Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 lutego 2012 r.
 
IPTPP2/443-716/11-2/KW Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na wykonaniu dzieła w postaci opracowania treści merytorycznej portalu internetowego poświęconego tematyce podatkowej, w zakresie modułów: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i znaki skarbowe akcyzy, podatek od gier, opodatkowanie rolnictwa, podatek od środków transportowych, podatek leśny z przekazaniem autorskich praw majątkowych nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy oraz nie będą opodatkowane obniżoną 8% stawką podatku VAT, jako usługi wymienione w poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy. Przedmiotowe usługi będą podlegały opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku VAT.
 
IPTPP1/443-976/11-4/AK Czy według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. usługi pomocnicze dla ubezpieczeń komunikacyjnych korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-952/11-3/AK Czy Komenda Wojewódzka Policji ma prawo odzyskać podatek VAT w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-872/11-4/MS Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz innych podmiotów działających w ramach systemu oświaty, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy w zakresie:- prowadzenia zajęć szkolnych stanowiących usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,- opracowywania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia właściwej dokumentacji przebiegu nauczania stanowiące usługi ściśle związane z usługami kształcenia świadczonymi przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 
IPTPP1/443-59/12-5/AK Realizacja przedmiotowego projektu nie jest dokonywana przez Gminę w ramach sprawowanego władztwa publicznego. Wobec tego w związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca będzie występował jako podatnik podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-59/12-6/AK Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, ponieważ poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 
IPTPP2/443-698/11-5/AW Wniesienie zaś aportem całości przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (nie podlega opodatkowaniu) na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.
 
IPTPP2/443-730/11-3/AW Skoro – jak wskazał Wnioskodawca – dostawa przedmiotowych działek na rzecz Zainteresowanego nie była dokonana w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to oznacza, że na poprzednim etapie obrotu gospodarczego nie wystąpił podatek należny. Tym samym w przedmiotowej nie wystąpił podatek naliczony. W świetle powyższej okoliczności oraz faktu, że Wnioskodawca nie posiada faktur, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, Zainteresowany nie może dokonać odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP2/443-730/11-2/AW Planowana sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowych działek na rzecz prywatnych inwestorów stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie działek na cele inwestycyjne obejmujące różnego rodzaju działalność produkcyjno – wytwórczą, wyklucza zastosowanie do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Tym samym sprzedaż działek będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%.
 
IPTPP4/443-45/11-7/OS Sprzedaż odpadów produkcyjnych niepodlegających obróbce zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 38.11.55.0, będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług objęta jest mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia, polegającym na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego dokonywana jest dostawa złomu, po spełnieniu warunków wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Tym samym Wnioskodawca dokumentując dostawę tych towarów, winien wystawić fakturę, zgodnie z § 5 ust. 15 ww. rozporządzenia nie wykazując stawki, kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.
 
IPTPP1/443-900/11-5/MW Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową Ciepłociągu, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym. Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji w przypadku wniesienia przez Gminę Ciepłociągu termalnego w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki komunalnej. Na zakres prawa do ww. odliczenia nie będzie miał wpływu fakt otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na pokrycie części kosztów ww. inwestycji.
 
IPTPP1/443-900/11-4/MW Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową Ciepłociągu, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym. Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji w przypadku wniesienia przez Gminę Ciepłociągu termalnego w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki komunalnej. Na zakres prawa do ww. odliczenia nie ma wpływu fakt otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na pokrycie części kosztów ww. inwestycji.
 
IPTPP1/443-935/11-2/MS Fakt posłużenia się przez kontrahentów na fakturze dokumentującej sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy towarów i usług niepełną nazwą Wnioskodawcy w brzmieniu „... spółka z o. o. SKA” lub podobnie skróconą, nie pozbawia Wnioskodawcy możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w takich fakturach, o ile zakupy są związane ze sprzedażą opodatkowaną i nie wystąpią przesłanki negatywne, o których mowa w art. 88 ustawy
 
IPTPP1/443-935/11-3/MS W przypadku, gdy otrzymane faktury zakupu zawierają dane Zainteresowanego umożliwiające jego identyfikację, przy czym w nazwie odbiorcy faktury zastosowany został ogólnie przyjęty skrót sp. z o. o., zamiast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca w celu uzyskania możliwości odliczenia podatku naliczonego nie musi wystawiać noty korygującej.
 
IPTPP1/443-902/11-4/MW Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z restauracją Budynku kina i jego otoczenia, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym. Na zakres prawa do ww. odliczenia nie ma wpływu fakt otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na pokrycie części kosztów ww. inwestycji.
 
IPTPP1/443-902/11-5/MW Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z restauracją Budynku kina i jego otoczenia, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym. Na zakres prawa do ww. odliczenia nie ma wpływu fakt otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na pokrycie części kosztów ww. inwestycji.
 
IPTPP1/443-901/11-4/MW Zainteresowanemu w odniesieniu do realizowanego projektu przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wydatki poniesione w związku z realizacją projektu w części dotyczącej wydatków na inwestycję znajdującą się na nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy lub najmu, ponieważ będą one służyły czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Wnioskodawcę. Natomiast w części dotyczącej wydatków na urządzenia techniczne, obiekty małej architektury, drogi, nawierzchnie pieszo-rowerowe znajdujące się poza nieruchomością będącą przedmiotem dzierżawy bądź najmu, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał tej części powstałej infrastruktury do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na zakres prawa do ww. odliczenia nie ma wpływu fakt otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na pokrycie części kosztów ww. inwestycji.
 
IPTPP1/443-901/11-5/MW Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji w przypadku wniesienia jej przez Gminę w drodze wkładu niepieniężnego do spółki komunalnej. Na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji nie ma wpływu fakt otrzymania przez Gminę dofinansowania.
 
IPTPP2/443-98/11-3/S/IR Określając dla potrzeb podatku od towarów i usług podstawę opodatkowania w imporcie towarów Spółka powinna uwzględnić podatek akcyzowy, którego pobór został zawieszony z uwagi na przesyłanie napojów alkoholowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie art. 29 ust. 13 ustawy.
 
IPTPP2/443-655/11-4/AW Czynność zbycia przedmiotowej nieruchomości stanowiącej grunt inny niż przeznaczony pod zabudowę, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 
ITPP2/443-1792/11/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1492/11/AP Uznanie za podatnika placówek utworzonych w ramach stowarzyszenia.
 
ITPP1/443-1462/11/IK Zwolnienie podmiotowe czynności niestanowiących doradztwa i dostawy terenów budowlanych.
 
ITPP1/443-1395/11/AJ Ustalenie limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP2/443-1166/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1737/11/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją imprezy.
 
IBPP4/443-1382/11/AWi Odpłatna dostawa posiłków dokonana na rzecz osób zaangażowanych bezpośrednio w świadczone przez szpital usługi opieki medycznej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a odpłatna dostawa posiłków dokonana na rzecz pozostałych osób winna podlegać opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.
 
IBPP4/443-1452/11/AWi Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”
 
IBPP4/443-1458/11/AWi Wnioskodawca nie ma zatem odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą „...”.
 
IBPP4/443-1725/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze