Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 marca 2012 r.
 
IBPP1/443-922/11/AW Usługi nauki gry na instrumentach muzycznych (pianinie i gitarze) świadczone przez nauczyciela będącego jednostką objętą systemem oświaty korzystają ze zwolnienia określonego zarówno w art. 43 ust. 1 pkt 26, jak i pkt 27 ustawy o VAT
 
IBPP4/443-959/11/MN Czy wynajem Sali koncertowej (widowiskowej) na imprezy kulturalne i okolicznościowe, realizowane przez inne podmioty na własny koszt i własne ryzyko – należy opodatkować 23% stawką VAT?
 
IBPP4/443-960/11/MN Czy wystawiając fakturę przed terminem świadczenia usługi (terminem wynajmu), jednakże nie wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego – CKK postępuje właściwie?
 
IBPP4/443-961/11/MN Czy współorganizacja imprez przez CKK w zakresie udostępnienia sali oraz sprzętu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT?
 
IBPP4/443-956/11/AW nie ma prawa do otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1293/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z promocją produktów lokalnych.
 
IBPP4/443-1206/11/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z organizacją i przeprowadzeniem spotkań z partnerami projektu współpracy, oraz beneficjentami i uczestnikami.
 
IBPP4/443-991/11/JP prawo do dokonania odliczenia od podatku należnego podatku zawartego w nakładach inwestycyjnych na termomodernizację budynku
 
IBPP4/443-1185/11/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z remontem elewacji kościoła.
 
IBPP4/443-1012/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie skweru rekreacyjno-sportowego
 
IBPP4/443-1135/11/KG Związek nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z promocją oferty instytucji kultury.
 
IBPP4/443-1036/11/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie oraz wyposażeniu świetlicy wiejskiej, organizacji warsztatów muzycznych oraz teatralnych, nauce gry na instrumentach
 
IBPP4/443-1134/11/AW Miasto na prawach powiatu, o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy winien sporządzić mapę akustyczną w terminie do dnia 30 czerwca 2012r.
 
IBPP4/443-1133/11/KG Związek nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z utworzeniem portalu e-informacji kulturalnej.
 
IBPP4/443-1095/11/JP możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie i oznakowaniu szlaku turystycznego
 
IBPP1/443-949/11/LG Zwolnienie od podatku VAT wypłaconego Wnioskodawcy odszkodowania w związku z przejęciem nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa
 
IBPP2/443-685/11/ASz stawka podatku dla dostawy drukowanych gazet i czasopism
 
ITPP2/443-931a/11/AP Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez żonę podatnika za najem lokalu.
 
ITPP2/443-828/11/AK Możliwość zastosowania 0% stawki podatku do usług polegających na pomiarze grubości na statkach.
 
ITPP1/443-764/11/MN Zakres opodatkowania świadczonych czynności .
 
ITPP1/443-994/11/TS Czy do opodatkowania sprzedaży apartamentów (stanowiących samodzielne lokale o charakterze mieszkalnym), wybudowanych w ramach opisanej we wniosku inwestycji, właściwa jest 8% stawka podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-909/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy bazy laboratoryjno-dydaktycznej.
 
ITPP2/443-870/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy obiektu będącego przedmiotem oddania w bezpłatne użyczenie.
 
ITPP2/443-880/11/KT Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-813/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego organizacji imprezy plenerowej.
 
ITPP2/443-1085/11/EB Prawo do zwolnienia od podatku świadczonych usług szkolenia.
 
ITPP2/443-1381a/11/AP Opodatkowanie darowizny nieruchomości przez Województwo dla Powiatu.
 
