Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 lutego 2012 r.
 
IPTPP4/443-96/11-2/BM Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez zakupie zaplanowanego w projekcie?
 
IPTPP1/443-911/11-4/RG Czy z tytułu transakcji nabycia działki udokumentowanej aktem notarialnym w przypadku przeznaczenia 30% domu mieszkalnego na cele prowadzonej działalności gospodarczej Pan ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w kwocie 30% VAT naliczonego na fakturze wystawionej przez Urząd Gminy w ramach powadzonej działalności gospodarczej oraz od dalszych faktur związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego? Czy należy w tym przypadku pomniejszyć to odliczenie o 50% z tytułu współwłasności w majątku (wspólność majątkowa z małżonkiem)?
 
IPTPP1/443-911/11-5/RG Czy faktury VAT stanowiące podstawę odliczenia ww. VAT muszą być wystawiane na PU , czy wystarczające jest wystawienie faktury imiennie na Pana, bez wskazywania nazwy jego działalności gospodarczej ?
 
IPTPP2/443-810/11-2/JN Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu.
 
IPTPP1/443-961/11-2/MS Zainteresowany w odniesieniu do zrealizowanego projektu pn. „...” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części, a tym samym nie ma możliwości ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT, ponieważ efekty projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych
 
IPTPP2/443-700/11-4/JS o ile faktycznie przedmiotem umowy zawartej przez Wnioskodawcę jest wykonanie kompleksowej usługi, polegającej na montażu i dostawie urządzeń kotłowni z wykorzystaniem pompy ciepła, wykonaniu dolnego źródła ciepła jako instalacji ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego oraz świadczona usługa mieści się w czynnościach, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów, wówczas z tytułu wykonania tej usługi, zastosowanie znajdzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.
 
IPTPP2/443-683/11-4/JS przedmiotowa usługa udzielania pożyczek przez Wnioskodawcę będzie zwolniona od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy
 
IPTPP4/443-32/12-2/ALN Jaką stawkę podatku powinien zastosować Sp. z o.o. w powyżej opisanej sytuacji - czy powinien zastosować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług art. 41 - stawkę podstawową 23%, czy też art. 43 ust. 1 pkt 9 - dotyczące zwolnienia?
 
IPTPP4/443-44/11-4/ALN Czy Dom Pomocy Społecznej w przedstawionej sytuacji jest zobowiązany do rejestracji wpływów z ww. usług, tj. na rzecz mieszkańców jak i innych przy użyciu kasy rejestrującej?
 
IPTPP2/443-732/11-2/JS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ - jak wskazał Zainteresowany - towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Wnioskodawcę.
 
IPTPP2/443-743/11-2/JN Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług w ramach projektu.
 
IPTPP2/443-712/11-4/JN Zwolnienie z podatku VAT sprzedaży budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.
 
IBPP2/443-977/10/UH Czy podatek należny podlega obniżeniu o podatek naliczony wynikający z faktur związanych z realizacją projektu
 
IBPP2/443-1004/11/WN opodatkowanie usług związanych z aranżacją stoisk targowych na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską na rzecz podatników mających siedzibę poza terytorium kraju tj. w krajach Unii Europejskiej lub w krajach trzecich
 
IBPP2/443-1028/11/WN stawka podatku VAT dla usług montażu markiz w budownictwie mieszkaniowym
 
IBPP2/443-1030/11/ASz uznanie za sprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT obciążenia wspólnika spółki cywilnej częścią opłat za czynsz oraz opłat za wodę i energię.
 
IBPP2/443-1036/10/UH Opodatkowanie sprzedaży budynku
 
IBPP2/443-1094/10/WN opodatkowanie udzielonego „rabatu centralnego”/premii pieniężnej przez Wnioskodawcę
 
IBPP2/443-1094/11/UH Stawka podatku od towarów i usług do dostawy produktów o symbolu PKWiU 20.20.14.0
 
IBPP2/443-1095/10/WN uznanie czy „rabat centralny"/premia pieniężna udzielony przez Wnioskodawcę spółce A, stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku towarów i usług
 
IBPP2/443-1096/10/WN opodatkowanie udzielonego „rabatu”/premii pieniężnej przez Wnioskodawcę
 
IPPP3/443-1431/11-2/RD Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych tworzących Dział Marketingu, wnoszonych w ramach aportu do e stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w świetle Ustawy o podatku od towarów i usług, a więc transakcja wniesienia aportem Działu Marketingu do e w zamian za udziały e nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP3/443-977/11-2/KB Opodatkowania działalności obejmującej sporty lotnicze.
 
IPPP3/443-1023/11-2/KC w zakresie uznania transakcji za eksport towarów
 
IPPP1/443-1450/11-5/IGo Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur zaakceptowanych przez pełnomocnika.
 
IPPP3/443-1376/11-4/MK Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym do dostawy paliwa dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz przewoźników jest stosowana stawka 0% VAT, ponieważ dokumentacją potwierdzającą, że przewoźnik wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jest koncesja na wykonywanie przewozów lotniczych bądź inny równorzędny dokument potwierdzający uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym?
 
