Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 lutego 2012 r.
 
IPPP1/443-1552/11-2/AW zwolnienie od podatku VAT usług udzielania pożyczek
 
IPPP1/443-1351/11-2/AS opodatkowanie usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonej na zlecenie
 
IPPP1/443-1498/11-2/IGo Bank prawidłowo postępuje uwzględniając w liczniku i w mianowniku współczynnika struktury sprzedaży WSS obrót uzyskany z tytułu świadczenia usług factoringu oraz przychody związane z obrotem wierzytelnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej, w sytuacji gdy czynności te są dokonywane sporadycznie
 
IPPP1-443-1146/11-2/AS W przypadku umów leasingu zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które przewidują opcję wykupu przedmiotu leasingu na podstawie odrębnej umowy, ponadto będą zawierały postanowienie, iż finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, transakcje te winny być uznane za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.
 
IPPP1-443-1028/11-3/AS prawo do odliczenia podatku naliczonego - projekt
 
IPPP1/443-1367/11-2AS termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi dzierżawy oraz refakturowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych na rzecz wydzierżawiającego
 
IPPP2-443-3/10-4/IZ stanowisko Spółki, iż od dnia 1 maja 2004 r. ma Ona prawo do pełnego odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabytych samochodów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa do nich, wyłącznie na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy uznać należy za nieprawidłowe.
 
IPPP1/443-1271/11-2/AP Czy towary przekazywane nieodpłatnie przez Spółkę stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o VAT i tym samym wydania tych towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT?
 
IPPP1/443-1488/11-2/IGo Sprzedaż gruntu niezabudowanego
 
IPPP3/443-1428/11-2/SM podstawa opodatkowania z tytułu świadczonej usługi winna obejmować kwotę podatku akcyzowego zwracaną przez kontrahenta
 
IPPP3/443-1414/11-2/SM zwolnienie świadczonych usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych
 
IBPP1/443-1352/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń finansowanych w 100% ze środków publicznych
 
IBPP1/443-1384/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług artystycznego kształcenia świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty
 
IBPP2/443-892/10/ASz stawka podatku należnej w przypadku wpłaconych zaliczek na poczet dostawy: lokali mieszkalnych, lokali mieszkalnych wraz z garażem, miejsc postojowych oraz lokali mieszkalnych wraz z miejscem postojowym
 
IBPP2/443-895/11/UH stawki podatku dla usług montażu zabudowy kuchni lub innych szaf wnękowych
 
IBPP2/443-917/11/UH sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę innym jednostkom budżetowym prowadzonym przez ten sam organ prowadzący jest działalnością zwolnioną z podatku od towarów i usług
 
IBPP2/443-926/11/ASz prawidłowość wysyłania oraz przechowywania kopii faktur elektronicznych.
 
IBPP2/443-927/11/ASz postępowanie z otrzymanymi fakturami elektronicznymi oraz archiwizowania ich w formie papierowej
 
IBPP2/443-971/10/UH Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu za karnety wstępu uprawniające pracowników do nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych
 
IBPP2/443-974/10/UH Sprzedaż lokalu mieszkalnego z komórką lokatorską wraz z prawem własności miejsca postojowego.
 
IPPP2/443-1177/11-4/KG W zakresie udokumentowania i rozliczenia podatku z tytułu sprzedaży w drodze egzekucji nieruchomości zabudowanej w przypadku, gdy jej uprzednia sprzedaż została uznana przez sąd za bezskuteczną
 
IPPP3/443-1396/11-3/SM uregulowania związane z otrzymywanymi premiami pieniężnymi (dokumentowanie, wpływ na odliczenie)
 
IPPP3/443-1380/11-4/SM brak możliwości fakturowania usług transportowych jako usług o charakterze ciągłym
 
IPPP1-443-876/11-4/MP Zawierając kontrakty opcji walutowych Wnioskodawca jako nabywca usług oferowanych przez instytucje finansowe (banki), nie działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym zysk jak i poniesiona strata przez Wnioskodawcę na przedmiotowych instrumentach pochodnych nie będą stanowiły elementu kalkulacyjnego przy obliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.
 
IPPP1-443-1033/11-2/MP Czynności wykonywane przez Spółkę, związane z uczestnictwem w Systemie nie stanowią usług w rozumieniu ustawy o VAT, a uczestnicy, w tym Spółka, są jedynie odbiorcami usługi świadczonej przez Bank.
 
