Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 marca 2012 r.
 
ILPP4/4441-19/11-3/IM Czy prawidłowym jest twierdzenie, że działalność socjalna wykonywana przez administratorów ZFŚS - tj. nabywanie towarów i usług, jak również ich udostępnianie uprawnionym osobom (częściowo odpłatnie bądź nieodpłatnie) - nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-800a/11/TS Opodatkowanie usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz usług związanych z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.
 
ITPP1/443-800b/11/TS Opodatkowanie szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników, dotyczących poszerzania znajomości przepisów ruchu drogowego, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, techniki jazdy oraz ratownictwa medycznego.
 
ITPP1/443-845/11/AP Zakres ustalenia podstawy opodatkowania przy dostawie towaru, w przypadku gdy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zostanie zawarta, w imieniu i na rachunek kupującego, umowa o świadczenie usług pocztowych z pocztą Polską w celu dostarczenia towaru.
 
ITPP1/443-838/11/BJ Czy stosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług, określonej w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przy wykonywaniu prac remontowych oraz budowlanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w lokalach mieszkalnych o pow. poniżej 150 m2 oraz w budynkach jednorodzinnych o pow. poniżej 300 m2 jest zasadne?
 
ITPP2/443-836/11/EK O ile dokonywany montaż stolarki nie stanowi prostych czynności (...) to miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie towary są instalowane lub montowane.
 
ITPP2/443-649/11/MD Zwolnienie od podatku usług świadczonych w ramach obozu szkoleniowo-wypoczynkowego.
 
ITPP2/443-991/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego wdrażania lokalnych strategii rozwoju.
 
ITPP2/443-1074/11/RS Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług marketingowych.
 
ITPP2/443-1177/11/AP Obowiązek korekty w związku z aportem przedsiębiorstwa.
 
ITPP1/443-997/11/MS Czy przy dostawie przedmiotowej działki prawidłowo zastosowano „art. 43. par. 1 ust. 9” ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-993/11/TS Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla kwoty otrzymanej z tytułu umowy najmu.
 
ITPP2/443-993/11/EB Dotacja otrzymana w związku z realizacją przedmiotowych szkoleń, nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1256/11/DM Fakturowanie otrzymanej kwoty pieniężnej z tytułu wadium i późniejszej dopłaty do zakupu nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową.
 
ITPP2/443-1414/11/EK Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu lub odzyskania tego podatku?
 
ITPP1/443-1375/11/IK Prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu podatku.
 
ITPP2/443-1105/11/EK Czy Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia na usługi finansowe (dodatkowe wynagrodzenie za zakup, otrzymane bonifikaty), zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP3/443-198a/11/JK Z uwagi na fakt, że Spółka zamierza dokonać korekty podatku należnego w dniu wysłania faktury korygującej, bez uprzedniego uzyskania potwierdzenia jej odbioru, stanowisko Spółki należało uznać za nieprawidłowe.
 
ITPP3/443-198b/11/JK Odnosząc się do kwestii prawidłowości przedstawionego we wniosku sposobu otrzymywania (przesyłania) faktur stwierdzić należy, że Spółka będzie posiadała prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie tak otrzymanych dokumentów. Wnioskodawca wskazuje, iż w obrocie fakturami w formie elektronicznej kontrahent, jak i Spółka wypełnią wymogi odnoszące się do takiego przesyłu faktur. Zatem, w tym zakresie, stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe, o ile nabyte towary i usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi i nie będą zachodziły wyłączenia określone w art. 88 ust. 3a ustawy.
 
ITPP1/443-968/11/AT Czy usługi obsługi technicznej ubezpieczenia świadczone przez SKOK, na podstawie zawartej z towarzystwem ubezpieczeń umowy zlecenia, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jako usługi pośrednictwa finansowego?
 
ITPP1/443-1059a/11/AT Czy prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia od podatku VAT od całości przychodu z tytułu udzielenia pożyczki pod zastaw rzeczy?
 
ITPP2/443-1084a/11/MD Sposób dokonania korekty podatku naliczonego odliczanego w trakcie budowy budynku, w związku z przeznaczeniem jego części (lokali) do wykonywania czynności zwolnionych oraz sposobu rozliczenia podatku naliczonego w przypadku przeznaczenia na sprzedaż lokali mieszkalnych.
 
ITPP2/443-1084b/11/MD Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
 
ITPP2/443-1094/11/AK Skoro miejscem przeznaczenia towaru wymienionym w dokumencie przewozowym (konosamencie) będzie G., to pierwszym miejscem przeznaczenia importowanego towaru będzie G. Niemniej jednak, w sytuacji, gdy w momencie dokonania importu znane będzie inne miejsce docelowe („inne miejsce przeznaczenia na terytorium Unii Europejskiej” - miejscem tym może być zarówno dalsze znane miejsce na terytorium państwa członkowskiego importu, jak i dalsze miejsce docelowe na terytorium innego państwa Unii Europejskiej, niż kraj importu), a więc siedziba/magazyn importera w S., koszty tego transportu – zgodnie z art. 29 ust. 15 ustawy - winny zostać wliczone do podstawy opodatkowania w imporcie towarów.
 
ITPP2/443-1084c/11/MD Sposób ustalenia proporcji odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
 
ITPP2/443-1103/11/AK Czy w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1152/11/MN Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1114a/11/AK Skutki podatkowe wynikających z nabycia przez rolnika ryczałtowego maszyny/urządzenia od kontrahenta z innego kraju członkowskiego.
 
ITPP1/443-1123/11/TS Stawka podatku przy sprzedaży kompletnego dachu przeznaczonego na realizację budowy.
 
ITPP1/443-1127/11/MS Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowych.
 
ITPP1/443-1132/11/DM Opodatkowanie czynności dzierżawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego i trybu skorzystania z tego prawa.
 
ITPP2/443-1155/11/AW Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia.
 
ITPP1/443-1185/11/TS Czy posiłki dla pracowników szkoły (nauczycieli i pracowników obsługi) są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 
IBPP3/443-1210/11/PK określenia miejsca świadczenia usług obsługi terminalowej
 
ILPP2/443-83/07/12-S/ISN Nieodpłatne przekazanie nagrody w konkursie.
 
ILPP2/443-1663/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na cele najmu przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
 
IPTPP2/443-771/11-6/IR Odpłatna usługa wykonywania kwerendy tematycznej i udostępniania tematycznych raportów przekazywanych w formie wydruku korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy. Natomiast ww. zwolnieniu nie podlega odpłatna usługa wykonywania kwerendy tematycznej i udostępniania tematycznych raportów przekazywanych w formie transmisji elektronicznej, gdyż podlega wyłączeniu na podstawie art. 43 ust. 19 pkt 1 ustawy jako usługa związana z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach.
 
IPTPP1/443-1005/11-4/RG Czy można odliczyć podatek VAT wynikający z faktur wystawionych na obydwoje małżonków, z których jedno jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, z podaniem ich obydwu numerów NIP?
 
IPTPP1/443-987/11-4/MS Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPTPP1/443-987/11-5/MS Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPTPP1/443-987/11-6/MS Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w związku z nabyciem usług służących przygotowaniu - jak stwierdził Wnioskodawca - do sprzedaży tylko i wyłącznie przedmiotowych działek
 
IPTPP2/443-771/11-4/IR Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług: przewodnickiej, usługi specjalnej ,,oferta edukacyjna dla grup zorganizowanych”, usługi organizowania konkursu recytatorskiego, warsztatu, sesji edukacyjnej, Festiwalu, usługi pobytu studyjnego, usługi udzielania zgody na prezentację zbiorów Muzeum. Brak zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT dla usługi transportu wystawy czasowej własnym samochodem do innych instytucji.
 
IPTPP1/443-987/11-7/MS Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w związku z nabyciem usług służących przygotowaniu - jak stwierdził Wnioskodawca - do sprzedaży tylko i wyłącznie przedmiotowych działek.
 
