Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 marca 2012 r.
 
IBPP4/443-1069/11/KG W jakim terminie Wnioskodawca będzie zobowiązany do zainstalowania kasy rejestrującej w razie przekroczenia w 2011r. liczby operacji 50 lub/i liczby odbiorców 19 (które miałoby miejsce juz po przekroczeniu kwoty 20 tys. zł obrotu)?
 
ITPP1/443-1137/11/AJ Koszty przesłania towaru, jako świadczenia pomocnicze dla świadczenia głównego, stanowi element kalkulacyjny ceny towaru i podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla sprzedawanego towaru.
 
ITPP1/443-1180/11/BK Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1271/11/BJ Brak możliwości odzyskania podatku VAT.
 
ITPP2/443-1472/11/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie istnieje związek zakupów dokonanych w ramach realizacji projektu z czynnościami opodatkowanymi.
 
ITPP2/443-699/11/RS 0% stawka podatku do usług związanych z wyładunkiem i załadunkiem morskich lub lądowych środków transportu, wykonywanych na obszarze polskich portów morskich
 
ITPP1/443-749/11/AP Czy Wnioskodawca prawidłowo ustalił stawkę podatku w wysokości 23% VAT, kwalifikując zakres wykonanych prac do infrastruktury zewnętrznej budynku?
 
ITPP1/443-746/11/IK Nieodpłatne zużycie artykułów spożywczych przez pracowników, będących uczestnikami szkoleń, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie służy ono zaspokojeniu celów osobistych pracowników.
 
ITPP1/443-761/11/AP Czy, w związku z powyższym opodatkowany podatkiem od towarów i usług będzie przychód tylko z tytułu dzierżawy, czy też wraz z przekroczeniem przychodu z tytułu dzierżawy pozostały przychód, tj. również uzyskany z działu specjalnego produkcji rolnej? Czy straci Pani status rolnika ryczałtowego i także działalność rolnicza będzie podlegała opodatkowaniu VAT?
 
ITPP1/443-791/11/BJ Roboty budowlane w budynku sklasyfikowanym 1264-sanatorium.
 
ITPP1/443-797/11/KM Opodatkowanie obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz kosztów ubezpieczenia związanych z nieruchomością będącą przedmiotem najmu.
 
ITPP1/443-744/11/DM Czy, od 1 kwietnia 2011 r., świadczenia pieniężne ZAiKSu wypłacane Wnioskodawcy z tytułu repartycji wynagrodzeń autorskich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy w związku z tym Wnioskodawca powinien wystawiać ZAiKS-owi faktury VAT?
 
ITPP1/443-801/11/AJ Wnioskodawca mógłby skorzystać ze zwolnienia wynikającego z zapisów § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z pkt 37 załącznika, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w tym przepisie.
 
ITPP1/443-806/11/BJ Sprzedaż soków.
 
ITPP1/443-745/11/MN Opodatkowanie sprzedaży walut na rzecz kontrahenta.
 
ITPP1/443-739/11/IK Faktura VAT wystawiona przez kontrahenta, który w dacie jej wystawienia nie był podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, może stanowić podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-732/11/KM Opodatkowanie wynajmu miejsc postojowych i powierzchni reklamowych, sprzedaży „mediów” dotyczących poszczególnych lokali i wzajemnych rozliczeń z członkami wspólnoty oraz prawa do odliczenia podatku związanego z nieruchomością wspólną.
 
ITPP1/443-729/11/MS Obowiązek rejestrowania wpłat za pomocą kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-725/11/AT Czy przekazanie pracownikom do zużycia na terenie zakładu pracy napojów podlega VAT?
 
ITPP1/443-719/11/AT Czy usługi świadczone przez Spółkę na rzecz zakładu ubezpieczeń korzystają ze zwolnienia od VAT?
 
ITPP2/443-845/11/MD Opodatkowania dostaw okien, drzwi, rolet zewnętrznych oraz parapetów wraz z ich montażem, realizowanych na terenie Niemiec na rzecz kontrahenta niemieckiego.
 