ITPP2/443-1148/11/AW Opodatkowanie transakcji dostawy niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
 
IPPP2/443-1276/11-4/JO/AO Dot. zwolnienia od podatku od towarów i usług wniesienia aportu w postaci Działki I i Działki II w zamian za objęcie udziałów w spółce
 
IPPP2/443-1349/11-5/AO Dot. stawki podatku z tytułu obciążania najemców powierzchni komercyjnych kosztami zużycia wszystkich mediów, w tym usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży (refakturowania) mediów energii elektrycznej, energii cieplnej i usług telekomunikacyjnych oraz tzw. usług komunalnych (sprzedaży wody odprowadzenia ścieków) najemcom lokali użytkowych
 
IPPP2/443-1293/11-2/AO Czy po prawomocnym orzeczeniu sądu, który przyznaje np. cześć żądanego roszczenia (z wystawionej faktury za wynajem pojazdu) lub jeśli roszczenie Wnioskodawcy zostanie oddalone w całości i droga do dochodzenia roszczenia zostaje zamknięta, czy powinien dokonać korekty faktury VAT za wynajem pojazdu oraz zwrócić najemcy proporcjonalną część wpłaconego podatku VAT z faktury?
 
ILPP2/443-1328/11-2/MN Świadczenie usług dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej przez Gminę na rzecz zakładu budżetowego.
 
IPPP2/443-1331/11-2/AO Dot. prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem napojów bezalkoholowych (kawy, herbaty, mleka, soków, wody mineralnej), drobnych artykułów spożywczych (ciastek, drobnych słodyczy, popularnych owoców) oraz gotowej żywności w postaci kanapek i zimnych zakąsek.
 
IPPP2/443-1349/11-4/AO Dot. obciążania Współwłaścicieli kosztami usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży (refakturowania) mediów energii elektrycznej, energii cieplnej i usług telekomunikacyjnych oraz tzw. usług komunalnych (sprzedaży wody odprowadzenia ścieków) Współwłaścicielom
 
ILPP2/443-1306/11-4/MN Czy Miejski Zakład Komunikacji winien szacować wartość zrealizowanych bezpłatnych przewozów dla pracowników, emerytów i rencistów Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz członków ich rodzin na podstawie przyznanego uprawnienia przez Radę Miasta i odprowadzić należny podatek od towarów i usług VAT w myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług od ich oszacowanej wartości?
 
ILPP1/443-1194/11-4/KG Czy po sprzedaży działek budowlanych Wnioskodawczyni będzie musiała uiścić podatek od towarów i usług w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego?
 
IPPP1/443-1787/11-2/AW wyłączenie z opodatkowania przejęcia majątku Spółki w likwidacji oraz korekta VAT
 
ILPP1/443-1221/11-2/BD Czy prawidłowe jest zastosowanie przez Spółkę zwolnienia do usług zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdującymi się w nieruchomościach (budynkach) mieszkalnych będących w 100% własnością Gminy i lokalami użytkowymi znajdującymi się w nieruchomości mieszkalnej wspólnej (Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości i właścicielem lokali niewyodrębnionych)?
 
IPPP1/443-82/12-2/AW Ustalanie obrotu oraz czy dla celów kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży należy uwzględniać należne odsetki o charakterze sanacyjnym
 
IPPP1/443-1785/11-2/AW wyłączenie z opodatkowania przejęcia majątku Spółki w likwidacji
 
IPPP1/443-13/12-2/AW Przedmiotowa nieruchomość, nabyta przez osobę fizyczną, nigdy nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, zatem Wnioskodawca w wyniku sprzedaży należącej do Niego części nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, w konsekwencji sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1150/11-2/KAN zaprzestania używania kasy rejestrującej do rejestracji usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków
 
IPPP2/443-1287/11-2/KAN Spółka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach od nabytych materiałów i usług służących do realizacji projektu „Ochrona... obszarach Natura 2000’, ponieważ poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1594/11-2/AP opodatkowanie nieodpłatnego przekazania książek o jednostkowej cenie nabycia do 10 złotych
 
IPPP1/443-1688/11-4/AW Stawka VAT dla usługi kompleksowej organizacji wesel, komunii i innych imprez, oraz wejść na imprezy taneczne, i wynajem Sali na szkolenia i konferencje
 
