Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 marca 2012 r.
 
IBPP1/443-769/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 
IBPP1/443-827/11/LG Zwolnienie od podatku VAT kursu psychoterapii
 
IBPP4/443-1276/11/KG Zwolnienie z podatku VAT usług terapii i warsztatów psychologicznych osób dorosłych, nauczycieli, uczniów, rodziców, osób uzależnionych i chorych.
 
IBPP4/443-1220/11/AW nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach funduszy unijnych
 
IBPP4/443-1202/11/AW nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu
 
IBPP2/443-639/11/BW Czy zgodnie z obowiązującą w 2011 roku ustawą o podatku od towarowi usług Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% na wykonywane przez niego usługi:­- zabudowy wnęk szafami i pawlaczami,­- montaż klimatyzacji.
 
IBPP2/443-641/11/WN uznanie czy po uzyskaniu akceptacji odbiorcy faktury, faktura w ww. formie może być udostępniona wyłącznie w formie elektronicznej
 
IBPP2/443-628/11/WN - zapisywanie faktur sprzedaży w formacie PDF i przechowywania ich kopii w formie elektronicznej, - przesyłanie faktur VAT odbiorcom w formacie PDF drogą e-mailową
 
IBPP4/443-812/11/MN zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług medycznych świadczonych przez punkt medyczny
 
IBPP4/443-1191/11/AW nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, gdyż przedmiotowa inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym.
 
IBPP4/443-1186/11/AW Stowarzyszenie nie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pod nazwą „...” w ramach działania 4.21 wdrażanie projektów współpracy w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
IBPP4/443-1033/11/KG Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z kompleksowym wsparciem działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
IBPP4/443-1162/11/AW Czy Parafia, nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, jako beneficjent Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług, dokonane w ramach realizacji przedmiotowego projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) tytuł operacji „...”?
 
IBPP4/443-1100/11/AW Gmina uważa, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją ponieważ inwestycja nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi.
 
ITPP2/443-978/11/MD Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu (nie podlega).
 
ITPP1/443-954/11/DM Zakres opodatkowania przekazania towarów i świadczenia usług, finansowanych w całości lub w części ze środków ZFŚS oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również określenia podstawy opodatkowania z tytułu świadczeń przekazywanych za odpłatnością na rzecz osób uprawnionych.
 
ITPP1/443-944/11/AT Zakres braku podstaw do zwolnienia od podatku usług badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie.
 
ITPP2/443-935/11/RS Stawka podatku na usługi agencyjne i spedycji.
 
ITPP1/443-930/11/BJ Czy ze względu na poziom osiąganego przychodu Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1100/09/12-S/NS Stawka podatku przy sprzedaży nieruchomości.
 
IBPP2/443-1279/11/ICz Prawidłowość opodatkowania czynności sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym miejscem postojowym i pomieszczeniem gospodarczym.
 
IBPP1/443-580/10/MS czy odszkodowanie jakie zostanie wypłacone Wnioskodawcy w związku z wywłaszczeniem działki 40/1 podlegać będzie, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1772/11-2/IGo Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, jakoby usługi w zakresie wychowania i kształcenia świadczone przez niego mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jako usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty.
 
IPPP1/443-1541/11-2/IGo Usługi wymienione we wniosku, nie stanowią usług właściwych do wykonania usługi podstawowej tj. usługi ubezpieczeniowej zwolnionej od podatku VAT w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, bowiem nie obejmują one funkcji charakterystycznych dla usługi ubezpieczeniowej.
 
IPPP3/443-1425/11-4/JK Powiernicze przeniesienie praw i roszczeń dekretowych oraz zapewnienie Spółce finansowania wydatków niezbędnych do wykonania umowy powierniczej – jako czynności niepodlegające opodatkowaniu.
 
IPPP3/443-1560/11-2/JK możliwość przechowywania kopii faktur papierowych w formie elektronicznej
 
IPPP1/443-1427/11-2/MP 1. Przedmiotem planowanej umowy sprzedaży będą składniki majątkowe nie stanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 2 pkt 27e oraz art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
2. Sprzedający i Wnioskodawca będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.
3. Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego zwianego z przedmiotową sprzedażą.
4. Wnioskodawca będzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego w terminie 25 dni, o ile będą spełnione odpowiednie warunki.
 
IPPP1/443-1589/11-2/MP Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji wymienionego projektu.
 
ITPP2/443-1798/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1734/11/BJ Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1733/11/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1705/11/BJ Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze