Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 lutego 2012 r.
 
IBPP1/443-1536/11/LG Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości
 
IBPP1/443-1543/11/AW Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 
IBPP4/443-1575/11/JP Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na wyposażeniu świetlicy i organizacji warsztatów śpiewaczych.
 
IBPP4/443-1699/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu w ramach działania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.
 
IBPP2/443-1170/11/ICz Czy podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i odpłatnego najmu samochodów w przypadku zmiany przeznaczenia samochodu przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego określonej w fakturze przy jego zakupie?
 
IBPP3/443-46/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją imprezy
 
ILPP2/443-1537/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 
ILPP2/443-1537/11-3/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1537/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 
ILPP2/443-1537/11-5/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1229/11-2/AD 1. Czy Wnioskodawca będzie z tytułu zbycia Nieruchomości podatnikiem podatku od towarów i usług?
2. Czy transakcja zbycia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%?
 
ILPP2/443-1242/11-3/MR Czy pośrednictwo przy udzielaniu kredytów, które świadczy Zainteresowana można uznać za czynności sporadyczne w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, które to czynności nie wpływają na zakres prawa Wnioskodawczyni do odliczenia podatku należnego?
 
ILPP2/443-1224/11-4/AKr Stawka – usługa budowlana – wykonanie odwiertów pionowych pod budynkiem lub poza jego obrysem, montaż sond pionowych oraz ich wypełnienie glikolem.
 
ILPP2/443-1230/1-2/SJ W zakresie kas rejestrujących z elektroniczną kopią paragonu.
 
ILPP2/443-1247/11-3/TW Czy istnieje możliwość odliczenia przez Stowarzyszenie podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”– których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa (Dz. U. Nr 138, poz. 868) – finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader?
 
ITPP2/443-1315a/11/AW Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-1125/11-3/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez cedenta.
 
ILPP1/443-1125/11-4/NS Obowiązek opodatkowania zakupu wierzytelności.
 
ILPP1/443-1125/11-5/NS Opodatkowanie transakcji sprzedaży wierzytelności.
 
ITPP2/443-1315b/11/AW Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP4/443-605/11-2/TK Czy Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku od wydatków związanych z realizacją wyżej wymienionej operacji?
 
ILPP1/443-1120/11-4/MK Uznanie towarów (kleju, rolek) za próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy.
 
ITPP2/443-1315c/11/AW Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-1083/11-4/MK Rezygnacja ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 
IPPP1/443-1587/11-2/AS możliwość zastosowania zwolnienia przy organizacji kursów kancelaryjno-archiwalnych, konferencji, sympozjów, zjazdów
 
ILPP1/443-1126/11-2/AW Zastosowanie zwolnienia podmiotowego.
 
IPPP1/443-1505/11-2/AS zasadność wystawienia faktury korygującej, wysokość stawki VAT
 
IPPP1/443-1335/11-3/AS Działalność związana z otrzymywaniem przychodów z tytułu lokowania własnych środków nie jest objęta zakresem opodatkowania podatkiem VAT
 
ILPP2/443-1231/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT naliczonego.
 
IPPP1-443-1131/11-2/AS prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wpłatę zaliczki
 
ILPP2/443-1314/11-2/AK Którą ze stawek podatku VAT należy zastosować?
 
IPPP1-443-1230/11-2/BS Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych oraz konsekwencji podatkowych związanych z wniesieniem tej części przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o.;
 
ILPP2/443-1316/11-4/SJ Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości czyni ze sprzedającego podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1192/11-4/MS Opodatkowanie środków pieniężnych przekazanych Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupujących względem x.
 
IPPP1/443-491/10/12-7/S/AW świadczona przez Bank usługa faktoringu nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, bowiem działalność w zakresie obrotu wierzytelnościami jest wyłączona ze zwolnienia od podatku VAT. W konsekwencji wykonywana przez Zainteresowanego usługa należy do katalogu czynności o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i winna być opodatkowana stawką podatku zawartą w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, tj. 22%.
 
