Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 marca 2012 r.
 
ITPP2/443-532/11/AF Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w odniesieniu do paliwa zakupionego do przedmiotowego pojazdu?
 
ITPP1/443-601/11/TS Stawka podatku stosowana w odniesieniu do suszonej hemoglobiny pochodzenia zwierzęcego.
 
ITPP1/443-631/11/AP Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. usługi świadczone przez Spółkę będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-639/11/AJ Z jaką stawką podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane świadczone przez Wnioskodawcę usługi od dnia 1 stycznia 2011 r.?
 
ITPP2/443-627/11/AF Czy sprzedaż (dostawa) opisanych udziałów w nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, a Spółka winna dokonać, zgodnie z treścią art. 91 ww. ustawy, korekty podatku naliczonego w związku z zakupem po 30 kwietnia 2004 r. towarów lub usług przeznaczonych na wytworzenie lub ulepszenie budynku lub budowli?
 
ITPP2/443-672/11/AF Czy w związku z opisanym stanem faktycznym najem nabrzeża wyładunkowego na rzecz armatora morskiego podlega stawce podatku 0%?
 
ITPP2/443-597/11/AJ Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu samochodu Renault Master.
 
ITPP1/443-687/11/KM Czy Wnioskodawca ma obowiązek wprowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z wykonywaniem czynności polegających na świadczeniu usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usług określonych w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawie towarów ściśle z tymi usługami związanymi, na rzecz beneficjenta tej pomocy?
 
ITPP1/443-603/11/AT 1. Czy sprzedaż, odpłatna dostawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, dokonana po dacie 1 lutego 2011 r., będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, z uwagi na ukończenie ulepszenia ponad 5 lat temu oraz okoliczności, że przez ten czas był używany przez dłużnika i faktu, iż po ostatnim ulepszeniu lokal nie był przedmiotem najmu lub dzierżawy?2. Czy będzie inna sytuacja, gdy sprzedaż nastąpi w 2012 r.?
 
ITPP1/443-510/11/BK Rejestracja jako podatnika VAT czynnego, przez rolnika ryczałtowego
 
ILPP2/443-1802/10/12-S/EN Jaką stawką podatku VAT winna być opodatkowana sprzedaż prawa do wyłącznego użytkowania ogródków przydomowych i w jaki sposób winna być wyliczona podstawa opodatkowania?
 
ILPP2/443-1802/10/12-S1/EN Jaką stawką podatku VAT winna być opodatkowana sprzedaż części wspólnych nieruchomości takich jak część udziału w działkach stanowiących układ komunikacyjny zapewniający dostęp do drogi publicznej oraz część udziału w działce na której usadowiony jest ogródek przydomowy i w jaki sposób winna być wyliczona podstawa opodatkowania?
 
ILPP4/443-572/11-4/EWW Stawka podatku dla świadczonych usług kompleksowej obsługi lądowania statku powietrznego, usług kompleksowej obsługi pasażera, usług kompleksowej obsługi statku powietrznego oraz usług o podobnym charakterze.
 
ILPP4/443-572/11-5/EWW Stawka podatku dla świadczonych usług kompleksowej obsługi lądowania statku powietrznego, usług kompleksowej obsługi pasażera, usług kompleksowej obsługi statku powietrznego oraz usług o podobnym charakterze.
 
ILPP4/443-572/11-6/EWW Stawka podatku dla świadczonych usług kompleksowej obsługi lądowania statku powietrznego, usług kompleksowej obsługi pasażera, usług kompleksowej obsługi statku powietrznego oraz usług o podobnym charakterze.
 
ILPP4/443-572/11-7/EWW Stawka podatku dla świadczonych usług kompleksowej obsługi lądowania statku powietrznego, usług kompleksowej obsługi pasażera, usług kompleksowej obsługi statku powietrznego oraz usług o podobnym charakterze.
 
ILPP4/443-572/11-8/EWW Stawka podatku dla świadczonych usług kompleksowej obsługi lądowania statku powietrznego, usług kompleksowej obsługi pasażera, usług kompleksowej obsługi statku powietrznego oraz usług o podobnym charakterze.
 
ILPP1/443-1128/11-4/KG Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przedstawione wstanie faktycznymi opisie zdarzenia przyszłego udostępnianie Partnerom należących do Spółki materiałów/przedmiotów wspierających sprzedaż produktów nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy o VAT; działanie to nie stanowi również świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy o VAT; konsekwentnie, Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty podatku należnego w związku z takimi działaniami?
 
ILPP1/443-1128/11-5/KG Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego udostępnianie Partnerom należących do Spółki materiałów/przedmiotów wspierających sprzedaż produktów nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy o VAT; działanie to nie stanowi również świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o VAT; konsekwentnie, Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty podatku należnego w związku z takimi działaniami?
 
ILPP4/443-590/11-4/EWW Czy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), składanie depozytów na podstawie umowy depozytu oraz uzyskiwanie z tego tytułu odsetek pozostanie dla Wnioskodawcy bez wpływu na wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT, dla celów obliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu?
 
ILPP4/443-590/11-5/EWW Czy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), składanie depozytów na podstawie umowy depozytu oraz uzyskiwanie z tego tytułu odsetek pozostanie dla Wnioskodawcy bez wpływu na wyliczenia współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT, dla celów obliczenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu?
 
ILPP1/443-1123/11-4/AWa Czy przy sprzedaży nieruchomości na drodze licytacji sądowej należy odprowadzić podatek VAT, czy jest zwolniona ona od podatku VAT?
 
ILPP1/443-1153/11-2/BD Opodatkowanie dostawy nieruchomości w drodze licytacji sądowej.
 
ILPP2/443-1257/11-4/AD Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w związku z tym czy podatek VAT, którego Zainteresowany nie odliczy w ramach prowadzonej inwestycji będzie mógł funkcjonować jako koszt kwalifikowany?
 
IPPP1/443-1381/11-2/PR rozliczenie obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży od przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych, które są nabywane przez Bank nie w celach handlowych
 
ILPP1/443-1184/11-2/BD Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownik wieczystego.
 
IPPP1-443-1124/11-2/AS opodatkowanie opłat dodatkowych związanych z wynajmowanym lokalem
 
ILPP1/443-1180/11-2/MS Uznanie czy czynności związane z otrzymywaniem przez Spółkę odsetek z tytułu należności wekslowych mogą zostać uznane za czynności sporadyczne i w konsekwencji nie powinno się ich uwzględniać przy wyliczaniu proporcji sprzedaży.
 
ILPP2/443-1268/11-2/AD Czy Wnioskodawca sprzedając część opisanej wyżej linii kablowej może zastosować zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1238/11-2/AKr Czy opisane w stanie faktycznym Usługi nabywane przez Towarzystwo, podlegają zwolnieniu podatkowemu od podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1679/11-2/IGo Opodatkowanie rozliczeń przychodów i kosztów oraz przekazania środków pieniężnych w ramach tzw. „wezwań do zapłaty” w ramach zawartej umowy konsorcjum oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją kontraktu.
 
IPPP1/443-99/12-2/IGo Na potrzeby ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży Wnioskodawca nie powinien uwzględniać przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności oraz papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, które są nabywane przez Spółkę nie w celach handlowych (zaliczane do aktywów Spółki).
 
IPPP1-443-984/11-2/EK Przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-1355/11-2/AP Czy wskazane powyżej opłaty oraz prowizje otrzymywane z tytułu świadczenia czynności bankowych powinny być uwzględniane w podstawie opodatkowania ustalanej dla celów rozliczeń podatku VAT?
 
ITPP1/4440-18/11/IK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
IPPP3/443-1049/11-6/KC w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach umowy cash-poolingu
 
IPPP3/443-1205/11-2/KC w zakresie określenia miejsca świadczenia usług konsultanta dla podmiotu z siedzibą w Niemczech
 
IPPP3/443-1151/11-2/KB Ustalenie obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1061/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy ulic.
 
IBPP4/443-1536/10/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów z tytułu dostawy edukacyjnych wideo kursów przesyłanych klientowi w wersji elektronicznej, natomiast brak jest takiego zwolnienia w zakresie wideo kursów dostarczanych do klienta na płytach DVD w systemie wysyłkowym
 
IBPP4/443-1583/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu zrealizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów
 
IBPP4/443-1644/11/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wyposażenie w system nagłaśniający i multimedialny świetlicy wiejskiej”.
 
IBPP4/443-1649/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem i wyposażeniem sali do nauki tańca oraz imprez o charakterze kulturalnym
 
IBPP4/443-1733/11/AŚ OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej
 
ITPP2/443-1309/11/AF Opodatkowanie sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek prywatny.
 
IBPP3/443-6/12/PK_s Obłożenie podatkiem VAT sprzedaży biletów na imprezy masowe odbywające się poza granicami kraju.
 
IBPP3/443-7/12/PK_s Określenie stawki podatku dla odsprzedaży biletów na imprezy masowe odbywające się poza granicami kraju gdy odsprzedaż jest obciążana marżą w stosunku do ceny zakupu biletów.
 
IBPP3/443-8/12/PK_s Określenia stawki podatku dla odsprzedaży biletów na imprezy masowe odbywające się poza granicami kraju w sytuacji gdy Spółka uzyskuje prowizję za odsprzedane bilety.
 
IBPP2/443-500/10/ASz Moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usługi obsługi kredytu.
 
IBPP2/443-346/10/ASz Obowiązek wystawiania faktur VAT obejmujących czynsz najmu w sytuacji zawieszenia działalności podatkowej prowadzonej przez Wnioskodawczynię.
 
IPTPP2/443-758/11-4/JN Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.
 
IPTPP2/443-758/11-5/JN Stawki podatku VAT dla wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.
 
IPTPP2/443-758/11-6/JN Określenie podstawy opodatkowania.
 
ITPP2/443-1734/11/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1631/11/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-514/10/ASz Możliwość przechowywania faktur, faktur korygujących, ich duplikatów i not korygujących w formie elektronicznej.
 
IBPP2/443-526/10/ASz Ustalenie podstawy opodatkowania w związku z udzielonymi bonifikatami.
 
IBPP2/443-552/10/ASz Opodatkowanie bezumownego korzystania z lokalu.

Wskaźniki gospodarcze