IPTPP1/443-978/11-5/MW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPPP3/443-1278/11-2/LK stawka podatku dla usług remontu elewacji budynku mieszkalnego
 
IPPP3/443-1288/11-2/MK zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz obowiązku dokonania korekty
 
IPPP3/443-1183/11-2/JF Sprzedaż udziałów w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawa własności Budowli jest dostawą towarów podlegającą zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy
 
IPPP1/443-1509/11-2/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za usługi doradcze, szkoleniowe (opłaty „success fee”)
 
IPPP2/443-871/11-2/JW Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży przez Spółkę kawy cappuccino w przypadku, gdy kawa cappuccino jest zamawiana przez klienta na wynos?
 
ILPP1/443-1300/11-4/BD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia.
 
ILPP1/443-1300/11-5/BD Podatek od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur korygujących, sporządzania ewidencji, składania deklaracji podatkowych przez Gminę oraz określenia ceny za odpłatne udostępnienie wodociągu / kanalizacji na rzecz jej jednostki organizacyjnej.
 
ILPP2/443-1330/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości dłużnika w drodze licytacji komorniczej.
 
IPPP3/443-1121/11-4/KC w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności
 
IPPP1/443-1515/11-2/AP Czy sprzedaż Nieruchomości stanowić będzie sprzedaż składników majątkowych, a nie zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy zbycie Nieruchomości będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT?
 
IPPP2/443-70/12-2/IG Czy w związku z wdrożeniem nowego produktu obowiązany będzie regulować podatek VAT, od wynagrodzenia pobieranego w postaci odsetek (w tym również dyskontowych) za udzielone finansowanie, czy też przeciwnie w tym zakresie realizowana usługa winna zostać potraktowana jako czynność pośrednictwa finansowego zwolniona przedmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1200/11-2/KC w zakresie uznania transakcji dostawy towarów na rzecz podatnika spoza Unii Europejskiej jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce
 
IPPP2/443-1174/11-2/MM Czy czynności polegające na wymianie towarów niepełnowartościowych (przeterminowanych lub ze zbliżającym się terminem spożycia) na pełnowartościowe należy uznać za odrębną dostawę towarów zgodnie z art. 7 ustawy o VAT, a zatem czy podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy?
 
ILPP2/443-1326/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej.
 
ILPP1/443-1309/11-2/MK Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Użytkowanie wieczyste ustanowione w latach 1993, 1999 oraz w 2006 r. Czynność niepodlegająca VAT.
 
ILPP1/443-1309/11-3/MK Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Użytkowanie wieczyste ustanowione w latach 1993, 1999 oraz w 2006 r. Czynność niepodlegająca VAT.
 
ILPP1/443-1309/11-4/MK Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Użytkowanie wieczyste ustanowione w latach 1993, 1999 oraz w 2006 r. Czynność niepodlegająca VAT.
 
ILPP1/443-1311/11-2/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi wykonania i montażu trwałej zabudowy kuchennej.
 
IPPP2/443-1158/11-2/MM Stawka VAT dla dostawy pożywek do hodowli mikroorganizmów nie wykorzystywanych w farmacji
 
IPPP3/443-1193/11-2/JF nieodpłatne przekazanie produktów dodatkowych przy braku odliczenia podatku naliczonego, nie podlega opodatkowaniu VAT
 
ILPP4/443-709/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rabatów za pomocą zbiorczej faktury korygującej.
 
IPPP3/443-1479/11-2/KT Opodatkowanie usług zarządzania płynnością finansową.
 
IPPP3/443-1407/11-2/JF Usługa zarządzania płynnością finansową świadczona przez lidera stanowią import usług podlegający zwolnieniu i nie wpływającym na odliczenie podatku naliczonego
 
ILPP4/443-703/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.
 
IPPP3/443-1408/11-2/MK Opodatkowania zarządzania płynnością finansową
 
IPPP3/443-1156/11-2/KT Opodatkowanie czynności przekazania gruntu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
 
ILPP1/443-1305/11-2/NS Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla druku i oprawy książek.
 
ILPP2/443-1526/11-2/MN 1. Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Zbywcę i dokumentujących odpłatne zbycie na rzecz Spółki składników majątkowych związanych z Działalnością Handlową?
2. Czy w wyniku planowanej restrukturyzacji w odniesieniu do nabytych przez Spółkę składników majątkowych związanych z Działalnością Handlową na Spółce będzie ciążył obowiązek korekty podatku stosownie do art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-1302/11-2/AW Zastosowanie zwolnienia podmiotowego z tytułu świadczenia usług rachunkowo-księgowych.
 
IPPB2/415-999/11-2/LS Czy dokonanie przez Podatnika darowizny Aktywów na rzecz Spółki cypryjskiej nie spowoduje powstania po stronie Podatnika przychodu (lub dochodu) w rozumieniu Ustawy PIT?
 
IPPB2/415-1003/11-2/LS Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 
ILPP1/443-1301/11-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu lokalu.
 
ILPP2/443-1566/11-4/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.
 
IPPP2/443-1209/11-2/JW Nie ma podstaw do rejestracji Oddziału dla podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Utworzenie Oddziału powoduje jedynie konieczność aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 oraz rejestracyjnego VAT-R w oparciu o numer identyfikacji podatkowej nadany Spółce (jednostce macierzystej). Natomiast Oddział, z racji posiadania statusu płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (jeśli odrębnie zatrudnia pracowników), powinien posługiwać się własnym Numerem Identyfikacji Podatkowej tylko i wyłącznie w tym zakresie.
 
ILPP4/443-728/11-4/BA Czy koszty transportu związane z zakupem towarów z Unii zwiększają w tym przypadku podstawę WNT, czy też należy je wykazać w deklaracji VAT jako import usług?
 
IBPP1/443-36/12/AS Opodatkowanie pięciu rodzajów premii pieniężnych
 
ILPP4/443-728/11-5/BA Czy koszty transportu związane ze sprzedażą towarów do Unii zwiększają podstawę WDT i należy je wykazać ze stawką 0%, czy też stanowią odrębną usługę jako niepodlegającą VAT w Polsce, lecz w kraju gdzie ma siedzibę odbiorca usługi?
 
IPPP2/443-1223/11-4/JW Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT z faktur za usługi obsługi akcji promocyjnych wystawianych przez Agencje, którym Spółka zleciła/zleci świadczenie tych usług?
 
IPPP3/443-36/12-4/RD Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie 4.1 i 4.3 PROW 2007- 2013)
 
IPPP2/443-1085/11-2/JW Jeżeli Wnioskodawca wynajmuje odpłatnie, innym podmiotom niż muzea, muzealia (np. obrazy do wystroju wnętrz, pojazdy pancerne do uatrakcyjnienia imprez) oraz powierzchnie zajmowanych budynków celem umieszczenia reklam, to przybiera to znamiona działań związanych z prowadzeniem komercyjnej działalności gospodarczej. Wobec powyższego świadczone przez Muzeum usługi odpłatnego wynajmu, innym podmiotom niż muzea, muzealia (np. obrazy do wystroju wnętrz, pojazdy pancerne do uatrakcyjnienia imprez) oraz powierzchni zajmowanych budynków celem umieszczenia reklam, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT.
 
IPPP3/443-711/11-2/KT Prawo do korekty podatku należnego w przypadku darowizny przedsiębiorstwa.
 
IPPP2/443-1258/11-2/JW Czy do sprzedaży tak oznakowanego i wyposażonego samochodu dla straży pożarnej można zastosować 8% stawkę podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z pozycja 129 załącznika nr 3 do ustawy - jako pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne?
 
IBPP4/443-1731/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu w ramach którego zostanie wydana książka-zbiór artykułów i rozpraw historycznych.
 
IPPP2/443-1301/11-2/AO Dot. sytuacji, w której sprzedawca, posiadający stosowne pełnomocnictwo od kupującego, działa w imieniu i na rzecz tego kupującego, podjęte przez sprzedawcę w tym zakresie działania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wykonywane przez pocztę państwową na rzecz nabywcy, działającego przez pełnomocnika, zaś pobrana przez sprzedawcę opłata jest wyłącznie zwrotem kosztów usługi wykonanej w imieniu nabywcy, co nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPPP2/443-1283/11-2/AO udostępnienia artykułów spożywczych oraz usług cateringowych oraz podstawy opodatkowania częściowo odpłatnych świadczeń wykonanych dla pracowników
 
IPPP2/443-127/12-2/AO prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie środków trwałych, towarów i usług w związku z realizacją projektu
 
IPPP2/443-1322/11-2/AO stawki podatku VAT właściwej dla transakcji refakturowania opłat z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków (PKWiU 36.00.30, PKWiU 37.00.11)?
 
