Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 lutego 2012 r.
 
IBPP2/443-753/11/WN przechowywanie kopii faktur papierowych w wersji elektronicznej
 
IBPP2/443-923/11/WN otrzymywanie przez Spółkę faktur VAT w formacie PDF i prawa do odliczenia podatku VAT tak otrzymanych faktur
 
IBPP1/443-983/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty
 
IBPP4/443-925/11/AŚ Powiat ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres w którym otrzyma fakturę
 
IBPP4/443-1056/11/JP możliwość odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynków
 
IBPP3/443-631/11/PK W jakim zakresie przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku nakładów poniesionych na:
- wymianę pokrycia dachu i ocieplenia go, mając na uwadze, że dach pokrycie całego budynku, było już wcześniej w całości wymieniane i nie wymagałby wymiany, gdyby nie poszerzona działalność (wymóg technologiczny);
- wymianę kotła, który jest sprawny, ale ma zbyt małą moc grzewczą, aby ogrzać dodatkową kubaturę;
- zakup opału do pieca;
- remont schodów, które są również w pełni funkcjonalne, ale ze względu na stan techniczny (przepisy budowlane) muszą być wyremontowane;
- utwardzenie i zmianę funkcjonalności terenu przyległego do wejścia.
 
IPTPP1/443-953/11-4/IG Nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę napojów pracownikom, których obowiązek wydania wynika z przepisów prawa pracy oraz napojów i art. spożywczych kontrahentom i pracownikom w czasie narad nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP1/443-1108/11-5/AW Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzielonej części majątku Wnioskodawcy do istniejącej spółki kapitałowej.
 
ILPP1/443-1136/11-4/AWa Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług cateringu?
 
ILPP1/443-1136/11-5/AWa Czy w przypadku odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług cateringu, Spółka ma obowiązek do naliczenia i zapłaty tego podatku i wystawiania z tego tytułu faktury wewnętrznej?
 
ILPP1/443-1291/11-2/MK Opłaty lokalne - za zajęcie pasa drogowego, targowa, skarbowa jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, oraz od sprzedaży napojów alkoholowych jako zwolnione od podatku VAT.
 
ILPP1/443-1288/11-4/MS Opodatkowanie dostawy działek niezabudowanych pochodzących z majątku prywatnego.
 
IBPP3/443-1182/11/AM „Czy Wnioskodawca refakturując wodę prawidłowo stosuje stawkę VAT 8%?”
 
ITPP3/443-205/11/ZG Stwierdzić należy, że o ile realizowany projekt nie posłuży wykonywaniu czynności opodatkowanych, to zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu. Gminie nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, które otrzymała nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.
 
IBPP4/443-53/11/AZ brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-775/11/MN prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, zgodnie z ustaloną proporcją sprzedaży, w związku z realizacją projektu pn. „...”
 
IBPP4/443-1353/11/MN świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na nagłośnieniu, oświetleniu i obsłudze technicznej wymienionych imprez i uroczystości nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług
 
IBPP4/443-1381/11/AŚ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na budowie placu zabaw przez niezarejstrowanego podatnika VAT
 
ITPP1/443-1440/11/AJ Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
IBPP4/443-1386/11/MN Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – to nie ono będzie nabywcą towarów i usług
 
IBPP4/443-1387/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1389/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na budowie ścieżek rowerowych w gminach
 
IBPP4/443-1392/11/AZ brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1396/11/AŚ W zakresie stawki podatku VAT dla badań poborowych
 
IBPP4/443-1397/11/AŚ W zakresie stawki podatku VAT dla neurologicznych badań wysokościowych
 
IBPP4/443-1411/11/AZ możliwość zmniejszenia podatku należnego bez wystawiania faktur korygujących dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 
IBPP4/443-1448/11/AWi Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pod tytułem „...”. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
 
ITPP1/443-1679/11/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1459/11/AŚ W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku PDF
 
IBPP4/443-1460/11/JP opodatkowanie podatkiem VAT opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej
 
IBPP4/443-1464/11/JP prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie tras rowerowych
 
IBPP4/443-1468/11/AZ wynagrodzenie za realizację zadań przewozowych (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Związkiem Gmin wyliczane jako iloczyn przejechanych kilometrów i uzgodnionej stawki za 1 kilometr) będzie stanowiło obrót podlegający VAT w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT.
 
IBPP4/443-1476/11/AŚ gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu związanego z modernizacją centrum miasta, budowa ścieżek rowerowych
 
IBPP4/443-1478/11/MN świadczone przez Wnioskodawcę (twórcę i artystę wykonawcę) usługi polegające na wykonywaniu partii – utwory muzyczne – na swoim instrumencie „fagot” w ramach koncertu oraz usługi polegające na wykonaniu koncertu wspólnie z innymi muzykami zatrudnianymi przez niego na podstawie umowy o dzieło korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP4/443-1480/11/AZ możliwość skorygowania sprzedaży i sporządzenia deklaracji VAT-7 według poprawnej wartości netto sprzedanych produktów w związku, z zastosowaniem błędnej stawki podatku VAT do sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 
IBPP4/443-1483/11/AW Realizacja projektu nie ma żadnego związku z czynnością opodatkowaną podatkiem VAT
 
IBPP4/443-1830/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji wykładów objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
ITPP2/443-1189/11/AJ Prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IBPP4/443-1829/11/MN wykonywane przez Muzeum usługi polegające na organizacji lekcji muzealnych objęte są zwolnieniem od podatku na mocy ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
IPPP1/443-1641/11-2/AS prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez najemcę z tytułu kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia kolejnej umowy najmu
 
IPPP1/443-1524/11-2/AS opodatkowanie przekazania udziału w zysku z tytułu sprzedaży prawa do eksploatacji filmu
 
IPPP1/443-1652/11-2/AW stawka podatku VAT dla dostawy brykietu kominkowego
 
IPPP1/443-1580/11-2/AS opodatkowanie usługi polegającej na napisaniu scenariusza
 
ITPP2/443-1190/11/MD Opodatkowanie czynności wykonywanych przez sędziego sportowego.
 
IPTPP1/443-53/12-2/MH Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
 
IPTPP4/443-72/11-2/ALN Czy prawidłowym będzie korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaży usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym ?
 
ITPP2/443-1015/11/AD Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości.
 
ITPP2/443-1246/11/AW Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1570/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z opracowaniem multimedialnego słownictwa gwarowego.

Wskaźniki gospodarcze