Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 marca 2012 r.
 
IBPP1/443-828/11/LG Stawka podatku dla kursów e-learningowych
 
IBPP1/443-829/11/LG Stawka podatku dla szkoleń/warsztatów stacjonarnych przygotowujące do matury
 
IBPP2/443-607/11/ASz zastosowanie stawki podatku od towarów i usług do usługi wykonania przyłącza wodociągowego.
 
IBPP2/443-660/11/ASz stawka podatku dla dostawy wapna sodowanego, którego przeznaczeniem jest używanie w aparatach medycznych, w aparatach służących w ratownictwie, w aparatach nurkowych i w urządzeniach do oczyszczania powietrza na okrętach podwodnych.
 
ITPP1/443-772a/11/MN Opodatkowanie usług przyjmowania i przekazywania zleceń kursów-przewozów świadczonych na rzecz członków Stowarzyszenia.
 
ITPP1/443-775/11/KM Czy można zastosować 8% stawkę podatku VAT w przypadku wykonania i montażu saun w domach mieszkalnych u prywatnych klientów?
 
ITPP1/443-802/11/AT Refakturowanie mediów na najemców oraz zastosowania właściwej stawki podatku i ustalenia obowiązku podatkowego.
 
ITPP2/443-827/11/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-857/11/BJ Stawki podatku obowiązujące dla montażu trwałej zabudowy meblowej.
 
ITPP2/443-801/11/AP Sprzedaż okularów podlega zwolnieniu od podatku.
 
ITPP2/443-878/11/EB Zarząd jako jednostka organizacyjna Powiatu w zakresie, w jakim realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-862/11/EB Czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki osobowej będzie się wiązała z nałożeniem na spółkę, jako następcę prawnego, obowiązku rozliczenia faktur korygujących oraz Spółka komandytowa, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie obowiązana do dokonywania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego związanego z przejętym majątkiem Pana przedsiębiorstwa.
 
ITPP2/443-850/11/EB Dostawa lokali mieszkalnych, jeżeli są one zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, objęta będzie stawką podatku 8%. Natomiast w przypadku gdy powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali mieszkalnych przekracza limit określony w art. 41 ust. 12b pkt 2 ustawy - Spółka winna zastosować stawkę podatku w wysokości 8% tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całej powierzchni użytkowej. Natomiast do pozostałej części Spółka wina zastosować stawkę podatku w wysokości 23%.
 
ITPP1/443-915/11/BJ Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
ITPP2/443-1046/11/AD Prawo do zwolnienia od podatku usług szkolenia.
 
ITPP1/443-1038/11/TS Stawka podatku przy dostawie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wypoczynkowo-mieszkalnych.
 
ITPP1/443-1033/11/BJ Zakres możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP1/443-1032/11/MN Zakres opodatkowania sprzedaży wirtualnej waluty oraz ustalenia podstawy opodatkowania.
 
ITPP1/443-951a/11/AT Czy sprzedaż przez Spółkę przedmiotowej nieruchomości, powinna być „obłożona” podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-1022/11/TS Zastosowanie sankcji z tytułu niedopełnienia obowiązku rozpoczęcia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w terminie.
 
ITPP1/443-976/11/MN Zakres braku opodatkowania pobieranych przez Starostwo opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.
 
ITPP1/443-1102/11/DM Opodatkowanie opłat z tyt. użytkowania lokali użytkowych, w tym podatku od nieruchomości.
 
ITPP1/443-1082/11/KM Brak opodatkowania obrotu magazynowego w ramach świadczonych usług magazynowych.
 
IBPP4/443-1752/11/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu w zakresie działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, podziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w ramach RPO W na lata 2007-2013 pn.: „.....”
 
IBPP4/443-1751/11/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu w zakresie działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, podziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w ramach RPO W na lata 2007-2013 pn.: „.....”
 
IBPP4/443-1750/11/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu w zakresie działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, podziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w ramach RPO W na lata 2007-2013 pn.: „.....”
 
IBPP4/443-1749/11/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu w zakresie działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, podziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w ramach RPO W na lata 2007-2013 pn.: „.....”
 
