Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 marca 2012 r.
 
IBPP4/443-1363/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu stypendialnego
 
IBPP4/443-1362/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu stypendialnego
 
IBPP4/443-1361/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu stypendialnego
 
IBPP4/443-1360/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu stypendialnego
 
IBPP4/443-1359/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu stypendialnego
 
ITPP1/443-689/11/MS Zakres opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
ITPP2/443-1274/11/EB Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1280/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie istnieje związek dokonanego zakupu z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu podatku.
 
ITPP1/443-786/11/JJ Jaką stawką opodatkowane będą działki które w ewidencji gruntów oznaczone zostały jako droga (dr) oraz grunty rolne zabudowane?
 
ITPP1/443-754/11/TS Opodatkowanie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkowania wieczystego.
 
ITPP1/443-753a/11/AT Zakres podatku od towarów i usług, w części dotyczącej zasad wystawiania faktur VAT przez Spółkę w związku z dokonywanym na rzecz wytwórcy bilansowaniem handlowym energii elektrycznej.
 
ITPP1/443-728/11/JJ Zakres sposobu ustalania podstawy opodatkowania dla świadczonych usług.
 
ITPP1/443-718/11/MS Zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-671/11/TS Ustalenie podstawy opodatkowania - bonifikaty.
 
ITPP2/443-513/11/MD Możliwość zastosowania zwolnienia do usług wykonywanych na rzecz uczelni.
 
ITPP1/443-705/11/KM Opodatkowanie przekazania towarów i świadczenia usług, finansowanych w całości lub w części ze środków ZFŚS.
 
ITPP2/443-706/11/RS Sposób dokumentowania i rozliczenia w deklaracji otrzymanej przedpłaty na poczet wykonania usług serwisowych.
 
ITPP2/443-769/11/RS Zbycie udziału w prawie własności lokalu użytkowego oraz prawie wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu, ale korzysta ze zwolnienia od podatku.
 
ITPP1/443-774/11/AT Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności badań klinicznych produktu leczniczego.
 
ITPP2/443-683/11/MD Skutki podatkowe związane ze zbywaniem własnych wierzytelności na rzecz podmiotu zagranicznego.
 
ITPP1/443-711/11/TS Opodatkowanie usług zakwaterowania i wyżywienia, w których cenie oferowane są zabiegi paramedyczne.
 
ITPP1/443-712/11/KM Moment powstania obowiązku podatkowego dla świadczenia złożonego z dostawy towaru wraz z usługą transportową.
 
ITPP2/443-810/11/RS Kwoty wynikające z otrzymanych faktur korygujących dotyczące nabyć należy uwzględnić w rozliczeniu za miesiąc w którym otrzyma.
 
ITPP2/443-831/11/RS Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-835/11/MN Opodatkowanie przekazania towarów i świadczenia usług, finansowanych ze środków ZFŚS oraz prawa do odliczenia.
 
ITPP1/443-864/11/IK Określenie statusu podatnika podatku od towarów i usług oraz zasad wystawiania faktur VAT.
 
ITPP1/443-871/11/MN Czy stosowanie przy „refakturowaniu” mediów stawki VAT właściwej dla tych mediów (np.; 8% za wodę i ścieki, 23% za energię elektryczną) związanych z usługami najmu lokali i lokali mieszkalnych jest prawidłowe?
 
ITPP1/443-885/11/TS Wystawienie faktur VAT po utracie prawa do zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP2/443-1343/11/EK Możliwość odliczenia podatku naliczonego od planowanych zakupów zestawów komputerowych oraz zakupów związanych z organizacją imprezy plenerowej.
 
IBPP4/443-1764/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej.
 
IBPP2/443-1209/11/RSz zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla opodatkowania:
- usług budowlanych polegających na wymianie (instalacji) kotłów centralnego ogrzewania, term gazowych, bojlerów gazowych, kolektorów słonecznych, wewnętrznych pomp ciepła, przeróbce instalacji w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zarówno w budynkach nowobudowanych jak i w już istniejących, w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT –
- usług instalacyjnych obejmujących montaż kuchenek gazowych wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zarówno w budynkach nowobudowanych jak i w już istniejących, oraz usług serwisowych
 
IBPP3/443-15/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem świetlicy wiejskiej
 
ILPP1/443-1406/11-4/NS Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
IPPP1/443-1525/11-6/BS Czynność nabycia obligacji, w związku z którymi Spółce przysługuje wynagrodzenie stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu i korzystające ze zwolnienia od podatku VAT
 
ILPP4/443-748/11-2/EWW 1. Jak prawidłowo należy obliczyć marżę przy sprzedaży używanych towarów, jakimi w opisanym przypadku są samochody nabyte w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej od kontrahenta francuskiego?
2. Czy w opisanym stanie faktycznym Zainteresowana postępuje właściwie doliczając do kwoty nabycia kwotę podatku akcyzowego zapłaconego w polskim urzędzie celnym, opierając się na zapisie art. 31 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-747/11-2/EWW Czy postępowanie Spółki w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe, a jeśli nie to w jaki sposób ze względu na przepisy VAT potraktować części montowane przez serwis w ramach usługi naprawy auta poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej?
 
IPPP1/443-1606/11-2/AS Wymiana voucherów na pieniądze pomiędzy Spółką i Partnerem nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, ani świadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 i tym samym nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług określonym w art. 5 ust. 1 ustawy.
 
IPPP1/443-1622/11-2/AS prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w imieniu dostawcy przez nabywcę
 
ILPP2/443-1555/11-2/AK Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na nabycie towarów i usług niezbędnych do dokonania przebudowy sieci energetycznej?
 
ILPP2/443-1273/11-3/MR Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 
IBPP3/443-1336/11/PK obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający faktur korygujących dokumentujących nabycia usługi budowlanej
 
ILPP2/443-1273/11-4/MR Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 
ILPP2/443-1253/11-2/AKr Czy opłata drogowa, której kosztami Wnioskodawca obciąża kontrahenta, zgodnie z zapisami umowy, podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług i w związku z tym należy zastosować stawkę podatku taką, jak przy świadczeniu głównym, tj. usługi transportowej (23%), czy w związku z tym, że opłata drogowa pobierana przez Dyrekcję Dróg niepodlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wartość przerzuconej przez spółkę na kontrahenta opłaty drogowej jest również poza podatkiem VAT?
 
ITPP2/443-1429/11/RS Zakres miejsca świadczenia i opodatkowania usług spedycji międzynarodowej.
 
ILPP2/443-1278/11-3/AKr Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu.
 
ILPP2/443-1275/11-2/SJ Czy usługi polegające na odpłatnym udzieleniu zgody na wykorzystywanie reprodukcji własnych zbiorów bibliotecznych w publikacjach wydawanych przez podmioty trzecie opodatkowane są stawką VAT zwolnione?
 
ILPP2/443-1256/11-2/SJ Czy Spółka będzie miała obowiązek naliczania podatku VAT należnego z tytułu wydań towarów (w ramach organizowanych akcji promocyjnych) bez wynagrodzenia, których koszt wliczany jest do podstawy opodatkowania usług świadczonych na rzecz Zleceniodawcy?
 
IPPP3/443-1098/11-8/JF usługi kształcenia zawodowego w zakresie dofinansowania nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2, w zakresie wkładu własnego podlegają opodatkowaniu stawką 23% i Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1546/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży napojów kawowych.
 
ILPP2/443-1256/11-3/SJ Czy Spółka będzie miała obowiązek naliczania podatku VAT należnego z tytułu wydań towarów (w ramach organizowanych akcji promocyjnych) bez wynagrodzenia, których koszt wliczany jest do podstawy opodatkowania usług świadczonych na rzecz Zleceniodawcy?
 
ILPP1/443-1387/11-4/MS Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.
 
ILPP2/443-1239/11-4/AK Czy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej i rezygnacji ze zwolnienia z VAT przysługującego małym przedsiębiorcom Wnioskodawczyni utraci również zwolnienie z VAT w zakresie dzierżawy ziemi oraz działalności rolniczej?
 
ILPP1/443-1389/11-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług polegających na przeprowadzaniu szkoleń.
 
ILPP1/443-1147/11-3/MK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży środka odkażającego sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 20.20.14.0
 
ILPP1/443-1147/11-4/MK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży innych środków sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 20.20.14.0
 
IBPP3/443-1227/11/PK Odliczenie podatku naliczonego przez Oddział.
 
