkowaniu i zwolnionych.
3.Wnioskodawca wystawiając fakturę VAT dokumentującą dokonanie sprzedaży towarów, z których jedna podlega opodatkowaniu stawką podatku 23%, natomiast inna korzysta ze zwolnienia od podatku, jest obowiązany wykazać je w odrębnych pozycjach faktury nawet w sytuacji, gdy strony umowy ustaliły cenę dla całej transakcji.
 
IPTPP1/443-860/11-5/MS Faktura dokumentująca otrzymanie zaliczki winna zawierać wyszczególnienie towarów zwolnionych z opodatkowania oraz towarów podlegających opodatkowaniu.
 
IPTPP1/443-897/11-2/MS Czy spółka wykonując czynności w zakresie opieki nad pacjentem, która dotyczyć będzie pielęgnacji chorych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe) uprawniona będzie w odniesieniu do tych czynności do skorzystania z określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-897/11-3/MS Usługi w zakresie opieki nad pacjentem, które dotyczyć będzie pielęgnacji chorych, pielęgnacji niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe), świadczone przez zakład opieki zdrowotnej dla którego Wnioskodawca jest organem założycielskim, będą zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-897/11-4/MS Spółka będąca NZOZ, będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie opieki nad pacjentem, która dotyczyć pielęgnacji chorych, pielęgnacji niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe).
 
IPTPP4/443-116/11-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego, ponieważ zakupione urządzenie nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-677/11-6/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu p.n. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-724/11-4/JN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu.
 
IPTPP1/443-930/11-2/RG Czy po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego, czy odpłatne usługi w zakresie oceny ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z), podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT zostały od tego podatku zwolnione?
 
IPTPP4/443-23/12-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
ILPP2/443-1149/11-4/EN Czy w celu skorzystania z uprawnień Spółka prawidłowo dokumentuje transakcje zakupu i sprzedaży towaru (miedzi) na potrzeby podatku VAT?
 
ILPP2/443-1149/11-5/EN Czy w celu skorzystania z uprawnień Spółka prawidłowo dokumentuje transakcje zakupu i sprzedaży towaru (miedzi) na potrzeby podatku VAT?
 
ILPP4/443-535/11-6/BA 1. Czy faktury w formacie PDF - wystawiane i przesyłane przez Wnioskodawcę zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego - będą stanowiły „faktury w formie elektronicznej” w rozumieniu przepisów rozporządzenia i Spółka będzie uprawniona do dokumentowania za ich pomocą wykonywanych czynności stanowiących dostawy towarów i świadczenie usług?
2. Czy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego sposób przechowywania faktur przesłanych w formie elektronicznej spełnia wymogi określone w przepisach rozporządzenia?
 
ILPP4/443-514/11-4/EWW Czy przy założeniu, że Wnioskodawca nie będzie co do zasady wykonywał innych czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonywanymi zakupami w całości, tj. bez konieczności uwzględniania proporcji, z wyłączeniem podatku naliczonego na fakturze dokumentującej zakup od nowoutworzonej Spółki usług w zakresie obsługi i doradztwa finansowego oraz z wyłączeniem nabycia towarów i usług dotyczących zarówno działalności opodatkowanej, jak i działalności zwolnionej, takich jak: zakupy na potrzeby zarządu, usługi najmu czy usługi księgowe?
 
ILPP4/443-531/11-2/EWW Czy zlecenie przez Spółkę amerykańską świadczenia usług na jej rzecz przez Wnioskodawcę może spowodować powstanie stałego miejsca działalności Spółki amerykańskiej w Polsce w rozumieniu art. 28b ustawy o VAT w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a w konsekwencji konieczność opodatkowania świadczonych przez Zainteresowanego usług podatkiem od towarów i usług w Polsce?
 
ILPP1/443-1066/11-2/BD Opodatkowanie sprzedaży przedsiębiorstwa.
 
ILPP1/443-1045/11-2/NS Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia dla świadczonych usług związanych z obsługą platformy internetowej.
 
IPPP1-443-1102/11-2/BS Budowa nowej części istniejącego budynku zakładu opiekuńczo – leczniczego oraz remont (termomodernizacja) istniejącego budynku zakładu opiekuńczo – leczniczego, w całości podlega opodatkowaniu, zgodnie z art. 41 ust. 12 i 12a w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawką podatku w wysokości 8%.
 
IPPP1/443-1536/11-2/AP zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT do sprzedawanych towarów (tj. pończoch uciskowych, pończoch ze srebrem elementarnym)
 
IPPP1/443-1269/11-2/EK Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów nabytych przez Spółkę.
 