IBPP3/443-1254/11/PH Reasumując powyższe stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania korekty obrotu dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów spowodowanej wadliwością dostarczanego towaru w przypadku uznanej reklamacji, w wyniku której nie nastąpi zwrot dostarczonego towaru Dostawcy, lecz jego zniszczenie oraz że prawidłowe jest korygowanie tych rozliczeń (na podstawie wewnętrznej faktury korygującej) w okresie, w którym wystawiono faktury korygujące wartość obrotu w ramach systemu samofakturowania.
 
IBPP4/443-1659/11/AŚ Opodatkowanie dotacji na realizację projektu doradczego, prawo do całkowitego odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów i usług związanych jednocześnie z wykonywaniem czynności opodatkowanych i czynności niepodlegających opodatkowaniu których Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować tych zakupów do poszczególnego rodzaju działalności
 
ILPP2/443-1418/11-2/AK Wnioskodawcza uprawniony będzie do zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług przysługującego spółce cywilnej w proporcji, w jakiej uczestniczy on w jej zyskach, na poczet swojej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
IPPP1/443-1725/11-2/AW Stawka VAT dla sprzedaży napojów na wynos oraz spożywanych na miejscy w stanie prawnym od 01.01.2011r.
 
IPPP1/443-1725/11-3/AW stawka VAT od 01.01.2006r. do 31.12.2010r. dla sprzedaży napojów na wynos oraz spożywanych na miejscu
 
IPPP1/443-1789/11-2/EK Zwolnienie usług szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w 70% ze środków publicznych.
 
IPPP1/443-1776/11-2/EK Zwolnienie usług szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w 70% ze środków publicznych
 
IBPP3/443-17/12/PK_s dokumentowanie usług dla których miejsce świadczenia znajduje się poza Polską
 
ILPP2/443-1419/11-2/MN Wnioskodawczyni uprawniona będzie do zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług przysługującego spółce cywilnej w proporcji, w jakiej uczestniczy ona w jej zyskach, na poczet swojej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
ILPP4/443-724/11-2/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług logistycznych.
 
ILPP2/443-1420/11-4/TW Podatek od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT od zakupionych środków trwałych.
 
ILPP2/443-1467/11-4/EN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem – remontem pomieszczeń strażnicy.
 
IPPP1/443-1719/11-2/AP Czy Wnioskodawca może łącznie potraktować usługę odpłatnego udostępnienia lokalu oraz usługę odsprzedaży mediów i w całości opodatkować stawką podatku VAT właściwą dla odpłatnego udostępnienia lokalu?
 
IPPP1/443-1780/11-2/AP Czy pożyczki udzielone od początku 2011 r. oraz te, które będą udzielone w przyszłości przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorców stanowią czynności zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1422/11-3/MR Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
IBPP3/443-827/11/IK zastosowanie zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług
 
IPPP1/443-2125/08-2/AP Znowelizowane przepisy ustawy o VAT wprowadzają możliwość wyboru opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części. Podatnik może bowiem zrezygnować ze zwolnienia przewidzianego dla budynków i lokali, które nie są zasiedlone po raz pierwszy. Podatnik może wybrać opodatkowanie dostawy takich budynków, budowli, lub ich części. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest, aby dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz złożą przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Zatem podatnik posiada możliwość wyboru formy opodatkowania dostawy budynków, budowli, lub ich części.
 
IPPP1/443-1780/11-3/AP W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w zakresie usług udzielania pożyczek przez Pożyczkodawcę i w konsekwencji, w jakim momencie Pożyczkodawca powinien wykazać obrót z tytułu odsetek dla celów podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1401/11-6/AKr 1. Czy w związku z faktem, iż z przedmiotu aportu zostanie wyłączona nieruchomość, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny oraz akcje w spółce zależnej wnoszone aktywa i zobowiązania stanowią przedsiębiorstwo i w konsekwencji do rozważanego aportu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług właściwe dla transakcji, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo?
2. Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mają zastosowanie transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego, którego przedmiot jest opisany we wniosku?
 
ILPP2/443-1401/11-7/AKr 1. Czy w związku z faktem, iż z przedmiotu aportu zostanie wyłączona nieruchomość, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny oraz akcje w spółce zależnej wnoszone aktywa i zobowiązania stanowią przedsiębiorstwo i w konsekwencji do rozważanego aportu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług właściwe dla transakcji, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo?
2. Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mają zastosowanie transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego, którego przedmiot jest opisany we wniosku?
 
ILPP4/443-740/11-4/TK Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” na tzw. „małe projekty” przez Stowarzyszenie, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa rozporządzenie (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.), finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007 2013, Oś 4 Leader?
 
