Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 lutego 2012 r.
 
IBPP1/443-895/11/AW Czy do proporcji z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT należy wliczać obrót z czynności niepodlegających opodatkowaniu?
 
IBPP1/443-978/11/AW Czy zwrot kosztów za wykonanie operatu szacunkowego podlega opodatkowaniu?
 
IBPP4/443-1364/11/JP prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanego projektu polegającego na promocji miasta
 
IBPP4/443-1274/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze zrealizowanym polegającym na budowie altany w stylu regionalnym służącej do wypoczynku i rekreacji
 
IBPP3/443-645/11/PK zastosowanie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na organizacji i nadzorowaniu czynności agencyjnych
 
IBPP3/443-571/11/AB Import usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP3/443-664/11/PK nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych
 
IBPP3/443-672/11/KO w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy dostawie nieruchomości niezabudowanej
 
IBPP2/443-704/11/WN przechowywanie kopii faktur papierowych w wersji elektronicznej
 
IBPP1/4441-39/11/AW Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy wraz z prawem do odliczenia
 
IBPP1/4441-40/11/AW Korekta nieodpłatnych przekazań towarów na cele reprezentacji i reklamy
 
IBPP1/4441-42/11/AW Korekta nieodpłatnych przekazań towarów na cele reprezentacji i reklamy
 
ITPP3/443-52/10/11-S/JK Naczelny Sąd Administracyjny, podzielając stanowisko i argumentację Sądu pierwszej instancji stwierdził, iż nie ma normatywnych przeciwwskazań do istnienia „mieszanego” systemu wysyłania i przechowywania faktur, polegającego na wysyłaniu faktury w formie papierowej oraz przechowywaniu jej kopii w formie elektronicznej, z gotowością wydrukowania jej na każde żądanie uprawnionego organu. Za taką wykładnią przemawiają zarówno względy celowościowe, jak i ekologiczne czy ekonomiczne.
 
ITPP1/443-633/07/11-S/MS Opodatkowania dostawy działek budowlanych.
 
ILPP2/443-218/08/12-S/JK Stawka opodatkowania zakupu garażu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 
IBPP4/443-1792/11/AWi Brak prawa do odliczenia.
 
ILPP1/443-548/09/11-S/BD Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z budową budynków, w których znajdują się lokale wniesione aportem do spółek komandytowych?
 
IPTPP1/443-984/11-2/IG W związku ze stanem faktycznym opisanym w poz. 68 powstaje wątpliwość czy uprawnienia do zaokrąglenia proporcji w sposób przewidziany przez art. 90 ust. 4 ustawy o VAT, który w praktyce powinien doprowadzić do zaokrąglenia do pełnych 100%, uprawnia Spółdzielnię Mleczarską do zaniechania dokonania korekty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, w konsekwencji do pełnego pomniejszenia VAT naliczonego o VAT należny, niezależnie od tego, czy ten VAT naliczony był związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi i to niezależnie od tego, czy kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu będzie wyższa niż 500 zł?
 
ILPP2/443-170/08/12-S/MR Nieodpłatne przekazanie różnego rodzaju nagród, gadżetów lub innych upominków stanowiących reklamę Spółki, co do zasady, traktowane jako związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów. Wyjątek stanowią wydane nieodpłatnie gadżety, które spełniają definicję małych prezentów.
 
IBPP3/443-1174/11/PH w zakresie określenia miejsca świadczenia usług doradztwa oraz badania rynku na rzecz podmiotu zarejestrowanego w Szwajcarii oraz ich fakturowania
 
ILPP1/443-1094/09/12-S/AW 1. Czy wniesienie aportu w postaci mienia stanowiącego własność Zakładu oraz mienia Powiatu dotychczas użytkowanego przez Zakład do Sp. z o. o. będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. Czy też będzie to wniesienie zlikwidowanego Zakładu jako przedsiębiorstwa do Sp. z o. o. i nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem?
 
ILPP1/443-1290/11-4/NS Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości.
 
ILPP1/443-1266/11-4/NS Stawka podatku dla dostawy mediów związanych z najmem lokali.
 
ILPP4/443-594/11-2/TK Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT, który zostanie poniesiony w związku z realizacją operacji pt.: „Plac zabaw ...” - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi i turystów poprzez urządzenie placu zabaw na terenie wsi w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013?
 
ILPP4/443-583/11-2/BA Czy doszło do zmiany przeznaczenia celu zakupu tego samochodu i czy w dacie fizycznej likwidacji ww. samochodu jest on zobowiązany do zwrotu wcześniej odliczonego przy zakupie podatku VAT?
 
ILPP2/443-1228/11-2/MR Czy zbycie wierzytelności własnej pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT po stronie Banku?
 
ILPP2/443-1244/11-3/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i stawki podatku VAT dla opłat za korzystanie z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych oraz w zakresie obowiązku podatkowego.
 
ILPP2/443-1237/11-2/SJ Czy prezes Zarządu Spółki z tytułu posiadanego kontraktu menadżerskiego jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1005/11/AP Opodatkowanie przekazania nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-1195/11/AF Opodatkowania dostawy nieruchomości.
 