IPPP1/443-1511/11-2/AS zwolnienie z VAT w przypadku usług szkoleniowych objętych akredytacją
 
IPPP1/443-1447/11-5/PR wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych oraz związane z tym prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP1/443-1380/11-2/AS opodatkowanie zbycia wierzytelności własnych,
 
IPPP3/443-1238/11-2/KB Prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPPP3/443-1216/11-2/JF Dostawa soczewek, oprawek okularowych i sprzętu optycznego nie jest sprzedażą o charakterze ciągłym, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia i w związku z tym nie znajduje zastosowania § 9 ust. 2 rozporządzenia
 
IBPP4/443-1759/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP4/443-1765/11/AŚ Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na renowacji kapliczki.
 
IBPP4/443-1776/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
 
IBPP1/443-37/11/MS Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacanych przez Wnioskodawcę bonusów/premii pieniężnych, których wysokość jest zależna od wartości zakupionych towarów oraz terminowego dokonania zapłaty przez kontrahentów.
 
ITPP2/443-1697/11/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.
 
IPPP2/443-1259/11-4/JO Dot. sprzedaży działek budowlanych powstałych z podziału jednej większej, stanowiącej majątek osobisty
 
IBPP1/443-1488/11/AL W zakresie:
- zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach jednostki objętej systemem oświaty,
- zwolnienia z podatku VAT usług zajęć muzycznych dla osób dorosłych świadczonych przez Wnioskodawcę,
- opodatkowania 23% stawką podatku VAT usług zajęć muzycznych dla osób dorosłych realizowanych przy pomocy innego nauczyciela.
 
IPPP2/443-1144/11-2/JO Dot. dokonywania nieodpłatnych wydań towarów, których jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) nie przekracza 10zł
 
IBPP3/443-1093/11/KO -w zakresie nie wystąpienia wewnąrztwspólnotowego nabycia towarów w postaci bloków żelaza,
-w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usługi hartowania żelaza,
-w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usług przechowywania (magazynowania) bloków żelaza po zakończeniu procesu hartowania,
-w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usług transportu magnesów,
-w zakresie wystąpienia wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów z tytułu przetransportowania gotowych magnesów do Polski
 
IPPP2/443-1266/11-2/JO Czy Spółka ma obowiązek naliczenia podatku VAT należnego z tytułu wydawanych towarów, w ramach świadczonej przez Spółkę dla Kontrahenta usług marketingowych, których koszt wliczony został do podstawy opodatkowania takich usług, gdy towary te są nabywane przez Spółkę?Czy Spółka ma obowiązek naliczenia podatku VAT należnego z tytułu wydawanych towarów, w ramach świadczonych przez Spółkę dla Kontrahenta usług marketingowych, których koszt nie został wliczony do podstawy opodatkowania takich usług, a towary te są własnością Kontrahenta lub podmiotu trzeciego (towary nie są nabywane przez Spółkę - Spółka jedynie wydaje towary w imieniu innego podmiotu)?
 
IBPP4/443-1549/11/KG Wypłacane odszkodowanie pieniężne w formie zwrotu kosztów (usług noclegowych) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1751/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1650/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z rozwojem turystyki rowerowej.
 
IBPP4/443-1720/11/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z remontem chodnika.
 
ITPP2/443-1441/11/AF Stawki podatku obowiązujące dla usługi montażu wyposażenia technologicznego budynków inwentarskich.
 
IBPP4/443-1344/11/AŚ W zakresie obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej wpłat z tytułu opłaty startowej za udział w danej imprezie sportowej
 
IBPP4/443-1526/11/AŚ Gmina ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na renowacji rynku wg. klucza powierzchniowego -jest w stanie dokonać alokacji podatku naliczonego związanego z ww. projektem do czynności opodatkowanych niepodlegających podatkowi VAT

Wskaźniki gospodarcze