IPPP2/443-725/11-4/KOM obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży wysyłkowej wyrobów medycznych, refundacja przez NFZ
 
IPPP1-443-1161/11-4/JL Przedmiotowe zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i przepisy dotyczące proporcjonalnego odliczania podatku nie mają zastosowania do wymienionych w stanie faktycznym zakupów.
 
IPPP3/443-1505/11-2/RD Czy usługi przeprowadzenia badań klinicznych mające być świadczone przez badaczy oraz przez ośrodki badawcze na rzecz Spółki będą opodatkowane stawką podstawową VAT wynoszącą aktualnie 23%?
Czy Spółka będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach VAT wystawionych przez badaczy oraz przez ośrodki badawcze za usługi przeprowadzenia badań klinicznych, jeżeli te, wystawią je ze stawką podstawową VAT wynoszącą aktualnie 23%?
 
IPPP2/443-963/11-2/KG W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego dla świadczonych usług rachunkowo – księgowych
 
IPPP3/443-1503/11-2/RD Czy usługi przeprowadzenia badań klinicznych mające być świadczone przez badaczy oraz przez ośrodki badawcze na rzecz Spółki będą opodatkowane stawką podstawową VAT wynoszącą aktualnie 23%?
Czy Spółka będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach VAT wystawionych przez badaczy oraz przez ośrodki badawcze za usługi przeprowadzenia badań klinicznych, jeżeli te, wystawią je ze stawką podstawową VAT wynoszącą aktualnie 23%?
 
IPPP2/443-1072/11-2/MM Czy podatnik refakturując media na najemców ma prawo stosować stawki podatku VAT takie same, jakie są stosowane przez pierwotnych usługodawców, tzn. na energię i telefony 23%, wodę, ścieki i wywóz nieczystości 8%, a na podatek od nieruchomości wystawiać notę obciążeniową i ustalać obowiązek podatkowy w terminach płatności wynikających z umowy?
 
IPPP3/443-1243/11-2/MPe w zakresie samofakturowania
 
ILPP2/443-1475/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie udzielanych rabatów.
 
ILPP2/443-1475/11-3/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie udzielanych rabatów.
 
ILPP2/443-1218/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania zakupu skórek zwierząt futerkowych i prawa do powiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.
 
ILPP1/443-1101/11-3/MK Uznanie działalności poligraficznej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Brak wyodrębnienia finansowego oraz organizacyjnego przy jednoczesnym braku zobowiązań.
 
ITPP2/443-1012/11/AW Prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwot podatku naliczonego określonych w fakturach z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, jak również paliw do ich napędu.
 
ILPP1/443-1175/11-4/AW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem transakcji dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
IBPP1/443-853/10/MS czy wpłaty (wpisowe) uczestników konferencji, których suma przekroczy kwotę 150.000 zł powinny zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-1183/11-2/NS Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
IBPP1/443-1273/10/MS opodatkowania sprzedaży 4 niezabudowanych działek
 
ILPP2/443-1194/11-4/MN Sprzedaż bramy przejazdowej w ramach pierwszego zasiedlenia, brak prawa do odliczenia przy wybudowani, brak ulepszeń.
 
ILPP1/443-1323/11-4/AWa Odzyskanie podatku VAT – parafia.
 
ILPP1/443-1216/11-4/AWa 1. Czy w związku ze sprzedażą działek Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty VAT?
2. Czy w zaistniałym stanie faktycznym czynność sprzedaży działek podlega opodatkowaniu VAT?
 
ITPP2/443-1704/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
 
ITPP2/443-1030/11/AF Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupami dokonanymi przed rejestracją.
 
ITPP2/443-1049/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1063/11/AJ Prawo do odzyskania całego podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1082/11/AF Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług cateringowych.
 
ITPP2/443-1165/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-1130/11/KO w zakresie miejsca świadczenia usług
 
IBPP3/443-1179/11/KO w zakresie określenia podstawy opodatkowania przy wniesieniu aportu
 
ITPP2/443-1627/11/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1587/11/AJ Odzyskanie podatku.
 
IBPP3/443-1277/11/PK obniżenie podatku naliczonego o podatek naliczony przez oddział

Wskaźniki gospodarcze