IPPP2/443-890/11-2/KAN Organizowane szkolenia zawodowe służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych, w części odnoszącej się do uczestników, których udział jest finansowany w co najmniej 70% ze środków publicznych, dotyczy to podmiotów w poz. od a do ł będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c bądź na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. Natomiast pozostali uczestnicy szkolenia, dotyczy to podmiotów w poz. od m do s, którzy swój udział finansują ze środków innych niż publiczne nie będą mogli korzystać ze zwolnienia od podatku i należy je opodatkować stawką podstawową podatku.
 
IPPP2/443-965/11-4/KOM zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług przeprowadzania tematycznych rad pedagogicznych dla nauczycieli i warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, lekarzy, pracowników placówek oświatowych
 
IPPP3/443-1208/11-6/MK nabycie status podatnika VAT w związku z organizacją konferencji, obowiązek zarejestrowania się do VAT w Polsce, stawka opłata za udział w konferencji
 
IBPP3/443-1038/11/PH w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego na cele osobiste podatnika oraz zastosowania zwolnienia podmiotowego
 
IBPP3/443-1052/11/PH w zakresie opodatkowania zbycia przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego przez zbywcę przedsiębiorstwa
 
IBPP3/443-1058/11/KO w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pt. „...”
 
IBPP3/443-1061/11/PH miejsca świadczenia usług transportowych wykonywanych poza terytorium kraju na rzecz podmiotów zagranicznych nie mających siedziby działalności lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, w zakresie rozpoznania powstania obowiązku podatkowego oraz określenia terminu ujęcia w deklaracji VAT-7 usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju.
 
ILPP2/443-1473/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1473/11-3/AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP3/443-1066/11/AM „Czy nieodebrane przedmioty zastawu Wnioskodawca może sprzedawać w systemie VAT marży, jeżeli są to towary używane, a stanowią je wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, częstokroć z udziałem kamieni szlachetnych?”
 
IBPP3/443-1067/11/KO w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania wyposażenia i środków trwałych
 
IBPP3/443-1072/11/AM „Czy sprzedaż lokalu garażowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu (sprzedaż prawa własności lokalu garażowego) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług ?”
 
IBPP3/443-1074/11/PK opodatkowanie zbycia nieruchomości
 
IBPP3/443-1092/11/PK opodatkowania opłat za ubezpieczenie samochodu po dniu 31 grudnia 2010r.
 
IBPP3/443-1095/11/PH w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz powstania obowiązku podatkowego dla robót budowlanych wykonywanych częściowo przez Wnioskodawcę
 
IBPP3/443-1099/11/AM „Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wniesienie tak wyodrębnionej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegać ustawie o podatku od towarów i usług?”
 
IBPP3/443-1104/11/AM „Czy w przypadku zwrotu kwoty równej kwocie bonifikaty po jej waloryzacji przez nabywcę lokalu mieszkalnego, który nabył lokal z bonifikatą a następnie zbył go przed upływem 5 lat licząc od dnia nabycia. Gmina Miejska jest zobowiązana do wystawienia faktury korygującej oznaczając ją symbolem "zw" jako dostawę towarów zwolnioną od podatku VAT?”
 
IBPP3/443-1114/11/PH w zakresie opodatkowania pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot zagraniczny poza systemem bankowym
 
ILPP2/443-1472/11-2/MR Czy Spółka ma prawo do obniżenia zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku i naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Organizatora dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji spotkań dla pracowników Spółki tj. (i) niezależnie od rozmiaru rodzajów elementów kosztowych/ składowych wchodzących w skład kompleksowej usługi świadczonej przez Organizatora, w tym w szczególności gastronomii czy noclegów, a także (ii) w przypadku gdy w trakcie trwania omawianych spotkań i wydarzeń/imprez o charakterze szkoleniowym, informacyjnym lub integracyjnym zapewniony będzie dodatkowo pewien element rozrywkowy w postaci np. programu artystycznego lub gier i zabaw, urozmaicających program spotkania i mających na celu wytworzenie pozytywnej atmosfery sprzyjającej szkoleniu oraz wzmacniających ducha zespołu?
 
ILPP2/443-1472/11-3/MR Czy Spółka ma prawo do obniżenia zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku i naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Organizatora dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji spotkań dla pracowników Spółki tj. (i) niezależnie od rozmiaru rodzajów elementów kosztowych/ składowych wchodzących w skład kompleksowej usługi świadczonej przez Organizatora, w tym w szczególności gastronomii czy noclegów, a także (ii) w przypadku gdy w trakcie trwania omawianych spotkań i wydarzeń/imprez o charakterze szkoleniowym, informacyjnym lub integracyjnym zapewniony będzie dodatkowo pewien element rozrywkowy w postaci np. programu artystycznego lub gier i zabaw, urozmaicających program spotkania i mających na celu wytworzenie pozytywnej atmosfery sprzyjającej szkoleniu oraz wzmacniających ducha zespołu?
 
