Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 lutego 2012 r.
 
IPTPP4/443-70/11-3/BM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu w ramach działania 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w latach 2012-2015, ponieważ nie będzie istniał związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto – jak wskazano we wniosku - Zainteresowany w tych latach nie zostanie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-70/11-2/BM Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu w ramach działania 4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w roku 2011, ponieważ nie istnieje związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-9/11-6/ALN Czy naliczony podatek VAT od ewentualnie zakupionych środków trwałych tj.: koparko – ładowarki, zestawu szalunków, komputera oraz podnośnika koszowego jest podatkiem, o którego zwrot mogłaby się Wnioskodawczyni ubiegać na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, czy też nie ma do tego prawa nie będąc płatnikiem podatku VAT?
 
IPTPP4/443-7/12-2/OS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-895/11-6/IG 1. Czy przenoszenie części kosztów utrzymania Orlika między MOSiR-em a Uniwersytetem jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a tym samym winno być ono dokumentowane fakturami VAT?
2.Czy MOSiR będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez Uniwersytet oraz we wszystkich innych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania obiektu?
 
IPTPP2/443-733/11-2/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu p.n. „...” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-1097/10/WN uznanie czy „rabat”/premia pieniężna udzielony przez Wnioskodawcę spółce B, stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku towarów i usług
 
IBPP2/443-1253/11/RSz nieodpłatne przekazanie towarów i wyrobów własnych na cele prowadzonej działalności gospodarczej po 31 maja 2005r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IBPP3/443-543/11/IK prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 
IBPP3/443-771/11/IK opodatkowanie transakcji sprzedaży dwoiny na terytorium Włoch, która powstaje w wyniku garbowania skóry jako efekt uboczny
 
IBPP3/443-826/11/PH w zakresie opodatkowania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 
IBPP3/443-893/11/IK Czy przedstawiona powyżej kompleksowa usługa, świadczona przez Wnioskodawcę, objęta jest zakresem zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na gruncie regulacji Ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.?
 
IBPP3/443-989/11/KO w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług stołówkowych
 
IPPP2/443-837/11-4/MM usługa świadczona przez X na rzecz Spółki powinna być uznana za usługę w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. W związku z tym, Spółka rozpoznając import usług w związku z nabywaną od X usługą nie powinna obciążać wynagrodzenia należnego X podatkiem VAT należnym.
 
IPPP1/443-1321/11-2/AS zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa finansowego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP2/443-756/11-4/MM usługi wymienione we wniosku, wykonane przez Wnioskodawcę na podstawie umów zawartych z towarzystwami ubezpieczeniowymi polegające na likwidacji szkód ubezpieczeniowych, szacowaniu strat w ubezpieczonym mieniu, ocenie ryzyka na potrzeby ubezpieczenia, nie stanowią usług właściwych do wykonania usługi podstawowej tj. usługi ubezpieczeniowej zwolnionej od podatku VAT w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, bowiem nie obejmują one funkcji charakterystycznych dla usługi ubezpieczeniowej. Zatem nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług lecz podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011r. wynosi 23%.
 
IPPP2-443-639/11-2/IZ czynności wykonywane przez komisję bioetyczną przy Wnioskodawcy są realizacją powierzonych przez państwo zadań o charakterze publicznym. Komisje bioetyczne działające przy wyższych medycznych jednostkach badawczych wykonują jedynie działalność opiniodawczą. W tym stanie rzeczy czynności wykonywane przez komisję bioetyczną należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1191/11-2/LK określenie stawki podatku na fakturze korygującej „in minus” i „in plus”
 
IPPP3/443-901/11-2/KB Jaką stawką podatku, w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (dz. U. Nr 54, poz. 535) (dalej: ustawa o VAT”) należy opodatkować od dnia 1 kwietnia 2011 r. nektar banan, wiśnia?
 
IPPP1-443-1034/11-2/JL Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania podatku należnego pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahenta.
 
IPPP3/443-1314/11-4/MK Czy wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dostawy towarów od podmiotu litewskiego,Czy wystąpi obowiązek podatkowy w związku z art.17 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-118/11-4/JK Zwolnienie od podatku szkoleń lotniczych finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych – przez UE
 
IPPP3/443-1132/11-2/MK nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości w sytuacji gdy jednemu podmiotowi przekazana zostanie więcej niż jedna sztuka danego towaru
 
IPPP2/443-1030/11-2/JO Czy Wnioskodawca może stosować, w ramach dokonywanej przez siebie sprzedaży monet otrzymywanych od NBP jako wymianę środków płatniczych, szczególną procedurę opodatkowania na zasadach marży, przewidzianą w art. 120 ust. 4 Ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-1323/11-2/AS stawka podatku dla świadczeń dodatkowych, związanych z usługą dostawy wody i odprowadzania ścieków
 
IPPP2/443-981/11-2/KG w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zbycia składników majątkowych Spółki
 
IPPP3/443-857/11-2/MPe w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z zakupu samochodów wykorzystywanych w celach demonstracyjnych, zastępczych oraz administracyjnych
 
IPPP1/443-1103/11-2/ISz Odpłatne świadczenie usług w zakresie likwidacji szkód, świadczone przez Wnioskodawcę, który nie jest ubezpieczycielem i ubezpieczającym, na rzecz podmiotów działających w imieniu i na ich rzecz zakładów ubezpieczeń, w szczególności: w zakresie przyjmowania zgłoszeń szkody, rejestracji szkód w elektronicznym systemie ubezpieczyciela, aktualizacji danych dotyczących procedury likwidacyjnej oraz udzielania informacji o procesie likwidacji szkody, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy, wobec czego będą opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki podstawowej, która od 1 stycznia 2011r. wynosi 23%.
 
IPPP3/443-701/11-5/JK zwolnienie od podatku usług z zakresu doskonalenia zawodowego radców prawnych
 
IPPP2/443-1065/11-2/JO stawka VAT dla usługi logistyczno - organizacyjnej
 
IPPP2/443-857/11-4/KAN powstanie obowiązku podatkowego wkładu niepieniężnego
 
IPPP3/443-1369/11-2/RD Uregulowania dotyczące Cash-poolingu.
 
IPPP3/443-1157/11-2/JK Fundacja nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT w związku z realizacją operacji „Warsztaty...”?
 
IPPP3/443-751/11-2/KB Dokumentowanie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty uprawniającego do zastosowania stawki 0%
 
IPPP3/443-965/11-2/KT Podatkowanie świadczeń dokonywanych na rzecz osób uprawnionych, finansowanych w całości lub w części z ZFŚS; prawo do odliczenia.
 
IPPP2-443-675/11-4/AK wydanie towarów w ramach zleconej usługi reklamowej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez świadczącego usługi reklamowe
 
ILPP4/443-617/11-2/EWW Czy premie pieniężne otrzymane przez Spółkę od Brokera Ubezpieczeniowego z tytułu jej przystąpienia do umów ubezpieczenia (o charakterze indywidualnym lub grupowym), zawartych z danym Zakładem Ubezpieczeń za pośrednictwem Brokera Ubezpieczeniowego, powinny być opodatkowane VAT?
 
ILPP4/443-617/11-3/EWW Czy usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Agenta Ubezpieczeniowego będą podlegać opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki 23%?
 
ILPP4/443-663/11-3/EWW Czy OSP ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z kosztami poniesionymi w ramach realizacji projektu „Modernizacja i wyposażenie świetlicy ...” w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi?
 
ILPP1/443-1212/11-2/MS Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1279/11-4/AK Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ILPP2/443-1204/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług medycznych realizowanych na podstawie umowy.
 
IBPP1/443-1306/11/LSz Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług dotyczących szkoleń skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, których udział jest finansowany ze środków publicznych.
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług dotyczących szkoleń dla podmiotów (uczestników) spoza sektora finansów publicznych, które nie są finansowane w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją szkoleń.
Sposób korygowania faktur VAT w przypadku, gdy jako cenę umowną określono kwotę brutto.
Wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od podatku VAT na fakturze.
 
