Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 lutego 2012 r.
 
ILPP4/443-539/11-5/ISN Czy w związku z pożyczkami udzielonymi przez podmioty zagraniczne Zainteresowany postępuje prawidłowo wykazując import usług ze stawką zwolnioną?
 
ILPP4/443-539/11-6/ISN Czy w związku z pożyczkami udzielonymi przez podmioty zagraniczne Zainteresowany postępuje prawidłowo wykazując import usług ze stawką zwolnioną?
 
ILPP4/443-591/11-2/EWW Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania ...” na tzw. „małe projekty” przez Stowarzyszenie, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa rozporządzenie (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.), finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007 2013, Os 4 Leader?
 
ILPP2/443-1201/11-2/AKr Czy od dnia 1 stycznia 2011 roku odpłatne usługi w zakresie likwidacji szkód, świadczone przez podatnika, który nie jest ubezpieczycielem i ubezpieczającym, na rzecz zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów, w szczególności przyjęcie zgłoszenia szkody, udzielenie ubezpieczonemu informacji o jego prawach i obowiązkach wynikających z ogólnych warunków umowy, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, dokumentowanie rozmiarów szkody i podejmowanie działań zmierzających do jej zmniejszenia, sprawdzanie uprawnień ubezpieczonych do uzyskania pomocy, sprawdzanie prawidłowości wykonania usług przez podwykonawców oraz zasadności ponoszonych kosztów, reprezentowanie zabezpieczanie interesów zakładów ubezpieczeń oraz ubezpieczonych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy tez na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT zostały od tego podatku zwolnione?
 
ILPP2/443-1199/11-2/TW Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją otrzymaną z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013?
 
ILPP2/443-1200/11-2/SJ Do jakiej stawki podatku VAT należy zakwalifikować kawę cappuccino oraz kawę latte?
 
ILPP2/443-1209/11-2/AK Czy czynność wniesienia praw do znaku towarowego przez Spółkę jako wkładu do spółki komandytowej stanowi dla Spółki czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1209/11-3/AK W przypadku uznania wyżej wskazanej czynności za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jaka będzie podstawa opodatkowania takiej czynności oraz ile wniesie w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego wartość należnego podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1471/11-2/MN Czynność polegająca na zastąpieniu towarów, które uległy jakiemukolwiek uszkodzeniu już po dokonaniu ich dostawy przez Spółkę lub przeterminowanych (lub takich, dla których upływ terminu przydatności się zbliża), znajdujących się u sprzedawców detalicznych (niebędących bezpośrednimi kontrahentami/odbiorcami Spółki), na takie same pełnowartościowe towary, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ustawy i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
ILPP2/443-1471/11-3/MN Czynność polegająca na zastąpieniu towarów, które uległy jakiemukolwiek uszkodzeniu już po dokonaniu ich dostawy przez Spółkę lub przeterminowanych (lub takich, dla których upływ terminu przydatności się zbliża), znajdujących się u sprzedawców detalicznych (niebędących bezpośrednimi kontrahentami/odbiorcami Spółki), na takie same pełnowartościowe towary, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ustawy i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
ILPP2/443-1476/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania prezentów małej wartości.
 
ILPP2/443-1476/11-3/AK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania prezentów małej wartości.
 
ILPP2/443-1404/11-2/EN Czy wniesienie przez Gminę opisanych rzeczy (sieci i urządzeń wodociągowych) jako aportu w celu pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1004/11-7/EN Czy wniesienie przez Gminę opisanych rzeczy (sieci i urządzeń wodociągowych) jako aportu w celu pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1474/11-2/SJ Możliwość i termin obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów oraz sposób ich dokumentowania.
 
ILPP2/443-1474/11-3/SJ Możliwość i termin obniżenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych rabatów oraz sposób ich dokumentowania.
 
ITPP2/443-930/11/AF Stawki podatku obowiązujące dla sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
ILPP1/443-1111/11-6/NS Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów poniżej ceny zakupu lub kosztu wytworzenia.
 
ILPP1/443-1111/11-7/NS Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów poniżej ceny zakupu lub kosztu wytworzenia.
 
ILPP1/443-1111/11-8/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie lub wytworzeniu towarów sprzedawanych po obniżonej cenie.
 
ILPP1/443-1111/11-9/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie lub wytworzeniu towarów sprzedawanych po obniżonej cenie.
 
ILPP2/443-1477/11-2/EN Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, w stosunku do Spółki ma zastosowanie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym Spółka ma obowiązek opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania towarów wydawanych w ramach przedmiotowego programu?
 
ILPP2/443-1477/11-3/EN Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, w stosunku do Spółki ma zastosowanie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym Spółka ma obowiązek opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania towarów wydawanych w ramach przedmiotowego programu?
 
ILPP4/443-579/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla dostawy towaru wraz z usługą i dla świadczonej usługi.
 
ILPP2/443-1477/11-4/EN Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury/faktur otrzymywanych od Organizatora w związku ze świadczeniem przez Organizatora usług promocyjno-marketingowych?
 
ILPP2/443-1477/11-5/EN Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury/faktur otrzymywanych od Organizatora w związku ze świadczeniem przez Organizatora usług promocyjno-marketingowych?
 
ILPP2/443-1202/11-2/AK podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia w związku z organizacją imprezy integracyjno-szkoleniowej i festynu oraz świadczenia usług cateringu na rzecz pracowników.
 
ILPP2/443-1202/11-3/AK podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia w związku z organizacją imprezy integracyjno-szkoleniowej i festynu oraz świadczenia usług cateringu na rzecz pracowników.
 
ITPP1/443-1292/11/BK Zwolnienie od podatku prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych.
 
ILPP2/443-1234/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zajęć edukacyjnych pod hasłem „czekoladowa ...”.
 
ILPP2/443-1211/11-4/MN W zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (wnioskodawca niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny, brak związku z czynnościami opodatkowanymi).
 
ITPP1/443-1297/11/JJ Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na sprzedawany przez Spółkę produkt, tj. pellet ze słomy zbóż, słomy rzepakowej, siana, zbóż i otrąb zbożowych?
 
ITPP2/443-1681/11/EK Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istniała możliwość odliczenia podatku naliczonego w całości lub części?
 
ITPP1/443-1229/11/JJ Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
PT8/033/39/SBA/11/PT-1360 zwolnienie usług stołówkowych świadczonych na rzecz dzieci ze szkoły oraz opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków na rzecz młodzieży przebywającej na zgrupowaniu sportowym
 
PT8/033/44/SBA/11/PT-1403 opodatkowanie sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej

Wskaźniki gospodarcze