Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 marca 2012 r.
 
IBPP3/443-480/11/AB opodatkowanie czynności przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną
 
IBPP1/443-1044/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych dla zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych
 
IBPP4/443-758/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 
IBPP2/443-558/11/WN prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu specjalnego – pomocy drogowej
 
IBPP4/443-852/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 
IBPP4/443-935/11/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z utworzeniem strefy aktywności gospodarczej.
 
IBPP4/443-844/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 
IBPP4/443-1181/11/EJ zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej na rzecz swoich pracownikow, gdzie odpłatność za usługi w całości wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy
 
IBPP1/443-766/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych finansowanych z sektora publicznego
 
IBPP1/443-767/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych finansowanych z sektora publicznego
 
ITPP2/443-1067/11/RS Przekazanie przez Gminę składników majątku w formie aportu będzie wyłączone spod działania ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1023/11/RS Sprzedaż działek otrzymanych w darowiźnie nie podlega opodatkowaniu.
 
ITPP1/443-1007/11/DM Zakres opodatkowania dostawy wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci w związku z najmem lokali użytkowych i momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1002/11/PS Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych sfinansowanych.
 
ITPP2/443-990/11/PS Opodatkowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej, dokumentowanie.
 
ITPP1/443-990/11/IK Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług cateringowych?
 
ITPP1/443-982/11/MN Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, udzielone Spółce pożyczki będą stanowić usługę, dla której podatnikiem jest Spółka jako usługobiorca, podlegającą zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1046/11/KM Opodatkowanie badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach ubezpieczenia (polisy).
 
ITPP3/443-193/09/12-S/JK Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż Dyrektywa 2006/112/WE nie wprowadziła obowiązku przechowywania kopii faktur w takiej samej formie, w jakiej są przesyłane lub udostępniane, jak również – że z przepisu § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku nie wynika, aby ograniczenie co do formy, w jakiej mają być przechowywane faktury związane było ze sposobem ich przesłania do nabywcy czy też udostępnienia nabywcy. Choć faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach, to nie można stwierdzić, że przechowywana faktura ma być identyczna w zakresie formy, co faktura przesłana kontrahentowi. Faktura przechowywana przez wystawcę i otrzymana przez nabywcę ma jednakże posiadać oryginalną postać, a więc charakteryzować się autentycznością pochodzenia i integralnością treści, a także czytelnością.
 
ITPP3/443-56/10/12-S/JK Czy przechowywanie kopii faktur, jako zapis na nośniku elektronicznym z możliwością wydrukowania w dowolnym momencie nie narusza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1104/11/BK Czy na gruncie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług odsprzedaż zakupionych projektów typowych (powtarzalnych) domów jednorodzinnych opisanych w stanie faktycznym sprawy, korzysta z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 5%?
 
ITPP2/443-1471/11/AK Opodatkowanie sprzedaży gruntów.
 
ITPP1/443-1219/11/BJ Zwolnienie od podatku od towarów i usług przy dostawie nieruchomości zabudowanej.
 
ILPP1/443-1209/11-6/KG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz korekt deklaracji podatkowych.
 
IPPP1/443-1563/11-2/AW Dostawa lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi winna być opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, natomiast dostawa udziału we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego, stanowiącego wielostanowiskowy garaż podziemny, należy opodatkować podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23 % zgodnie z art. 41ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy
 
IPPP3/443-1252/11-4/KB zwolnienie od podatku zaciągniętej pożyczki od podmiotu zagranicznego
 
IPPP2/443-1317/11-2/IG Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT korygujących wystawionych przez Sprzedających w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Spółki baz klientów Sprzedających, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego oraz dokonania takiego odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma faktury VAT korygujące lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych?
 
ILPP1/443-1234/11-4/NS Opodatkowanie mediów związanych z najmem lokali.
 
IPPP1/443-1274/11-4/JL Faktury VAT wystawione przez nabywców, dokumentujące otrzymane wynagrodzenia, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w nich wykazanego, bowiem wystawca faktur nie wykonywał na rzecz Wnioskodawcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy ani żadnych innych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
ILPP2/443-1331/11-3/TW Czy Parafia realizując przedmiotową inwestycję pt.: „Wymiana pokrycia dachowego ...”, może odzyskać poniesiony koszt podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1211/11-4/MK Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy 2 działek gruntu.
 
ITPP1/443-1254/11/BJ Czy prawidłowo fakturowała Pani wykonane usługi przyjmując stawkę 8% podatku VAT dla wykonanych usług w budynkach mieszkalnych o pow. użytkowej do 300 m2 i stawkę 23% VAT dla pozostałej powierzchni, w przedmiotowym przypadku 60 m2?
 
IPPP1/443-20/12-2/IGo Otrzymany przez Spółkę zwrot opłaty legalizacyjnej, nie będzie stanowił dla niej wynagrodzenia za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ani świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ nie wiąże się ona z żadnym świadczeniem na rzecz wypłacającego (Korzystającego). Tym samym, czynność ta nie może być udokumentowana fakturą VAT, a co za tym idzie Wnioskodawca nie musi ujmować w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc, w którym zwrot otrzyma.
 
ILPP4/443-640/11-2/ISN Czy złożenie formularza VAT-R (w 2010 r.) w urzędzie skarbowym z wyborem zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przy jednoczesnym zawiadomieniu o zamiarze wykonywania czynności wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (rubryka 60 formularza) jest automatycznym zgłoszeniem do opodatkowania czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zawartym w przepisie art. 10 ust. 6 ustawy o VAT i jednocześnie dobrowolną rezygnacją z prawa określonego w art. 10 ust. 2 ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-643/11-4/EWW Czy w przypadku wprowadzenia wyżej opisanego systemu archiwizowania faktur zakupowych Wnioskodawca uprawniony będzie do prowadzenia archiwum tychże faktur jedynie w postaci elektronicznej i zaprzestania archiwizowania faktur papierowych?
 
IPPP1/443-97/12-2/IGo Spółka może wystawić faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, co stanowić będzie dla Wnioskodawcy podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego z tego tytułu w rozliczeniu podatku za okres (miesiąc), w którym te faktury zostały wystawione.
 
IPPP1/443-18/12-2/IGo Stawka podatku VAT na wykonywane usługi budowlane i remontowe w porcie morskim.
 
ILPP1/443-1210/11-4/NS Opodatkowanie odpłatnego udostępnienia przez Gminę infrastruktury kanalizacyjnej na podstawie umowy dzierżawy.
 
IPPP1/443-71/12-4/IGo Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług przez biegłego sądowego na rzecz prokuratur i sądów powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.
 
ILPP1/443-1210/11-5/NS Opodatkowanie odpłatnego udostępnienia przez Gminę infrastruktury kanalizacyjnej na podstawie umowy dzierżawy.
 
IPPP2/443-1102/11-2/MM prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji szkolenia
 
IPPP3/443-1323/11-4/MK Czy Spółka jako deweloper może opodatkować podatkiem od towarów i usług sprzedaż lokali mieszkaniowych łącznie z miejscami postojowymi jednolitą stawką VAT 8%.
 
ILPP1/443-1210/11-6/NS Korekta podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1344/11-4/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPP1/443-1210/11-7/NS Korekta podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-1353/11-4/RD 1.Czy zakwaterowanie w zakładzie opieki zdrowotnej rodziców leczonego dziecka jest zwolnione z podatku od towarów i usług pod warunkiem, że jest bezwzględnie konieczne do osiągnięcia celu terapeutycznego (art. 43 ust. 1 pkt 18)?2.Czy zwalnia się od podatku VAT świadczenia udzielone przez lekarza w postaci wydanego zaświadczenia o zdolności do pracy?
 
IPPP1/443-1645/11-2/PR Opodatkowanie, konieczność korygowania podstawy opodatkowania w sytuacji wypowiedzenia umowy leasingu z winy korzystającego, ustalenie momentu obniżenia podstawy opodatkowania, oraz uwzględnienie w podstawie opodatkowania dostawy przedmiotu leasingu na skutek zawarcia porozumienia z korzystającym
 
IPPP3/443-1207/11-4/KB 1. Czy Spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie RP?2. Czy Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów kosztowych dokonanych od polskich podatników VAT?
 
IPPP1/443-1683/11-2/PR zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostaw nieruchomości
 
ITPP1/443-1308/11/DM Brak obowiązku rozliczenia VAT z tytułu dokonanych nabyć.
 
IPPP1/443-1739/11-2/PR opodatkowanie opłat pobieranych w związku z korzystaniem z przystanków komunikacji miejskiej.
 
ILPP2/443-1346/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ILPP1/443-1217/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy mediów do lokali mieszkalnych.
 
