Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 marca 2012 r.
 
IBPP1/443-1329/11/AW Zakup towarów przez bank w celu przekazania ich w formie darowizny instytucjom typu szkoła czy Policja.
 
IBPP2/443-646/11/BW Czy zasądzone wyrokiem Sądowym wynagrodzenie za korzystanie z wkładu finansowego jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP2/443-682/11/WN stawki podatku VAT na wniesienie aportem budynku mieszkalno-usługowego do spółki z o.o. spółki komandytowej
 
IBPP2/443-688/11/BW Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi montażu drzwi i okien w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych – PKOB-111, są opodatkowane preferencyjną stawką VAT – 8%?
 
IBPP3/443-607/11/PK określenie momentu powstania obowiązku podatkowego
 
IBPP2/443-718/11/ASz stawka podatku VAT dla kompleksowej usługi montażu mebli wnękowych, kuchennych i łazienkowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (budynkach i lokalach mieszkalnych) oraz w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych
 
IBPP4/443-927/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Wnioskodawcę, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy, natomiast jeżeli odpłatność za usługi wpływa do kasy Zakładu Opiekuńczego gotówką, należności te winny zostać zaewidencjonowane na kasie rejestrującej
 
IBPP4/443-1010/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na świadczeniu nieodpłatnych usług szkoleniowych
 
IBPP2/443-691/11/RSz w zakresie stawki podatku VAT na usługi budowlane faktycznie wykonane w roku 2010, a odebrane w roku 2011
 
IBPP2/443-645/11/BW Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca dobrze postąpi jeżeli dokona obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za miesiąc w którym faktura korekta została potwierdzona przez kontrahenta?
 
IBPP2/443-959/11/RSz stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8% w budownictwie mieszkaniowym w istniejącym budynku
 
IBPP4/443-902/11/AŚ W zakresie stawki podatku VAT dla usługi polegającej na gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych
 
IBPP4/443-903/11/AŚ W zakresie stawki podatku VAT dla usługi polegającej na udostępnianiu dokumentacji medycznej
 
ITPP1/443-1003/11/BJ Czy wydawanie posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i pracowników na zasadach opisanych powyżej, opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-881/11/AD Zakres obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego przy zakupie samochodu w związku z dokonaną zmianą jego przeznaczenia.
 
ITPP1/443-861/11/KM Zakres opodatkowania bezumownego korzystania z gruntu.
 
ITPP1/443-842/11/BK Czy projekt architektoniczny i urbanistyczny oraz projekt aranżacji wnętrz stanowiące cześć zbioru dokumentów pn. „projekt budowlany”, stanowiące integralną całość i posiadające odrębną cenę powinny być opodatkowane stawką VAT 8% jako projekty twórcze, czy stawką 23% jako prace inżynierskie?
 
ITPP1/443-841/11/MN Zakres opodatkowania wpłat na poczet wspólnej inwestycji prowadzonej w ramach konsorcjum.
 
ITPP2/443-791a/11/RS Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem oraz uznania nieodpłatnej dostawy towarów i świadczenia usług za czynności podlegające opodatkowaniu.
 
ITPP2/443-791b/11/RS Usługi świadczone na rzecz członków nie korzystają ze zwolnienia.
 
ITPP1/443-777/11/BK Czy w przypadku sprzedaży działki 29/2 posiadającej warunki zabudowy jest Pan zobowiązany odprowadzić podatek VAT?
 
ITPP1/443-1049/11/BK Zakres prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-964/11/BJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-872/11/AK Opodatkowanie czynności skutkujących otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu nabycia weksli na drodze indosu.
 
ITPP1/443-860/11/BK Jaka stawka podatku obowiązuje przy przeprowadzaniu specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej?
 
ITPP1/443-811/11/TS Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców.
 
ITPP1/443-934/11/MN Prawo do odliczenia przy zakupie rębaka do drewna.
 
ITPP1/443-884a/11/MN Dokumentowanie i rozliczanie podatku należnego z tytułu sprzedaży granulatu z tworzyw sztucznych.
 
ITPP1/443-985/11/DM Czy wykonując czynności zarówno zwolnione od podatku, jak i opodatkowane na zasadach ogólnych, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 i „nie mogą być one do ustalonej wysokości limitu łączone”?
 
ITPP1/443-936/11/TS Stosowanie preferencyjnej stawki podatku oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw wody chłodniczej.
 
ITPP1/443-942/11/BK 1. Jaką stawkę VAT należy stosować sprzedając drewno opałowe, które z zakupionego surowca podlega potem pocięciu i łupaniu na mniejsze kawałki, a szybciej zostało zakupione jako drewno okrągłe liściaste, iglaste?
2. Jaką stawkę VAT należy stosować do sprzedaży odpadu tartacznego, który powstaje po przerobie drzewa?
 
ITPP1/443-1015a/11/BK Czy Stowarzyszeniu będzie przysługiwało prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu sfinansowanego z funduszy unijnych?
 
ITPP1/443-1015b/11/BK Czy Stowarzyszeniu będzie przysługiwało prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu sfinansowanego z funduszy unijnych
 
ITPP1/443-943a/11/IK Czy sprzedaż poszczególnych działek wydzielonych z nieruchomości będzie uznana za działalność gospodarczą, a w konsekwencji będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-730/11/AW Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz Gminnego Centrum Kultury.
 
ITPP1/443-943b/11/IK Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości.
 
ITPP1/443-1142/11/KM Opodatkowanie kar umownych.
 
ITPP2/443-1068/11/AP Usługi dźwigiem pływającym na potrzeby remontu statków podlegają opodatkowaniu 23% stawką.
 
ITPP2/443-952/11/EK Dostawa tej części budynku, która przed zbyciem była wynajmowana przez co najmniej 2 lata po dokonaniu ostatniego ulepszenia, w wysokości równej bądź wyższej niż 30% zaktualizowanej wartości początkowej budynku, będzie podlegała opodatkowaniu stawką 23% podatku, o ile strony transakcji wybiorą opcję opodatkowania tej sprzedaży, przewidzianą w art. 43 ust. 10 ustawy – przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.
 
IBPP3/443-1252/11/KO w zakresie opodatkowania dostaw mediów w związku z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych
 
ILPP1/443-1193/11-2/MK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy i montażu podłóg (paneli podłogowych).
 
ILPP4/443-659/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 
ILPP1/443-1163/11-2/BD Opodatkowanie odpłatnego udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 
ILPP1/443-1155/11-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi montażu rolet okiennych zewnętrznych, aluminiowych w budynkach mieszkalnych.
 
IPPP1/443-1388/11-2/BS Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanymi usługami serwisowymi samochodów osobowych, na podstawie odrębnej od umowy leasingu, umowy serwisowej.
 
IPPP2/443-1138/11-4/MM Stawka VAT dla dostawy napojów bezalkoholowych
 
ILPP2/443-1269/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 
IPPB2/415-874/11-3/MS1 Umarzane udziały zostały objęte w wyniku dokonanego aportu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny co skutkuje tym, że koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego oraz automatycznego umorzenia udziałów w spółce Holdingowej objętych za wniesione przez Wnioskodawcę aportem udziały dające do 20% praw głosów w Spółce E (nie dających bezwzględnej większości praw głosów w Spółce E) Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 cytowanej ustawy, czyli w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Holdingu w zamian za aport udziałów dających do 20% praw głosów w Spółce E.
 
IPPP2/443-1101/11-2/IG Czy podatek VAT naliczony na fakturach wystawianych przez Doradcę na podstawie Umowy będzie mógł być odliczony przez Wnioskodawcę od podatku należnego niezależnie od tego, czy wydatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPP2/443-1263/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług medycyny pracy, których głównym celem jest umożliwienie zapobiegania i wykrywania chorób, a także monitorowanie stanu zdrowia pracowników, oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług, polegających na badaniu sprawności psychoruchowej operatora wózka widłowego, sędziego, kierowcy, strażaka, badania w kierunku możliwości podjęcia pracy związanej z posługiwaniem się bronią.
 
ILPP2/443-1288/11-2/MN Czy otrzymane przez Wnioskodawcę wsparcie na realizację projektów stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-598/11-4/ISN Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać opodatkowana usługa sprzedaży pakietów A: S, G, P?
 
ILPP4/443-598/11-5/ISN Czy prawidłowe jest stosowanie na fakturze następującego nazewnictwa usług sprzedaży pakietów: „Pakiet A S/G/P za okres ...”?
 
