Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 marca 2012 r.
 
IBPP4/443-1233/11/AW w przedstawionej sytuacji brak jest związku faktu nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną
 
IBPP4/443-1234/11/AW w przedstawionej sytuacji brak jest związku faktu nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną
 
IBPP4/443-1260/11/AW Parafii nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
IBPP4/443-949/11/AZ Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ustawy o VAT nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Wnioskodawcę, polegających na leczeniu, zakwaterowaniu i opiece nad pacjentami kierowanymi do szpitala przez sąd lub prokuraturę
 
IBPP4/443-1337/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nauczonego, który wynikał będzie z faktur dokumentujących wydatki w związku z realizacją projektu polegającego na rozwoju aktywności młodzieży i wydaniu książki kultywującej lokalne tradycje i obrzędy
 
IBPP4/443-1272/11/KG Diecezja nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z renowacją i rekonstrukcją zabytkowej i historycznej zabudowy Zespołu Klasztorno-Pałacowego
 
IBPP4/443-1180/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu polegającego na rozwoju aktywności młodzieży i wydaniu książki kultywującej lokalne tradycje i obrzędy
 
IBPP3/443-665/11/KO w zakresie korekty podatku naliczonego od towarów nabytych w drodze aportu
 
IBPP3/443-633/11/AB Przedmiotem dostawy będą poszczególne składniki majątku. Nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania wynikające z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 
IBPP2/443-649/11/ASz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu gruntu.
 
IBPP4/443-1011/11/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją polegającego na szkoleniu pracowników
 
ITPP2/443-710/11/AJ Korekta podatku.
 
ITPP2/443-655/11/AF Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych.
 
ITPP1/443-1246/11/DM Zastosowanie stawki podatku dla świadczonych usług w zakresie produkcji materiałów do informacyjnych i produkcji audycji bądź jej cyklu.
 
ITPP1/443-1203a/11/MS Czy mając na uwadze art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, można zastosować 8% stawkę VAT w związku z wykonaniem instalacji hydraulicznej – do całości usługi (t.j. wliczając w to również użyte w tym celu materiały typu brodzik prysznicowy, baterię wannę)?
 
ITPP1/443-1188/11/IK Czy usługi stołówkowe, polegające na gotowaniu i wydawaniu posiłków uczniom i pracownikom Szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1116/11/RS Sprzedaż lokalu użytkowego nie podlega opodatkowaniu.
 
ITPP1/443-1081/11/MN Zakres opodatkowania obciążania najemców i innych niż najemcy podmiotów kosztami dostarczania mediów.
 
ITPP2/443-1192a/11/AK Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT otrzymywanych od agencji wykonującej kompleksową usługę marketingową.
 
ITPP2/443-1192b/11/AK Opodatkowanie czynności przekazania nabytych przez agencję nagród, których koszt wkalkulowany jest w cenę kompleksowej usługi marketingowej, świadczonej na rzecz Spółki.
 
ITPP1/443-1037/11/AT Odliczenie podatku naliczonego według proporcji, wynikającej z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1168/11/MD Opodatkowanie czynności ustanowienia odrębnej własności lokali oraz stawki podatku obowiązującej dla zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, związanego z tymi lokalami.
 
ITPP1/443-1029/11/AT Ustalenie podstawy opodatkowania dla czynności sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego (budowa chodników, przebudowa dojazdów, miejsc postojowych, zatok autobusowych oraz uregulowanie własności pasa drogowego).
 
ITPP1/443-1128/11/MS Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowych.
 
ITPP1/443-1245/11/IK Czy Gmina w związku z realizacją inwestycji może w całości odliczyć podatek naliczony?
 
IBPP4/443-1687/11/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT badań psychologicznych kierowców wykonywanych na podstawie art. 39k ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.
 
IBPP1/443-1634/11/AW Usługi szkolenia, dla których Wnioskodawca nie podał krajowych przepisów, z jakich wynikałyby formy i zasady przewidziane dla ich prowadzenia, nie mogą korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT
 
IBPP2/443-1228/11/ABu Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od rat leasingowych dotyczących samochodu ciężarowego oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do jego napędu
 
IBPP2/443-1235/11/ABu Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu zawartej przed dniem 1 stycznia 2011r.
 
IPTPP4/443-73/11-4/OS Mając na uwadze przepis art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że przedmiotem działalności gospodarczej będzie sprzedaż samochodów osobowych, które stanowią towar opodatkowany podatkiem akcyzowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym i w związku z tym, Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
 
IPTPP4/443-98/11-2/OS Nieodpłatne świadczenie usługi związanej z ustanowieniem służebności drogi koniecznej w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu
 
IPTPP4/443-107/11-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 
IPTPP4/443-108/11-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 
IPTPP3/443-117/11-2/BJ Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, w szczególności wskazaną klasyfikację stosowaną przez Spółkę do towaru będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu 20.15.31.0 PKWiU (mocznik), jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika nr 3 do ustawy – podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod ww. symbolem PKWiU wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podlega jedynie cyjanamid wapnia.
 
IPTPP2/443-755/11-8/AW Możliwość zwolnienia z podatku VAT planowanej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu jak i budynków na nim posadowionych.
 
IPTPP2/443-820/11-2/IR Należy stwierdzić, że czynności podejmowane w ramach ZFŚS na rzecz osób uprawnionych finansowane w 50% przez pracownika i do 50% przez Wnioskodawcę jako pracodawcę (administratora ZFŚS), nie mieszczą się w pojęciu odpłatnego świadczenia usług, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-824/11-4/AW Zainteresowany celem podniesienia konkurencyjności swoich usług może udzielać rabatów klientom.
 
IPPP3/443-1180/11-2/KC Uznanie dotacji jako obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPPP3/443-1160/11-7/KC w zakresie prawa do odliczenia w związku z wydatkami na realizowany projekt
 
IPTPP1/443-1032/11-2/IG Czy przy sprzedaży (dostawie) tego lokalu Wnioskodawca powinien naliczyć podatek od towarów i usług, czy powinno się odstąpić od naliczania podatku należnego i skorzystać ze zwolnienia podatkowego z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-1516/11-4/PR zastosowanie zwolnienia dla usług ubezpieczeniowych oraz finansowych świadczonych przez subagenta
 
IPTPP2/443-816/11-5/IR Wnioskodawca nie będzie miał prawa od obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-767/11-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania w postaci odliczenia i zwrotu ani obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektów dotyczących termomodernizacji przedmiotowych budynków, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tych projektów nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-761/11-4/IR W sytuacji, gdy dany zakup jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno do działalności opodatkowanej VAT, jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT i nie jest wykorzystywany do działalności zwolnionej od opodatkowania VAT, a ponadto nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, Wnioskodawcy przysługiwało i przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów w ramach realizacji projektu
 
IPPP2/443-656/10-4/JW Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami finansowanymi ze środków uzyskanych z tytułu udzielonych dotacji?
 
IPTPP3/443-113/11-4/BJ o ile jak wskazał Zainteresowany przedmiotowy produkt jest wyrobem medycznym, o którym mowa w ustawie o wyrobach medycznych, Wnioskodawca może zastosować preferencyjną 8% stawkę podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a ustawy oraz zgodnie z poz. 105 Załącznika nr 3 do ustawy.
 
IPTPP4/443-106/11-2/ALN 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Działu Handlowego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wniesienie aportem do Spółki Zależnej (będącej spółką kapitałową) w zamian za jej udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i Spółka, jako podmiot wnoszący aport, nie będzie zobowiązana do wykazania VAT należnego w związku z transakcją aportu oraz nie będzie zobowiązana do dokonania korekty rocznej podatku VAT naliczonego?
3) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym sprzedaż do Spółki Zależnej (będącej spółką kapitałową) zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i Spółka, jako podmiot sprzedający tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie będzie zobowiązana do wykazania VAT należnego w związku z tą transakcją oraz nie będzie zobowiązana do dokonania korekty rocznej podatku VAT naliczonego?
 
IPPP3/443-1361/11-5/KC W zakresie braku prawa do odliczenia z faktur otrzymanych w związku z nabyciem usług
 
IPTPP4/443-86/11-4/ALN Czy zakup motocykla, który będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej do sprzedaży opodatkowanej da prawo do:
 • dokonania odliczenia całego naliczonego na fakturze zakupu podatku VAT?
 • dokonania odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do motocykla?
 •  
  IPPP3/443-1321/11-4/KC w zakresie zastosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych
   
  IPPP3/443-1418/11-2/KC W zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu statku morskiego osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej
   
  IPTPP4/443-80/11-4/JM Gmina, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, który nie istnieje w przedmiotowej sprawie.
   
  IPPP3/443-1172/11-4/KC budowa placów zabaw realizowana przez Wnioskodawcę, w ramach programu rządowego, nie może podlegać opodatkowaniu stawka w wysokości 8%, lecz zastosowanie znajdzie stawka podstawowa, tj. 23% podatku.
   
  IPPP3/443-1449/11-2/KC W zakresie uznania sprzedawanych Pakietów za świadczenie złożone, miejsca świadczenia oraz właściwej stawki
   
  IPPP3/443-1421/11-3/KC W zakresie rozpoznania importu usług najmu maszyn budowlanych oraz oddelegowania personelu
   
  IPTPP4/443-68/11-6/JM Zainteresowana ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29 ust. 5 ustawy, pod warunkiem, że strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy.
   
  IPPP2/443-1229/11-2/JW Czy prawidłowe jest wyznaczenie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia nieruchomości do spółki prawa handlowego jako wartości netto nieruchomości obliczonej poprzez pomniejszenie wartości rynkowej przedmiotu wkładu o należny podatek VAT?
   
  IPPP2/443-846/11-5/JW Czy wobec przedstawionego stanu zdarzenia przyszłego pobrane opłaty rejestracyjne na pokrycie kosztów rodzą obowiązek rejestracyjny w zakresie podatku od towarów i usług VAT oraz obowiązek zapłaty podatku należnego 23 % od otrzymanych opłat?
   
  IPPP1/443-1361/11-3/BS opodatkowanie czynności wykonywanych przez Spółkę w ramach umowy cash-poolingu
   
  IPPP3/443-1496/11-2/JK Spółka w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będzie miała prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poprzez zwrot podatku z Urzędu Skarbowego lub poprzez odliczenie podatku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
   
  IPTPP1/443-1017/11-4/AK Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę polegająca na wykonaniu przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego a jaką do budowy głównej sieci wodociągowej
   
  IPTPP1/443-986/11-4/IG Czy otrzymane przez Spółkę odszkodowanie w formie pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które należy udokumentować fakturą VAT?
   
  IPTPP1/443-955/11-6/MW Czy słuszne jest stanowisko Spółki uznające, że otrzymane odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa, traktowane na równi ze sprzedażą/ dostawą (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit a i b ustawy o VAT, jest zwolnione z podatku od towarów i usług i Spółka dokonując dostawy przedmiotowej nieruchomości może wystawić fakturę VAT ZW?
   
  IPTPP1/443-954/11-6/MW Czy od odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość pod budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w ramach realizacji drogi krajowej, Spółka będzie zobowiązana zapłacić podatek VAT, jeżeli nieruchomość nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej i jej własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi krajowej poprzez rozporządzenie przez ustawę za Spółkę tą nieruchomością?
   
  IBPP1/443-1024/11/AZb Nabywane odpłatnie przez Wnioskodawcę w celu ich demontażu (kasacji) samochody osobowe i ciężarowe zawierające metale oraz ich stopy, należy uznać za złom, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.
   
  IBPP1/443-1025/11/AZb Odzyskiwane w związku z demontażem pojazdów części samochodowe, elementy karoserii, akcesoria samochodowe, czy też elementy metalowe pochodzących z odpadów metalowych, mogące być ponownie użytkowane – nie znajduje zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.
   
  ITPP2/443-1123/11/AD Opodatkowanie transakcji wniesienia aportem Działu Nieruchomości Inwestycyjne i obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
   
  IBPP1/443-1131/10/MS Czy wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie za przekazanie działki pod budowę drogi publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
   
  ITPP2/443-1703/11/PS Wyłączenia z opodatkowania nieodpłatnego przekazania budynków oraz środków trwałych.
   
  IBPP3/443-1186/11/AM „Czy mimo wyłączenia z transakcji udziałów w nieruchomości, przedmiotem wkładu do Spółki lub darowizny będzie przedsiębiorstwo, a w konsekwencji transakcja nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?”
   
  IPTPP4/443-103/11-2/OS Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować od 1 stycznia 2011 r. stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia usługi najmu – zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy. Natomiast w przypadku najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, znajdzie zastosowanie zwolnienie o którym w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
   
  IBPP1/443-1137/10/BM W zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę w 2010r. usług agroturystyki polegających na zakwaterowaniu wraz z wyżywieniem i organizowaniem zajęć rekreacyjnych oraz w zakresie ewidencjonowania zaliczek.
   
  IBPP1/443-1141/10/AZb Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych dokonywanej przez komornika.

  Wskaźniki gospodarcze