IPPP1/443-1269/11-3/EK Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów wytworzonych przez Spółkę.
 
IPPP1/443-1460/11-2/AP Czy w świetle obowiązujących obecnie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegać będzie dokonanie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tych nieruchomości?
 
ITPP3/443-196a/11/JK Spółka będzie mogła przesyłać pocztą elektroniczną swoim kontrahentom faktury i faktury korygujące w formie elektronicznej we wskazanym we wniosku formacie bez stosowania metod określonych w przepisach rozporządzenia. Warunkiem stosowania elektronicznego przesyłu faktur będzie zagwarantowanie przez podatników dokonujących takiego przesyłu autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur oraz uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury.
 
ITPP3/443-196b/11/JK Spółka będzie posiadała prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie tak otrzymanych dokumentów. Wnioskodawca wskazuje, iż w obrocie fakturami w formie elektronicznej kontrahent, jak i Spółka wypełnią wymogi odnoszące się do takiego przesyłu faktur przez dokonanie uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur, zagwarantowanie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur oraz ich czytelności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 
IPPP2/443-1096/11-5/JO transakcja zbycia lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką 8%
 
ITPP3/443-196c/11/JK Spółka będzie mogła przechowywać wystawione w formie elektronicznej faktury we wskazanym we wniosku formacie bez stosowania metod określonych w przepisach rozporządzenia. Warunkiem stosowania takiego systemu przechowywania wskazanych faktur będzie zagwarantowanie przez Wnioskodawcę autentyczności pochodzenia, integralności treści faktur oraz czytelności faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 
IPPP1/443-1350/11-4/MP Środki pieniężne stanowiące wartość nagród są jednym z elementów składowych podstawy opodatkowania świadczonych przez dystrybutorów usług obsługi programu lojalnościowego, opodatkowanym w ramach tej usługi. Przekazanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości nagród przekazanych przez dystrybutorów powinno być dokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez dystrybutorów.
 
ITPP2/443-1007/11/AF Zwolnienie od podatku usługi wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe.
 
ITPP2/443-1117/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-882/11-6/KG w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych
 
IPPP1-443-1981/08/11-6/S/JL Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesieniem wymienionych we wniosku wydatków, związanych z emisją akcji, niezależnie od tego, czy dojdzie do emisji akcji czy też nie.
 
ITPP2/443-1088/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-841/11-2/KG opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń w ramach układu zbiorowego
 
IPPP1-443-1096/11-2/EK Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich oraz za wykonanie oprogramowania komputerowego.
 
IPPP2/443-849/11-3/KG opodatkowanie otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku od zakupów towarów i usług w związku z realizacją usług szkoleniowych częściowo finansowanych ze środków publicznych oraz sposób dokumentowania przeniesienia kosztów na rzecz spółek z grupy
 
IPPP3/443-1206/11-4/MPe rozliczenie dostawy przez zagraniczny podmiot, brak obowiązku rejestracji, prawo do zwrotu podatku
 
IPPP1-443-1313/09/11-7/S/MP - sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z wyodrębnionym miejscem parkingowym na zewnątrz budynku, udokumentowana jednym aktem notarialnym, podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT w odniesieniu do całości transakcji;- sprzedaż wyodrębnionego miejsca parkingowego w garażu podziemnym, związanego z konkretnym lokalem mieszkalnym, ale udokumentowana odrębnym aktem notarialnym podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT,- sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z wyodrębnionym miejscem parkingowym w garażu podziemnym, udokumentowana jednym aktem notarialnym, będzie podlegała opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT w odniesieniu do całości transakcji.
 
IPPP1/443-1432/11-2/AW zwolnienie od podatku VAT dla usług w zakresie oceny ryzyka
 
IPPP2-4441-37/11-2/AK prawo do zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych dla instytucji finansowych
 
ITPP2/443-1145/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1107/11/AF Opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług polegających na bezpłatnym wstępie na imprezy kulturalne.
 
ITPP1/443-1509/11/BK Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1233/11/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1432/11/AF Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji.
 
ITPP2/443-1128/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1534/11/RS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nagród przekazywanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej.
 
ITPP2/443-1550/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1739/11/AJ Odzyskanie podatku.
 
ITPP2/443-1611/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
ITPP2/443-1604a/11/RS Czy Komornik jest płatnikiem od towarów i usług w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości?

Wskaźniki gospodarcze