Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 marca 2012 r.
 
IPTPP2/443-294/11-4/AW Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahenta dokumentujących wpłaty zaliczek na zakup lokalu, który faktycznie zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, mimo że na tych fakturach figuruje również Jego żona.
 
ITPP1/443-1111/11/AJ Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1116/11/BK Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1117/11/KM Brak możliwości anulowania faktury wprowadzonej do obrotu.
 
ITPP1/443-710/11/AT Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury VAT , która dokumentowała wpłaconą zaliczkę – wadium i z jaką datą należy wystawić fakturę korygującą?
 
ITPP1/443-731/11/AP Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych, za wyjątkiem nagród, których równowartość spełnia definicję prezentów o małej wartości.
 
ITPP2/443-763/11/AJ Czy w związku z realizacją projektu występuje prawna możliwość odzyskania poniesionego podatku z tytułu zakupu sprzętu, usług i robót?
 
ITPP2/443-853/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy sali sportowej i zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni.
 
ITPP1/443-803/11/BK W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży vouchera?
 
ITPP2/443-970/11/AJ Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.
 
ITPP1/443-817/11/BK Dokumentowanie przez Wspólnotę na rzecz jej członków opłat za media.
 
ITPP1/443-833/11/MS Czy w związku z otrzymaniem premii pieniężnej Wnioskodawca zobowiązany był do wystawienia faktury VAT oraz naliczenia podatku należnego?
 
ITPP1/443-882/11/MS Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Gmina wnosząc aportem składniki majątkowe do spółki, ma prawo do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10a ww. ustawy?
 
ITPP2/443-997/11/AP Dostawa „mediów” w związku z najmem pomieszczeń.
 
ITPP2/443-961/11/AW Zwolnienie od podatku usług prowadzenia szkoleń i kursów wykonywanych przez jednostkę objetą systemem oświaty.
 
ITPP2/443-965/11/MD Sposób obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
 
ITPP1/443-721/11/AT Zakres zasad ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej opłat wnoszonych z tytułu pobytu mieszkańców w DPS oraz wystawiania na tę okoliczność faktury VAT.
 
IPTPP1/443-54/12-2/MH Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
 
IPTPP2/443-717/11-4/JN Stawka podatku VAT na wynajem sali koncertowej.
 
IPTPP2/443-729/11-8/IR Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej, składającej się z gruntu oraz posadowionych na nim budynków, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, a zatem podlegać będzie opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%.
 
IPTPP2/443-735/11-4/JN Określenie podstawy opodatkowania przy prowadzeniu działalności polegającej na pośrednictwie w sprzedaży i kupnie walut.
 
IPTPP2/443-714/11-4/AW Świadczenie usług koncertowych w roku 2011, które nie podlegały opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca winien uwzględnić przy wyliczeniu proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem za 2011r. Przy czym w związku z okolicznością wskazaną przez Wnioskodawcę, że gdyby przedmiotowe czynności były wykonywane na terytorium kraju, to byłyby zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i Zainteresowany nie miałby prawa do odliczenia podatku naliczonego, to świadczenie tych usług należy uwzględnić wyłącznie w mianowniku obliczanej proporcji.
 
IPTPP2/443-4/12-6/JN Zwolnienie z podatku VAT dostawy nieruchomości
 
IPTPP2/443-99/12-2/JN Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów pn. „...” i „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektów nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-764/11-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „.....”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-1040/11-2/IG Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ nie był nabywcą towarów i usług związanych z ww. projektem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę.
 
IPTPP1/443-1041/11-2/IG Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ nie był nabywcą towarów i usług związanych z ww. projektem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę.
 
IPTPP2/443-753/11-4/JN Zwolnienie od podatku VAT usług konserwatorskich
 
IPTPP2/443-756/11-7/KW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozprowadzeniu instalacji doprowadzającej ciepło wewnątrz lokali mieszkalnych, będących przedmiotem najmu, ponieważ poniesione nakłady będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania.
 
IPTPP2/443-763/11-2/JN Zastosowanie stawki 0% dla usług pośrednictwa dotyczących transportu międzynarodowego.
 