IBPP3/443-1117/11/KO w zakresie:
- korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 ma miesiąc wrzesień 2011r. w związku z otrzymaniem faktur korygujących w tym miesiącu
- rozliczenia podatku należnego i naliczonego wynikającego z wystawionych faktur wewnętrznych w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2011r.
- uznania, iż proces korekt nie spowoduje wystąpienia różnicy podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2011r., a w miesiącu wrześniu 2011r. wystąpi zmniejszenie podatku naliczonego do odliczenia.
 
ILPP1/443-1115/11-2/BD Stawka VAT dla usług budowlanych wykonanych w 2010 r.
 
ILPP1/443-1118/11-5/AW Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 
IBPP3/443-1120/11/KO w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz pracowników
 
ILPP2/443-1226/11-2/MN Opodatkowanie sprzedaży gruntu niezabudowanego, nabytego jako lokata kapitału – podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku.
 
IBPP3/443-1122/11/AM „Czy do sprzedaży przez SA opisanych w stanie faktycznym składników majątkowych, będzie miał zastosowanie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT? Czy sprzedaż opisanych w stanie faktycznym składników majątkowych będzie podlegała podatkowi VAT zgodnie z art. 5 ustawy o VAT, a co za tym idzie, SA będzie miała obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu sprzedaży tych składników na podstawie wystawionej faktury VAT z zastosowaniem stawek oraz zwolnień właściwych dla poszczególnych towarów i usług?”
 
IBPP3/443-1125/11/PH w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia biletów lotniczych
 
ILPP2/443-1232/11-2/AK Czy w opisanym stanie faktycznym towary wraz z ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi przekazywane nieodpłatnie przez Spółkę stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 7 Ustawy o VAT i tym samym wydania tych towarów wraz z ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi nie podlegają opodatkowaniu VAT?
 
IBPP3/443-1141/11/KO w zakresie zwolnienia od podatku likwidacji szkód komunikacyjnych
 
ILPP4/443-574/11-4/BA 1. Czy otrzymane przez Spółkę faktury VAT od kontrahenta drogą elektroniczną w formie PDF, zabezpieczone podpisem elektronicznym, spełniają warunek autentyczności podchodzenia integralności treści, a tym samym stanowią podstawę do odliczenia podatku VAT?
2. W którym momencie Spółka uzyskuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czy w chwili otrzymania maila z załączonym linkiem i informacją o wystawieniu faktury przez kontrahenta czy w momencie odczytania faktury ze strony internetowej na co Wnioskodawca ma 14 dni?
 
IBPP3/443-1170/11/PK podstawa opodatkowania z tytułu świadczenia usług leasingu
 
IBPP3/443-1180/11/KO w zakresie korekty podatku naliczonego w związku z wniesieniem budynku aportem do spółki z o.o.
 
IBPP3/443-1240/11/PK dokumentacja pobieranych opłat za ubezpieczenie samochodu w ramach umowy dzierżawy
 
IBPP3/443-1271/11/KO w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez Wnioskodawcę z tytułu otrzymania w drodze aportu wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa
 
IBPP3/443-1276/11/PK oddział świadcząc na terenie kraju usługi na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju obowiązany jest stosować przepisy polskiej ustawy, w szczególności stawki podatku obowiązujące zgodnie z polskim prawem
 
IBPP3/443-1288/11/KO w zakresie opodatkowania świadczonych usług cateringowych
 
IBPP4/443-85/11/AZ brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz otrzymania zwrotu podatku w związku z realizacją projektu dot budowy elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów
 
ITPP2/443-1093/11/AF Czy odpłatne zbycie nieruchomości zabudowanej będzie w całości opodatkowane VAT i jaka będzie stawka podatku, przy założeniu, że sprzedaż nastąpi w 2011r.?
 
ITPP2/443-1675/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1451/11/KG Czy wpływy za pobyt pacjenta w szpitalu wnoszone na konto bankowe oraz gotówką do kasy przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej należy rejestrować przy użyciu kasy rejestrującej?Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do ewidencjonowania wpłat dokonywanych przez KRUS, czy ZUS na kasie fiskalnej?
 
IBPP4/443-1717/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1446/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową kompostowni na terenie należącym do Gminy.
 
IBPP4/443-1732/11/ASz Możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1634/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1136/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług rehabilitacji leczniczej (gimnastyki korekcyjnej, badania posturometrem)
 
IBPP4/443-1839/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji warsztatów objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy
 
IBPP4/443-1013/11/AŚ W zakresie stawki podatku VAT dla usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku i usług pomocy domowej świadczonych na rzecz osób mających miejsce zamieszkania na terenie Belgii, Holandii, Niemiec oraz obowiązku wystawienia faktury VAT osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej; miejsca świadczenia usług wykonywania drobnych napraw, malowania, szklenia, tapetowania, pielęgnacji ogrodu i drzew przy domu
 
ITPP1/443-11428/11/BJ Stawki podatku VAT dla usług zagospodarowania terenów zielonych.
 
IPPP1/443-1551/11-2/AS Prawo do odliczenia przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu
 
IBPP4/443-1743/11/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług związanych z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1408/11/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu e-urząd.

Wskaźniki gospodarcze