Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 marca 2012 r.
 
IBPP2/443-832/11/BW Czy na podstawie paragrafu 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. (Dz. U. 73, poz. 392), sprzedaż obiadów produkowanych w stołówce szkolnej Wnioskodawcy dla innej jednostki budżetowej gminy jest zwolniona z podatku od towarów i usług?
 
IBPP4/443-1124/11/JP możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z realizacją projektu polegającego na zorganizowaniu szkoleń
 
IBPP4/443-1164/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na promocji miejscowości
 
IBPP4/443-1169/11/EJ gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w ramach projektu polegającego na rozbudowie skansenu
 
IBPP4/443-1170/11/AZ Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zatem nie ma możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1207/11/AW Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pod tytułem: „...” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – brak prawa do odliczenia
 
IBPP4/443-1208/09/AW Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu: „...”?
 
IBPP4/443-1131/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na adaptacji i rozbudowie budynku na Wiejski Dom Kultury
 
IBPP4/443-1129/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na Przebudowie – termomodernizacji świetlicy wiejskiej
 
IBPP4/443-1054/11/AZ Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu dot. zaspokojenia potrzeb z zakresu transportu publicznego.
 
IBPP4/443-861/11/JP prawo do odliczenia podatku od wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu utylizacji i budowie kompostowni
 
IBPP4/443-1047/11/EJ brak prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na rewitalizacji zabytkowego kompleksu parkowego
 
IBPP4/443-1097/11/KG Miasto nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z rewitalizacją zdegradowanej przestrzeni zlokalizowanej w centrum miasta.
 
IBPP4/443-918/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacja projektu polegającego na udostępnieniu i digitalizacji zbiorów w Muzeum
 
IBPP1/443-873/11/LG Zwolnienie od podatku VAT szkoleń świadczonych w jednostce objętej systemem oświaty
 
IBPP4/443-952/11/JP prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części przy wykonywaniu inwestycji polegającej na budowie centrum kulturalnego w sytuacji, gdy obiekt po zakończeniu wraz z wyposażeniem zostanie nieodpłatnie użyczony instytucji kultury
 
ITPP1/443-855/11/MS Zakres opodatkowania świadczeń przekazywanych pracownikom oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu posiłków profilaktycznych.
 
ITPP1/443-837/11/AJ Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek rejestracji obrotów za pomocą kasy rejestrującej?
 
ITPP1/443-846/11/BK Jaka obowiązuje stawka podatku dla broszur opatrzonych numerem ISBN?
 
ITPP2/443-920a/11/RS W zakresie opodatkowania transakcji nieodpłatnego przekazania majątku oraz obowiązku dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1024/11/AW Miejsca świadczenia i opodatkowania usług magazynowania.
 
ITPP2/443-998/11/AW Opodatkowanie dostawy działek.
 
ITPP2/443-994/11/AD Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu.
 
ITPP2/443-987/11/MD Prawo do odliczania podatku naliczonego związanego z zakupami dokonanymi na cele działalności oddziału zagranicznego.
 
ITPP1/443-957/11/IK Usługi likwidacji szkód świadczone na rzecz zakładu ubezpieczeń nie stanowią usług ubezpieczenia, i nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku.
 
ITPP1/443-951/11/AJ Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
ITPP1/443-920/11/IK Opodatkowanie czynności sprzątania świadczonych na rzecz zakładu opieki zdrowotnej.
 
ITPP1/443-962a/11/MN Czy Wspólnota prawidłowo wystawia faktury VAT i rachunki dla właścicieli lokali użytkowych i „osoby obcej” (osoby, która nie jest członkiem Wspólnoty) i czy prawidłowo rozlicza VAT?
 
ITPP1/443-962b/11/MN Czy dla właścicieli lokali użytkowych oraz osób trzecich Wspólnota winna dokumentować usługi fakturą VAT i „płacić” VAT „od tzw. pożytków”?
 
ITPP1/443-1064/11/DM Stawka podatku dotycząca opłat za media.
 
ITPP1/443-1030/11/KM Opodatkowanie i rozliczenie czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu.
 
ITPP1/443-897b/11/AP Stawki podatku obowiązujące dla usług związanych z zapewnieniem opieki ratowniczej.
 
IBPP3/443-1255/11/PK określenie kursu przy przeliczaniu kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej
 
IPPP3/443-1563/11-2/KT Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w miesiącu wystawienia tej faktury.
 
IPPP3/443-1545/11-2/SM stałe miejsce prowadzenia działalności
 
ILPP2/443-1251/11-4/AD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zamiany gruntów z osobą fizyczną.
 
ILPP2/443-1251/11-5/AD Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zamiany gruntów z Urzędem Gminy.
 
IPPP3/443-123/12-3/KT Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją festynu w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 
IPPP3/443-1538/11-2/KT Stawka podatku dla dostawy udziału we współwłasności hali garażowej oraz prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego - łącznie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego.
 
IPPP3/443-1502/11-2/SM zwolnienie importu usług świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych
 
IPPP3/443-1509/11-2/KT Opodatkowanie czynności wykonywanych na rzecz pracowników w ramach świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-1511/11-2/KB Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług towarów i usług nabytych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IPPP3/443-1549/11-2/KB Świadczenie usługi użyczenia lokalu użytkowego wraz ze świadczeniami dodatkowymi (dostawa wody, odbiór nieczystości, centralne ogrzewanie) stanowi jedną usługę, do podstawy opodatkowania której należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej tj. 23%.
 
IPPP3/443-1528/11-2/KB Czy na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT będzie Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w dokumencie odprawy celnej z tytułu importu opakowań, zważywszy na fakt, iż Spółka dokonując importu towarów (opakowań) i będąc zobowiązaną do zapłaty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów nie będzie ich właścicielem?
 
IPPP3/443-1493/11-2/KB Opodatkowanie usługi kompleksowej, oddzielne opodatkowanie poszczególnych usług nie stanowiących elementów usługi kompleksowej, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi cateringowej i prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi gastronomicznej oraz usługi zakwaterowania.
 
IPPP3/443-1478/11-2/KB prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych biletów wstępu oraz usług organizacji konferencji i szkoleń
 
ILPP2/443-1349/11-2/AKr Ponieważ urządzenia do otwierania drzwi nie mają żadnych liczników, to jak ustalić podstawę do opodatkowania tej działalności podatkiem VAT?
 
IPPP3/443-1458/11-4/KB Skoro motocykl wypełnia definicję pojazdu samochodowego, to mając na uwadze art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego (nie więcej niż 6.000 zł) zawartego w fakturze dokumentującej jego nabycie (a nie jak wskazano w całości), przy założeniu, że przedmiotowy motocykl wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi i nie wystąpią wyłączenia wynikające z art. 88 ustawy. Natomiast przy nabyciu paliwa do jego napędu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ograniczeniem wynikającym z art. 4 ustawy nowelizującej.
 
ILPP1/443-1308/11-4/KG Jaka będzie podstawa opodatkowania czynności sprzedaży, w ramach zamiany, przez Gminę prawa własność nieruchomości, na której Gmina w ramach roszczeń odszkodowawczych wybudowała stacje redukcyjno-pomiarową?
 
ILPP1/443-1308/11-5/KG Czy dokonanie przez Gminę ulepszenia stacji redukcyjno-pomiarowej snowi świadczenie usług na rzecz Spółki?
 
ILPP1/443-1416/11-4/BD Opodatkowanie wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej oraz korekta podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1408/11-2/KG Czy zasądzone koszty zastępstwa procesowego są kwotą brutto czy netto, tj. czy prawidłowe jest wystawienie przez radcę prawnego w opisanym powyżej stanie faktycznym faktury na kwotę 7.200,00 zł plus 23% podatku VAT, jeżeli tak brzmi umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a zawodowym pełnomocnikiem procesowym (Zleceniobiorcą) i czy też zasądzona kwota 7.200,00 zł jest kwotą brutto i tak też powinna być ujęta na fakturze VAT?
 
ILPP2/443-1312/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących projektu „Poprawa jakości wody (...)” oraz w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem efektów ww. projektu do spółki akcyjnej.
 
IPPP2/443-1381/11-2/RR prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupionymi usługami w ramach pakietu konferencyjnego opodatkowanego jedną stawką 23% VAT mimo, że część wynagrodzenia hotelu dotyczy usług hotelowych i usług gastronomicznych
 
IPPP3/443-1516/11-4/SM uznanie świadczonych usług wykonania instalacji systemu przetwarzania odpadów jako usługi związane z nieruchomością i obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług
 
IBPP3/443-1200/11/AB W przedmiocie opodatkowania cesji odsetek od obligacji oraz w zakresie rozliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 
IBPP1/443-759/11/LSz Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokona zapłaty kwoty wynikającej z wcześniej wystawionej faktury lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, pod warunkiem spełnienia innych przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ustawy o VAT i niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-760/11/LSz Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokona zapłaty kwoty wynikającej z wcześniej wystawionej faktury lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, pod warunkiem spełnienia innych przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ustawy o VAT i niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-761/11/LSz Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokona zapłaty kwoty wynikającej z wcześniej wystawionej faktury lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, pod warunkiem spełnienia innych przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ustawy o VAT i niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-879/11/LSz Dostawa nieruchomości zabudowanej budowlą (drogą powiatową), korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z powiązania art. 43 ust. 1 pkt 10a, art. 2 pkt 14 oraz art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-880/11/LSz Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT czynności przeniesienia z mocy prawa prawa własności nieruchomości (działki zabudowanej drogą powiatową) w zamian za odszkodowanie.
 
ITPP1/443-1118/11/MS Czy ma Pani prawo wystąpić o zwrot kwoty podatku naliczonego od zakupów materiałów służących do budowy środka trwałego, jakim będą obiekty w „formie zaliczki”, by móc dokończyć inwestycję i rozpocząć sprzedaż opodatkowaną – usługi turystyczne?
 
ITPP2/443-1791/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-1014/11-3/MS GZUK oraz GOK, w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT
 
IPTPP1/443-1014/11-2/MS GZUK oraz GOK, w zakresie powierzonej im działalności, powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT
 
IPTPP1/443-959/11-5/MS Jeżeli wkład własny wnoszony przez uczestników szkolenia miałby być opodatkowany stawką 23%, to jak należy wyliczyć kwotę podatku VAT.
 
IPTPP1/443-959/11-4/MS Wnioskodawca winien wystawić fakturę dla uczestników szkoleń potwierdzającą wniesienie wkładu własnego w związku z udziałem w studiach podyplomowych ze stawką 23%.
 
IBPP1/443-896/10/MS Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę od nabywcy miesięczne premie liczone od każdej tony dostarczonego złomu (w wysokości 20 lub 30 zł, zależne od gatunku złomu) są dotacjami, subwencjami, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?
 
IBPP2/443-726/10/UH Przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 
IBPP2/443-782/10/UH Cash pooling
 
IBPP2/443-921/10/UH Stawka podatku VAT dla zakupu przez Gminę samochodów pożarniczych, przekazanych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
IBPP2/443-929/11/UH Opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów.
 
ITPP/443-1044/11/EB Opłaty eksploatacyjne w części związanej z najmem pomieszczeń na cele mieszkaniowe są objęte zwolnieniem od podatku.
 
ITPP2/443-1223/11/AD Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.

Wskaźniki gospodarcze