IPTPP4/443-57/11-4/JM W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca nie może doliczać podatku VAT należnego do opłat za użytkowanie lokali przeznaczonych pod prowadzenie działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi (funkcjonowanie biur Spółdzielni), ponieważ Wnioskodawca nie może wystawiać faktur na własną rzecz. Czynności polegające na wykorzystywaniu lokali do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi (funkcjonowanie biur Spółdzielni) nie stanowią odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług.
 
IPPP3/443-1264/11-2/MPe w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży produktów po cenie promocyjnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-1066/11-4/KC W zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu
 
IPPP3/443-1304/11-3/MPe W zakresie wystawienia faktury wewnętrznej dla importu usługi wymiany walut obejmującej forwardy i swapy walutowe
 
IPPP1/443-1519/11-2/AS prawo do obniżenia podatku należnego w zakresie działalności związanej z przejętym na skutek podziału przez wydzielenie przedsiębiorstwem, w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona faktura wewnętrzna korygująca
 
IPPP3/443-1304/11-2/MPe w zakresie opodatkowania importu usług, podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania zwolnienia od podatku i proporcji odliczenia
 
IPPP3/443-1303/11-2/KC w zakresie opodatkowania sfinansowania zakupu przez pracownika okularów korekcyjnych
 
IPPP3/443-1087/10-3/KT Nieuznanie sprzedaży nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, uprawnienie do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.
 
IPPP3/443-1187/11-2/KB 1. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wobec Biletu Wstępu?
2. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wobec Biletów na Atrakcje?
3. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wobec usług hotelowych świadczonych przez Wnioskodawcę w sytuacji, gdy będzie On operatorem Hotelu?
4. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wobec usług świadczonych przez Wnioskodawcę w sytuacji, gdy będzie on operatorem Restauracji?
 
IPPP1/443-1549/11-2/AS zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa świadczonych na rzecz klientów
 
IPPP3/443-1462/11-2/MPe w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług transportowych
 
IPTPP4/443-77/11-4/OS Wnioskodawca obciążając najemców powierzchni użytkowych kosztami usług dostarczania, wody, wywóz nieczystości, ścieki będzie zobowiązany do zastosowania stawki właściwej dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP2/443-725/11-4/IR Stwierdzić należy, iż sprzedaż wyodrębnionej geodezyjnie działki niezabudowanej, w części stanowiącej teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z art. 41 ust 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 23%, natomiast w pozostałej części stanowiącej tereny zielone, rolnicze i lasów korzystać będzie ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 
ITPP2/443-1241/11/AJ Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odzyskania podatku z tytułu realizowanego projektu?
 
IPTPP3/443-114/11-2/BJ Istota interpretacji: Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, w szczególności wskazaną klasyfikację stosowaną przez Spółkę do towaru będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu 20.15.3 PKWiU (mocznik), jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika nr 3 do ustawy – podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod ww. symbolem PKWiU wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podlega jedynie cyjanamid wapnia.
 
IPTPP1/443-994/11-2/IG Czy sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy, może być zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-778/11-5/KW Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „...” współfinansowanego z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-94/11-2/JM Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ przedmiotowy projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi, a Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
IPTPP1/443-983/11-2/AK Czy Gmina ma prawną możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-944/11-4/MW Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie wykonywania badań USG, EKG, spirometrycznych, udzielania porad lekarskich osobom nieubezpieczonym oraz świadczeń stomatologicznych, które w swojej istocie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy i tym samym podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Natomiast usługi badań kierowców, jako niezwiązane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia, podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.
 
IPTPP1/443-944/11-5/MW Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie szczepień ochronnych i iniekcji, które o ile, w swojej istocie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy i tym samym podlegają zwolnieniu od podatku VAT.
 
ITPP2/443-1659/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1562/11/AW Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
ITPP2/443-1042a/11/AF Czy 70% środków publicznych w rozumieniu § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczy żródeł finansowania, czy wartości źródeł finansowania zakupu?
 
IBPP4/443-1489/11/AŚ W zakresie opodatkowania aportu sieci ciepłowniczej
 
ITPP2/443-1539/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1504/11/AZ możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dot. rewitalizacji centrum miasta
 
IBPP4/443-1522/11/AW Wnioskodawca nie ma zatem możliwości odliczenia podatku VAT w związku z projektem pod tytułem „...”.
 
IBPP4/443-1532/11/AŚ Klub sportowy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu związanego z przeprowadzeniem warsztatów sportowych
 
IBPP4/443-1584/11/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na realizacji projektu szkoleniowego przez niezarejestrowanego podatnika VAT czynny.
 
IBPP4/443-1568/11/MN Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1572/11/AZ Usługi z zakresu chirurgii plastycznej, takie jak:- wszczepienie protez/protezy piersi w przypadku pacjentek, u których amputowano pierś/piersi z powodu choroby nowotworowej,- wszczepienie protez/protezy piersi w przypadku pacjentek, u których występuje jedno lub obustronny niedorozwój gruczołów piersiowych,- wszczepienie protez/protezy piersi w przypadku pacjentek, u których nastąpił zanik gruczołu piersiowego,- wszczepienie protez/protezy piersi w przypadku pacjentek, u których występuje asymetria piersi,- korekta odstających małżowin usznych, których celem jest leczenie opisanych we wniosku chorób posiadających wskazany przez Wnioskodawcę numer w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10, korzystają ze zwolnienia od podatku wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.

Wskaźniki gospodarcze