Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 lutego 2012 r.
 
IPTPP1/443-946/11-2/RG Czy spółka ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach wyżej wymienionego projektu?
 
IPTPP2/443-727/11-2/JS Zastosowanie stawki podatku VAT do sprzedaży programów teatralnych i filharmonicznych, sprzedawanych odrębnie od biletów.
 
IPTPP1/443-893/11-4/IG Czy prawidłowo stosowana jest stawka VAT 8% dla sprzedaży kompleksowej usługi budowy oraz montażu wymienionych we wniosku, w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
 
IPTPP4/443-55/11-2/JM Wnioskodawca obciążając najemców powierzchni użytkowych opłatami z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków zobowiązany jest do zastosowania stawki właściwej dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-905/11-4/MS Mając na uwadze, że sprzedaż nastąpiła przed upływem 10 lat licząc do roku, w którym został oddany do użytkowania, czy roczna korekta podatku VAT naliczonego dotyczy całej transakcji, czy tylko części dotyczącej nieruchomości zabudowanej?
 
IPTPP2/443-747/11-2/KW Dostawa przez Gminę nieruchomości oznaczonych symbolami 2MN i 3MN, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przyznanych byłemu właścicielowi w ramach odszkodowania za przejętą na własność Gminy działkę z przeznaczeniem pod drogę gminną publiczną, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23%.
 
IPTPP4/443-50/11-5/BM Odliczenie podatku naliczonego od zakupów mających związek z czynnościami nieopodatkowanymi.
 
IBPP1/443-1089/11/KW Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych dla księgowych
 
IBPP1/443-1090/11/LSz Zwolnienie od podatku VAT wpłat w wysokości 10% dokonywanych przez beneficjentów projektu.
 
IBPP1/443-1116/11/LSz Opodatkowanie prawidłową stawką podatku VAT udzielanych przez Wnioskodawcę sublicencji dokumentowanych fakturą VAT.
 
IBPP1/443-1147/11/LSz Jednorazowa dostawa przedmiotowych działek nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług a Wnioskodawca nie będzie w przypadku tej sprzedaży działał w charakterze podatnika VAT
 
IBPP1/443-1174/11/LSz Interpretacja wydana w zakresie ustalenia czy w momencie przeniesienia własności lokali na Wnioskodawcę doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, korekty podatku naliczonego związanego nabyciem lokali, korekty podatku należnego od zaliczek otrzymanych w okresie 2 lat od nabycia lokali mieszkalnych w sytuacji, gdy w tym okresie nie nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości oraz opodatkowania wpłat zaliczkowych otrzymanych po upływie 2-letniego okresu.
 
IBPP1/443-1217/11/ES dokumentowanie dostawy tzw. mediów do wynajmowanych lokali użytkowych
 
IBPP1/443-1218/11/LSz Nabyte usługi stołówkowe i cateringowe służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem tych usług.
 
IBPP1/443-1308/11/AL W zakresie opodatkowania usług realizowanych w ramach kursów kierowców wózków jezdniowych, wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych oraz operatorów pilarek mechanicznych
 
IBPP1/443-1407/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń w zakresie ochrony roślin
 
IBPP1/443-1424/11/LG Stawka podatku VAT na fakturze VAT dla usługi szkoleniowej świadczonej w ramach szkolenia otwartego dla pracownika jednostki sektora publicznego
 
IBPP1/443-1815/11/LG Zwolnienie od podatku na fakturze VAT dla usługi szkoleniowej świadczonej w ramach szkolenia zamkniętego dla jednostek z sektora publicznych
 
IBPP1/443-1821/11/LG Uznanie za obrót i zwolnienie od podatku VAT wkładu prywatnego przedsiębiorców w ramach realizowanego projektu unijnego w postaci pieniężnej lub wynagrodzeń uczestników
 
IBPP2/443-42/11/ASz stawka podatku VAT dla usług kominiarskich
 
IBPP2/443-746/10/UH Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu osobowego w pełnej wysokości zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b
 
IBPP2/443-772/10/ASz prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionej usługi rekreacyjnej.
 
IBPP2/443-779/10/ASz czy czynność udzielenia pożyczki stanowi usługę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT oraz czy usługa ta zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
 
IBPP2/443-796/10/ASz opodatkowania czynności bezumownego korzystania z nieruchomości.
 
IBPP2/443-813/10/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego od opłaty wstępnej i rat leasingowych oraz zakupionego paliwa do motocykla
 
IBPP2/443-847/10/UH Prawo do zwrotu podatku VAT lub prawa do jego odliczenia wynikającego z faktur związanych z remontami dotyczącymi nieruchomości, w której znajdują się lokale mieszkalne.
 
IBPP2/443-872/10/UH Czy planowana dotacja stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/443-874/11/UH Czy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczania:
- w pełnej wysokości podatku naliczonego od wszystkich samochodów i pojazdów samochodowych w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej oraz
- podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do napędu samochodów i pojazdów samochodowych wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 
IBPP2/443-891/11/ASz stawka podatku dla zadania „...”.
 
ILPP1/443-1340/10/12-S/MK Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy gruntu zabudowanego budynkiem.
 
ILPP2/443-1831/10/12-S/SJ Czy zastosowana stawka podatku VAT 7% przy sprzedaży towaru wymienionego w zdarzeniu faktycznym jest prawidłowa, jeżeli nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego a dostawa następuje dla jednostki ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej?
 
IPPP1/443-1340/11-2/PR opodatkowanie, konieczność korygowania podstawy opodatkowania w sytuacji wypowiedzenia umowy leasingu z winy korzystającego, opodatkowania odszkodowania wypłacanego przez korzystającego tytułem naprawienia szkody, zwrotu przedmiotu leasingu oraz zawarcia nowej umowy leasingu z nowym korzystającym
 
IPTPP1/443-920/11-5/MS Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPTPP1/443-920/11-6/MS Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPTPP1/443-920/11-7/MS Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w związku z nabyciem usług służących przygotowaniu - jak stwierdził Wnioskodawca - do sprzedaży tylko i wyłącznie przedmiotowych działek
 
IPTPP1/443-920/11-8/MS Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w związku z nabyciem usług służących przygotowaniu - jak stwierdził Wnioskodawca - do sprzedaży tylko i wyłącznie przedmiotowych działek
 
IPTPP1/443-920/11-9/MS Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych w grudniu 2007 r. poprzez korektę deklaracji VAT za styczeń 2008r., ponieważ termin skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur upłynął z końcem 2011 r.
 
IPPP3/443-805/11-5/KT Miejsce opodatkowania usług świadczonych w związku z budową centrum handlowego w Polsce - usługi doradztwa budowlanego, usługi związane z nieruchomością.
 
IPPP3/443-1557/11-2/RD Czy stowarzyszeniu, które realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Lokalnej Grupy Działania, przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu?
 
IPPP3/443-1402/11-2/KT Opodatkowanie usług zarządzania płynnością finansową.
 
IPPP3/443-1247/11-2/MK sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPP3/443-1412/11-2/MK opodatkowania zarządzania płynnością finansową
 
IBPP3/443-1147/11/PK możliwości zwolnienia od podatku VAT czynności agenta ubezpieczeniowego
 
IPPP3/443-1537/11-5/RD 1.Czy Parafia, nie prowadząc działalności gospodarczej, nie będąc podatnikiem VAT, ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego na pokrycie inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych (parkingowych) przy zabytkowym kościele parafialnym Parafii?2.Czy parafia postąpiła zgodnie, w szczególności z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 
IPPP1/443-1548/11-2/PR Zastosowanie zwolnienia od podatku dla pośrednictwa w świadczeniu usług związanych z instrumentami finansowymi, zarówno na rzecz ich Emitentów jak i Domów Maklerskich
 
IPPP3/443-1328/11-4/RD 1. Czy w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa, czynność ta podlega ustawie o podatku od towarów i usług u wnoszącego aport?2. Czy należy korygować podatek naliczony od środków trwałych znajdujących się w ewidencji, od których podatek naliczony został odliczony u wnoszącego aport?3. Czy spółka jawna będzie musiała dokonać korekty podatku naliczonego od wnoszonych aportem środków trwałych?4. Od jakich wartości należy dokonać korekty?
 
IPPP3/443-1494/11-2/RD Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 
ILPP1/443-1130/11-3/MS Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów po cenach promocyjnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.
 
ILPP1/443-1130/11-4/MS Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów po cenach promocyjnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.
 
ILPP1/443-1130/11-5/MS Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów po cenach promocyjnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.
 
ILPP1/443-1130/11-6/MS Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów po cenach promocyjnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.
 
ILPP2/443-1168/11-4/AD Czy przy sprzedaży działek rolnych wchodzących w skład majątku osobistego podatnika i jego żony występuje konieczność odprowadzenia VAT należnego od takiej sprzedaży?
 
ILPP2/443-1168/11-5/AD Czy w przypadku braku konieczności odprowadzenia VAT należnego od takiej sprzedaży podatnik powinien wystawić faktury korygujące do faktur dokumentujących już sprzedane dwie działki z przyczyną korekty, że transakcja nie podlega VAT?
 
IBPP1/443-1607/11/AL Czy do zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług konieczny jest zapis w umowie lub oświadczenie zleceniodawcy o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych?
 
IBPP4/443-1766/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku realizacją operacji związanej z remontem pokrycia dachu i elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
 
ILPP1/443-1176/11-4/KG Czy w skutek sprzedaży udziału w nieruchomości w drodze licytacji publicznej Komornik Sądowy jest obowiązany odprowadzić podatek od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1240/11/BJ Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ILPP4/443-729/11-2/ISN Czy otrzymane dofinansowanie na realizację projektu pn. „Twoja wiedza ...” stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT, w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-710/11-2/ISN Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)?
 
IPTPP1/443-942/11-5/MS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie służył czynnościom zwolnionym od podatku VAT
 
ITPP1/443-1473/11/BJ Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
ILPP4/443-633/11-4/BA Pytanie dotyczy możliwości przechowywania faktur oraz faktur korygujących i ich duplikatów w systemie finansowo-księgowym, w którym te dokumenty zostały wystawione, zamiast ich drukowania i przechowywania w wersji papierowej?
 
ILPP1/443-1117/11-2/BD Prawo do odliczenia z tytułu otrzymania faktury VAT dokumentującej rekompensatę.
 
ILPP4/443-639/11-2/BA Czy przedmiotowe transakcje sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów spoza UE realizowane na warunkach FCA stanowią transakcje eksportu pośredniego, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i czy w konsekwencji, na podstawie art. 41 ust 11 w związku z art. z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT, co do zasady będą podlegały opodatkowaniu według stawki 0%?
 
ILPP2/443-1216/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi montażu rolet wewnętrznych.
 
ILPP1/443-1202/11-2/NS Czy w odniesieniu do momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez Spółkę na rzecz jej kontrahentów usług stałej obsługi rachunkowo-księgowej, będzie miał zastosowanie przepis art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ustanawiający wyjątek od zasady ogólnej określonej w art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy?
 
ILPP1/443-1189/11-4/AW Czy wystawiając fakturę ze spłatą udziałów w gruncie dla lokali użytkowych i garaży, należy naliczyć VAT, czy nie podlega to opodatkowaniu?
 
ILPP1/443-1191/11-4/AW Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kulturalnych.
 
IBPP4/443-1571/11/JP Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części w związku z realizacją projektu polegającego na tworzeniu sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie.
 
IPTPP1/443-1023/11-3/AK Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług związanego z projektem zakupu urządzeń medycznych dofinansowanych z RPO?
 
ITPP2/443-1767/11/AJ Opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.
 
ITPP2/443-1682/11/AP Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-1145/11/PH w zakresie opodatkowania usług udzielania pożyczek
 
IBPP3/443-1157/11/KO w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zasądzonego odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 
IBPP3/443-1158/11/AM „Czy wniesienie aportem opisanego wyżej zespołu składników majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług?”
 
IBPP4/443-1831/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji prelekcji objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy

Wskaźniki gospodarcze