IPPP1/443-1664/11-2/PR zastosowanie zwolnienia dla usług świadczonych w ramach projektu oraz związanego z tym prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-1526/11-4/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
 
IBPP3/443-1235/11/PK Określenia miejsca świadczenia usług budowlano-montażowych związanych z nieruchomościami.
 
IBPP3/443-1262/11/IK Uwzględnienie wypłaty odsetek z tytułu uczestnictwa w Systemie cash poolingu przy ustalaniu proporcji.
 
ITPP2/443-1122/11/AD Opodatkowanie transakcji wniesienia aportem Działu Merketingu.
 
IPPP3/443-1486/11-2/SM brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z przeróbką samochodu ciężarowego na osobowy (w samochodzie nie przeprowadzano dodatkowego badania technicznego)
 
IPPP3/443-1499/11-2/SM opodatkowanie usługi transportu pasażerów jachtem żaglowym
 
IPPP2/443-1201/11-2/KG w zakresie opodatkowania jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu i prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wypłatę tej kwoty
 
IPPP2/443-1203/11-2/JW Czy wypłacana danemu najemcy przez Spółkę jednorazowa kwota stanowiąca zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy Spółce będzie przysługiwać odliczenie podatku VAT naliczonego z faktury VAT wystawionej przez najemcę dokumentującej wypłatę przez Spółkę najemcy jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu?
 
IPTPP2/443-809/11-4/JN Możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu realizacji projektu.
 
IPTPP1/443-981/11-2/MH Czy MZOK oraz OSiR w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT, tj. nie Gmina a te właśnie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe) powinny rozliczać VAT należny i naliczony z tytułu świadczonych przez nie usług (względnie sprzedaży towarów)?
 
IPTPP1/443-981/11-3/MH Czy MZOK oraz OSiR w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT, tj. nie Gmina a te właśnie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe) powinny rozliczać VAT należny i naliczony z tytułu świadczonych przez nie usług (względnie sprzedaży towarów)?
 
IBPP1/443-1346/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń realizowanych w ramach projektu unijnego
 
IBPP1/443-1511/11/LSz Jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe przeprowadzane na podstawie odrębnej umowy dla jednostki sektora finansów publicznych są finansowane w całości ze środków publicznych, to zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.
 
IBPP4/443-1728/11/KG Prowadzenie książki serwisowej kasy rejestrującej
 
IPTPP2/443-748/11-4/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu
 
IBPP1/443-796/11/AZb Czy czynność polegająca na zastąpieniu towarów przeterminowanych lub o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia, na takie same pełnowartościowe towary, stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
 
ITPP1/443-1088/11/BJ Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej przez Starostę w imieniu Skarbu Państwa podlega opodatkowaniu podatku od towarów i usług w wysokości 23%?
 
IBPP1/443-797/11/AZb przy sprzedaży towaru w cenie promocyjnej 1 zł, podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku, tj. kwota ustalona na poziomie 1 zł netto
 
IPTPP4/443-76/11-4/OS Reasumując, skoro usługa wynajmu domu będzie świadczona przez Wnioskodawcę na cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wynajmującego, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. W kwestii odpowiedniego udokumentowania celu wynajmu nieruchomości wskazać należy, że winien on wynikać z wystawionej faktury ze wskazaną podstawą prawną zastosowania zwolnienia od podatku oraz z zawartej przez Wynajmującego umowy najmu na cele mieszkaniowe.
 
IBPP1/443-798/11/AZb nieodpłatne przekazanie potencjalnemu klientowi niewielkiej ilości towaru (filiżanki kawy), uznawane przez Wnioskodawcę za „próbkę” w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, nie stanowi dostawy towarów w myśl przepisu art. 7 ust. 2 ustawy
 
ITPP2/443-1318/11/AD Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-76/11-5/OS Reasumując, w przypadku wynajmu nieruchomości firmie pośredniczącej, która dalej będzie podnajmować nieruchomość Wnioskodawcy w ramach własnej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie posiadał prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy i na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy winien świadczoną usługę opodatkować według stawki 23%.
 
IBPP2/443-800/11/BM w zakresie ustalenia czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych posiłków profilaktycznych nieodpłatne przekazanych na rzecz pracowników umysłowych i fizycznych.
 
IPTPP4/443-76/12-2/ALN Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 
IPTPP4/443-97/11-4/ALN Czy Zainteresowana jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne może korzystać ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i jednocześnie być podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Wskaźniki gospodarcze