IBPP1/443-167/11/ES prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie środków trwałych i wyposażenia w celu świadczenia usług edukacyjnych
 
IBPP1/443-1288/11/LSz Wnioskodawca wykonując czynności polegające na realizacji świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi dokonuje sprzedaży usług i dochody pobierane przez Wnioskodawcę z tytułu częściowej lub całkowitej odpłatności za zakwaterowanie wraz z wyżywieniem winne być traktowane jako obrót w rozumieniu przepisów o podatku VAT.
 
IPPP1/443-1569/11-2/AW Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktur, faktur korygujących, wystawionych na Spółkę i dokumentujących czynności wykonane w związku z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa (będącej przedmiotem aportu) przez Spółkę przed datą aportu
 
IPPP1/443-1607/11-6/AW Organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia w ramach projektu stanowiące usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które będą finansowane ze środków publicznych co najmniej w 70% będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie regulacji § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), natomiast szkolenia w których udział w kosztach przedsiębiorcy będzie przekraczał 30% nie będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia. W stosunku do tych szkoleń zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP1/443-1626/11-2/AW Wnioskodawca wystawiając fakturę VAT dokumentującą świadczone usługi prywatnego nauczania korzystające ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie delegacji art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, będzie zobowiązany zgodnie z § 5 ust. 7 rozporządzenia do umieszczenia na fakturze podstawy prawnej , na podstawie której jest uprawniony do zastosowania zwolnienia tj. wpisać art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.
 
IPPP1/443-5/12-2/AW Organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy uczestników tych szkoleń do celów zawodowych, skierowane osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, których udział w szkoleniu finansowany jest w całości ze środków publicznych (tj. pochodzących z budżetu państwa), korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP3/443-1192/11/AM „Czy mimo wyłączenia z transakcji udziałów w nieruchomości, przedmiotem wkładu do Spółki lub darowizny będzie przedsiębiorstwo, a w konsekwencji transakcja nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?”
 
IBPP3/443-1213/11/AB opodatkowanie wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do Spółki komandytowo-akcyjnej
 
IPTPP2/443-793/11-4/JS Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej „...” (działanie 4.1/413 PROW 2007-2013), ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-1214/11/AB opodatkowanie wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do Spółki z o.o.
 
IPTPP2/443-808/11-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
IPPP1/443-37/12-2/AW Wnioskodawca jako otrzymujący premie nie świadczy na rzecz Brokera usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta u Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPPP1/443-193/12-2/AW odliczenie VAT – projekt
 
IBPP4/443-1719/11/AŚ Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na budowie parkingu przy kościele
 
IBPP4/443-1651/11/JP prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu szlaku rekreacyjno-historycznego
 
IPTPP2/443-779/11-4/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości czy w części w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów pt. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP4/443-1615/11/AŚ OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu związanego z wyposażeniem świetlicy wiejskiej
 
IBPP4/443-1604/11/AŚ W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPPP2/443-1199/11-4/KAN Do sprzedaży przez Wnioskodawcę okularów korekcyjnych, które mieszczą się w definicji wyrobu medycznego, o którym mowa z art. 2 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, należy stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do tej ustawy.
 
IPTPB3/423-312/11-2/IR Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a) ww. ustawy?
 
IPPP2/443-1298/11-2/KAN Wytworzone towary (kapusta biała) spełniają definicję produktów rolnych, tj. są wytworzone przez Panią (rolnika ryczałtowego) z produktów pochodzących z własnej Pani działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, sprzedaż kapusty kiszonej przez Panią na rzecz podatników zarejestrowanych jako VAT czynnych winna być udokumentowana przez tych podatników fakturą VAT RR wystawioną zgodnie z zasadami określonymi w art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług, przy zastosowaniu obowiązującej stawki zryczałtowanego zwrotu podatku.
 
IBPP1/443-1151/10/MS Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi dokształcania zawodowego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (szkolenia, konferencje, wykłady, warsztaty) w całości finansowane ze środków publicznych będą podlegać zwolnieniu z podatku VAT z dniem 1 stycznia 2011r.
 
