Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 marca 2012 r.
 
ITPP2/443-758/11/AJ Czy w związku z faktem, że w ramach projektu nie będzie prowadzona działalność gospodarcza, ani nie będzie prowadzona sprzedaż, możliwe jest odliczenie podatku naliczonego w fakturach dokumentujących zakup urządzeń i materiałów w ramach projektu?
 
ITPP2/443-735/11/AJ Zakres prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją działania.
 
ITPP2/443-608/11/KT Ustalenie podstawy opodatkowania czynności dzierżawy obwodu łowieckiego.
 
ITPP2/443-635/11/KT Możliwość stosowania procedury marży przy sprzedaży samochodów używanych.
 
ITPP1/443-661a/11/AP Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży czasopisma z dodatkami postępuje prawidłowo opodatkowując ją łącznie stawką VAT w wysokości 5%?
 
ITPP1/443-661b/11/AP Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą czasopisma za pośrednictwem poczty.
 
ITPP1/443-637/11/MS Zastosowanie zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej.
 
ITPP1/443-694/11/AP Zwolnienie od podatku usług świadczonych na rzecz Urzędu Gminy.
 
ITPP1/443-932/11/MS Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Lokalnej Grupie Działania przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu?
 
ITPP2/443-524a/11/AF Czy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są opodatkowane stawką 23%?
 
ITPP1/443-834/11/BK Czy Szpital ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych, jeżeli prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku?
 
ITPP1/443-785/11/AP Czy Wnioskodawca, w związku z realizacją zadania ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-765/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego wymiany stolarki okiennej.
 
ITPP2/443-540/11/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem w 2011 r. paliwa służącego do napędu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu.
 
ITPP2/443-757/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy placu zabaw.
 
ITPP2/443-544/11/KT Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz możliwość dokonania korekty deklaracji VAT-7.
 
ITPP1/443-574/11/AP Zakres zwolnienia od podatku usług świadczonych na rzecz Urzędu Gminy.
 
ITPP2/443-694/11/MD Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży nieruchomości oraz obowiązek skorygowania odliczonego podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-606/11/AF Czy odpłatne zbycie nieruchomości objętej księgą wieczystą, na którą skalda się prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budynku, w całości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług i jaka będzie stawka tego podatku, przy założeniu, że sprzedaż nastąpi w 2011 r.?
 
ITPP1/443-547a/11/AP Czy Wnioskodawca powinien naliczać podatek od towarów i usług od sprzedawanych obiadów dla nauczycieli i pozostałych pracowników?
 
ITPP1/443-679/11/AT W zakresie uznania MOPS-u za podatnika oraz zastosowania przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-547b/11/AP Czy Wnioskodawca może korzystać z możliwości pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony, stosując rejestry zakupu i sprzedaży oraz w jaki sposób?
 
ITPP1/443-784/11/AP Czy wykonując usługi zwolnione od podatku od towarów i usług, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych i usług oraz wyposażenia medycznego?
 
ITPP1/443-576/11/KM Jak w przyszłości Wnioskodawca będzie zobowiązany dokumentować oraz wykazywać w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług i w deklaracji dla podatku od towarów i usług dostawę złomu, pozostającego po regeneracji części zamiennych do pojazdów samochodowych?
 
ITPP2/443-762/11/MD Opodatkowanie czynności zniesienia współwłasności nieruchomości.
 
ITPP1/443-594/11/KM Zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP2/443-761/11/MD Opodatkowanie czynności zniesienia współwłasności nieruchomości.
 
ITPP2/443-596/11/AF Zakres opodatkowania opłat za korzystanie z przystanków i dworców wnoszonych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
 
ITPP1/443-666/11/BK Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup motocykla oraz paliwa do jego napędu.
 
ITPP1/443-696/11/TS Prawidłowość dokumentowania fakturami VAT rozliczeń z tytułu opłat za media.
 
ITPP2/443-741a/11/RS Zbycie jednej farmy wiatrowej podlega opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-741b/11/RS Zbycie dwóch farm wiatrowych podlega opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-661/11/AJ Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. może Wnioskodawczyni odliczać podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu?
 
ITPP2/443-624/11/AJ Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-747/11/AJ Zakres prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-1286/11-3/EN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP2/443-1286/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1286/11-5/EN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP2/443-1286/11-6/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-855/11-5/MK zwolnienie z opodatkowania usług szkoleniowych
 
IPPP3/443-819/11-2/LK opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług w ramach świadczonej usługi kompleksowej
 
ILPP2/443-1258/11-4/AKr Odzyskanie podatku VAT – realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych.
 
ILPP1/443-1134/11-6/BD Rejestracja w podatku VAT.
 