ITPP2/443-1755/11/MD Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją.
 
IBPP1/443-1391/11/AL W zakresie:
- uznania otrzymanego dofinansowania w postaci dotacji za obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
- uznania wkładu prywatnego w postaci wpłat gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorstwo na rachunek bankowy Wnioskodawcy za obrót, o którym mowa z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT oraz możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a oraz konieczności dokumentowania ww. wpłat fakturami VAT,
- zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług wkładu prywatnego w postaci wpłat gotówkowych dokonywanych przez przedsiębiorstwo na rachunek bankowy Wnioskodawcy,
- uznania wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń wypłacanych ze środków własnych przedsiębiorstwa za obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
- możliwości odliczenia kwot podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, sfinansowane otrzymaną dotacją.
 
ITPP2/443-1593/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-1403/11/LSz Przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, którą zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest ich nabywca. Podstawą do odliczenia winna być faktura wewnętrzna wystawiona w trybie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT
 
IBPP4/443-1838/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji prezentacji multimedialnych objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy
 
IBPP4/443-1837/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji prelekcji objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
IBPP1/443-1506/11/AL W zakresie zwolnienia z podatku świadczonych usług w ramach kursu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT
 
IBPP4/443-1836/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji wykładów objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
IBPP4/443-1835/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji lekcji muzealnych objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
IBPP4/443-1834/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji seminariów objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
IBPP2/443-1023/11/ICz Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT od nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu w związku z wydzierżawianiem pojazdów.
 
IBPP2/443-1073/11/BW Czy zamieszczenie w jednym dokumencie wystawianym przez Wnioskodawcę wyodrębnionych informacji o wydaniach towaru (część stanowiąca fakturę ) oraz opakowania (część stanowiąca notę opakowaniową) spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu, (które określa co powinna zawierać faktura oraz zakazuje aby w treści faktury zamieszczać informacje dotyczące wartości opakowania kaucjonowanego)?
 
IBPP4/443-1310/11/MN Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w przedmiocie zwolnienia od podatku importu usług polegających na realizowaniu spektakli teatralnych.
 
ITPP1/443-1493/11/JJ Zagospodarowanie terenów zieleni.
 
ITPP1/443-1616/11/BJ Braku możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1377/11/MN Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w przedmiocie zwolnienia od podatku importu usług polegających na napisaniu scenariusza, koordynacji i artystycznym nadzorze nad realizacją tegoż scenariusza (spektaklu).
 
ITPP2/443-1354/11/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z remontem i wyposażeniem świetlietlic wiejskich.
 
IBPP1/443-1232/10/AZb możliwość zastosowania przepisu art. 90 ust. 8 i 9 ustawy o VAT
 
IPPP2/443-1244/10/BM w zakresie opodatkowania wydanego w ramach akcji promocyjnej posiłku oraz ustalenia czy podstawą opodatkowania miałaby być wartość netto zużytych surowców do przygotowania posiłków
 
ITPP2/443-1743/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1680/11/MD Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-992/11-2/RG Czy prowadzone przez Spółkę kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie seminaryjnej, skierowanych przez pracodawcę – dyrektora szkoły lub placówki oświatowo – wychowawczej, finansowane w całości ze środków publicznych według opisanego stanu faktycznego i obowiązujących przepisów prawa – są zwolnione z podatku VAT?
 
IPTPP1/443-106/12-2/AK Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IBPP4/443-1701/11/AW Wnioskodawca nie ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części od zakupu materiałów i usług związanych z modernizacją obiektu rekreacyjno-sportowego w związku z operacją „...”.
 
IBPP4/443-1772/11/JP Możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu stypendialnego.
 
IBPP4/443-1773/11/JP Możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu promującego kulturę ludową.
 
IBPP4/443-1469/11/AZ Podstawa opodatkowania w przypadku pośrednictwa w sprzedaży biletów, dokumentowania tych czynności oraz stawki podatku dla tych czynności.

Wskaźniki gospodarcze