ITPP2/443-1470/11/AK Opodatkowanie sprzedaży gruntów.
 
ILPP4/443-647/11-3/TK Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu
 
IPPP3/443-815/11-2/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług reklamowych.
 
ILPP2/443-1319/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ILPP1/4431218/11-4/NS Opodatkowanie zawarcia powierniczej umowy przelewu wierzytelności, której konsekwencją jest wydanie nieruchomości.
 
ILPP1/443-1218/11-5/NS Opodatkowanie zawarcia powierniczej umowy przelewu wierzytelności, której konsekwencją jest wydanie nieruchomości.
 
ILPP4/443-661/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy mediów w związku z najmem lokali.
 
ILPP4/443-648/11-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych w formie elektronicznej.
 
ILPP2/443-1662/11-4/MN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1215/11-3/BD Opodatkowanie środków finansowych otrzymanych na realizację projektu badawczego.
 
ILPP1/443-1215/11-4/BD Prawo do odliczenia o odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu badawczego.
 
IPPP3/443-1546/11-2/MK opodatkowanie premii pienięznych
 
ILPP2/443-1662/11-5/MN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1662/11-6/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.
 
ILPP2/443-1662/11-7/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług oraz podstawy opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.
 
ILPP2/443-1662/11-8/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, od nabycia których nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1662/11-9/MN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, od nabycia których przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego i których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania książki, przekraczają 10 zł, a także w zakresie stawki podatku, oraz w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, od nabycia których przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego i których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania książki, nie przekraczają 10 zł.
 
ILPP4/443-693/11-3/TK Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od zapłaconej faktury związanej z realizacją projektu pn.: „Odbudowa Domu Strażaka”.
 
ILPP2/443-1423/11-3/AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP1/443-158/12-2/MH Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT pod poniesionych wydatków w ramach realizacji małego projektu pt. jest współfinansowany dotacją pochodzącą ze środków unijnych?
 
IPTPP1/443-115/12-3/MH Czy pozostałe usługi niesfinansowane dotacją, które będą świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach placówki działającej na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, zgodnie z art. 5e oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy o systemie oświaty będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-1407/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
IPTPP1/443-115/12-2/MH Czy dotacja z budżetu miasta otrzymana zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) przez Wnioskodawczynię, prowadzącą prywatną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z art. 5e oraz art. 82 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1052 ze zm.)?
 
IPTPP1/443-68/12-3/IG Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia i zwrotu podatku naliczonego z tytułu zwrotu realizacji inwestycji dotyczącej „...”?
 
IPTPP3/443A-47/11-2/BJ Definicja zakładu energochłonnego posługuje się sformułowaniem wartości produkcji sprzedanej, przez co należy rozumieć całość produkcji sprzedanej czyli zarówno wartość sprzedanych wyrobów gotowych, jak i wartość świadczonych usług. Natomiast środków uzyskanych ze sprzedaży zbędnych składników majątku trwałego oraz ze sprzedaży złomu nie należy wliczać do „wartości produkcji sprzedanej”, gdyż sprzedany środek trwały i sprzedany złom nie stanowią części produkcji Wnioskodawcy.
 
IPTPP1/443-42/12-2/RG Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do zakupów na realizację projektu?
 
IPTPP1/443-41/12-2/RG Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do zakupów na realizację projektu?
 
IPTPP1/443-31/12-4/AK Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła skorzystać z odliczeń podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 
ITPP2/443-1106/11/PS Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu na zasadach określonych w art. 91 ust. 7a ustawy.
 
IPTPP2/443-20/12-2/PR Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-19/12-2/JN Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-89/12-2/SM uregulowania związane z udzielaniem pożyczek
 
IPTPP2/443-899/11-4/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-884/11-2/KW Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych przez Agencję z tytułu świadczonych przez nią usług marketingowych.
 
IBPP3/443-1064/11/PH W zakresie opodatkowania darowizny prawa użytkowania wieczystego działek oraz prawa własności budynków i budowli.
 
ITPP2/443-1723/11/EB Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1299/11-5/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportu do spółki prawa handlowego.
 
ITPP2/443-1749/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-1402/11-2/KG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1419/11-2/AW Opodatkowanie czynności, za które otrzymywane jest wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
 
ILPP2/443-1525/11-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia składników majątku związanych z Działalnością Marketingową.
 
IBPP1/443-67/12/AS Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów (gadżetów), które jest związane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem (tj. w ramach akcji marketingowych lub promocyjnych, w celu poprawy wizerunku Wnioskodawcy).
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie przekazywanych towarów (gadżetów), jeżeli przekazanie towarów (gadżetów) na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.
 
ILPP2/443-1522/11-2/AD Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz korekty podatku na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-68/12/AS Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów (gadżetów), które jest związane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem (tj. w ramach akcji marketingowych lub promocyjnych, w celu poprawy wizerunku Wnioskodawcy).
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie przekazywanych towarów (gadżetów), jeżeli przekazanie towarów (gadżetów) na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.
 
IBPP1/443-821/11/ES zwolnienie od podatku prowadzonego przez Wnioskodawcę szkolenia komputerowego (IT)
 
ILPP1/443-1407/11-2/AW Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT z tytułu transakcji wniesienia aportem rozpoczętej inwestycji budowlanej wraz z gruntem.
 
IBPP1/443-822/11/ES zwolnienie od podatku prowadzonego przez Wnioskodawcę szkolenia
 
ILPP2/443-1650/09/12-S/AD Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do drukowania i przechowywania papierowych kopii faktur, skoro w dowolnym momencie może wydrukować kopię faktury, której treść będzie identyczna, jak w sytuacji, gdy kopia faktury zostałaby wydrukowana w tym samym czasie co oryginał faktury?
 
ILPP2/443-1650/09/12-S1/AD Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do drukowania i przechowywania papierowych kopii faktur, skoro w dowolnym momencie może wydrukować kopię faktury, której treść będzie identyczna, jak w sytuacji, gdy kopia faktury zostałaby wydrukowana w tym samym czasie co oryginał faktury?
 
IPTPP2/443-881/11-2/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług oraz nie może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-858/11/ES zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości
 
IPTPP2/443-864/11-2/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania.
 
IPTPP2/443-847/11-4/AW Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o część lub całość kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektów nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1092a/11/PS Zwolnienie od podatku czynności ustanowienia odrębnej własności garaży dokonanej nie wcześniej niż po upływie 2 lat od ich wynajęcia.
 
IBPP1/443-1214/11/ES zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług tj. szkoleń produktowych dla pracowników firm prywatnych finansowanych ze środków unijnych
 
IPTPP4/443-143/11-4/BM Odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP1/443-1219/11/AZb prawo do odliczenia podatku naliczonego częściowo w pierwszym z trzech dopuszczalnych okresów - okresie wpływu dokumentu, a w pozostałej części w drugim bądź w dwóch pozostałych okresach rozliczeniowych
 
IPTPP4/443-111/11-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP1/443-1317/11/LSz Wnioskodawca z tytułu nieodpłatnego przekazania zaproszeń i wejściówek na premiery filmów oraz na poranki na rzecz ww. podmiotów nie jest zobowiązanym do naliczania podatku od towarów i usług
 
IPTPP4/443-44/12-5/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą „”, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1348/11/AW Dotacja pokrywająca 100% wydatków na realizację projektu, nie stanowi obrotu. Dodatkowe wydatki na realizację projektu, pokrywane ze środków własnych, nie podlegają odliczeniu.
 
IBPP3/443-986/11/AM Czy sprzedając jedną umową dwie działki: jedną stanowiącą majątek osobisty (nie związaną z działalnością gospodarczą) i drugą w wykonaniu działalności gospodarczej opodatkowaniu podlega cała sprzedaż czy tylko w części związanej z działalnością gospodarczą?
 
IPTPP2/443-7/12-4/JN Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP3/443-25/AF/BJ Zastosowanie zwolnienia do węgla zakupionego dla potrzeb ogrzewania mieszkań znajdujących w zasobach spółdzielni.
 
IBPP1/443-1412/11/ES czy aktualnie posiadany numer NIP jest Numerem Identyfikacji Podatkowej Starostwa oraz czy jeśli posiadany NIP jest NIP-em Starostwa Powiatowego, to należy go wyrejestrować i ponownie wystąpić o nadanie nowego NIP dla Starostwa Powiatowego i jednocześnie wystąpić o nadanie NIP dla Powiatu?
 
IBPP1/443-1571/11/LSz Zwolnienie z opodatkowania usług sprawowania opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 wraz z wyżywieniem
 
IBPP1/443-1822/11/AS Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży działki niezabudowanej
 
IBPP3/443-990/11/PH W zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.
 
IPTPP2/443-829/11-4/JS Jeżeli usługi, m. in. przewodnickie, parkingowe, wejść do muzeów, cmentarzy, teatrów, na imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, które – jak wskazał Wnioskodawca – są nabywane przez Wnioskodawcę dla bezpośredniej korzyści turysty, tj. stanowią one składnik świadczonych przez Zainteresowanego usług turystyki, to dla ustalenia miejsca świadczenia ww. usług, zastosowanie znajdzie szczególna zasada wyrażona w art. 28n ust. 1 ustawy. Na podstawie tego przepisu, miejscem świadczenia opisanej usługi turystycznej jest miejsce siedziby Wnioskodawcy, jako świadczącego przedmiotową usługę, tj. terytorium Polski.
 
IPTPP2/443-775/11-4/KW Jakkolwiek ustawa o podatku od towarów i usług reguluje kwestię sporządzania korekty informacji podsumowującej, to nie przewiduje składania do korygowanej informacji podsumowującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do dołączania do korekty informacji podsumowującej pisemnych wyjaśnień przyczyn jej złożenia.
 
IBPP3/443-1001/11/IK Czy właściwym będzie zastosowanie do całej transakcji stawki zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT?
 
IBPP3/443-978/11/IK Czy usługa świadczona przez V S.A. w ramach Struktury cash-poolingu oraz wszelkie inne opisane powyżej czynności dokonywane w ramach Systemu między Wnioskodawcą i Pool Leaderem lub pozostałymi uczestnikami będą podlegać zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT?
 
IBPP3/443-975/11/PH W związku z uczestnictwem w Programie, Bank obciążany będzie przez Spółkę opłatami. Rozliczenia dokonywane będą w przyjętych przez strony cyklach rozliczeniowych. Zgodnie z założeniami współpracy, Bank ma efektywnie pokrywać koszt wydawanych Uczestnikom towarów.
 
IBPP3/443-1010/11/IK Czy Wnioskodawca powinien odzyskać podatek naliczony wg planowanej proporcji na 2011 rok (równej wykonanej za 2010 rok) od wszystkich faktur zakupu związanych z kosztami prowadzenia i utrzymania obiektów internatu ze stołówką i szkolnego schroniska młodzieżowego czy też stosować metodę ostrożności i odliczać tylko podatek naliczony dotyczący nabycia towarów i usług służących utrzymaniu stołówki i internatu oraz szkolnego schroniska młodzieżowego z pominięciem mediów.
 
IBPP3/443-1014/11/PH Usługi te dotyczą m.in. sytuacji gdy jeden samochód przewozi część towarów z Polski do innego kraju Unii Europejskiej a następnie kolejną część towarów poza terytorium Unii Europejskiej.
 
IBPP3/443-1018/11/AM Opodatkowanie zbycia przedsiębiorstwa
 
ITPP1/443-1503/11/MS Czy beneficjent posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT w trakcie realizacji projektu?
 
ITPP1/443-1305/11/IK Sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej.
 
IPTPP1/443-92/12-5/AK Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-92/12-4/AK Realizacja przedmiotowego projektu nie jest dokonywana przez Gminę w ramach sprawowanego władztwa publicznego. Wobec tego w związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca będzie występował jako podatnik podatku od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1288/11/BK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców.
 
ITPP2/443-182/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-544/10/12-S/AJ Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowych.
 
IBPP3/443-1044/11/PK Uznania transakcji objętej wnioskiem za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w ramach transakcji trójstronnej.
 
IBPP3/443-1051/11/PK Nabycie przedmiotowego samochodu stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a równocześnie Wnioskodawca z tytułu tego nabyci ma obowiązek wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy z tytułu przedmiotowego nabycia. W związku z tym Wnioskodawca winien w deklaracji podatkowej wykazać zarówno wartość wynikającą z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (poz. 34 deklaracji) jak też wartość wpłaconego podatku zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy (poz. 44 deklaracji).
 
IBPP3/443-1053/11/IK Opodatkowania zbycia przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego przez zbywcę przedsiębiorstwa.
 
IBPP3/443-1075/11/IK Ustalenie miejsca świadczenia usług.
 
IBPP3/443-1082/11/IK Opodatkowanie sprzedaży działki.
 
IBPP3/443-1087/11/PH W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 
IBPP3/443-1201/11/KO W przedmiocie opodatkowania cesji odsetek od obligacji oraz w zakresie rozliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.

Wskaźniki gospodarcze