Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 marca 2012 r.
 
IBPP4/443-1098/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu badawczego
 
ITPP2/443-524b/11/AF Czy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej są opodatkowane stawką 23%?
 
ITPP2/443-832/11/AJ Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 
ITPP1/443-715/11/BK Czy wystawiane przez Wnioskodawcę faktury w programie są wystawiane prawidłowo w zakresie prawidłowo naliczonej wartości podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-698a/11/BK Jaką stawką podatku należy opodatkować usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 37.00 odprowadzanie i czyszczenie ścieków?
 
ITPP1/443-698b/11/BK Jaką stawką podatku należy opodatkować usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 43.22.2, wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych?
 
ITPP1/443-695/11/JJ Zakres zasad naliczania podatku w obrocie złomem oraz stawki podatku dla dostawy krążków i rur stalowych.
 
ITPP1/443-693/11/AP 1. Czy staże lekarskie są zwolnione od podatku od towarów i usług?
2. Czy należy wskazywać art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, czy PKWiU 85.59.13 „usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane”?
 
ITPP1/443-691/11/KM Zakres uznania czy partycypacja w kosztach utrzymania cmentarza komunalnego, urzędu stanu cywilnego, biblioteki, szkół i przedszkoli nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT .
 
ITPP1/443-677/11/TS Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z miejsca parkingowego, znajdującego się na nieruchomości wspólnej oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym boksem garażowym w podziemiach budynku, bez dodatkowo wyodrębnionych opłat (w cenie lokalu), powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8%?
 
ITPP2/443-788/11/AJ Czy poniesiony przez Wnioskodawcę koszt podatku od towarów i usług, w przypadku realizacji zadania, może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony?
 
ITPP2/443-780/11/AW Możliwość ponownego skorzystania ze zwolnienia od podatku w trakcie roku podatkowego.
 
ITPP1/443-903/11/TS Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich.
 
ITPP1/443-759/11/BJ Opodatkowanie otrzymywanej premii pieniężnej i sposób jej dokumentowania.
 
ITPP1/443-756/11/TS Czy Wnioskodawca, pomimo zwolnienia od podatku VAT, ma obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?
 
ITPP2/443-754/11/AD Sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-737/11/JJ Czynności opodatkowane wg stawki 23% VAT.
 
ITPP1/443-736/11/TS Czy Spółka prawidłowo wystawia faktury VAT dotyczące analizy kredytowej, stosując zwolnienie od podatku od towarów i usług i czy można uznać opisane usługi za pośrednictwo w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy?
 
ITPP1/443-722/11/AP Opodatkowanie usług administracji publicznej.
 
ITPP1/443-706/11/MS Czy sprzedaż klimatyzatorów do domów prywatnych (PKOB 11), podlega opodatkowaniu 8% stawka podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-704/11/TS Czy udzielane porady dietetyczne korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-685/11/BK Czy Wnioskodawca prawidłowo nalicza podatek VAT w wysokości 5% przy sprzedaży brykietu ze słomy i 23% podatek przy sprzedaży brykietu z trocin?
 
ITPP1/443-682/11/MS Prawo do korekty z tytułu wierzytelności nieściągalnych.
 
ITPP1/443-680/11/AT Czy Spółka wystawiając faktury VAT za wynajem lokali socjalnych będzie mogła, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, stosować zwolnienie od podatku VAT?
 
ITPP1/443-674/11/AT Opodatkowanie usług w zakresie produkcji materiałów filmowych.
 
ITPP1/443-673/11/MS Czy sprzedaż działek rolnych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, nabytych w drodze darowizny od rodziny, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-622a/11/AP 1. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług?
2. Czy należy wskazywać art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, czy też PKWiU 86.10?
 
IBPP4/443-4/12/AZ_s brak prawa do odliczenia przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1781/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1780/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1779/11/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1778/11/MN Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-1644/11/LG Opodatkowanie sprzedaży działek wraz z rozpoczęta inwestycją budowlaną
 
IBPP1/443-1645/11/LG Opodatkowanie stawką 23% rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej
 
IBPP1/443-1646/11/LG Opodatkowanie stawką 8% rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej
 
IBPP1/443-1647/11/LG Opodatkowanie stawką 8% rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej
 
IBPP4/443-1525/11/MN Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1661/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1665/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem strojów regionalnych
 
IBPP4/443-1739/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-1673/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1674/11/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową parkingu.
 
IBPP4/443-1677/11/JP prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu szlaku rekreacyjno-historycznego
 
IBPP4/443-1682/11/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową parkingu.
 
IBPP4/443-1696/11/KG Gmina ma prawo do korekty podatku naliczonego w całości jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług.
 
IBPP4/443-1711/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją konferencji.
 
IBPP4/443-1713/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie sieci tras rowerowych na terenie powiatu
 
IBPP4/443-1716/11/AŚ Gmina (partner) nie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu partnerskiego polegającego na budowie sieci tras rowerowych, faktury na inny podmiot (lidera)
 
IBPP4/443-1736/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
ILPP4/443-589/11-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania pożyczek otrzymanych od podmiotu zagranicznego w 2010 r.
 
ILPP4/443-589/11-5/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania pożyczek otrzymywanych od podmiotu zagranicznego.
 
IPPP2/443-1249/11-2/JO Dot. prawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7 przez Gminę, możliwości wystawienia faktur sprzedażowych, korygujących i not korygujących oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na Urząd
 
ILPP4/443-585/11-4/EWW Akceptacja otrzymywania faktury elektronicznej, prawo do odliczenia, faktury elektroniczne – VAT RR.
 
ILPP4/443-585/11-5/EWW Akceptacja otrzymywania faktury elektronicznej, prawo do odliczenia, faktury elektroniczne – VAT RR.
 
IPPP2/443-1188/11-2/JO Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur przed dokonaniem rejestracji jako podatnika VAT czynnego
 
IPPP2/443-1213/11-6/JO Dot. zwolnienia od podatku VAT dla usług badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników (bez badań psychologicznych oraz dla usług badań psychologicznych (testów psychotechnicznych) zlecanych podwykonawcom
 
IPPP2/443-1151/11-4/JO Dot. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy zorganizowanego szkolenia z zakresu leczenia i zapobiegania uzależnieniom
 
ILPP4/443-585/11-6/EWW Akceptacja otrzymywania faktury elektronicznej, prawo do odliczenia, faktury elektroniczne – VAT RR.
 
IPPP2/443-1213/11-5/JO Dot. zwolnienia z VAT wykonania odpłatnych badań diagnostycznych bez skierowania lekarskiego
 
IPPP2/443-1213/11-4/JO Dot. zwolnienia od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opłaty pobranej za usługę sporządzenia kserokopii dokumentacji medycznej
 
ILPP4/443-585/11-7/EWW Akceptacja otrzymywania faktury elektronicznej, prawo do odliczenia, faktury elektroniczne – VAT RR.
 
ILPP2/443-1463/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż posiłków i napojów w ramach strefy gastronomicznej w centrum handlowym (food court).
 
ILPP2/443-1463/11-3/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na sprzedaż posiłków i napojów w ramach strefy gastronomicznej w centrum handlowym (food court).
 
ILPP1/443-1119/11-5/AW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy dla usług przekwalifikowania zawodowego oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją ww. szkoleń.
 
ILPP1/443-1203/11-2/MK Zwolnienie od podatku VAT dostawy działki. Prawo do korekty faktury w związku z niesłusznym opodatkowaniem.
 
ILPP1/443-1182/11-4/AW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem transakcji dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
ILPP1/443-1204/11-2/AW Opodatkowanie dostawy mediów na rzecz właścicieli praw i użytkowników lokali użytkowych.
 
ILPP4/443-644/11-2/BA Czy przysługuje Zainteresowanej odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości od faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na remont i wykończenie lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem na cele prowadzenia w nim gabinetu lekarskiego?
 
ILPP4/443-645/11-3/TK Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Zainteresowanego, w związku z wydatkami związanymi z realizacją przedmiotowego projektu pt.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele ...”?
 
ILPP2/443-1442/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kosztów, którymi obciążany jest najemca.
 