IBPP1/443-280/11/ES zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług tj. szkolenia bezpośrednio związanego z branżą lub zawodem uczestników, a także umożliwiającego uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych
 
IBPP1/443-429/11/ES zwolnienie od podatku VAT prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 
IPTPP1/443-1006/11-5/MW Dostawa nieruchomości niezabudowanej będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową VAT w wysokości 23% w części odpowiadającej terenowi przeznaczonemu pod zabudowę, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, natomiast w części obejmującej tereny inne niż przeznaczone pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
 
IPTPP1/443-1006/11-4/MW Dostawa nieruchomości niezabudowanej będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową VAT w wysokości 23% w części odpowiadającej terenowi przeznaczonemu pod zabudowę, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, natomiast w części obejmującej tereny inne niż przeznaczone pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
 
IPTPP2/443-843/11-4/JN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-828/11-10/PR Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z usługami cmentarza komunalnego o ile usługi te będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-828/11-9/PR Świadczone przez Gminę usługi cmentarzy będą stanowić czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
IPTPP2/443-828/11-8/PR Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z usługami cmentarza komunalnego, o ile usługi te mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-828/11-7/PR Świadczone przez Gminę usługi cmentarzy stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-1039/11-3/RG 1.Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gmina będzie miała prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2.Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3.Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
IPTPP1/443-1039/11-2/RG 1.Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?2.Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art 90 ust. 3 ustawy o VAT?3.Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
IPTPP4/443-101/11-4/BM Opodatkowanie otrzymanej przez producenta tytoniu płatności niezwiązanej.
 
IPTPP1/443-1035/11-2/MS Rekompensata otrzymywana od Gminy w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie miejskiego transportu pasażerskiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-122/11-4/ALN W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli za wszystkie świadczone usługi od 1 września 2011 r. zapłata w całości następuje przelewem na rachunek bankowy a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia Wnioskodawca będzie mógł korzystać do dnia 31 grudnia 2012 r. ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług, o ile w tym okresie nie wystąpią przesłanki ograniczające to prawo.
 
IPTPP1/443-1028/11-2/MW Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, jeżeli w efekcie końcowym towary te nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek wystąpienia z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy zagubienia, zniszczenia, kradzieży lub uszkodzenia towarów.
 
IPTPP1/443-1022/11-4/IG Jaką stawkę podatku od towarów i usług ma zastosować Wnioskodawca przy dostawie gruntu z rozpoczętą budową budynków mieszkalnych?
 
PT8/033/45/WCX/11/PT-1413 opodatkowanie usług budowlano-montażowych polegających na wykończeniu, modernizacji lub remoncie lokali mieszkalnych
 
ITPP2/443-1514/11/RS Prawo do odliczenia i odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-1402/11/LSz Nabywane przez Wnioskodawcę złomy stalowe, surówkowe, żeliwne, których identyfikacji dokonuje się na podstawie Polskiej Normy nr PN-85/H15000, nr PN-62/H15100 i które wg tych norm zwierają metale lub ich stopy, a także frakcje magnetyczne, kompozyty żelazonośne powstające w wyniku sortowania i mechanicznej obróbki złomu stalowego i żeliwnego, które zwierają metale lub ich stopy, należy uznać za złom, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r.,Do ich dostawy należy zastosować metodę opodatkowania dostawy przez nabywcę.
 
PT8/033/46/WCX/11/PT-1417 opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego po wykonaniu w nim prac wykończeniowych, modernizacyjnych lub remontowych
 
IBPP3/443-894/11/IK Czy przedstawiona powyżej Usługa, świadczona przez Wnioskodawcę, objęta jest zakresem zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na gruncie regulacji ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.?
 
PT8/033/47/WCX/11/PT-1418 określenie stawki podatku VAT właściwej dla sprzedaży lokalu mieszkalnego wykończonego „pod klucz”

Wskaźniki gospodarcze