Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 lutego 2012 r.
 
IPTPP2/443-541/11-9/JN Możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych.
 
IPTPP2/443-792/11-2/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu ,,....... " w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP3/443-110/11-2/KW Wystawiając fakturę korygującą do faktury wewnętrznej będzie miał prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu podatku VAT za okres, w którym ta faktura korygująca zostanie wystawiona. Przy czym fakturę korygującą można wystawić w przypadku, gdy faktura pierwotna została ujęta w okresie rozliczeniowym, w stosunku do którego nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 
IPTPP2/443-694/11-4/IR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu p.n. „..", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-708/11-2/JS przechowywanie kopii faktur papierowych w wersji elektronicznej, uzyskanie akceptacji na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, uzyskanie przez klienta faktury w formie elektronicznej, uznanie wystawianych i otrzymywanych faktur za faktury elektroniczne, pobieranie faktury ze strony internetowej, wystawianie i przesyłanie duplikatów faktur w formie papierowej do faktur przesłanych uprzednio w formie elektronicznej oraz udostępnianie klientowi wersji elektronicznej faktury wysłanej uprzednio w formie papierowej
 
ILPP4/443-570/11-2/TK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych.
 
ILPP2/443-1575/11-2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodu.
 
ILPP1/443-1076/11-4/MK Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Zadania finansowane są z dotacji oraz ze środków własnych. Faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę który jest podatnikiem VAT.
 
ILPP2/443-1274/11-2/AD Czy nabycie przez Zainteresowanego wierzytelności stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („podatek VAT”)?
 
ILPP2/443-1274/11-3/AD Czy w omawianym przypadku podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi różnica między wartością nominalną wierzytelności a kwotą którą Wnioskodawca za nią zapłaci, pomniejszona o kwotę podatku należnego?
 
IPPP1/443-1341/11-2/AS opodatkowanie, konieczność korygowania podstawy opodatkowania w sytuacji wypowiedzenia umowy leasingu z winy korzystającego, opodatkowania odszkodowania wypłacanego przez korzystającego tytułem naprawienia szkody, zwrotu przedmiotu leasingu oraz zawarcia nowej umowy leasingu z nowym korzystającym
 
ILPP4/443-571/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu palet określonych w umowie ze spedytorem jako dopuszczalny poziom niezwróconych palet.
 
ILPP1/443-1073/11-4/MS Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanego odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa pod budowę drogi oraz ustalenie, jaki podmiot powinien być wskazany na fakturze jako nabywca towaru.
 
ILPP1/443-1073/11-5/MS Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanego odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa pod budowę drogi oraz ustalenie, jaki podmiot powinien być wskazany na fakturze jako nabywca towaru.
 
ILPP2/443-1281/11-2/AD Czy opłata drogowa, której kosztami Wnioskodawca obciąża kontrahenta, zgodnie z zapisami umowy, podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług i w związku z tym należy zastosować stawkę podatku taką, jak przy świadczeniu głównym, tj. usługi transportowej (23% i 8%), czy w związku z tym, że opłata drogowa pobierana przez „A” nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wartość przerzuconej przez Zainteresowanego na kontrahenta opłaty drogowej jest również poza podatkiem VAT?
 
ILPP4/443-612/11-3/TK Czy Wnioskodawca może odliczyć VAT naliczony od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (...)”?
 
ILPP4/443-541/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymywania i pobierania faktur elektronicznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych w formie elektronicznej.
 
ILPP4/443-541/11-5/BA Podatek od towarów i usług w zakresie przechowywania otrzymanych faktur elektronicznych.
 
ILPP4/443-582/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług konserwatorskich.
 
ILPP4/443-541/11-6/BA Podatek od towarów i usług w zakresie zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-541/11-7/BA Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku udowodnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści przesyłanych faktur w formie elektronicznej.
 
ILPP4/443-578/11-3/TK Czy Zainteresowany będzie miał prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do wykonania planowanych przedsięwzięć na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w latach 2011-2015?
 
ILPP1/443-1116/11-4/MS 1. Czy transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. Czy w razie uznania, że do transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki nie stosuje się przepisów ustawy o VAT Spółka będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego na podstawie i w sposób określony w art. 91 ust. 1-8 ustawy o podatku VAT za pozostały okres objęty obowiązkiem korekty?
 
ILPP1/443-1110/11-4/MK Zwolnienie od podatku VAT dostawy działki. Prawo do korekty faktury w związku z niesłusznym opodatkowaniem.
 
ITPP2/443-1678/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1546/11/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1560/11/EB Czy usługi nauki gry na instrumentach objęte są zwolnieniem od podatku?

Wskaźniki gospodarcze