IPPP3/443-1274/11-2/KB odpłatność za świadczenie usług na rzecz spółki, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomością
 
ILPP2/443-1245/11-4/AKr Czy Wnioskodawca czyni właściwie, traktując odsprzedaż mediów w przypadku ich refakturowania jako usługę odrębną od usługi najmu opodatkowując je według stawek VAT właściwych dla danego rodzaju świadczonej usługi w przypadku najemców rozliczanych na podstawie wskazań podliczników, a w pozostałych przypadkach jako element kompleksowej usługi najmu lokalu, dla której stosuje się podstawową stawkę podatku VAT?
 
ILPP2/443-1255/11-2/EN W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania przedmiotowej transakcji i jaką zastosować stawkę podatku VAT?
 
IPPP3/443-1279/11-2/MPe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
ILPP2/443-1261/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
IPPP2-443-803/11-4/AK Stronie przysługuje prawo do rozliczenia kwot podatku naliczonego, od wydatków ponoszonych w trakcie trwania zawieszenia działalności gospodarczej
 
IPPP1/443-1506/11-2/IGo Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu operacyjnego i finansowego samochodów zastępczych.
 
ILPP1/443-1135/11-4/AWa Czy sprzedaż podzielonej nieruchomości zakupionej w roku 2009 na nieruchomość zabudowaną „A” i nieruchomość „B” częściowo zabudowaną (część terenu jest oczyszczona z zabudowań), podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%, czy jest zwolniona?
 
IPPP3/443-981/11-6/KC w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości
 
ILPP1/443-1127/11-4/BD Prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT.
 
IPPP3/443-1324/11-2/MPe w zakresie opodatkowania świadczonych usług konsultingowo-doradczych
 
IBPP4/443-1653/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1654/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1655/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1656/11/AŚ W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez LGD
 
IBPP4/443-1657/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 
IPPP3/443-999/11-3/LK opodatkowanie transakcji nabycia towarów (makulatury) na których wykonywana jest usługa przez podmiot mający siedzibę na terytorium Polski
 
ILPP1/443-1142/11-2/AW Czy usługa szkoleniowa świadczona przez Stowarzyszenie na rzecz Jednostki Samorządu Województwa, w celu realizacji projektu, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeżeli prowadzona jest w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz JSW złożył oświadczenie, z którego wynika, że usługa finansowana jest ze środków publicznych w co najmniej 70%?
 
IPPP3/443-868/11-4/KB Czy od nabytych w opisanych wyżej celach pojazdów osobowych i ciężarowych Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w pełnej wysokości?
Czy tego typu zakup będzie towarem, przez co Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w pełnej wysokości?Czy tego typu zakup będzie towarem, przez co Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w pełnej wysokości?
 
ILPP1/443-1090/11-4/NS Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy dzieł sztuki.
 
IPPP1/443-1583/11-2/EK W analizowanym przypadku czynność przekazania zarówno Reklamobiorcom jak i Odbiorcom ekwiwalentu pieniężnego za wirtualny prezent nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w takim przypadku nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy, ani dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ustawy.Czy środki w formie ekwiwalentu pieniężnego za wirtualny prezent przekazane Odbiorcy przez Spółkę (w ramach nieodpłatnej usługi) w imieniu Darczyńcy, a wcześniej powierzone Spółce przez Darczyńcę w formie zasilenia jego konta w portalu nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-1338/11-6/BD Opodatkowanie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPPP2/443-1152/11-4/MM Wnioskodawca zamierzając świadczyć usługi opisane we wniosku będzie korzystał do dnia 31 grudnia 2012r. ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej przewidzianego § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Wnioskodawca zamierzając rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej opisanej we wniosku do momentu przekroczenia limitu obrotów, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. limitu 150 tys. zł, bądź limitu obrotów określonych w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Konsekwencją powyższego jest fakt, że Wnioskodawca od momentu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności do momentu przekroczenia limitu określonego powyżej nie musi obligatoryjnie rejestrować się jako podatnik VAT czynny, wypełniając dyspozycję przepisu art. 96 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-680/11-2/JW Czy świadczone przez przedszkole usługi żywieniowe dla dzieci w ramach działalności edukacyjnej są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1696/11-2/AW świadczona przez wnioskodawcę usługa ogranicza się do poinformowania klientów o możliwości skorzystania przez nich ze specjalnej oferty w zakresie oferowanych produktów bankowych oraz do wydania stosownego pisma, zatem nie stanowi usługi korzystającej ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianej dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 40 i 41 ustawy.
 
IPPP1/443-1491/11-2/AP Czy wypłata odszkodowania w związku z powstaniem szkody wynikającej z włamania do sieci telekomunikacyjnej Abonenta i wygenerowania ruchu telekomunikacyjnego z numeracji Abonenta „mieści się” w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) i jako taka podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
 
IPPP3/443-985/11-4/KB Czy dostawa udziału opisanej w stanie faktycznym nieruchomości może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-733/11-4/MM dokonując transakcji sprzedaży wydzielonych działek, które zostały wydzielone z nabytego gruntu Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta będzie nosiła znamiona działalności gospodarczej. Tym samym, dostawa przedmiotowych działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
ITPP1/443-23/12/IK Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 
ITPP2/443-1089a/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zakupu umeblowania i wyposażenia pokoi dla turystów.
 