ILPP4/443-762/11-4/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi najmu kierowców.
 
IBPP3/443-1319/11/LG określenie miejsca opodatkowania robót budowlanych wykonywanych na terenie Niemiec i Czech oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony dotyczący zakupu towarów związanych z wykonywaniem tych usług
 
IPPP1/443-1518/11-2/IGo Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia usług zarządzania
 
IPPP1/443-1737/11-2/IGo Przekazanie w toku postępowania likwidacyjnego całego majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, stanowić będzie czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym, nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.
 
ILPP1/443-1487/11-4/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na zastąpieniu przeterminowanych towarów lub innych nienadających się do dalszej sprzedaży znajdujących się w punktach sprzedaży detalicznej na towary pełnowartościowe.
 
IPPP1/443-1472/11-2/IGo Działalność polegająca na prowadzeniu kursów z zakresu pierwszej pomocy kierowanych do pracowników i pracodawców różnych grup zawodowych, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.
 
IPTPP1/443-999/11-5/MH Czy dostawa gruntów, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone były w chwili wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jako tereny użytków rolnych podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
 
ILPP4/443/736/11-2/ISN W rozliczeniu za jakie okresy sprawozdawcze Spółka powinna ująć w ewidencjach prowadzonych dla podatku od towarów i usług oraz w deklaracjach dla podatku od towarów i usług wystawione faktury korygujące – w rozliczeniu za okres wystawienia faktur korygujących, w rozliczeniu za okres, w którym Kontrahent otrzymał korekty faktur (po spełnieniu warunków określonych w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT), czy w rozliczeniu za okres, w którym dostawy zostały dokonane?
 
IPTPP1/443-999/11-6/MH Czy dostawa gruntów, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone były w chwili wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jako tereny użytków rolnych wraz z drogą gruntową podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-736/11-3/ISN W rozliczeniu za jakie okresy sprawozdawcze Spółka powinna ująć w ewidencjach prowadzonych dla podatku od towarów i usług oraz w deklaracjach dla podatku od towarów i usług wystawione faktury korygujące – w rozliczeniu za okres wystawienia faktur korygujących, w rozliczeniu za okres, w którym Kontrahent otrzymał korekty faktur (po spełnieniu warunków określonych w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT), czy w rozliczeniu za okres, w którym dostawy zostały dokonane?
 
IPTPP1/443-999/11-7/MH Czy dostawa gruntów, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone były w chwili wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jako drogi klasy głównej wraz z drogą gruntową podlega opodatkowaniu 23%?
 
IPTPP1/443-999/11-8/MH Czy dostawa gruntów, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone były w chwili decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej częściowo jako ciągi pieszo-jezdne, a częściowo drogi klasy głównej wraz z drogą gruntową podlega opodatkowaniu 23%?
 
IPTPP2/443-895/11-4/PR Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-850/11-2/PR Planowana przez Wnioskodawcę transakcja nie będzie stanowić transakcji zbycia przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 kc lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy.
 
ILPP2/443-1341/11-2/SJ Czy Domy Pomocy Społecznej stosując obrót bezgotówkowy jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej?
 
IPTPP2/443-827/11-5/JS Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu: „...” współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 w ramach osi IV Leader PROW 2007-2013), ponieważ dokonane zakupy towarów i usług poniesione w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-787/11-5/KW prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z organizacją imprezy (oświetlenie, ochrona, nagłośnienie, itp.)
 
ILPP2/443-1334/11-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT prowizji z tytułu świadczonych usług pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia.
 
IPTPP2/443-787/11-4/KW prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach za wykonanie koncertu w związku z organizacją imprezy okolicznościowej
 
IPTPP4/443-141/11-2/JM Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku VAT naliczonego na fakturze dotyczącej zakupu ciągnika rolniczego i rozrzutnika obornika, jeżeli towary te będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i jeżeli nie wystąpią negatywne przesłanki określone w art. 88 ustawy.
 
IPTPP4/443-126/11-5/JM Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ – jak Wnioskodawca wskazał we wniosku – efekty realizacji projektu nie były wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
 
ILPP2/443-1333/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług pośrednictwa finansowego.
 
IPTPP1/443-1062/11-2/IG Czy w odniesieniu do powyższej sytuacji istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego jako sumy kwot podatku określonego na podstawie otrzymanych faktur z tytułu nabycia towarów i usług?
 