IBPP1/443-801/11/BM w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca prawidłowo odprowadza podatek VAT należny od bezpłatnego przekazania posiłków pracownikom umysłowym.
 
ITPP2/443-1158/11a/AD Zwolnienie od podatku dostawy budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego.
 
IBPP1/443-1161/11/BM W zakresie stawki podatku dla usług wynajmu pomieszczeń.
 
IBPP1/443-802/11/BM w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca słusznie postępuje w przypadku wykorzystanych przez pracowników umysłowych i fizycznych ponad limit posiłków (pełnopłatnych), nie odliczając podatku naliczonego i nie naliczając podatku należnego VAT
 
IBPP1/443-1162/11/BM W zakresie stawki podatku dla usług zakwaterowania osób z zewnątrz.
 
IBPP1/443-1163/11/BM W zakresie stawki podatku dla usług wynajmu mieszkań.
 
IBPP1/443-1164/11/BM W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług zakwaterowania i wyżywienia uczniów – wychowanków za pomocą kasy rejestrującej.
 
IBPP2/443-1076/10/WN moment, w którym Spółka może dokonać rozliczenia wystawionych pierwotnie faktur wewnętrznych za pomocą faktur korygujących
 
IBPP1/443-1196/10/BM Stawka podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę w 2010r. czynności, o których mowa we wniosku (tj. roboty budowlano-montażowej balustrady schodów wewnątrz budynku).
 
IBPP1/443-1204/10/BM W zakresie skutków podatkowych przekazania nieruchomości na cele osobiste wspólników spółki cywilnej.
 
ITPP2/443-1220a/11/RS Odpłatne oddanie części nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Gmina w zakresie tej transakcji wystąpi w charakterze podatnika.
 
IBPP2/443-1078/10/ASz stawka podatku dla prac przy elementach zewnętrznych i wewnętrznych wieży.
 
IBPP2/443-931/10/UH Prawo do odliczenia podatku VAT lub do zwrotu różnicy podatku VAT od zakupionych środków trwałych.
 
IBPP2/443-1128/10/ICz Opodatkowanie czynności przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych na rzecz Gminy w zamian za zaległości podatkowe.
 
ITPP2/443-1220b/11/RS W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wg. ustalonej proporcji.
 
IBPP1/443-1230/10/AZb Zwolnienie od podatku dla obrotów osiąganych z tytułu pełnienia funkcji organizatora turnusów rehabilitacyjnych w obcych ośrodkach oraz ustalenia podstawy opodatkowania dla tych czynności.
 
IBPP2/443-1131/10/ICz Określenie stawki podatku do dostawy ryb i bezkręgowców pochodzących z własnej hodowli.
 
IBPP2/443-967/10/ICz Opodatkowanie wpłat pieniężnych w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia.
 
IBPP2/443-983/10/ICz Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od rat leasingowych dotyczących samochodu ciężarowego oraz od zakupu paliwa wykorzystywanego do jego napędu.
 
IBPP2/443-1135/11/WN uznanie opłaty wstępnej z tytułu zawarcia umowy franczyzowej za opłatę licencyjną oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
 
ITPP2/443-1040/11/RS Zakres stawki podatku dla usług związanych z czynnościami wyładunku i załadunku morskich i lądowych środków transportu, wykonywanych w związku z transportem międzynarodowym lub wewnatrzwspólnotową usługą transportu towarów na obszarze polskich portów.
 
IBPP2/443-1136/11/WN ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego od pobranej opłaty bieżącej z tytułu zawarcia umowy franczyzowej
 
IPTPP1/443-1061/11-2/MS Zainteresowany w odniesieniu do zrealizowanego projektu pn. „...” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części, ponieważ efekty projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IBPP2/443-960/11/WN Stawka podatku VAT dla usług:– polegających na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu atestowanego detektora gazu oraz wypisaniu protokołu,– polegających na przeprowadzeniu kontroli szczelności instalacji gazowej wykonywanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu atestowanego detektora gazu, likwidacji nieszczelności na instalacji oraz wypisaniu protokołu.
 
