Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 marca 2012 r.
 
ITPP2/443-112b/11-S/AF Czy w przypadku zwolnienia od podatku świadczenia usług w zakresie kształcenia i wychowania, placówka na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 „ppkt” a) ustawy o podatku od towarów i usług, przy uwzględnieniu obostrzeń wynikających z art. 43 ust. 17 tejże ustawy, może skorzystać ze zwolnienia od podatku w odniesieniu do świadczonych usług przewozu słuchaczy i ich zakwaterowania na nocny wypoczynek?
 
ITPP2/443-614/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego stworzenia warunków dla inwestorów poprzez uzbrojenie terenów osiedla.
 
ITPP2/443-378/11/AF Zakres zwolnienia od podatku usług szkoleniowych.
 
ITPP2/443-410/11/AF Zakres opodatkowania czynności wniesienia do spółki składnika przedsiębiorstwa, stanowiącego jego zorganizowaną część.
 
ITPP2/443-581/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego urządzenia centrum wsi.
 
ILPP1/443-199/07/12-S/AW 1. Czy otrzymywanie przez Spółkę kwot pieniężnych niezwiązanych z żadnymi działaniami ze strony Wnioskodawcy na rzecz określonych dostawców, ani z określonymi zakupami od dostawców, których wysokość przypadająca na jednostkę towaru jest stała bez względu na wielkość obrotu z dostawcą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie będzie twierdząca, to w jaki sposób należy traktować otrzymane od dostawców kwoty pieniężne do celów rozliczeń podatku VAT – czy jako rabat udzielony przez dostawców Spółce, czy jako wynagrodzenie za świadczenie wykonane przez Spółkę na rzecz dostawców?
 
ILPP4/443-623/11-3/TK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4 LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
 
ILPP1/443-1320/11-2/NS Stawka podatku dla sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę.
 
ILPP1/443-1254/11-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej.
 
ILPP1/443-1306/11-2/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz korekty podatku VAT.
 
ILPP2/443-1438/11-4/MN Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 
ILPP2/443-1438/11-5/MN Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 
ILPP4/443-698/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.
 
ILPP4/443-674/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania przepisu art. 28e ustawy dla świadczonych usług.
 
ITPP1/443-1347/11/IK W związku z realizacją projektu brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1253/11-2/MK Opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej należącej do Dłużnika.
 
ILPP2/443-1303/11-2/AD Czy realizując projekt współfinansowany ze środków funduszy wspólnotowych Wnioskodawca ma prawo do odliczenia i zwrotu naliczonego podatku VAT ujętego na fakturach dokumentujących zakupy związane bezpośrednio z jego realizacją?
 
ILPP2/443-1311/11-4/AD Czy wydanie towarów w ramach organizacji programu lojalnościowego rodzi obowiązek w podatku VAT u podatnika – Wnioskodawcy na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?
 
ILPP2/443-1307/11-2/EN Czy w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie wykonywał usługi fotograficzne z wykorzystaniem nośników takich jak płyty CD, DVD, napędy typu pendrive, zobowiązany będzie do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kas rejestrujących bez względu na wysokość obrotów?
 
ILPP2/443-1310/11-2/TW Czy Parafia realizując przedmiotową inwestycję pt.: „Wymiana pokrycia dachowego kościoła ...”, może odzyskać poniesiony koszt podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1169/11-4/NS Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanej w drodze licytacji publicznej.
 
ILPP1/443-1171/11-4/MK Opodatkowanie dostawy działek. Działalność rolnicza.
 
IBPP1/443-1461/11/KW Ustalenie momentu przekroczenia kwoty 150.000 zł uprawniającej do zwolnienia podmiotowego od podatku VAT
 
IBPP2/443-880/11/RSz czy Wnioskodawca jest uprawniony do rezygnacji ze zwolnienia od VAT z dniem 1 lutego 2011 r. oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych przed rejestracją
 
IBPP2/443-932/11/ICz Prawidłowość przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych.
 
ITTP2/443-1662/11/MD Sposób wykazania na fakturze oraz w deklaracji VAT-7 wartości usług transportowych związanych z realizowanymi dostawami wewnątrzwspólnotowymi.
 
IBPP2/443-980/11/ICz Czy odsprzedaż mediów właścicielom lokali, w tym dla Gminy stanowić będzie przedmiot opodatkowania VAT jako świadczenie usług w przypadku dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz jako dostawę towarów w przypadku dostawy energii cieplnej i gazu, co pozwoli wspólnotom mieszkaniowym dokumentować obrót fakturami VAT
 
ITPP2/443-1666/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-701/11/IK opodatkowanie podatkiem VAT ryczałtowej opłaty za koszty administracyjne związane z usługą reklamacji
 
IBPP3/443-394/11/KO w zakresie sprzedaży działki niezabudowanej
 
IBPP3/443-795/11/DG Czy Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% w dostawie wewnatrzwspólnotowej posiadając przedstawione we wniosku dokumenty.
 
IBPP3/443-2/12/AB Zdefiniowanie podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1625/11/AK Opodatkowania czynności darowizny udziałów w spółce kapitałowej na rzecz kontrahenta z siedzibą na Cyprze.
 
IBPP2/443-1002/10/ICz Opodatkowanie dostawy działek budowlanych nabytych na podstawie darowizny.
 
IBPP2/443-1010/10/ICz Czy umieszczenie naklejki na dokumencie będzie miało taką samą moc dowodową co umieszczenie prezentaty w postaci pieczątki i będzie wystarczające by spełnić warunki określone w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT?
 
IBPP2/443-1014/10/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących opłaty leasingowe oraz zakup paliwa do samochodu ciężarowego
 
IBPP2/443-1016/10/ICz Czy Wnioskodawca może odzyskać nieodliczoną część podatku VAT w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu pod wynajem oraz sposobu dokonania korekty deklaracji VAT- 7 .
 
IBPP2/443-1020/11/ICz Czy od przekazanych usług gastronomicznych należy wykazać podatek VAT należny
 
IBPP4/443-1712/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie tras rowerowych na terenie powiatu
 
IBPP3/443-1291/11/IK ustalenie miejsca świadczenia usług
 
PT8/033/11/119/SBA/12/PT-115 nabycie praw autorskich, praw majątkowych i praw pokrewnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT

Wskaźniki gospodarcze