Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 lutego 2012 r.
 
ITPP1/443-848a/11/TS Sprzedaż i zakup odpadów z tworzyw sztucznych.
 
IBPP3/443-1172/11/PH Czy na Wnioskodawczyni będzie spoczywać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu powierniczego przeniesienia praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku lub z tytułu zapewnienia Spółce finansowania wydatków niezbędnych do wykonania umowy powierniczej (koszty aktu notarialnego, oplata za użytkowanie wieczyste, cena nabycia budynku)?
 
IBPP4/443-1657/11/AWi Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z remontem chodnika
 
ITPP2/443-1239/11/MD Prawo do dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionego siewnika zbożowego.
 
ITPP2/443-1125/11/AF Zwolnienia od podatku świadczonych usług kształcenia zawodowego operatorów koparko-ładowarki.
 
IPPP2/443-1202/11-2/KOM Opodatkowanie jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu i prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wypłatę tej kwoty
 
IBPP4/443-1799/11/AŚ NZOZ nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na rozwoju przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działu stomatologii
 
IBPP4/443-1797/11/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na realizacji projektu szkoleniowego przez niezarejestrowanego podatnika VAT czynny
 
IBPP1/443-1016/11/MS zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych
 
IBPP3/443-988/11/IK opodatkowanie sprzedaży działki
 
IBPP4/443-1705/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie przez NZOZ sprzętu medycznego.
 
IBPP3/443-1034/11/IK uznanie wysyłki próbek towarów do kontrahentów zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii, jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 
IBPP3/443-1035/11/KO w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz zastosowania stawki podatku 0%
 
IBPP3/443-1123/11/AB Opodatkowanie dostawy użytkowania wieczystego działek
 
IBPP3/443-1129/11/AB W zakresie miejsca świadczenia usług
 
IBPP4/443-1619/11/MN Wnioskodawca w celu ewidencjonowania sprzedaży świadczonych usług w dwóch odmiennych punktach sprzedaży może używać jednej tzw. „przenośnej” kasy rejestrującej, bowiem nigdy nie będzie jednocześnie prowadzić sprzedaży w ww. lokalach, a na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony jest adres wszystkich punktów (obu lokali użytkowych), w których świadczy usługę.
 
IBPP4/443-1796/11/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na realizacji projektu szkoleniowego przez niezarejestrowanego podatnika VAT czynny
 
IBPP4/443-1795/11/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na realizacji projektu szkoleniowego przez niezarejestrowanego podatnika VAT czynny
 
IBPP4/443-1630/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją działania 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”
 
IBPP4/443-1634/11/AW Wnioskodawca wskazał, że zakupy towarów i usług nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPPP1/443-1656/11-2/MP Zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy.
 
IPPP3/443-1265/11-4/KC w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych
 
IBPP4/443-1635/11/AW Wnioskodawca wskazał, że zakupy towarów i usług nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP4/443-1636/11/AW Wnioskodawca wskazał, że zakupy towarów i usług nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP4/443-1794/11/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na realizacji projektu szkoleniowego przez niezarejestrowanego podatnika VAT czynny
 
IPPP1/443-1469/11-3/BS Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Oprogramowania oraz z tytułu nabycia bądź wytworzenia we własnym zakresie Znaku towarowego. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług marketingowych, promocyjnych oraz prawnych dotyczących Znaku towarowego, jak również VAT naliczonego od wydatków na dalszy rozwój Oprogramowania
 
IPPP3/443-1225/11-4/KB Stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 8% na wykonanie w lokalu mieszkalnym szaf wnękowych wraz z zużytymi materiałami należy uznać za nieprawidłowe. Bowiem do przedmiotowych czynności zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.
 
ITPP2/443-1762/11/AP Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-1274/10/MS opodatkowanie sprzedaży udziałów w prawie własności działek niezabudowanych
 
ITPP2/443-10/12/EK Parafii nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1275/10/MS opodatkowanie sprzedaży udziałów w działkach niezabudowanych
 
IBPP2/443-965/11/ICz Czy postępowanie Wnioskodawcy jest prawidłowe, traktując odsprzedaż wody i ścieków oraz odpady komunalne jako usługę odrębną od najmu i opodatkowuje ją stawką 8 % .
 
IPPP1/443-1243/11-2/AP Czy świadczone przez Bank usługi polegające na przyjmowaniu do depozytu rzeczy ruchomych, mogą zostać uznane za usługi finansowe wskazane w treści art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów lub usług, a jednocześnie będąc usługami o charakterze pomocniczym do usług w zakresie prowadzenia rachunków pieniężnych, a także usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe korzystać tym samym ze zwolnienia z VAT?
 
IBPP4/443-1624/11/MN usługi zakwaterowania rodziców dzieci leczonych w szpitalu, wykonywane przez Wnioskodawcę będącego podmiotem leczniczym, w sytuacji gdy zmierzają do osiągnięcia celu terapeutycznego (medycznego), korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy..
 
ITPP2/443-1336/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1623/11/MN świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi w zakresie szkoły rodzenia, które jak wskazał Wnioskodawca istocie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 
IPPP1/443-1530/11-4/AW zwolnienie od podatku VAT szkoleń internetowych. e-learning
 
ITPP1/443-1139/11/BJ Stawki podatku obowiązujące przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, miejsca postojowego oraz udziału w części wspólnej nieruchomości.
 
IBPP4/443-1774/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na podniesieniu atrakcyjności szkolnictwa w powiecie.
 
ITPP2/443-1728/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego.
 
IBPP4/443-1775/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na stworzeniu modelowej sieci komercjalizacji technologii.
 
IBPP4/443-1777/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na pomocy stypendialnej uczniom szczególnie uzdolnionym.
 
IBPP1/443-36/11/MS Opodatkowanie i dokumentowania wypłacanych przez Wnioskodawcę bonusów/premii pieniężnych z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów określonej wartości lub ilości towarów w określonym czasie.
 
IPPP1/443-1555/11-3/BS Czy Bank świadczący usługę zarządzania płynnością w ramach struktury cash pool jest podmiotem świadczącym usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług natomiast Spółka uczestnicząca w strukturze cash pool nie będzie świadczyć żadnych usług i nie będzie zobowiązana do wykazania obrotu w rozumieniu ustawy od podatku od towarów i usług?

Wskaźniki gospodarcze