Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 marca 2012 r.
 
IBPP4/443-1318/11/AW Wnioskodawca nie ma prawa odliczyć podatek VAT w związku z realizacją wymienionego przedsięwzięcia
 
IBPP4/443-1229/11/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu stypendialnego
 
ITPP1/443-883/11/KM Czy w przypadku popełnienia niedoboru w sklepie przez osobę materialnie odpowiedzialną (pracownika ) należy „doliczyć i odprowadzić” lub dokonać korekty podatek od towarów i usług od powstałego niedoboru?
 
ITPP1/443-886/11/BK Opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych.
 
ITPP2/443-888/11/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPP2/443-923/11/EK Osoba sprzedająca udziały w działkach nabytych w celu „lokaty kapitału finansowego”, z których jedna dodatkowo była wydzierżawiana, jest podatnikiem.
 
ITPP1/443-925/11/BK Czy jako osoba fizyczna, korzystająca ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony w fakturach dokumentujących zakup pieca, materiałów i usług budowlanych?
 
ITPP1/443-875/11/BJ Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury wewnętrznej (podatek VAT należny) od towarów zużytych przez pracowników oraz klientów salonu i serwisu?
 
ITPP1/443-877/11/BJ Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-912/11/AP Czy po dniu 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę do całego wynagrodzenia za wykonanie i montaż trwałej zabudowy meblowej wraz z materiałem w obiektach spełniających warunki społecznego programu mieszkaniowego?
 
ITPP1/443-961/11/TS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przez Urząd Gminy usług wyłapywania i utrzymywania bezdomnych zwierząt.
 
ITPP2/443-1175/11/EK Przekazanie całego majątku spółki w ramach postępowania likwidacyjnego - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1144/11/AP Nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych, upominków i kwiatów przekazywanych w ramach czynności statutowych powiatu w zakresie promocji, kultury kultury fizycznej i turystyki, nie podlega opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-1135a/11/AW Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie kontraktu zawartego z firmą niemiecką, polegajacych na pozyskiwaniu kontrahentów w Polsce oraz sposobu ich dokumentowania.
 
ITPP2/443-1135b/11/AW Opodatkowanie usług instalowania wind na terenie Niemiec oraz sposobu ich dokumentowania.
 
ITPP1/443-1122/11/MN Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę usługi prewencji ubezpieczeniowej, w zakresie opisanym w stanie faktycznym, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1121/11/IK Zakres możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności polegających na wykonywaniu badań psychologicznych.
 
ITPP1/443-1110/11/KM Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracją.
 
ITPP1/443-1095/11/KM Zakres przeniesienia prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej.
 
ITPP1/443-1092/11/AJ Zakres dokumentowania i obowiązku ewidencji świadczonych usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-1079/11/AJ Czy dokonując rozliczenia na poszczególnych właścicieli lokali nabytych „mediów” w postaci ciepłej i zimnej wody, energii cieplnej, wywozu śmieci i odprowadzania kanalizacji, Wspólnota Mieszkaniowa powinna rozliczać jako obrót, a po przekroczeniu limitu zwolnienia z podatku od towarów i usług stać się podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-585/11-4/PM Zainteresowana w zakresie świadczenia opisanych we wniosku ww. szkoleń na rzecz podmiotów wymienionych w niniejszym wniosku, może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-666/11-4/JS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie PDF oraz wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych
 
IPTPP2/443-741/11-2/AW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-745/11-2/AW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-1334/11/PK określenia miejsca świadczenia usług budowlano-montażowych związanych z nieruchomościami
 
IBPP3/443-1335/11/PK obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nabycia usługi budowlanej
 
IBPP3/443-1257/11/KO w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 
ITPP1/443-1207/09/11-S/IK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
IBPP3/443-1258/11/KO w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej lub jakiejkolwiek innej spółki osobowej prawa handlowego
 
IBPP2/443-1214/11/RSz opodatkowanie dostaw mediów oraz refakturowania mediów wynikających z faktur pierwotnych w związku z najmem pomieszczeń na cele użytkowe i mieszkalne
 
IBPP3/443-64/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze stworzeniem Ekomuzeum na terenach wiejskich.
 
ILPP2/443-1608/11-2/TW Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków publicznych.
 
ILPP2/443-1557/11-2/EN Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z trzech przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b) decyzji o warunkach zabudowy, lub
c) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 
ILPP2/443-1557/11-3/EN Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:
a) wyceny działek,
b) ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c) projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d) projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e) sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
ILPP1/443-1139/11-4/BD Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku.
 
ILPP2/443-1557/11-4/EN Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z trzech przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b) decyzji o warunkach zabudowy, lub
c) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 
ILPP2/443-1557/11-5/EN Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:
a) wyceny działek,
b) ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c) projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d) projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e) sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
ILPP4/443-614/11-4/RWW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-603/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej.
 
IPPP1/443-1550/11-2/PR zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa kredytowego.
 
IPPP1/443-1751/11-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
 
IPPP3/443-1218/11-4/LK określenie miejsca świadczenia usług związanych z procesem przedłużonego przetrzymywania ropy naftowej w rurociągach
 
IPPP1/443-1270/11-5/JL Nieodpłatne przekazywanie obowiązkowych egzemplarzy książek na rzecz bibliotek, wynikające z ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, spełnia dyspozycję art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
 
IPPP1/443-1593/11-2/AP stawka podatku mająca zastosowanie do druku czasopism specjalistycznych i książek na własnym papierze i przy wykorzystaniu innych własnych materiałów
 
IPPP2/443-1000/11-4/JW Czy rozdając lub w inny sposób nieodpłatnie dystrybuując upominki, gadżety reklamowe oraz nagrody dla kontrahentów w ramach usług promocyjno - reklamowych świadczonych na rzecz T. Wnioskodawca powinien wystawiać faktury wewnętrzne i wykazywać VAT należny z tytułu nieodpłatnych świadczeń na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1445/11-2/BS Zapłata Spółce określonej w umowie najmu kwoty stanowi odpłatność za świadczenie usług w myśl przepisów ustawy i powinna być udokumentowana fakturą VAT. Obowiązek podatkowy w tytułu usługi powstanie stosownie do art. 19 ust. 1 i 4 ustawy. (szczególny moment powstania obowiązku podatkwoego art.19 ust. 13 pkt 4 ustawy nie znduje zastosowania)
 
IPPP2/443-151/11-4/JW Czy sprzedaż usługi dostępu do Internetu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być rejestrowana za pomocą kasy rejestrującej, czy też jest to sprzedaż zwolniona na podstawie wymienionego rozporządzenia, a jeżeli tak to do kiedy zwolnienie to obowiązuje oraz czy musi być zachowany warunek przewidziany w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w zakresie udziału obrotów, aby zwolnienie obowiązywało?
 
IPPP1/443-1363/11-4/BS uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych oraz konsekwencji podatkowych związanych z wniesieniem tej części przedsiębiorstwa aportem do spółki powiązanej lub poprzez wydzielenie do spółki niezależnej;
 
IPPP1/443-1414/11-4/BS stawka podatku dla dostawy lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustanowieniem wyłącznego prawa do korzystania z określonych powierzchni wspólnych (np. ogródków przylokalowych, tarasów, balkonów, powierzchni dachowych oraz powierzchni położonej w pomieszczeniu garażowym) znajdujących się w tym samym budynku.
 
IPPP3/443-1471/11-4/SM prawo do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika świadczącego usługi menedżerskie
 
IPPP1/443-1405/11-2/BS czynności polegające na wykupie wierzytelności należących do przedsiębiorców, w celu ich wyegzekwowania nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w z art. 41 ust. 1 pkt 40 cyt. ustawy
 
IBPP2/443-63/11/ASz stawka podatku dla prac konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
 
ITPP1/443-1344/11/DM Opodatkowanie VAT nieodpłatnego świadczenia usług w zakresie wstępu do muzeum.
 
ITPP2/443-1345/11/RS Stawka podatku dla rejsów z wędkarzami, z nurkami i wycieczkowych.
 
IBPP2/443-1180/11/ICz Czy spółka ma prawo do zastosowania obniżonych stawek do dostawy wszystkich artykułów spożywczych bezpośrednio na podstawie art. 98 ust. 2 oraz Załącznika nr III poz. 1 dyrektywy VAT
 
ITPP/443-1373/11/EB Odliczenie podatku naliczonego od zakupu motocykla i paliwa do jego napedu.
 
IBPP2/443-1199/11/ABu Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup samochodów przeznaczonych do wynajmu
 
IPTPP1/443-985/11-2/MS Konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i planowanym wyrejestrowaniem Urzędu Gminy
 
IBPP3/443-1202/11/IK Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe będzie zastosowanie zwolnienia z VAT odsetek dotyczących sprzedanych i planowanych sprzedaży lokali, których płatność została rozłożona na raty?
 
IPTPP4/443-78/11-4/BM Stawka na media przy najmie nieruchomości o charakterze użytkowym.
 
IBPP4/443-1726/11/MN Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone w związku z modernizacją kina
 
ITPP2/443-863/11/AJ Zakres zwolnienia od podatku dostawy budynku handlowego z częścią biurową i mieszkalną.
 
IPTPP4/443-133/11-2/OS Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części w związku z realizacją projektu , gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-134/11-2/OS Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części w związku z realizacją projektu , gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1183/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji dofinansowanej ze środków UE, dotyczącej organizacji igrzysk sportowych.
 
ITPP2/443-1104/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego funkcjonowania LGD.
 
IPTPP2/443-805/11-2/JS Wnioskodawca działając na podstawie umowy zawartej z bankiem zajmującym się udzielaniem kredytów, wykonuje część formalności administracyjnych związanych z umową kredytową. Zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie są usługami pośrednictwa i tym samym nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy
 
IPTPP2/443-826/11-2/KW Prawo do odliczenia podatku naliczonego lub jego zwrot od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu.
 
IPTPP2/443-834/11-2/JN Prawo do odzyskania podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu.
 
ITPP2/443-913/11/KT Opodatkowanie czynności wniesienia części niezabudowanej nieruchomości gruntowej w formie aportu do spółki prawa handlowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z planowanym aportem.
 
IPTPP4/443-92/11-5/BM Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wskaźniki gospodarcze