IPPP1/443-1615/11-4/AP Czy przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Udziałowca w naturze majątku likwidacyjnego, który spełnia definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1-443-885/11-2/MP Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem usług kateringowych, nie przysługuje natomiast prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie usług stołówkowych. Wiąże się to z faktem, iż usługi stołówkowe uznane zostały za „pozostałe usługi gastronomiczne”.
 
IPPP3/443-1459/11-2/LK opodatkowanie opłat pobieranych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
 
IPPP2/443-819/11-5/JW Czy stanowisko Spółki jest słuszne, iż faktury wysyłane w formacie zwykłym „PDF” spełniają wymogi wyżej przytoczonych przepisów i stąd dają prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w tych fakturach ?
 
ILPP4/443-577/11-2/BA Za który okres rozliczeniowy, Spółka będąca podatnikiem VAT, która składa deklaracje podatkowe miesięcznie i otrzymuje dowody uprawniające do zastosowania stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce dostawa, powinna wykazać w ewidencji sprzedaży, deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0%, czy jest to okres rozliczeniowy, w którym Spółka otrzymała dokumenty będące dowodami dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju?
 
IBPP1/443-1621/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń finansowanych ze środków publicznych
 
ILPP2/443-1376/11-4/AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1376/11-5/AD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu lokalu.
 
ILPP2/443-1400/11-8/SJ Czy Gmina będzie zobowiązana uregulować podatek VAT od przekazania nieruchomości w ramach odszkodowania?
 
ILPP2/443-1395/11-2/AK Czy refundacja przedstawionych kosztów kształcenia pracowników w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowi nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników i należy to zdarzenie opodatkować podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-1129/11-4/KG Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego poprawne jest stanowisko Spółki, że przekazanie Partnerom dodatkowej ilości towarów własnych nie podlega opodatkowaniu VAT?
 
ILPP1/443-1129/11-5/KG Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego poprawne jest stanowisko Spółki, że przekazanie Partnerom dodatkowej ilości towarów własnych nie podlega opodatkowaniu VAT?
 
ILPP1/443-1144/11-2/NS Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Spółkę jako uczestnika usługi cash-poolingu.
 
ILPP2/443-1248/11-4/MN Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 
ILPP2/443-1248/11-5/MN Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 
ILPP2/443-1323/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację ronda.
 
ILPP2/443-1323/11-5/EN Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania usług.
 
ILPP2/443-1282/11-4/TW Czy Stowarzyszenie może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT od zakupionych środków trwałych, które zostaną zapłacone z Funduszy unijnych?
 
ILPP2/443-1305/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej przeprowadzonych transakcji.
 
ILPP2/443-1309/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zbycia składników majątkowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1324/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z posadowionymi tam budynkami.
 
ILPP1/443-1352/11-6/AWa Czy Gmina sprzedając przedmiotową nieruchomość na rzecz dzierżawcy powinna naliczyć podatek VAT, jeżeli tak to w jakiej wysokości?
 
ILPP2/443-1367/11-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz paliwa nabywanego do napędu samochodów osobowych będących przedmiotem leasingu operacyjnego.
 
IBPP3/443-835/11/PH w zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPTPP2/443-777/11-5/PR Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
ITPP2/443-1219/11/AK Obowiązek rejestracji jako podatnika VAT UE podmiotu zwolnionego podmiotowo od podatku, świadczącego usługi, których miejsce świadczenia i opodatkowania określa się zgodnie z art. 28b ustawy oraz sposób dokumentowania tych usług.
 
IPTPP2/443-777/11-6/PR Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z przedmiotowymi działkami.
 
IPTPP2/443-777/11-7/PR Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPPP2/443-383/11-4/JW Usługi opisane w stanie faktycznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. oraz z dnia 4 kwietnia 2011 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jako świadczenie usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
 
IPTPP2/443-777/11-8/PR Wnioskodawca będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z przedmiotowymi działkami.
 
ITPP1/443-1268/11/BK Zakres zastosowania prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców.
 
IBPP3/443-1208/11/IK Czy sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa towarów.
 
ITPP2/443-1204/11/EB Opodatkowanie czynności wniesienia w formie aportu przyłączy cieplnych.
 
IBPP3/443-1218/11/KO Rozpoznania importu usług.

Wskaźniki gospodarcze