Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 marca 2012 r.
 
IPTPP1/443-1047/11-7/IG Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na wymianie istniejącego rtęciowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie sodowe w miejscowościach:..., ponieważ nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku VAT, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
 
IBPP4/443-1721/11/EJ Usługi polegające na przeprowadzaniu badań profilaktycznych osób bezrobotnych podlegają zwolnieniu z podatku VAT.
 
IBPP3/443-1306/11/PK określenie miejsca świadczenia usług organizacji targów
 
IPTPP1/443-968/11-6/IG Czy dostawy dokonywane przez spółkę, w ramach zawieranych z odbiorcami umów, można uznać za sprzedaż o charakterze ciągłym, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług. do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 63, poz. 360), a w związku z tym, czy Spółka może potwierdzać dostawy dokonane w danym miesiącu jedną fakturą wystawioną ostatniego dnia miesiąca w którym dokonano dostaw?
 
IPTPP1/443-968/11-7/IG Czy dostawy dokonywane przez spółkę, w ramach zawieranych z odbiorcami umów, można uznać za sprzedaż o charakterze ciągłym, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług. do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 63, poz. 360), a w związku z tym, czy Spółka może potwierdzać dostawy dokonane w danym miesiącu jedną fakturą wystawioną ostatniego dnia miesiąca w którym dokonano dostaw?
 
IBPP1/443-1268/11/LG Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wykonania usług przez podwykonawców Wnioskodawcy na rzecz kontrahenta z Niemiec
 
IPTPP1/443-1031/11-4/AK Czy Gmina ma prawną możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-1010/11-4/AK Czy usługi wykonania badań lekarskich osób zatrzymanych przez policją oraz pobrania próbek krwi do badania określającego poziom zawartości alkoholu we krwi korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?
 
IPTPP/443-970/11-4/MW Nieodpłatny dowóz niepełnosprawnych pracowników ZAZ do miejsca pracy i z miejsca pracy do domu oraz niepełnosprawnych uczestników WTZ i ŚDS na zajęcia rehabilitacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym brak podstaw do stosowania stawki 8 % i do wykazywania ww. usług w poz. 27 deklaracji VAT-7
 
IPTPP1/443-86/12-2/MH Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji?
 
IPTPP2/443-776/11-2/JN Rozliczenie usług transportu turystów własnym autokarem Wnioskodawcy.
 
IPTPP1/443-939/11-5/RG Czy Gmina może odzyskać podatek naliczony z tytułu realizacji powyższej inwestycji ?
 
IPTPP4/443-115/11-2/BM Opodatkowanie opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu.
 
IPTPP2/443-797/11-2/JN Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług pośrednictwa przy zawieraniu umów pożyczek.
 
IPTPP2/443-822/11-2/JN Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
 
IPTPP1/443-993/11-2/MH Czy Gmina prawidłowo określa moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dla opłat pobieranych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego czy opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które to opłaty ujmowane są w deklaracji VAT-7 w poz. 20?
 
IPTPP4/443-75/11-5/OS Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zaprowadzenia ewidencji sprzedaży samochodów za pomocą kas rejestrujących w roku 2012, jeżeli nie nastąpi przekroczenie obrotów z tego tytułu ponad wartość 40 000 zł?
 
IPTPP4/443-75/11-4/OS Czy Wnioskodawca uwzględniając zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26.07.2010 r. poz. 34 i 37 załącznika jest zwolniony z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących z tytułu świadczenia usług oceny ryzyka i szacowania strat do 31.12.2012 r. przy uwzględnieniu opisanej ww. sprzedaży?
 
IPTPP2/443-846/11-4/JN Prawo do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektów.
 
IPPP3/443-1246/11-3/KC W zakresie uznania transakcji za dostawę łańcuchową
 
IPPP2/443-1387/11-2/IG Czy Spółka postępuje słusznie traktując jednorazowe wynagrodzenie, które można uznać za jednorazowe odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jako świadczenie usługi zgodnie z artykułem 8 Ustawy o VAT opodatkowując je stawką VAT 23%?
 
IBPP3/443-11/12/PK_s określenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy WDT i wykazania tej dostawy w deklaracji i informacji podsumowujące w sytuacji gdy faktura została wystawiona dla kontrahenta z Czech 30 listopada 2010r. towar dostarczono 6 grudnia 2010r., a dokumenty potwierdzające wywozu towarów za granicę Wnioskodawca otrzymał 8 grudnia 2010r.
 
IBPP3/443-12/12/PK_s określenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy WDT i wykazania tej dostawy w deklaracji i informacji podsumowujące w sytuacji gdy faktura została wystawiona dla kontrahenta ze Słowacji 30 listopada 2010r. gdzie towar wysłano i dostarczono 30 listopada 2010r., a dokumenty potwierdzające wywozu towarów za granicę Wnioskodawca otrzymał 1 grudnia 2010r.
 
IPPP1/443-1701/11-3/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją służącą czynnościom opodatkowanym oraz korekta deklaracji za miesiące, w których powstało to prawo do odliczenia.
 
IPPP1/443-1701/11-4/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją służącą czynnościom opodatkowanym oraz korekta deklaracji za miesiące, w których powstało to prawo do odliczenia.
 
ITPP2/443-1794/11/EK Sprzedaż mieszkań nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z okoliczności sprawy nie wynika, aby planując zbycie trzech z czterech mieszkań, które pierwotnie były budowane na użytek Pani i rodziny, działała Pani w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.
 
ITPP2/443-1745/11/EK Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa - nie podlega opodatkowaniu.
 
IPTPP2/443-849/11-4/IR Prawo w jakimkolwiek zakresie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby projektu.
 
IPTPP2/443-830/11-4/KW Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-815/11-5/JS jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę czynności przewidziane do wykonania w latach 2011-2013, składające się na część ogrodniczą zadania „...”, sklasyfikowane będą w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0, to będą podlegały one opodatkowaniu stawką preferencyjną podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz zgodnie z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy.
 
IPTPP2/443-806/11-5/KW Uznanie transakcji sprzedaży Portfela wierzytelności własnych za świadczenie usług lub dostawę towarów oraz uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu ww. transakcji.
 
IPTPP2/443-802/11-4/JN Możliwość zwrotu/odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-175/12-2/JN Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1752/11/EK Prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji wystawy.

Wskaźniki gospodarcze