ITPP2/443-1119/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego funkcjonowania LGD.
 
IBPP2/443-616/10/ASz Stawka podatku dla budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz budowy drogi pożarowej.
 
IBPP1/443-1480/11/LSz Zwolnienie z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych
 
IBPP2/443-661/10/ASz Opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
 
IBPP2/443-739/10/ASz Prawa do zastosowania stawki 7% przy sprzedaży wyrobów ciastkarskich.
 
IBPP1/443-1484/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty oraz wystawienie faktur korygujących i sporządzenie korekt deklaracji VAT-7
 
IBPP2/443-783/10/ASz Opodatkowanie czynności wykonywanych przez uczestników usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash poolingu).
 
IBPP2/443-822/10/ASz Zakwalifikowanie otrzymania premii pieniężnej.
 
IBPP2/443-903/10/ASz Stawka podatku dla usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-1513/11/LSz Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauki języków obcych z zastosowaniem metody SITA.
 
IBPP2/443-918/11/ASz Stawka podatku dla usługi instalacji kolektorów słonecznych.
 
IBPP1/443-1528/11/AL W zwolnienia z podatku VAT usług szkoleniowych realizowanych w ramach konferencji.
 
IBPP2/443-931/11/ASz Stawka podatku VAT na dostawę lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, na której urządzone są miejsca parkingowe mające charakter ogólnodostępny dla właścicieli poszczególnych mieszkań.
 
IBPP2/443-1041/10/ICz Prawidłowość określenia nabywcy w fakturze VAT dokumentującej otrzymaną kwotę czesnego z tytułu świadczenia usług o kształcenie.
 
IBPP1/443-1657/11/AW Usługi szkolenia świadczone jako jednostka objęta systemem oświaty
 
IBPP2/443-1042/10/ICz Czy dopuszczalne jest wystawienie faktur VAT, na rzecz studentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), dokumentujących otrzymanie płatności po upływie 7 dni od dnia otrzymania zaliczki.
 
IBPP2/443-1070/10/ICz Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 
IPTPP1/443-998/11-4/IG Czy usługi dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej świadczone przez Gminę na rzecz Spółki podlegają opodatkowaniu VAT?
 
IBPP2/443-900/11/UH Montażu rolet zewnętrznych
 
IPTPP1/443-998/11-5/IG Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy na rzecz Spółki?
 
IBPP2/443-928/11/UH 1. prawidłowość wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości (gruntu rolnego)
2. Dokonanie korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT.
 
IPTPP1/443-998/11-6/IG Czy usługi dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej świadczone przez Gminę na rzecz Spółki podlegają opodatkowaniu VAT?
 
IBPP2/443-930/11/UH Opodatkowanie usługi budowlanej wykonywanej w całym obiekcie sklasyfikowanym w PKOB 11
 
IPTPP1/443-998/11-7/IG Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy na rzecz Spółki?
 
IBPP2/443-945/11/ASz Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług cateringowych.
 
IBPP2/443-944/11/ICz Możliwość zastosowania szczególnego przypadku określenia wysokości podatku należnego wynikającego z art. 84 ustawy
 
IBPP2/443-990/11/ASz Prawidłowość wystawiania faktur elektronicznych i faktur korygujących, prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur elektronicznych i faktur korygujących oraz prawidłowości przechowywania faktur i faktur korygujących.
 
IBPP2/443-947/11/ICz Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu wykonywania umowy menadżerskiej.
 
IBPP2/443-1166/11/RSz prawo do refakturowania mediów w ramach umowy najmu lokali użytkowych
 
IBPP2/443-1001/10/ASz Sposobu ustalenie proporcji, według której są rozliczane koszty remontu dachu i podatek VAT naliczony.
 
IBPP1/443-559/11/ES O dokonanej w latach 2005-2010 sprzedaży działek.
 
IBPP2/443-1100/11/RSz stawka podatku na dostawę i montaż boksów garażowych
 
IBPP2/443-1172/11/RSz zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla opodatkowania usług montażu kotłów centralnego ogrzewania własnej produkcji w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 
IBPP2/443-1200/11/ABu Czy zastosowane przez Wnioskodawcę stawki przy sprzedaży pieczywa świeżego i wyrobów ciastkarskich odpowiednio 5% i 8% są prawidłowe, mimo że podatek VAT naliczony od tych produktów wynosi 23%?
 
IBPP1/443-560/11/ES Opodatkowanie planowanej sprzedaży działek.
 
IBPP1/443-758/11/LSz Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonał zapłaty kwoty wynikającej z wcześniej wystawionej faktury lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, pod warunkiem spełnienia innych przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ustawy o VAT i niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-779/11/BM W zakresie opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą towarów w sklepie internetowym.

Wskaźniki gospodarcze