IBPP2/443-962/11/RSz - czy w momencie zakupu samochodu ciężarowego faktycznie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu jego zakupu?- czy sprzedaż przedmiotowego samochodu ciężarowego podlegała opodatkowaniu?- czy Wnioskodawca był zobowiązany rozliczyć podatek należny określony w fakturze w ewidencji sprzedaży oraz w deklaracji VAT-7?
 
IPTPP1/443-1060/11-2/MS Zainteresowany w odniesieniu do zrealizowanego projektu pn. „...” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części, ponieważ efekty projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IPTPP1/443-1052/11-4/RG Czy w odniesieniu do realizowanego zadania (projektu) istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.
 
IBPP2/443-966/11/BW Prawidłowość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usług wylewania ław fundamentowych, stropów itp.
 
IPTPP4/443-118/11-2/BM Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani też uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-1007/11-7/MW Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IBPP2/443-970/10/ICz Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wykonywania umów zlecenia.
 
IPTPP1/443-1007/11-6/MW Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IBPP2/443-983/11/ICz Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. kompleksowa usługa budowy Budynku podlega w całości opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8 %?
 
IPTPP1/443-1007/11-5/MW Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP1/443-1007/11-4/MW Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPTPP2/443-838/11-4/PR Dostawa przedmiotowego budynku biurowo-usługowego, w części oddanej w najem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a w pozostałej części będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawową 23 %.
 
IBPP2/443-869/11/ICz Czy spółka ma prawo do zastosowania stawki VAT 8% dla całości robót budowlanych realizowanych przy budowie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym.
 
IBPP1/443-33/12/AS Stawka VAT dla dostawy i montażu schodów i balustrad.
 
IBPP2/443-1151/11/BW Czy Spółka postąpiła prawidłowo opodatkowując prawo do wyłącznego, bezterminowego prawa do korzystania z jednego lub więcej miejsc parkingowych w podziemnym garażu wielostanowiskowym stawką taką samą jak sprzedaż lokalu mieszkalnego czyli stawką 7%?
 
IBPP4/443-1729/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z renowacją i remontem cennych zasobów kulturowych.
 
ITPP1/443-1124/11/AP Czy usługa montażu stałej zabudowy wnękowej i kuchennej z zakupionych płyt meblowych, blatów, luster, elementów dociętych na konkretny wymiar i na stałe zamontowanych w budynkach mieszkalnych PKOB 11, podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 8% VAT?
 
IPTPP4/443-121/11-4/BM Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” ponieważ towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP2/443-916/11/BW 1. Czy na lody własnej produkcji sprzedawane na gałki i z automatu stosować należy 5% stawkę podatku VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?2. Czy na soki cytrusowe (koncentraty soków opodatkowane stawką 5%) można również stosować stawkę podatku VAT 5%? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?
 
IPTPP4/443-127/11-4/OS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-16/12/PK_s określenie momentu powstania obowiązku podatkowe z tytułu otrzymania przedpłaty na usługi telekomunikacyjne
 
IPTPP4/443-138/11-2/OS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu , gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1286/11/AW Dostawa mediów najemcom nie podlega refakturowaniu tylko jest elementem czynszu podlegającym opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi wynajmu.
 
IBPP1/443-1307/11/AW Czy na nabywcy pewnych przedmiotów w drodze darowizny ciąży obowiązek porządzenia korekty?
 
IPTPP4/443-158/11-2/BM Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-159/11-2/BM Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 
IBPP3/443-753/11/IK opodatkowania opłaty transakcyjnej naliczanej przy sprzedaży biletu lotniczego w transporcie międzynarodowym i krajowym
 
IPTPP2/443-804/11-4/PR Miejscem świadczenia, w przypadku dostawy towarów wraz z montażem, jest miejsce, w którym towary te są instalowane lub montowane, należy stwierdzić, że miejscem opodatkowania tej specyficznej dostawy jest kraj, w którym nastąpiła instalacja maszyny.
 
IPTPP2/443-814/11-4/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia oraz odzyskania podatku od towarów i usług od zakupionych środków trwałych w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach RPO Województwa na lata 2007-2013, ponieważ wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze