Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 lutego 2012 r.
 
IPTPP1/443-766/11-3/MW Czy wniesienie wyodrębnionej części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału) jako wkładu niepieniężnego do Spółki Celowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT
 
IBPP4/443-2/12/KG_s Usługi świadczone przez muzeum polegające na egzaminowaniu kandydatów na przewodnika objęte są 23% stawką VAT
 
IBPP4/443-3/12/KG_s Usługi świadczone przez muzeum polegające na egzaminowaniu kandydatów na przewodnika objęte są 23% stawką VAT
 
IBPP4/443-1/12/KG_s Usługi świadczone przez muzeum polegające na szkoleniu kandydatów na przewodnika objęte są 23% stawką VAT
 
IBPP4/443-1508/11/KG Opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na leczeniu, zakwaterowaniu i opiece nad pacjentem kierowanym do szpitala przez sąd lub prokuraturę.
 
IBPP1/443-1693/11/LG Opodatkowanie sprzedaży działek
 
IBPP2/443-1099/11/WN stawka podatku na dostawę i montaż komórek lokatorskich
 
IBPP2/443-1111/11/WN prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe, w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód ciężarowy
 
IBPP2/443-1186/11/ABu Opodatkowanie dostawy mediów oraz fakturowanie mediów w związku z najmem lokalu mieszkalnego.
 
IBPP4/443-1613/11/EJ zwolnienie od podatku VAT dla usług terapii uzaleznień
 
IPTPP2/443-681/11-4/IR Stwierdzić należy, iż przysługuje Wnioskodawcy uprawnienie dotyczące obniżenia całego podatku należnego o podatek naliczony w zakresie wydatków poniesionych przed zmianą przeznaczenia środka trwałego. Zauważyć jednak należy, iż skoro Wnioskodawca nie dokonywał odliczenia „na bieżąco” całości podatku naliczonego, ze względu na przewidywanie ewentualnego wykorzystywania części budynku na cele mieszkalne, a zmiana przeznaczenia nastąpiła przed oddaniem ww. budynku do użytkowania, to jedynym uprawnionym trybem korekty nieodliczonego uprzednio podatku naliczonego, jest tryb wskazany w cyt. powyżej art. 91 ust. 8. Nie nastąpi tu bowiem zmiana przeznaczenia wykorzystywanego przez Wnioskodawcę środka trwałego, lecz zmiana przeznaczenia towarów i usług nabywanych do wytworzenia tego środka trwałego.
 
IBPP1/443-923/10/MS czy nabyty zespół składników majątkowych w oparciu o który będzie kontynuowana działalność gospodarcza S. stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu regulacji art. 6 ust. 1 ustawy o VAT
 
IPTPP2/443-704/11-4/KW Świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Banku kompleksowa usługa obsługi produktów kredytowych oraz kart kredytowych, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13, w związku z art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy.
 
IPTPP2/443-705/11-4/KW Świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Banku kompleksowa usługa wsparcia w procesie świadczenia usług finansowych, będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13, w związku z art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy.
 
IBPP1/443-1456/11/KW Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych dla księgowych
 
IBPP1/443-1778/11/LSz Nieodpłatne przekazanie części inwestycji drogowej powstałej na gruncie będącym własnością Powiatu, należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Natomiast przekazywana przez Wnioskodawcę bez wynagrodzenia inwestycja drogowa wraz z gruntami należącymi do jego przedsiębiorstwa na cele związane z jego przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów a w konsekwencji czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-713/11-4/JN Zwolnienie z podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
IPTPP2/443-707/11-4/IR Jeśli zatem dostawa budynku korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony. W związku z powyższym pierwsza opłata należna z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu, jako prawa związanego z odrębną własnością budynku zwolnionego od podatku VAT korzysta również ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Ponadto stwierdzić należy, że w przypadku gdy oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowiące dostawę towaru zostało udokumentowane fakturą i czynność ta korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a następnie zwiększono cenę towaru to Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą zwiększającą cenę. Z uwagi natomiast na fakt, że przyczyna korekty nie istniała w momencie wystawienia faktury pierwotnej Zainteresowany zobowiązany jest zaewidencjonować przedmiotową fakturę korygującą w rozliczeniu za okres, w którym ją wystawił.
 
IPTPP2/443-728/11-4/IR Prawa do zastosowania stawki 0% przy dostawie towarów na rzecz kontrahenta z Włoch oraz zasad weryfikowania numeru VAT-UE kontrahenta.
 
IPPP3/443-772/11-4/KB Czy świadczenia wykonywane przez Aeroklub w ramach jego działalności, wymienione w pkt 1-7 przedstawionego stanu faktycznego stanowią usługi ściśle związane ze sportem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT i w konsekwencji podlegają zwolnieniu z VAT?
 
IPPP1-443-1180/11-4/EK Skutki podatkowe wniesienia aportem wkładu niepieniężnego w postaci Działu Marketingu
 
IPPP3/443-967/11-2/KB 1. Czy otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?2. W jakiej formie powinna być dokumentowana wypłata premii?
 
IPPP3/443-1086/11-2/KB Czy Parafia Rzymsko-Katolicka posiada uprawnienia do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi związane z realizacją działania ?
 
IPTPP2/443-739/11-2/KW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-740/11-2/JS Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług w ramach projektu.
 
IPPP2/443-952/11-2/JO wniesienie zespołu składników materialnych ze Spółki do nowozawiązanej spółki w wyniku podziału przez wydzielenie tych składników, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPPP3/443-1521/11-2/RD Czy w wymienionym stanie faktycznym, kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to wg jakiej stawki?
 
IPPP3/443-1099/11-2/KB Czy usługi świadczone przez Spółkę na rzecz zakładów opieki zdrowotnej (szpitali, przychodni, klinik, centrów medycznych, itp.) korzystają ze zwolnienia w podatku VAT o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 
IPPP1/443-1481/11-2/PR tut. Organ nie znajduje podstawy prawnej umożliwiającej objęcie zwolnieniem od podatku VAT usług polegających na wejściu do Saloników, opłacanych za pomocą karty płatniczej wydawanej przez Wnioskodawcę, w sytuacji gdy kosztami ostatecznie obciążani byliby posiadacze kart. Dodać należy, iż niniejszej usługi nie można także postrzegać w kategoriach usługi kompleksowej, gdzie w/w usługa stanowiłaby jedynie część usługi finansowej wykonywanej przez Spółkę, polegającej na obsłudze transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem wydanych przez nią kart płatniczych. Z uwagi na fakt, iż dla przedmiotowej usługi ustawodawca podatkowy zarówno w ustawie o VAT, jak również rozporządzeniach wykonawczych nie przewidział zwolnienia lub stawki preferencyjnej, zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.
 
IPPP1/443-1620/11-2/PR opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług oraz związanego z tym prawem do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-1094/11-3/KB Czy przystąpienie Spółki do przedstawionego Systemu Cash-Pool będzie miało wpływ na rozliczenie Spółki w zakresie podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1433/11-2/EK Korekta podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPPP3/443-1158/11-2/KB 1) Czy sprzedaż w 2005 roku lokalu użytkowego podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT?
2) Czy w związku ze sprzedażą powstałych w ten sposób (przekształcenie-adaptacja lokali użytkowych) lokali mieszkalnych należy traktować je jako zasiedlane po raz pierwszy i zastosować 8% stawkę VAT?
 
IPPP3/443-1042/11-2/KT Stawka podatku przy obciążaniu najemców kosztami mediów (energii elektrycznej, gazu, dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywozem nieczystości oraz usług telekomunikacyjnych).
 
IPPP2/443-949/11-6/KOM opodatkowanie i zwolnienie z podatku VAT prowadzonych szkoleń
 
IPPP1-443-1182/11-2/JL Jeżeli Wnioskodawca obciąża nabywcę dodatkowymi kosztami, a w konsekwencji koszty te zwiększają kwotę należną z tytułu transakcji, to należy je traktować jako element świadczenia zasadniczego. W konsekwencji koszty te, jako niestanowiące odrębnego świadczenia od dostawy nieruchomości, podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla danej dostawy.
 
IPPP3/443-783/11-2/MPe w zakresie zasad naliczania podatku w obrocie złomem
 
IPTPP2/443-742/11-2/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-744/11-2/JS Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług w ramach projektu.
 
IPTPP2/443-746/11-2/KW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-923/11-4/IG Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie materiałów i usług budowalnych oraz specjalistycznego sprzętu na wyposażenie bloku operacyjnego?
 
IBPP3/443-4/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-1669/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1213/11-2/TW Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT?
 
ILPP4/443-608/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu powierzchni targowej oraz importu usług.
 
ILPP4/443-581/11-3/TK Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach działania 4.1/413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w ramach Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
ILPP2/443-1308/11-2/MR Czy wartość sprzedaży na rzecz NFZ, z tytułu świadczenia usług medycznych, wlicza się do limitu obrotu, o którym mowa w 3 ust. 1 pk 2 rozporządzenia MF z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 
ILPP4/443-628/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy mediów w związku z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
ILPP2/443-1217/11-2/AD Czy w opisanym wyżej przypadku, zarówno w obecnym stanie prawnym jak i w stanie prawnym, który zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r., Spółka, leasingując samochody osobowe oddane następnie spółkom zależnym w odpłatne używanie na podstawie umów najmu długoterminowego, będzie mogła odliczyć 100% podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przez leasingodawcę?
 
ILPP2/443-1217/11-3/AD Czy w opisanym wyżej przypadku, zarówno w obecnym stanie prawnym jak i w stanie prawnym, który zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r., Spółka, leasingując samochody osobowe oddane następnie spółkom zależnym w odpłatne używanie na podstawie umów najmu długoterminowego, będzie mogła odliczyć 100% podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przez leasingodawcę?
 
IBPP4/443-1833/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji warsztatów objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
IBPP4/443-1832/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji prezentacji multimedialnych objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy
 
IBPP3/443-862/11/KO w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dotyczących zakupu towarów i usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji
 
ILPP1/443-1107/11-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na wykonywaniu nadzorów konserwatorskich, opracowaniu programów prac konserwatorskich, badań konserwatorskich i innej dokumentacji niezbędnej do wykonania pełnego procesu prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym w rejestr zabytków oraz usług polegających na wykonywaniu nadzorów konserwatorskich, opracowaniu programów prac konserwatorskich, badań konserwatorskich i innej dokumentacji niezbędnej do wykonania pełnego procesu prac konserwatorskich przy zabytku niewpisanym indywidualnie w rejestr zabytków, ale będącym w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej w rejestr zabytków.
 
ILPP1/443-1114/11-5/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy.
 
IBPP3/443-958/11/IK wystawienie faktur korygujących
 
IBPP3/443-1140/11/IK Opodatkowanie usługi polegającej na likwidacji szkód
 
IPPP3/443-1422/11-4/SM uregulowania związane z zakupem i sprzedażą samochodów używanych poza terytorium Polski
 
IBPP3/443-1142/11/AM „Czy czynność będzie podlegała podatkowi od towarów i usług po stronie otrzymującego (przyjmującego) aport?”
 
IPPP3/443-1435/11-2/SM opodatkowanie prowadzonych na rzecz Spółki badan klinicznych i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
ITPP2/443-1499/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 
IBPP3/443-1164/11/PH zakresie określenia stawki podatku stosowanej przy usłudze najmu miejsc noclegowych
 
ITPP2/443-1442/11/AF Stawki podatku obowiązujące dla usługi montażu wyposażenia technologicznego budynków inwentarskich.
 
IPTPP1/443-1029/11-2/AK Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskać podatek od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP2/443-751/11-2/AW O ile ustanowiony przez Wnioskodawcę przedstawiciel bezpośredni (w rozumieniu przepisów celnych) jest skutecznie umocowany (na podstawie stosownego oświadczenia woli Wnioskodawcy) do odbioru dokumentu celnego (SAD), to moment otrzymania tego dokumentu przez przedstawiciela, jest równoznaczny (w sensie prawnym) z otrzymaniem go przez Wnioskodawcę. Zatem Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym ten dokument otrzymał agent celny, występujący w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.
 
IPTPP2/443-749/11-2/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. „...” w ramach działania 3.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, lecz są wykorzystywane do świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług
 
IPTPP2/443-762/11-2/JS Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji pt. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Oś 4 Leader), ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
IPPP1/443-1723/11-2/AW odliczenie podatku VAT projekt związany ze sprzedażą zwolnioną
 
IPPP1/443-1778/11-2/AW odliczenie VAT – projekt
 
IPPP1/443-1660/11-5/AW odliczenia podatku VAT w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu
 
ITPP2/443-1691/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1199/11/BJ Sprzedaż obiadów przez stołówkę szkolną.
 
ITPP2/443-1624/11/AK Opodatkowanie czynności darowizny udziałów w spółce kapitałowej na rzecz kontrahenta z siedzibą na Cyprze.
 
IPPP3/443-1474/11-2/SM treść wystawianych faktur VAT (zwierają jedynie nazwę własną towaru, brak nazwy rodzajowej)
 
IPPP3/443-1454/11-2/SM opodatkowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej wraz z posadowionymi na niej ogrodzeniami
 
ITPP2/443-1805/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1605/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 
ITPP2/443-1530/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1547/11/PS Stawki podatku dla świadczonych usług stołówki szkolnej na rzecz podopiecznych MGOPS.
 
IPTPP2/443-754/11-3/IR Sprzedaż towarów niewspólnotowych ze składu celnego do kraju trzeciego, jako dokonana poza terytorium Wspólnoty, nie podlega podatkowi od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-950/11-4/MS Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z planowaną realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych
 
IPTPP1/443-913/11-6/AK Czy Gmina ma prawną możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu ?
 
IPTPP4/443-51/11-4/BM Czy prawidłowe jest traktowanie usług w zakresie dostawy mediów jako odrębnych od usługi najmu i stawki na media.
 
IPTPP4/443-51/11-5/BM Stawka na media w przypadku gdy Gmina ma z najemcami i właścicielami lokali zawartą umowę na dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków.
 
IPTPP2/443-756/11-5/KW Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na doprowadzeniu do budynków infrastruktury doprowadzającej ciepło, która następnie zostanie wniesiona w formie aportu do Spółki komunalnej.
 
IPTPP1/443-919/11-4/MS Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone na utrzymanie targowiska miejskiego, tj. np. koszty utrzymania czystości, dostawę wody i prądu, usługi ochrony oraz bieżące remonty, jednakże tylko w takiej części, w jakiej wydatki te związane będą z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych
 
IPTPP1/443-919/11-5/MS Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w wysokości 1/10 (za każdy rok, którego dotyczy korekta) podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej nabycie gruntu na powiększenie powierzchni targowej w drodze korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże tylko w takiej części, w jakiej grunt ten wykorzystywany będzie przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych.
 
ITPP2/443-1764/11/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-1383/11-2/KB Czy podstawa opodatkowaniu z tytułu świadczonej usługi, polegającej na przyjęciu wyrobów do składu celnego w ramach procedury zawieszenia akcyzy i ich wyprowadzenie ze Składu poza tą procedurą, powinna obejmować zarówno kwotę umownej należności za usługę jak i kwotę podatku akcyzowego zwracaną Spółce przez Klienta?
 
IPPP3/443-1371/11-2/KB Czy w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, t.j. z dnia 29 lipca 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054) wykazanego na fakturze zakupu (fakturach zakupu) zakupu Pojazdu (Pojazdów)?
 
IBPP4/443-1419/11/MN Wnioskodawca świadcząc usługi artystyczne polegające na wystawianiu przedstawień artystycznych w postaci koncertów, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług
 
IBPP4/443-1433/11/AZ brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
 
IPTPP1/443-977/11-2/RG Czy Spółka składając deklarację rozliczeniową VAT-7, może jednocześnie zwrócić się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminach: 25 dni i części w terminie 60 dni w przypadku nabyć towarów, których termin zapłaty jest dłuższy niż wynikający z art. 86 ustawy o VAT?
 
IPTPP1/443-977/11-3/RG Czy Spółka składając deklarację rozliczeniową VAT-7, może jednocześnie zwrócić się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminach: 25 dni i części w terminie 60 dni w przypadku nabyć towarów, których termin zapłaty jest dłuższy niż wynikający z art. 86 ustawy o VAT?
 
ITPP2/443-1465/11/MD Stawka podatku mająca zastosowanie do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego.

Wskaźniki gospodarcze