Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 lutego 2012 r.
 
IBPP3/443-1224/11/PK określenie miejsca świadczenia usług polegających na modyfikacji linii produkcyjnej
 
IBPP4/443-1697/11/UH Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy w ramach działania 421 "Wdrażanie Projektów Współpracy" programu Leader objętego PROW na lata 2007-2013.
 
ILPP2/443-1254/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP2/443-1233/11-2/MN Spółka przekazuje nieodpłatnie drukowane materiały reklamowe i informacyjne: ulotki informacyjne, cenniki, foldery, broszury, prospekty, ale także nietrwałe elementy mające na celu, informowanie konsumentów o asortymencie Spółki, komunikowanie treści związanych z jej ofertą oraz ekspozycję produktów Spółki. Materiały te wykonane są najczęściej z nietrwałych materiałów, takich jak tektura, mogą jednak zwierać elementy z innych materiałów (np. z plastiku) z nadrukowanym logo Spółki, np. uchwyty lub plastikowe dodatki do kartonowych standów, plastikowe uchwyty oraz różnego rodzaju podstawki do artykułów piśmienniczych używane do ekspozycji towaru u kontrahentów.
 
LIPP1/443-1132/11-3/MS Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości konsumentom i kontrahentom.
 
ILPP1/443-1132/11-4/MS Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości konsumentom i kontrahentom.
 
IBPP4/443-1817/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP4/443-1801/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji polegającej na remoncie Domu Kultury
 
ILPP4/443-593/11-2/BA 1. Czy w świetle art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535; dalej: ustawa o VAT) Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów, na podstawie PZC, otrzymanego od Agenta w formacie xml?
2. Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym Agent pobrał PZC ze strony internetowej organu celnego lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych?
 
ILPP4/443-593/11-3/BA 1. Czy w świetle art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535; dalej: ustawa o VAT) Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów, na podstawie PZC, otrzymanego od Agenta w formacie xml?
2. Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym Agent pobrał PZC ze strony internetowej organu celnego lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych?
 
IBPP1/443-1508/11/BM czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT z tytułu planowanej dostawy nieruchomości nr 582/34, udziału w nieruchomościach nr 1070/6, nr 1070/7 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości nr 1237/3
 
ILPP4/443-584/11-2/ISN Czy Zainteresowany ma prawo odliczyć 100% podatku VAT naliczonego zawartego w fakturze leasingu finansowego samochodów osobowych będących dla niego towarami handlowymi, a ich sprzedaż po zakończonym okresie leasingu opodatkować stawką 23%?
 
IBPP1/443-1545/11/AL W zakresie:
- braku zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT świadczonych usług realizowanych w ramach kursu psychoterapii,
- braku zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT świadczonych usług w ramach kursu psychoterapii.
 
IPPP3/443-1111/11-4/LK dokonanie korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, oraz okres dokonania korekty o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy
 
ILPP2/443-1266/11-4/EN Czy przy refakturowaniu za wodę i ścieki należy stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%?
 
IPPP3/443-944/11-2/KT Opłaty za media ponoszone przez najemców w związku z zawartą umową najmu, stanowią element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi najmu. Tak więc przedmiotem świadczenia jest usługa najmu, natomiast opłaty za dostawę tzw. mediów należne wynajmującemu od najemcy stanowią część należności z tytułu usługi najmu.
 
ILPP2/443-1241/11-2/EN Czy należy do kosztów dojazdów samochodem osobowym doliczać podatek VAT?
 
IBPP2/443-1107/11/ASz opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród w konkursach dla słuchaczy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie.
 
ILPP1/443-1124/11-4/MK Stawka podatku VAT na montaż rolet zewnętrznych. Połączone z wymianą okna i pracami tynkarskimi.
 
IBPP3/443-874/11/IK ustalenie miejsca świadczenia usług
 
IBPP3/443-1137/11/IK Opodatkowanie usługi polegającej na likwidacji szkód
 
IBPP4/443-1484/11/AZ zwolnienia od podatku VAT działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy o VAT
 
IBPP4/443-1486/11/EJ ewidencjonowanie na kasie rejestrującej sprzedaży w systemie wysyłkowym
 
IPPP2/443-1242/11-2/KOM Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat za pobyt pacjentów w ZOL dokonywanych na konto bankowe Wnioskodawcy przez osoby indywidualne oraz ZUS i KRUS
 
IBPP4/443-1488/11/KG Bezumowne korzystanie z terenu za które Wnioskodawca naliczył opłaty za lata ubiegłe stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.
 
IBPP4/443-1534/11/KG Czy istnieje możliwość rezygnacji z posiadania kas rejestrujących, w związku z trwałym zaprzestaniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych?
 
IBPP4/443-1545/11/AZ brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IBPP4/443-1546/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na budowie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci”
 
IBPP4/443-1551/11/AŚ Gmina niema prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
 
IBPP4/443-1559/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja.
 
IBPP4/443-1563/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPPP3/443-1368/11-2/KC W zakresie stawki podatku dla usług związanych z realizacją materiału filmowego
 
IBPP4/443-1587/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IBPP4/443-1564/11/JP Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na sporządzeniu dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów dotyczących terenów inwestycyjnych.
 
IBPP4/443-1598/11/KG Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem kapliczki drewnianej.
 
IBPP4/443-1710/11/EJ Poprawność wystawienia faktury VAT w momencie wysyłania towaru za pobraniem.
 
IBPP4/443-1576/11/MN Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1626/11/AŚ OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej.
 
IPTPP2/443-866/11-2/IR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-780/11-2/KW Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją operacji pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-790/11-2/JS Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z dofinansowaniem projektu w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi, lecz będą wykorzystywane do świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-786/11-2/KW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” w ramach działania 413 - Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-1024/11-2/MH Czy firma może stosować obniżoną stawkę podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, na zabudowy wnękowe wykonywane w lokalach mieszkalnych lub domkach jednorodzinnych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
 
IPTPP1/443-934/11-4/RG Czy Powiat musi odprowadzać podatek VAT od czynności związanej z przekazaniem nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal użytkowy wraz z udziałem 456/10000 części w gruncie na której budynek jest posadowiony aportem do Sp. z o.o.?
 
IBPP3/443-961/11/DG Uznanie transakcji zakupu towaru w Hiszpanii i jego sprzedaży do Rumunii w sytuacji gdy transport organizuje ostateczny odbiorca, za transakcję trójstronną uproszczoną
 
IBPP4/443-1667/11/AŚ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku zakupem sieci kanalizacyjnej wykorzystywanej do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IBPP4/443-1678/11/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1683/11/AŚ Klub Sportowy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu zawodów sportowych.
 
IBPP4/443-1684/11/AŚ Klub Sportowy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu zawodów sportowych.
 
IBPP4/443-1685/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej zakup towaru związany z realizacją projektu pn „...”.
 
IBPP4/443-1686/11/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.
 
IBPP4/443-1688/11/JP Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup umundurowania strażackiego.
 
IBPP4/443-1689/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP4/443-1694/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej przekazanej następnie do nieodpłatnego użytkowania przez inny podmiot.
 
IBPP4/443-1747/11/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na budowie hali sportowej.
 
IBPP4/443-1702/11/JP Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych przy Kościele Parafialnym.
 
IBPP4/443-1418/11/AZ Zwolnienie od podatku VAT usług medycyny pracy oraz prawo do skorygowania sprzedaży zafakturowanych usług za okres od stycznia do 31 marca 2011r.

Wskaźniki gospodarcze