ITPP2/443-797/11/AD Dotyczy zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości dokonanej w toku egzekucji sądowej.
 
ITPP1/443-948/11/AJ Zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP1/443-1021/11/AJ Przechowywanie faktur.
 
ITPP1/443-1020/11/IK Określenie stawki podatku dla czynności montażu systemów bezpieczeństwa.
 
ITPP2/443-973/11/AP Miejsce świadczenia przy sprzedaży usług licencji dla podatnika z Litwy określać należy na zasadach ogólnych (art. 28b).
 
ITPP1/443-1105/11/TS Zakres opodatkowania czynności przekazania w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP1/443-927/11/DM Opodatkowanie i rozliczenie usług świadczonych na rzecz cedenta.
 
ITPP2/443-925/11/EB Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych z tymi usługami.
 
ITPP2/443-884/11/EB Zbycie lokali, będących przedmiotem najmu korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 
ITPP1/443-638/11/BK Czy przy sprzedaży audycji telewizyjnych właściwą stawką jest stawka podatku w wysokości 8% czy 23%?
 
ITPP2/443-1176a/11/AK Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych.
 
ITPP2/443-1176b/11/AK Zwolnienie od podatku usług edukacyjnych świadczonych przez jednostkę objętą systemem oświaty.
 
ITPP2/443-1062/11/AW Odliczenie kwoty podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę i wyposażenie hali sportowej, przynależnych do niej pomieszczeń oraz wydatków związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem tego obiektu.
 
IBPP4/443-1787/11/UH Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT dotyczącego zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu Osi 4 Leader w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW 2007-2013.
 
IBPP2/443-1208/11/ICz Opodatkowanie czynności zamiany nieruchomości
 
ILPP1/443-1355/09/12-S/AI Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1137/11-5/AW Zwolnienie od podatku usług świadczonych na rzecz członków Spółdzielni w związku z eksploatacją lokali mieszkalnych oraz opodatkowania podatkiem usług świadczonych na rzecz najemców lokali użytkowych.
 
ILPP1/443-1137/11-6/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-611/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego finansowanych w mniej niż 70% ze środków publicznych.
 
ILPP4/443-615/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług montażu drzwi.
 
ILPP2/443-1492/11-2/TW Czy istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług VAT naliczonego na fakturach VAT wystawionych w związku z realizacją inwestycji pn.: „Wymiana stolarki okiennej, osuszenie i odwodnienie kościoła ...”?
 
ILPP1/443-1188/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek gruntowych.
 
ILPP1/443-1185/11-4/MK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek gruntowych.
 
ILPP1/443-1185/11-5/MK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek gruntowych.
 
ILPP4/443-616/11-3/TK Czy wnioskodawca może odzyskać naliczony podatek VAT?
 
IPPP3/443-1300/11-2/KB Czy transakcja zbycia przez Zbywcę nieruchomości gruntowej lub jej części wraz z posadowionymi na niej Obiektami będzie opodatkowana podatkiem VAT? Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu opisanej transakcji? Czy jeżeli transakcja będzie miała miejsce po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia Obiektów, a strony na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT zrezygnują ze zwolnienia przewidzianego art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu opisanej transakcji?
 
ILPP4/443-609/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych wykonywanych na rzecz pracowników sektora publicznego, finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych.
 
ILPP2/443-1291/11-4/TW Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 
IPPP1-443-909/11-4/MP Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na odpłatnym przechowywaniu koni w pomieszczeniach stajni dydaktycznej wraz z zapewnieniem kompleksowej obsługi stajennej podlegają opodatkowaniu preferencyjną – 8% stawką podatku VAT na mocy art. 41 ust. 2 w związku z poz. 135 załącznika nr 3 do ustawy.
 
ILPP2/443-1380/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
IPPP3/443-1403/11-2/KB Opodatkowania usług zarządzania płynnością finansową
 
IPPP3/443-1134/11-2/KC W zakresie nieopodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 
IPPP1/443-1301/11-2/AP Otrzymane przez Spółkę dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich oraz w formie dotacji celowej z budżetu krajowego, na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiące jedynie zwrot faktycznie poniesionych kosztów, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.
 
IPPP3/443-1058/11-4/MK stałe miejsce prowadzenia działalności
 
ILPP2/443-1270/11-2/AKr Czy przez dzień wydania, o którym mowa w art. 19 ust. 10 ustawy o podatku VAT, w przypadku lokali mieszkalnych należy rozumieć dzień podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości?
 
ILPP1/443-1164/11-2/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 
IPPP3/443-1249/11-2/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług cateringowych
 
IPPP1/443-1779/11-2/AP Czy odsetki karne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1287/11-4/MR Czy w powyższej sytuacji powstała Spółka ma prawo do zwrotu podatku VAT z tytułu zakupu nieruchomości?
 
IPPP2/443-1045/11-3/JW Czy przychody z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z opisanej wyżej umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów usług?
 
IPPP3/443-1390/11-2/LK Prawa do odliczenia z tytułu nabycia towarów będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania
 
ILPP4/443-630/11-3/TK Podatek od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją operacji polegającej na remoncie elewacji kościoła filialnego, zrealizowanej ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działanie „Małe Projekty”.
 
ILPP2/443-1521/11-2/MN 1. Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Zbywcę i dokumentujących odpłatne zbycie na rzecz Spółki składników majątkowych związanych z Działalnością Serwisową?
2. Czy w wyniku planowanej restrukturyzacji w odniesieniu do nabytych przez Spółkę składników majątkowych związanych z Działalnością Serwisową na Spółce będzie ciążył obowiązek korekty podatku stosownie do art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-1200/11-2/BD Prawo do odliczenia z faktury dokumentującej przeniesienie prawa autorskich do utworu (książki).
 
ILPP1/443-1232/11-2/BD Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem lokali użytkowych.
 
IPPP2/443-1183/11-2/IG 1) Czy wykonanie ustalonego w umowie obrotu stanowi dla spółki sprzedaż usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT a wypłacona spółce premia ma charakter wynagrodzenia za świadczone usługi?2) Czy premie, które spółka otrzymuje za zrealizowanie obrotu, stanowią kwoty należne z tytułu sprzedaży w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?3) Czy otrzymane premie spółka powinna udokumentować notą księgową czy też fakturą VAT?
 
IPPP2/443-1179/11-2/JW Czy w przypadku realizacji projektów w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Program Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla małych projektów w ramach działania Osi 3 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich, Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją małego projektu?
 
IPPP3/443-1488/11-2/LK określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
 
IPPP3/443-1374/11-2/JF Usługa certyfikacji (egzaminowania) spawaczy nie stanowi usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy i jest opodatkowana stawką 23%.
 
IPPP3/443-1291/11-2/MPe W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach usług promocyjno – reklamowych
 
IPPP3/443-951/11-2/KC W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu
 
IPPP1/443-1431/11-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z tytułu opłat za nadawanie utworów autorskich
 
IPPP3/443-8/12-2/RD Czy Fundacja jest uprawniona do odzyskania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłaconych w ramach realizacji projektu finansowanego w 75% ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich-Program 2010), w 10% ze środków budżetu państwa, w pozostałych 15% ze środków własnych skoro nie wykonuje czynności opodatkowanych i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT?
 
IPPP1/443-101/12-2/PR możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu
 
IPPP2/443-181/11-2/JW Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wnoszona przez użytkowników wieczystych, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego w drodze aktu notarialnego od pierwotnego lub kolejnego użytkownika po dniu 1 maja 2004r., a w sytuacji gdy oddanie tegoż gruntu w użytkowanie wieczyste przez Gminę nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1329/11-4/JK opodatkowanie wniesienia aportem przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego
 
IPPP3/443-1442/11-4/MPe W zakresie rozliczania podatku VAT przez nabywców towarów
 
IPPP3/443-52/12-2/RD Czy Stowarzyszenie, które nie jest podatnikiem VAT czynnym, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji celów statutowych ?
 
IPPP3/443-1313/11-2/JK Prawo do odliczenia podatku związanego z nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na budowę, których nie można przypisać tylko i wyłącznie do czynności opodatkowanych bądź zwolnionych
 
IPPP2/443-1299/11-2/JW Czy w świetle ustawy planowane przez Wnioskodawcę umowy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy w świetle ustawy te czynności będą traktowane jako działalność gospodarcza i czy w związku z tym należy ją koniecznie zarejestrować? Czy w świetle ustawy będą miały tutaj zastosowanie przepisy podmiotowego przejścia na podatek VAT po przekroczeniu pułapu 150 000 zł?
 
IPPP1/443-1456/11-2/ISZ Konieczność wystawienia faktur korygujących, do faktur dokumentujących transakcje, które będą dotyczyły także dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych po dniu przekształcenia (przykładowo: faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki lub wykonanie usług, dla których obowiązek podatkowy powstał na zasadach szczególnych)
 
ILPP2/443-1576/11-3/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
 
ILPP2/443-1576/11-4/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
 
ILPP2/443-1576/11-5/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1576/11-6/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-610/11-4/BA Czy opisane wyżej usługi świadczone w prowadzonym przez Zainteresowanego domu opieki w świetle zapisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zwolnione są od podatku?
 
ILPP2/443-1317/11-5/MN 1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT?
2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 
ILPP1/443-1205/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy mediów do lokalu mieszkalnego.
 
ILPP4/443-632/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP2/443-1317/11-6/MN 1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości?
2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-1317/11-7/MN 1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT?
2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 
ILPP2/443-1317/11-8/MN 1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości?
2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-58/11/BM „Czy pobierane opłaty roczne za użytkowanie wieczyste pobierane po 1 stycznia 2011r. a dotyczące ustanowienia prawa wieczystego użytkowania w okresie od 1 maja 2004r. do 31 grudnia 2010 winny być opodatkowane w stawce 22% czy w stawce 23%?”
 
IBPP1/443-83/11/ES „Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu, jeśli zostało ono ustanowione przed dniem 1 stycznia 2011r.?”
 
ILPP2/443-1392/11-5/TW Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z rozliczeniem inwestycji w ramach projektu RPO.
 
IBPP1/443-596/11/ES opodatkowanie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń budynku internatu
 
IBPP1/443-670/11/ES opodatkowanie transakcji zamiany nieruchomości
 
ILPP2/443-1402/11-2/AK Czy Wnioskodawca pobieraną opłatę za parkowanie pojazdów na dogach publicznych powinien opodatkować podatkiem VAT i potwierdzić zaistniały fakt fakturą VAT?
 
IBPP1/443-968/11/ES stawki podatku dla dostawy tzw. mediów do wynajmowanych lokali
 
ILPP2/443-1402/11-3/AK Czy Wnioskodawca pobieraną opłatę za parkowanie pojazdów w miejscach niestanowiących pasa drogowego powinien opodatkować podatkiem VAT i potwierdzić zaistniały fakt fakturą VAT?
 
IBPP1/443-990/11/ES jaką stawkę należy zastosować przy refakturowaniu opłat za wodę i ścieki na najemców w związku ze świadczeniem usług najmu
 
ILPP4/443-622/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie wliczania do proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy, czynności niepodlegających opodatkowaniu na terytorium kraju.
 
ILPP2/443-1402/11-4/AK Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z przygotowaniem oraz obsługą parkingów (poza drógami publicznymi)?
 
IBPP1/443-1026/11/ES skutki podatkowe przekazania próbek
 
ILPP4/443-682/11-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku naliczonego.
 
IBPP1/443-1177/11/LSz Sposób dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych za osiągnięcie określonego poziomu obrotu w danym okresie rozliczeniowym oraz prawa do odliczenia podatku VAT.
 
ILPP1/443-1295/11-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.
 
ILPP1/443-1226/11-2/MS Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości dłużnika w drodze licytacji.
 
IBPP1/443-1203/11/ES opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 
ILPP1/443-1283/11-4/AW Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi wstępu na basen na podstawie biletu wstępu – PKWiU 93.11.10.0, dla usługi wstępu do sauny – PKWiU 96.04.10.0, oraz w zakresie stawki podatku dla usług udostępnienia kompleksu rekreacyjnego, gdzie w ramach jednego biletu wstępu można będzie skorzystać m. in. z basenu, sauny, jacuzzi, kąpieli powietrzno-perełkowych, tzw. słonecznej plaży oraz innych atrakcji – PKWiU 93.29.11.0 – na podstawie biletu pakietowego.
 
IBPP1/443-1223/11/LSz Komornik dokonując sprzedaży nieruchomości w imieniu dłużnika winien wystawić fakturę VAT zawierającą m.in. w miejscu określonym dla sprzedawcy - nazwę i adres dłużnika, pod warunkiem, że dłużnik jest podatnikiem podatku VAT i na nim spoczywał obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości.
 
IBPP1/443-1271/11/LSz Nieodpłatne świadczenie na rzecz Gminy polegające na nieodpłatnym przekazaniu inwestycji drogowej jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
ILPP1/443-1329/11-2/BD Uznanie jednostek organizacyjnych gminy jako odrębnych podatników VAT.
 
IBPP1/443-1325/11/AW Czy dostawa opisanej nieruchomości jest opodatkowana i jaką stawką
 
ILPP1/443-1329/11-3/BD Uznanie jednostek organizacyjnych gminy jako odrębnych podatników VAT.
 
IBPP1/443-1663/11/LSz Nieodpłatne świadczenie na rzecz Gminy polegające na nieodpłatnym przekazaniu inwestycji drogowej jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-844/11/IK zwrot podatku
 
IBPP3/443-870/11/IK Czy czynność będzie podlegała podatkowi od towarów i usług po stronie firmy przekazującej aport czyli osoby fizycznej prowadzącej działalność?
 
IBPP2/443-978/10/UH Czy od sprzedaży kilku działek budowlanych, wydzielonych z jednej otrzymanej w drodze darowizny od rodziców, należny jest podatek od towarów i usług w sytuacji gdy działki te stanowią majątek osobisty i nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej?
 
IBPP3/443-921/11/AM „Czy Wnioskodawca ma prawo refakturować zużycie wody i odprowadzania ścieków stosując preferencyjną 8% stawkę VAT wobec swoich Najemców, stosując rozliczanie proporcjonalne (pośrednie) jak i na podstawie odczytu liczników?”
 
IBPP3/443-980/11/KO w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego
 
IBPP3/443-1156/11/AB odliczenie podatku VAT od nakładów inwestycyjnych zrealizowanych przez jednostkę budżetową
 
IBPP4/443-1722/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1727/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją małego projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013
 
IBPP2/443-979/10/UH Czy od sprzedaży kilku działek budowlanych, wydzielonych z jednej otrzymanej w drodze darowizny od rodziców, należny jest podatek od towarów i usług w sytuacji gdy działki te stanowią majątek osobisty i nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej?
 
IBPP2/443-984/10/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu.
 
IBPP2/443-985/10/UH Czy podatnik może obniżyć podatek należny o podatek naliczony od towarów i usług według ustalonej na początku roku proporcji w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT w przypadku braku możliwości wyodrębnienia całości podatku naliczonego w wydzierżawionym od Gminy odpłatnie obiekcie - hali sportowej?
 
IBPP1/443-951/11/LSz Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wpłaty należności licencyjnych dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 
IBPP1/443-952/11/LSz Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wpłaty należności licencyjnych dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 
ITPP2/443-1257a/11/RS W zakresie uznania dostawy za eksport.
 
ITPP1/443-1166/11/BK Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z budową drogi, zgodnie z dyspozycją art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1224/11/BK Czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu?
 
IPTPP4/443-87/11-5/BM Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej.
 
ITPP2/443-1257b/411/RS Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na opracowaniu projektu opakowań oraz zmian w istniejących projektach kartoników do proszków.
 
IPTPP4/443-105/11-2/ALN Czy Nabywca przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 i kolejnych ustawy Kodeks cywilny jest następcą prawnym zbywającego przedsiębiorstwo w zakresie podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1226/11/BK Czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu?
 
IPTPP2/443-153/12-2/KW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP1/443-1048/11/ES Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę za wykonane usługi intensyfikacji sprzedaży od producentów materiałów budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rozliczane na podstawie faktury VAT, czy też jako forma premii pieniężnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1049/11/ES Czy faktury wystawione przez firmy handlowe, na podstawie umów o współpracy z Wnioskodawcą, określające wynagrodzenie za usługi marketingowe związane z intensyfikacją zakupów u producentów materiałów budowlanych, zawierające podatek od towarów i usług doliczony do kosztów wynagrodzenia w wysokości 23%, stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę
 
IPTPP2/443-772/11-4/AW Dostawa elementów masy spadkowej nie będzie objęta podatkiem VAT, bowiem dokonana okazjonalnie dostawa tychże elementów masy spadkowej nabytych w drodze spadku nie spełnia w przedmiotowej sprawie przesłanek do uznania jej za czynność podlegającą opodatkowaniu.
 
IBPP2/443-364/11/WN Stawka podatku VAT dla robót budowlanych w „Zespole Budynków Mieszkalnego i Biurowo - Usługowego z Dwukondygnacyjnym Garażem Podziemnym" wykonywanych kompleksowo.
 
IPTPP2/443-774/11-4/JN Powstanie obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem Centrum, w tym również wchodzących w ich skład gruntów, budynków i budowli.
 
ITPP1/443-1225/11/BK Czy jest możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu?
 
IPTPP2/443-813/11-4/AW Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-882/11-2/JN Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-963/11-4/IG Czy usługi edukacyjne przedstawione w opisie sanu faktycznego podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej tj. 23% podatku od towarów i usług?
 
IBPP3/443-608/11/IK Dokumentowanie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty uprawniającego do zastosowania stawki 0%.
 
IBPP3/443-657/11/AM Czy opisana sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy można tu skorzystać ze zwolnienia z uwagi na fakt, że jest to sprzedaż majątku osobistego z działalnością nie związanego?
 
IPTPP2/443-771/11-7/IR Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług wykonania kserokopii monochromatycznej materiałów archiwalnych i niearchiwalnych, wydruku skanu obiektów ikonograficznych materiałów archiwalnych i niearchiwalnych, wydruku skanu monochromatycznego materiałów tekstowych, materiałów archiwalnych i niearchiwalnych oraz wykonania skanu obiektów ikonograficznych i tekstowych w postaci elektronicznej materiałów archiwalnych i niearchiwalnych.
 
IBPP3/443-863/11/IK Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 
IBPP3/443-869/11/DG Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT przy fakturowaniu wykonanej usługi wraz z komponentami na rzecz kontrahenta z Chin lub na rzecz zakładu kontrahenta chińskiego w Niemczech?
 
IPTPP2/443-771/11-5/IR Usługa przewodnicka korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
 
IBPP3/443-886/11/DG Miejsca opodatkowania dostaw towarów bezpośrednio realizowanych przez Wnioskodawcę z magazynu z Niemiec do odbiorców w Polsce.
 
IBPP3/443-892/11/KO W zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez podmiot wnoszący aportem przedsiębiorstwo do spółki.

Wskaźniki gospodarcze