IPPP1/443-1270/11-4/JL Omawiane przekazanie książek samo w sobie nie stanowi odrębnej czynności dostawy towarów, w związku z czym nie może również stanowić nieodpłatnej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-1582/11-2/AP Czy wobec zaistniałych zmian Dłużnik i Wnioskodawca nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 32 ustawy na dzień dokonania dostawy i w dniu dokonania korekty w związku z art. 89a? Czy fakt, iż Dłużnik i Wnioskodawca byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 32 ustawy przed datą realizacji dostaw, wyłącza prawo do skorzystania z korekty podatku należnego określonej w art. 89a ustawy?
 
ILPP1/443-1152/11-2/AW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 
ILPP1/443-1154/11-4/AW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem transakcji dostawy nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej.
 
IPPP1/443-1636/11-2/AP Czy firmie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów usług cateringowych?
 
IPPP3/443-1284/11-4/KC W zakresie zastosowania właściwej stawki dla usług rekreacyjno-sportowych w zakresie wstępu na basen, saunę, zajęcia fitness i zajęcia rehabilitacyjne.
 
IPPP3/443-809/11-4/MK Opodatkowanie otrzymanej dotacji oraz wkładu własnego przedsiębiorców, obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu
 
IPPP1/443-1662/11-2/AP Czy w przypadku powyższego projektu, VAT naliczony nie może być odliczony, a zatem jest kosztem kwalifikowanym ww. projektu finansowanego z funduszy unijnych?
 
IPPP3/443-810/11-5/KC opodatkowanie finansowania świadczonej usługi szkolenia realizowanej w ramach projektu
 
IPPP2/443-1243/11-6/IG Jak opodatkować usługi turystyki medycznej, w których: - wartość świadczenia medycznego przekracza 70% całości usługi?- wartość świadczenia medycznego jest mniejsza niż 70% całości usługi?Czy tego typu usługi turystyki medycznej można rozliczać tak jak rozlicza się usługi turystyki tj. systemem marży?Jaką stawkę VAT zastosować do opodatkowania marży?
 
IPPP2/443-53/12-2/JW Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do dokonywanych zakupów i usług w związku z uczestnictwem w Programie?
 
IPPP1/443-1693/11-2/AP Czy transakcja zbycia nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu z VAT z opcją opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i w sytuacji gdy Zbywca oraz nabywca złożą oświadczenie w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, przedmiotowa transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu standardową stawką VAT jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
 
IPTPP1/443-1003/11-5/RG Czy dzierżawa hali na rzecz MGOK podlega opodatkowaniu VAT?
 
ITPP2/443-1140/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego rozbudowy dróg.
 
ITPP2/443-1039/11/KT Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz możliwość dokonania korekty deklaracji VAT-7.
 
IPTPP1/443-1003/11-4/RG Czy dzierżawa hali na rzecz MGOK podlega opodatkowaniu VAT?
 
ITPP2/443-1147/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego opracowania metod doskonalenia nauczycieli.
 
ITPP2/443-1067/11/BJ Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług cateringowych.
 
ITPP2/443-967/11/AF Zakres opodatkowania usługi polegającej na użyciu pojazdu samochodowego do celów prywatnych.
 
ITPP2/443-1014/11/AJ Zakres prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na przekształceniu kotłowni na salę audytoryjną.
 
IPTPP1/443-990/11-2/MW Wnioskodawca nieprawidłowo będzie określać moment powstania obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą wybudowanego przyłącza elektroenergetycznego wraz z dokumentacją projektową w ramach realizowanej inwestycji gminnej, na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy, ponieważ przedmiotowa sprzedaż nie stanowi sprzedaży usługi budowlanej, lecz sprzedaż towaru. Tym samym obowiązek podatkowy z tytułu ww. dostawy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru.
 
ITPP1/443-1004/11/BJ Zakres opodatkowania wynagrodzenia w postaci odsetek pobieranych od należności rozłożonych na raty.
 
PT8/033/2/56/WCX/12/PK-41 Zastosowanie stawki podatku VAT na sprzedaż pierników
 
IBPP2/443-454/11/UH Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego z przynależną komórką lokatorską oraz prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w ramach udziałów w częściach wspólnych budynku w garażu wielostanowiskowym usytuowanym pod budynkiem.
 
ITPP2/443-1294/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego remontu dachu kościoła.

Wskaźniki gospodarcze