ILPP2/443-1313/11-2/AKr Czy w przedstawionym stanie faktycznym emisja nowych akcji przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-1320/11-3/AKr Czy w związku z tym, że Wnioskodawczyni sprzedała kilka sztuk biżuterii srebrnej i złotek w grudniu 2009 r. i lipcu 2010 r. na dzień dzisiejszy jest zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży dla osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej skoro zapłatę za sprzedane towary otrzymuje na rachunek bankowy, a przedmiotem sprzedaży nie są przedmioty biżuteryjne?
 
IBPP3/443-938/11/PH W zakresie ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego z tytułu zakupu towarów handlowych na terenie kraju od kontrahenta zagranicznego nie posiadającego w Polsce siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności.
 
IBPP3/443-941/11/KO W zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2011r. sprzedaży krajowej ze stawką 23% oraz sposobu korekty ww. deklaracji z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 
IBPP3/443-946/11/PH Miejsce świadczenia usług wynajmu powierzchni targowej wraz z usługami towarzyszącymi.
 
IBPP3/443-944/11/IK Czy obrót z tytułu pożyczek powinien być uwzględniany przy wyliczeniu proporcji odliczenia podatku naliczonego?
 
IBPP3/443-950/11/PH W zakresie konsekwencji podatkowych nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz wspólników spółki cywilnej.
 
IBPP3/443-959/11/KO Usługi świadczone przez podmiot zagraniczny na rzecz Wnioskodawcy stanowią dla Niego import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia tej transakcji w zakresie podatku od towarów i usług zobowiązany będzie Wnioskodawca, jako nabywca przedmiotowych usług. Usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.
 
IBPP3/443-9/12/PK_s określenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy WDT i wykazania tej dostawy w deklaracji i informacji podsumowujące w sytuacji gdy faktura została wystawiona 30 kwietnia 2011r., towar dostarczono 4 maja 2011r. a dokumenty potwierdzające wywozu towarów za granicę Wnioskodawca otrzymał 5 maja 2011r.
 
IPTPP3/443-2/12-2/BJ Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis sprawy, w szczególności wskazaną klasyfikację stosowaną przez Wnioskodawcę do towaru, będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu 20.15.3 PKWiU (mocznik), jako wymienionego pod pozycją 59 załącznika nr 3 do ustawy – podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod ww. symbolem PKWiU wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podlega jedynie cyjanamid wapnia.
 
IPTPP1/443-1000/11-4/MH Czy pomiędzy Gminą a OKiR występuje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)? Czy ewentualne zastosowanie art. 32 ust. 1 ustawy o VAT możliwe jest tylko w przypadku łącznego (jednoczesnego) spełnienia dwóch warunków, tj. zaistnienia związku, o którym mowa w art. 32 ust. 2 oraz wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek przewidzianych w art. 32 ust. 1 pkt 1-3?
 
IPTPP1/443-1016/11-4/RG Czy w sytuacji uzyskania przez Kupującego pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę i dokonaniu sprzedaży obu działek przez Wnioskodawcę będzie on zobowiązany do zapłaty podatku VAT w kwocie 23% z racji, iż przedmiotowa sprzedaż będzie dostawą w myśl art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r., czy może przedmiotowa dostawa zwolniona będzie z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 535 ze zm.)?
 
IPTPP1/443-1027/11-4/MH Czy właściwym będzie w tym przypadku zastosowanie przepisów wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, tj. zastosowanie stawki zwolnionej na wykonaną usługę?
 
IPTPP1/443-40/12-4/AK Czy w świetle niżej przedstawionego stanu faktycznego przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-40/12-3/AK Czy w świetle niżej przedstawionego stanu faktycznego przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 
IBPP3/443-10/12/PK_s określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy WDT i wykazania tej dostawy w deklaracji i informacji podsumowujące w sytuacji gdy faktura została wystawiona 30 listopada 2010r. gdzie towar wysłano i dostarczono 1 grudnia 2010r., a dokumenty potwierdzające wywozu towarów za granicę Wnioskodawca otrzymał 1 grudnia 2011r.
 
IBPP4/443-1535/11/AWi Wnioskodawca nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji „...”.
 
IPTPP1/443-39/12-3/AK Czy w świetle niżej przedstawionego stanu faktycznego przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-39/12-4/AK Czy w świetle niżej przedstawionego stanu faktycznego przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 
ITPP1/443-1189/11/TS Opodatkowanie dostawy gruntu niezabudowanego.
 
IBPP4/443-1538/11/JP możliwość korekty obrotu i podatku należnego zaewidencjonowanego na kasie rejestrującej
 
IPTPP1/443-1063/11-2/MW W sytuacji, gdy kontrahent finansuje wynagrodzenie Wnioskodawcy za usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego świadczone w ramach realizacji Projektu co najmniej w 70% ze środków publicznych, usługi te podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia.
 
IBPP4/443-1543/11/AW brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach w związku z realizacją projektu pod tytułem „...”
 
IBPP4/443-1544/11/AWi Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”
 
IBPP4/443-1550/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IPTPP1/443-1025/11-4/MH Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług, skoro efekty zrealizowanego zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Gminę oraz użytkowanie efektów będzie realizowane przez zakład budżetowy Gminy?
 
IBPP4/443-1554/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wdrożeniem Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą.
 
IBPP4/443-1557/AŚ Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na remoncie otoczenia kościoła
 
IPTPP1/443-1001/11-4/IG Czy transakcja sprzedaży nieruchomości opisanej powyżej na rzecz dzierżawcy na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług będzie stanowić dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT tylko w zakresie wartości gruntu czy też wartości gruntu wraz z wartością budynku wybudowanego ze środków własnych nabywcy z zastosowaniem stawki podstawowej tj. 23%?
 
ITPP3/443-215a/11/JK Wobec powyższego, odnosząc się do kwestii prawidłowości przedstawionego we wniosku sposobu przesyłania faktur stwierdzić należy, że Spółka będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie tak otrzymanych dokumentów. Wnioskodawca wskazuje, iż w obrocie fakturami w formie elektronicznej zarówno kontrahent, jak i Spółka wypełnią wymogi odnoszące się do takiego przesyłu faktur przez dokonanie uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur, zagwarantowanie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur oraz ich czytelności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 
IPTPP2/443-898/11-4/PR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-873/11-4/PR Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji.
 
IBPP3/443-1019/11/KO W zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej wydawanych dla uczniów, nauczycieli i odbiorców zewnętrznych.
 
IPTPP2/443-862/11-2/JS Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku od towarów i usług, naliczonego na fakturach dokumentujących zakupy urządzeń (środków trwałych) wykorzystywanych w produkcji i dostawie protez dentystycznych w związku z realizacją projektu „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.
 
IPTPP2/443-857/11-5/IR Stwierdzić należy, iż dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy, bowiem spełnione zostały warunki, o których mowa w ww. przepisach.
 
IBPP3/443-1021/11/KO W zakresie opodatkowania czynności świadczonych na rzecz instytucji finansowych i pośredników finansowych.
 
ITPP3/443-215b/11/JK Wobec powyższego, odnosząc się do kwestii prawidłowości sposobu przechowywania faktur w formie elektronicznej, stwierdzić należy, że skoro warunkiem stosowania takiego systemu przechowywania wskazanych faktur będzie zagwarantowanie przez Wnioskodawcę autentyczności pochodzenia, integralności treści faktur oraz czytelności faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jak również łatwość ich odszukania oraz dostęp do tych faktur za pomocą środków elektronicznych organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, to sposób ten będzie zgodny w wymogami określonymi w § 6 i § 8 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów dnia 17 grudnia 2010 r.
 
IBPP3/443-1022/11/IK Z jaką chwilą powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu ww. usługi świadczonej przez Spółkę i w jakim terminie należy wystawić fakturę z tytułu ww. usługi?
 
IBPP3/443-1023/11/IK Z jaką chwilą powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu ww. usługi świadczonej przez Spółkę i w jakim terminie należy wystawić fakturę z tytułu ww. usługi?
 
IBPP3/443-1028/11/PK Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących wniesienie aportu.
 
IBPP3/443-1039/11/PK Odliczenie podatku VAT w związku z zakupem zgarów.
 
IBPP3/443-1041/11/PH W zakresie opodatkowania podziału spółki przez wydzielenie.
 
IBPP3/443-1068/11/IK Opodatkowanie zbycia w formie darowizny przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego po stronie dokonującej darowizny.

Wskaźniki gospodarcze