IPTPP2/443-770/11-4/AW Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-807/11-2/AW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-833/11-2/PR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn., ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-14/12-4/RG Czy Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup aparatury medycznej i wyposażenia gabinetu?
 
IPTPP4/443-58/11-6/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-59/11-6/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-60/11-6/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-736/11-7/IR Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy książek
 
IPTPP2/443-823/11-2/JS Uznanie Fundacji za podatnika w myśl art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług oraz miejsce opodatkowania usług świadczonych na rzecz Fundacji
 
IPTPP1/443-949/11-4/MW Nieodpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę pomieszczeń podmiotom współpracującym, realizującym działania edukacyjne, kulturalne, artystyczne, jako czynności związane z działalnością Wnioskodawcy, nie będzie stanowić odpłatnego świadczenia usług na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy.
 
IPTPP1/443-1004/11-2/AK Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła skorzystać z odliczeń podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP2/443-738/11-4/JN Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług polegających na organizowaniu konferencji.
 
IPTPP1/443-956/11-4/RG Czy Wnioskodawca stając się podatnikiem VAT powinien rozliczać w deklaracjach VAT podatek VAT z faktur zakupu rozliczanych w projekcie obliczając kwotę podatku naliczonego na podstawie proporcji wyliczanej szacunkowo według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego?
 
IBPP3/443-1215/11/PK uznanie transakcji objętej wnioskiem za eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowej oraz jej rozliczenia
 
ILPP1/443-1172/11-5/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
 
ILPP1/443-1172/11-6/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych na zarurowanie rowu.
 
ILPP1/443-1158/11-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na prowadzeniu szkoleń z zakresu techniki jazdy dla kierowców samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów.
 
ILPP1/443-1158/11-5/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy ekonomicznej.
 
ILPP1/443-1158/11-6/KG Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy ekonomicznej.
 
IPPP2/443-1335/11-2/KG W zakresie opodatkowania podatkiem VAT gruntów znajdujących się w pasie drogowym drogi szybkiego ruchu
 
IPPP2/443-1375/11-2/KG W zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia udziałów w działce parkowej oraz działce drogowej.
 
IPPP3/443-1441/11-2/MK Zwolnienie usług kursów przygotowawczych do egzaminu na licencję pracownika ochrony fizycznej
 
IPPP3/443-1460/11-2/MK Opłaty za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, mają charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, tryb ich pobierania jest ściśle określony w przepisach prawa. Konsekwentnie opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta i przechowywanie samochodów na parkingu strzeżonym pobierane w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie powinny być udokumentowane fakturami VAT.
 
ILPP2/443-443-1284/11-4/AKr Czy przeniesienie na Spółkę Celową wszelkich praw i obowiązków wynikających z umów dzierżawy w ramach kodeksowego podziału Spółki podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-166/12-2/EK Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji operacji.
 
IPPP1/443-130/12-2/EK odliczenia, prawo do odliczenia, projekt
 
IPPP1/443-1651/11-5/EK Prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu.
 
IPPP1/443-1665/11-2/EK Zwolnienie od podatku wynajmowanych pomieszczeń piwnicznych
 
IPPP1/443-4/12-2/EK Ustalenie podstawy opodatkowania czynności dzierżawy jeziora
 
IPPP1/443-1668/11-2/EK Opodatkowanie nieodpłatnych wydań towarów, gdy jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia tych towarów jest niższa niż 10 zł.
 
ILPP1/443-1315/11-2/BD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od rat leasingowych.
 
IPPP1/443-33/12-2/EK Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu
 
ILPP1/443-1318/11-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych (I etap)”.
 
ILPP1/443-1271/11-4/MK Opodatkowanie dostawy działki gruntowej przez rolnika ryczałtowego.
 
IPPP1/443-1610/11-4/EK Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia przedmiotu leasingu.
 
IPPP1/443-1759/11-2/EK Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów po cenach promocyjnych
 
IPPP1/443-1649/11-2/EK Podstawa opodatkowania przy nabyciu wierzytelności w ramach transakcji sekurytyzacji.
 
IPPP1/443-1616/11-2/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi.
 
IPPP1/443-1644/11-2/EK Prawo do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego po śmierci kontrahenta.
 
IPPP1/443-35/12-2/EK Odsetki oraz opłaty o charakterze sankcyjnym nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie przez Wnioskodawcę usług, nie powinny być więc objęte zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług; tym samym nie mają wpływu na ustalanie obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży
 
IPPP1/443-1566/11-2/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości jest możliwe, o ile pojazd jest pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, ale tylko w przypadku, gdy jego przeznaczenie jest wymienione w załączniku do ustawy nowelizującej. Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż samochód pogrzebowy, w związku z załącznikiem do ustawy nowelizującej jest uznawany za pojazd specjalny, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy nowelizującej. W konsekwencji zmiana przeznaczenia samochodu, o której mowa we wniosku nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu jego zakupu, w związku z tym Wnioskodawca nie jest obowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy nowelizującej.
 
IPPP1/443-1440/11-4/EK Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług udzielania pożyczek oraz usług związanych z obsługą Klienta.
 
IPPP1/443-1480/11-6/EK Opodatkowanie usług dla produkcji audiowizualnych o autorskim, twórczym charakterze w stanie prawnym obowiązujących od 01.01.2011 r.
 
IPPP1/443-1630/11-2/EK opodatkowanie podatkiem VAT dostawy Nieruchomości zabudowanej.
 
IPPP1/443-1560/11-2/EK Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych.
 
IPPP1/443-172/12-2/EK Wnioskodawca dokonując dostawy udziału w nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalność gospodarczej, zatem jej zbycie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1440/11-5/EK Zwolnienie z opodatkowania usług pomocniczych dotyczących działalności ubezpieczeniowej.
 
IPPP1/443-1599/11-2/EK Rozliczenia faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i podatek należny
 
IPPP2/443-217/11-2/JW Czy Wnioskodawczyni miała prawo skorzystać z możliwości odliczenia VAT od zakupu lokali niemieszkalnych i wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot nadwyżki VAT naliczonego, od ich zakupu mimo, że nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej tylko rozliczał się w formie ryczałtu? Jeśli tak - czy może dokonać takiego obniżenia poprzez dokonanie korekt deklaracji podatkowych za okresy, w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego – dotyczy lokalu A i B?
 
IPPP1/443-1517/11-2/EK Zwolnienie usług szkolenia zawodowego finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych
 
IPPP1/443-1480/11-7/EK Opodatkowanie usług produkcji audiowizualnych o autorskim, twórczym charakterze w stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2010 r.
 
IPPP1/443-1564/11-4/EK Uznanie, iż przekazanie Wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego całości majątku Spółki stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i w konsekwencji przedmiotowe przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1710/11-4/EK Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej
 
IPPP1/443-1731/11-4/EK Opodatkowanie wniesienia przedsiębiorstwa spółki cywilnej przed jej likwidacją do jednoosobowej działalności wspólnika.
 
IBPP1/443-628/11/ES sprzedaż działek
 
IBPP1/443-653/11/ES zwolnienie od podatku VAT prowadzonego przez Wnioskodawcę szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, których uczestnictwo w tym szkoleniu będzie sfinansowane z projektu unijnego dofinansowanego w 70% ze środków unijnych
 
IBPP1/443-654/11/ES opodatkowanie prowadzonego przez Wnioskodawcę szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, których uczestnictwo w tym szkoleniu będzie sfinansowane ze środków prywatnych przedsiębiorstwa
 
IBPP1/443-660/11/AZb nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji promocyjnych nie stanowi odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu, jednak jako element składowy podstawy opodatkowania świadczonej usługi promocyjnej/reklamowej jest opodatkowane w ramach tej usługi
 
IBPP1/443-697/11/AZb opodatkowanie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia działek zabudowanych budowlami (PKOB 2112) na rzecz Gminy
 
IBPP1/443-722/11/ES prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy od zakupu materiałów i usług przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie spotkań partnerów w ramach projektu unijnego
 
IBPP1/443-811/11/ES zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług tj. szkolenia mającego na celu przekwalifikowanie zawodowe
 
IBPP2/443-1043/11/ASz - opodatkowanie czynności przeniesienia prawa własności gruntu w zamian za odszkodowanie,
- dokumentowanie ww. czynności fakturą wewnętrzną.
 
IBPP2/443-1044/11/RSz podstawa opodatkowania dla Wnioskodawcy, będącego biegłym sądowym, z tytułu świadczenia usługi polegającej na wydaniu opinii
 
IBPP3/443-838/11/IK opodatkowania kwoty uzyskanej w wyniku niezrealizowanego zamówienia oraz zastosowania stawki podatku VAT dla dokonanej czynności w 2010 r.
 
IBPP2/443-1047/11/BW Ustalanie podstawy opodatkowania
 
IBPP2/443-1059/11/WN prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem
 
IBPP3/443-1040/11/AM „Aport ZCP oraz korekta podatku naliczonego”
 
IBPP2/443-1113/11/UH Sprzedaż posiłków przygotowywanych przez stołówkę innym jednostkom budżetowym prowadzonym przez ten sam organ prowadzący jest działalnością zwolnioną z podatku od towarów i usług
 
IBPP2/443-1257/11/BW Jaką stawkę lub jakie stawki VAT należy zastosować w tym przypadku do usług budowlanych związanych z budową domów jednorodzinnych?
 
IBPP3/443-1247/11/PK prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur otrzymanych w formie elektronicznej
 
IBPP3/443-1248/11/PK prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur otrzymanych w formie elektronicznej
 
IBPP3/443-1249/11/PK określenie podstawy opodatkowania w imporcie wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 
IBPP4/443-1494/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1500/11/AWi brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów dokonane w ramach realizacji projektu „...”
 
IBPP4/443-1622/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1505/11/JP prawo do korekty deklaracji VAT-7 za lata 2007 – 2009 w roku podatkowym 2011
 
IBPP4/443-1507/11/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu stypendialnego
 
IBPP4/443-1509/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1515/11/AWi Wnioskodawca nie ma zatem możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod tytułem „...”.
 
IBPP4/443-1516/11/MN Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów inwestycyjnych?
 
IBPP4/443-1518/11/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”
 
IBPP2/443-818/11/RSz prawidłowość udokumentowania transakcji sprzedaży samochodu używanego FAKTURĄ VAT ze stawką 23%, przyjętego do Komisu, na podstawie umowy komisu, od osoby prawnej, która jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT
 
ITPP1/443-1178/11/KM Zakres zastosowania zwolnienia dla usług konserwatorskich.
 
IBPP3/443-1209/11/AM Czy prawidłowe jest interpretowanie w/w przepisu, iż dopuszczalne jest korygowanie „pomyłek (...) w jakiejkolwiek pozycji faktury" w tym imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone nabywcy oraz ich adres i numery identyfikacji podatkowej nabywcy –NIP?
 
IBPP4/443-1605/11/AWi Efekty operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
ITPP1/443-1181/11/BJ Zakres stawki podatku obowiązującej dla montażu trwałej zabudowy meblowej.
 
IBPP3/443-901/11/PH W zakresie opodatkowania organizacji turystyczno - nawigacyjnych imprez samochodowych, zawodów i mistrzostw z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
IBPP3/443-904/11/IK Opodatkowania zbycia przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego przez zbywcę przedsiębiorstwa.
 
IBPP3/443-907/11/KO W zakresie opodatkowania usług transportowych.
 
IBPP3/443-930/11/DG Czy kwota zabezpieczenia podatku VAT na podstawie decyzji organu celnego, stanowiąca różnicę pomiędzy podatkiem VAT obliczonym przy uwzględnieniu i bez uwzględnienia tymczasowego cła antydumpingowego, może zostać odliczona od podatku należnego?
 
ITPP1/443-1471/11/BJ Zakresie stawki podatku na dostawę lokalu mieszkalnego wraz z garażem.

Wskaźniki gospodarcze