Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 marca 2012 r.
 
ILPP2/443-757/08-2/TK Czy grunty posiadające studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położone na obszarze oznaczonym symbolem MP, niesklasyfikowane jako grunty rolne i w tym przypadku oznaczone w operacie ewidencji gruntów – Ws, są gruntami przeznaczonymi pod zabudowę czy też nie?
 
ILPP2/443-757/08-3/TK Czy grunty posiadające studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położone na obszarze oznaczonym symbolem MP, niesklasyfikowane jako grunty rolne i w tym przypadku oznaczone w operacie ewidencji gruntów – Ws, są gruntami przeznaczonymi pod zabudowę czy też nie?
 
ILPP2/443-757/08-4/TK Czy grunty sklasyfikowane jako rolne, ale w obowiązującym dziś studium położone na obszarze oznaczonym symbolem MP, są gruntami przeznaczonymi pod zabudowę czy też nie?
 
ITPP2/443-977/11/EB 1. Z jaką stawką podatku Spółka powinna wystawiać faktury sprzedaży dla zleceniodawcy za usługi szkoleniowe, w tym wykłady, które świadczone są w ramach realizacji projektów A, B i C?
2. Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez Spółkę usługi szkoleniowe w ramach projektów A, B i C, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku w oparciu o zapis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi ściśle związane z usługami zwolnionymi od podatku?
 
ITPP2/443-847/11/AF Zwolnienie od podatku usług edukacyjnych.
 
IBPP2/443-1156/11/WN stawka podatku VAT na dostawę cyklotronu wraz z urządzeniami do syntezy i dawkowania radioznaczników
 
IBPP3/443-41/12/LŻ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydaniem folderu informacyjno – promującego
 
IBPP3/443-44/12/LŻ Prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu
 
IBPP3/443-51/12/EJ brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 
IBPP3/443-1233/11/KO w zakresie opodatkowania podatkiem VAT darowizny wozu strażackiego na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
 
IBPP2/443-1197/11/UH Opodatkowanie montażu żaluzji i rolet przeciwsłonecznych tekstylnych, moskitier, rolet przeciwwłamaniowych w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych do PKOB 111,112,113.
 
IBPP4/443-1610/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług w zakresie dietetyki
 
IBPP4/443-1676/11/JP Prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie portalu.
 
IBPP4/443-1704/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP2/443-1236/11/ICz Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem wyłącznego użytkowania miejsc postojowych
 
ILPP2/443-1455/11-2/SJ Sposób opodatkowania wynagrodzenia biegłego sądowego?
 
ILPP2/443-1397/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania usług Nadleśniczego w ramach powierzonego mu nadzoru przez Starostę.
 
ILPP1/443-1167/11-2/BD Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych.
 
ILPP1/443-1150/11-2/MS Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej projektu pn. „Warsztaty umiejętnego kreowania własnego wizerunku (...)”.
 
ILPP1/443-1141/11-5/MS Prawo do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP4/443-635/11-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.
 
ILPP4/443-635/11-5/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 
ILPP4/443-599/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 
ILPP1/443-1148/11-6/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy wyrobów medycznych.
 
ITPP2/443-5/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-1185/11/AB Opodatkowania wniesienia aportu do spółki.
 
IBPP3/443-1191/11/AB Opodatkowania wniesienia aportu do spółki.
 
ILPP1/443-1371/11-2/BD Prawo do odliczenia z faktur VAT wystawionych na starostwo powiatowe.
 
ILPP1/443-1122/11-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości rolnej niezabudowanej.
 
ILPP4/443-600/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie dostawy towarów wraz z montażem.
 
ITPP2/443-1756/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1570/11-2/TW Czy po wypłaceniu wynagrodzenia za towary i usługi OSP będzie miało możliwość odzyskania podatku VAT od zapłaconej kwoty?
 
ILPP4/443-629/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego.
 
ILPP1/443-1285/11-4/KG Czy możliwe jest refakturowanie mediów, w sposób wskazany powyżej (tj. czy przy wystawianiu refaktury na podmiot trzeci za wodę lub wywóz nieczystości należy stosować stawkę podatku VAT właściwą dla usługi pierwotnej), czy też media stanowią składnik usługi głównej - tu: usługi najmu do celów prowadzonej działalności gospodarczej (stawka VAT 23%) i jako takie powinny być opodatkowane tą samą stawką VAT jak usługa główna?
 
ILPP1/443-1285/11-5/KG Czy przy zakupie sprzętu do cyfryzacji kina (projektor z osprzętem) Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia 100% podatku naliczonego przy zakupie w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania, czy może powinien skorzystać z proporcji i odliczyć 52% podatku naliczonego z uwagi na występowanie również nieodpłatnego świadczenia usług w działalności kinowej Domu Kultury?
 
ILPP2/443-1235/11-4/MR 1. Które usługi statutowe Wnioskodawcy od 2011 r. są czynnościami podlegającymi obowiązku podatkowemu z tytułu podatku od towarów i usług?
2. Sprzedaż których usług świadczonych przez Wnioskodawcę będzie musiała Które usługi statutowe Związku od 2011 r. są czynnościami podlegającymi obowiązku podatkowemu z tytułu podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1235/11-5/MR 1. Które usługi statutowe Wnioskodawcy od 2011 r. są czynnościami podlegającymi obowiązku podatkowemu z tytułu podatku od towarów i usług?
2. Sprzedaż których usług świadczonych przez Wnioskodawcę będzie musiała Które usługi statutowe Związku od 2011 r. są czynnościami podlegającymi obowiązku podatkowemu z tytułu podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-587/11-4/BA Czy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), składanie depozytów na podstawie umowy depozytu oraz uzyskiwanie z tego tytułu odsetek pozostanie dla Wnioskodawcy bez wpływu na wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT, dla celów obliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu?
 
ILPP4/443-587/11-5/BA Czy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), składanie depozytów na podstawie umowy depozytu oraz uzyskiwanie z tego tytułu odsetek pozostanie dla Wnioskodawcy bez wpływu na wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT, dla celów obliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu?
 
ILPP2/443-1243/11-3/AD Czy otrzymane środki finansowe będące dofinansowaniem do poniesionych bezpośrednich kosztów wytworzenia książek, zwiększają obrót w myśl art. 29 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1250/11-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego wydania towaru.
 
ILPP2/443-1246/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentacji oraz stawki podatku przy dostawie wody, którymi obciążany jest najemca.
 
ILPP4/443-561/11-4/BA 1. Wnioskodawca otrzymując taką fakturę VAT może ją przechowywać w formie elektronicznej w sposób zgodny z przedstawionym w prezentacji zdarzenia przyszłego lub w formie papierowej w sposób zgodny z przedstawionym w prezentacji zdarzenia przyszłego?
2. Czy konieczne jest przechowywanie faktur tylko w formie elektronicznej lub tylko w formie papierowej, czy jednak możliwe jest stosowanie tych metod w jednakowym czasie?
 
ITPP1/443-1177/11/AT Czy Centrum może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a uptu?
 
ILPP2/443-1458/11-2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „Konserwacja więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego na kościele”.
 
ILPP2/443-1276/11-4/TW Podatek od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług.
 
IBPP3/443-854/11/PK zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej usług pomocy społecznej
 
ITPP2/443-9/12/MD Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją.
 
IBPP3/443-858/11/AM „Opodatkowanie czynności wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie korekty podatku naliczonego”
 
IBPP3/443-859/11/PH w zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ITPP2/443-985/11/KT Zwolnienie od podatku świadczonych usług prywatnego nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym.
 
IBPP4/443-1734/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP3/443-865/11/PH w zakresie opodatkowania odsetek umownych z tytułu udzielenia pożyczki pozabankowej
 
IBPP3/443-866/11/AB Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem lokalu mieszkalnego.
 
IBPP3/443-876/11/DG Czy stosowany przez Spółkę sposób rozpoznawania transakcji jest zgodny z przepisami ustawy o VAT, a więc, czy Wnioskodawca może wykazać dostawy towarów do Szwecji jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną VAT 0% jako:
- WDT w sprzedaży (na podstawie art. 13 ust 1 ustawy o VAT), lub
- WDT w tzw. przemieszczeniu (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o VAT)?
 
ITPP2/443-1011/11/KT Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, w przypadku zastosowania przez wystawcę stawki w wysokości 23%, zamiast 8%.
 
IBPP4/443-1861/11/JP opodatkowanie podatkiem VAT przychodu (dotacji) uzyskanego z Agencji Rynku Rolnego
 
ITPP2/443-74/12/AP Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ITPP1/443-1163/11/MN Skutki podatkowych korekty deklaracji VAT-7D.
 
ITPP2/443-1069/11/AF Zwolnienie od podatku usług prywatnego nauczania.
 
ITPP1/443-1663/11/AP Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-1608/11-4/IGo Świadczenie przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych w tym zapewnienie sali, sprzętu, trenera, książek, materiałów biurowych itp. na potrzeby projektu będzie korzystać z przedmiotowego zwolnienia od podatku VAT.
 
IPPP1/443-124/12-2/IGo Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług towarów i usług nabytych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Wskaźniki gospodarcze